Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Cikondweso—Khalidwe Lakucokera kwa Mulungu

Cikondweso—Khalidwe Lakucokera kwa Mulungu

WANTHU wense ambafuna kukhala wakukondwa. Koma mu nsiku zakumalizira zino, munthu ali-wense ankugumana na mabvuto ‘yakunesa’ kulimbana nayo. (2 Timotio 3:1) Wanthu winango ambaluza cikondweso cawo thangwe ra kucitiridwa bzinthu bzakusaya cirungamo, kuduwala, kuluza basa ayai kufedwa. Ndipo winango ambaluza cikondweso cawo thangwe ra bzomwe bzinkucitika pa moyo wawo, bzomwe bzimbawasunamisa ayai kuwacitisa thupo. Napo atumiki wa Yahova angasunamembo ndipo pang’ono na pang’ono angaluze cikondweso cawo. Penu bzimwebzi bzinkukucitikiranimbo, kodi mungacite ciyani kuti mukhale pomwe wakukondwa?

Kuti tigumane mtawiro wa mbvunzoyu, cakuyamba tin’funika kudziwa thandauzo la cikondweso na kuwona momwe winango adapitirizira kukhala wakukondwa napo akhagumana na mabvuto. Patsogolo pace, tiniwona bzomwe tingacite kuti tipitirize kukhala wakukondwa, ticithumizira cikondwesoco.

KODI CIKONDWESO N’CIYANI?

Kukhala wakukondwa n’kwakusiyana na nsobwe. Mwa ciratizo, munthu wakuledzera ambandokhala aciseka-seka. Koma iye akabanganuka, ambaseka lini pomwe ndipo ambadzawona kuti mabvuto yace yalibe kumala. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti nsobwe wace umbakhala wa kanthawe kakucepa ndipo cimbakhala lini cikondweso caico.—Mimwani 14:13.

Tenepo, tingalewe kuti cikondweso ni bzomwe timbabva mu mtima mwathu tikagumana cinthu ayai tikakhala kuti tinkudikhira cinthu cabwino. Ndipo kukhala wakukondwa kumbathandauza kukhala wa nsangala, bziribe basa penu tinkugumana mabvuto ayai ne. (1 Watesalonika 1:6) N’cadidi kuti tingasuname pakacitika cinthu cinango, koma tingapitirize kukhala wakukondwa. Mwa ciratizo, apostolo adamenyedwa mu Sinedriyo thangwe ra kupalizira bza Jezu. Koma iwo ‘adacoka wakukomedwa mu Sinedriyomo, pakuti akhadawonedwa kukhala wakuthemera kunyozedwa thangwe ra dzina la Jezu.’ (Mabasa 5:41) Sikuti iwo adakomedwa thangwe ra kumenyedwako, koma thangwe ra kuwona kuti adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu.

Cikondweso ni cinthu lini cacibadwa ayai cinthu comwe cimbabwera cokha. N’thangwe ranyi tinkulewa tenepoyo? Thangwe ndakuti cikondweso caico ni mbali ya cisapo ca mzimu wakucena wa Mulungu. Mzimu wa Mulungu umbatithandiza kukulisa ‘unthu bupsa,’ bomwe bumbaphatanidzambo cikondweso. (Wayefezo 4:24; Wagalata 5:22) Ndipo tikakhala wakukondwa, bzin’dzakhala bzakusaya kunesa kupirira mabvuto yomwe tinkugumana nayo.

BZIRATIZO BZA WANTHU OMWE ADALATIZA KHALIDWE LA CIKONDWESO

Yahova akhafuna kumbawona bzinthu bzabwino bzokha-bzokha bzinkucitika pa dziko la pansi, sikuti bzinthu bzakuipa bzomwe timbawona lero-lino. Tsono napo wanthu ambacita bzinthu bzakuipa, Yahova ambaluza lini cikondweso cace. Bibliya limbati: ‘Pomwe iye ambakhala pana mphamvu na cikondweso.’ (1 Nkhani 16:27) Ndipo cinango comwe cimbakondwesa Yahova ni bzinthu bzabwino bzomwe atumiki wace ambacita.—Mimwani 27:11.

Ifepano tingatewezere ciratizo ca Yahova, mwa kupitiriza kukhala wakukondwa napo penu bzinthu bzinkucitika lini ninga momwe tikhafunira. M’mbuto mwa kusunama, tin’funika kukondwa na bzinthu bzomwe tinabzo tsapano na kudikhirira mwakupirira  bzinthu bzabwino bza kutsogolo. *—Onani mafala ya m’nyansi.

M’Bibliya muna bziratizo bza wanthu azinji omwe adapitiriza kukhala wakukondwa napo akhagumana na mabvuto mazinji. Mwa ciratizo, Abalahamu adapitiriza kukhala wakukondwa napo kuti moyo wace ukhali pa ngozi, ndipo wanthu winango akhamubweresera mabvuto. (Ciyambo 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Kodi n’ciyani comwe cidamuthandiza kupitiriza kukhala wakukondwa? Ni kukumbukira bza cidikhiro cace ca kudzakhala m’dziko lipsa lakutongedwa na Mesiya. (Ciyambo 22:15-18; Wahebereu 11:10) Jezu adati: ‘Baba wanu Abalahamu, akhakondwa kwene-kwene pakudikhirira kudzawona nsiku yangu.’ (Juwau 8:56) Tingatewezere Abalahamu mwa kumbakumbukira bza cikondweso comwe tin’dzakhala naco kutsogolo.—Waroma 8:21.

Paulo na Sila akhana cikhulupiro cakulimba ndipo adapitiriza kukhala wakukondwa napo kuti akhagumana na mabvuto mazinji pa moyo wawo. Mwa ciratizo, pambuyo pakumenyedwa na kuikhidwa m’kawoko, iwo ‘akhambapemba acimbaimba nyimbo zakutumbiza Mulungu.’ (Mabasa 16:23-25) Iwo adapirira mabvuto yawo thangwe akhakumbukira bza mafala ya Mulungu pakulewa bza kutsogolo. Ndipo iwo adakhalambo wakukondwa thangwe akhadziwa kuti ankubonera thangwe ra Kristu. Tingatewezere Paulo na Sila mwa kumbakumbukira bzisimbo bzomwe timbatambira thangwe ra kutumikira Mulungu mwakukhulupirika.—Wafiripo 1:12-14.

Nsiku zino, pana bziratizo bzizinji bza abale na mpfumakazi omwe ankupitiriza kukhala wakukondwa napo kuti ankugumana na mabvuto yakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, mu Novembro 2013, conzi camphanvu cakucemeredwa Haiyan cidapfudza nyumba za mabanja ya Mboni za Yahova zakupitirira 1.000 ku Filipinas. George, omwe adaluza nyumba yace pa conzici mu mzinda wa Tacloban, adati: “Napo bzimwebzi bzacitika, abale ankupitiriza kukhala wakukondwa. Mpsakunesa kufotokoza cikondweso comwe tinkubva.” Tenepo, tikambakumbukira bzomwe Yahova ambaticitira ticimbamutenda, tin’dzapitiriza kukhala wakukondwa napo tikagumana na mabvuto makulu. Kodi ni bzinthu bzinango bziponi bzomwe Yahova ambatipasa bzomwe bzimbaticitisa kukhala wakukondwa?

BZINTHU BZOMWE BZIMBATIKONDWESA

Cinthu cibodzi comwe cimbaticitisa kukhala wakukondwa ni uxamwali bwathu na Yahova na kudziwa Mtongi wa cirengedwe cense. Iye ni Baba, Mulungu na Xamwali wathu!—Psalymo 71:17, 18.

Timbatendambo Yahova kuti adatipasa moyo na bzinthu bzomwe bzimbacitisa kuti moyoyo ukhale wakudekeza. (Mpalizi 3:12, 13) Pakuti tiri naye pa uxamwali, ifepano timbabvesesa cakulinga cace kwa ife ndipo timbadziwa bzomwe iye an’funa kuti timbacite pa moyo wathu. (Wakoloso 1:9, 10) Koma wanthu azinji ambadziwa lini cakulinga ca moyo. Ndipo pakufotokoza bza kusiyana kwa wanthu amwewa na ife, Paulo adati: ‘Palibe munthu omwe adawona ayai kubva ne kukumbukira bzomwe Mulungu adakonzera wale omwe ambamufuna. Thangwe Mulungu adatizimbulira bzinthu bzimwebzi na mzimu wace wakucena.’ (1 Wakolinto 2:9, 10) Kudziwa bza cakulinga ca Yahova kumbatipasa cikondweso.

Yahova ambaticitira bzinthu bzizinji. Mwa ciratizo, iye adacita makonzedwe yakuti pikado zathu zikhululukidwe. (1 Juwau 2:12) Adatipasa cidikhiro cakudzakhala m’dziko lipsa lomwe liri pafupi kwene-kwene. (Waroma 12:12) Ndipo nsiku zino, Yahova ambatipasa axamwali azinji omwe timbanamata nawo pabodzi. (Psalymo 133:1) Iye ambatikhotcererambo kwa Sathani pabodzi na madimonyo. (Psalymo 91:11) Tikambakumbukira bzinthu bzomwe Yahova ambaticitirabzi, tin’dzakhala wakukondwa kwene-kwene.—Wafiripo 4:4.

KODI TINGATHUMIZIRE TANI CIKONDWESO CATHU?

Kodi bzingakwanise kuti Mkristau omwe ngwakukondwa kale athumizire cikondweso cace? Inde bzingakwanisike. Jezu adati: ‘Ndakuuzani bzinthu bzimwebzi kuti cikondweso cangu cikhale mwa imwepo ndipo cikondweso canu cikhale cakukwanira.’ (Juwau 15:11) Mafalaya yankulatiza kuti bzingakwanisike ifepano kuthumizira cikondweso cathu. Tingandendemezere cikondweso cathu na moto. Kuti moto ugake kwene-kwene, timbafunika kuyesera nkhuni zizinji. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano,  tikafuna kuthumizira cikondweso cathu, tin’funika kupitiriza kukumbira mzimu wakucena wa Mulungu mu mpembo, thangwe ndiwo omwe umbatithandiza kukhala wakukondwa. Ndipo tin’funikambo kupitiriza kukumbukira bzomwe timbawerenga m’Bibliya, bzomwe bzidafuliziridwa na mzimu wakucenayo.—Psalymo 1:1, 2; Luka 11:13.

Cinthu cinango comwe cingaticitise kukhala wakukondwa kwene-kwene ni kutanganidwa na bzinthu bzomwe bzimbakondwesa Yahova. (Psalymo 35:27; 112:1) N’thangwe ranyi tinkulewa tenepo? Bibliya limbalewa kuti tidalengedwa kuti ‘timbagope Mulungu wacadidi ticisunga bzakutonga bzace, pakuti ibzi ndibzo bzomwe munthu ali-wense an’funika kucita.’ (Mpalizi 12:13) Tenepo, tingalewe kuti thangwe ndakuti wanthufe tidalengedwa kuti timbacite kufuna kwa Mulungu ndipo tikambatumikira Yahova, tin’dzakhala na moyo wakukondwa. *—Onani mafala ya m’nyansi.

PHINDU LAKUKHALA NA CIKONDWESO

Tikathumizira cikondweso cathu, tin’dzagumana phindu likulu kwene-kwene. Mwa ciratizo, Yahova ambakomedwa kwene-kwene na ifepano tikambamutumikira mwakukondwa napo tinkugumana na mabvuto. (Bzakutonga 16:15; 1 Watesalonika 5:16-18) Ndipo tikakhala na cikondweso caico, tin’dzawona lini kuti kukhala na bzinthu bzizinji bzakuthupi ni cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. M’mbuto mwace, tin’dzacita nyongo yakucita bzinthu bzizinji pakuthandizira Umambo bwa Mulungu. (Mateu 13:44) Ndipo tikambawona bzakutewera bzabwino bzomwe bzimbabwera thangwe ra kucita bzizinji pakutumikira kwathu Yahova, tin’dzakhala na cikondweso cikulu, tin’dzabzibva bwino ndipo tin’dzacitisambo winango kukhala wakukondwa.—Mabasa 20:35; Wafiripo 1:3-5.

Tikakhala wakukondwa, tin’dzakhalambo na thanzi labwino. Bibliya limbati: ‘Mtima wakukondwa ni mankhwala yabwino.’ (Mimwani 17:22) Nyakufufudza nkhani munango omwe adapfunza bza thanzi ku Universidade ya ku Nebraska m’dziko la Estados Unidos, adafotokoza nfundo inango yomwe imbabverana na mafala ya m’vesiri. Iye adalewa kuti: “Munthu akakhala wakukondwa na wa nsangala pa moyo wace, ambadzakhala na thanzi labwino kutsogolo.”

Tenepo, napo tinkukhala mu nthawe zakunesa, ifepano tingakhale na cikondweso caico mwa kumbakumbira mzimu wakucena mu mpembo, kupfunza Fala la Mulungu na kumbakumbukira bzomwe tapfunzabzo. Ndipo tingathumizirembo cikondweso cathu mwa kumbakumbukira bzinthu bzabwino bzomwe Yahova ambaticitira, kutewezera cikhulupiro ca winango na kucita bzomwe Mulungu ambafuna. Tikacita bzimwebzi, tin’dzawona cadidi ca mafala ya pa Psalymo 64:10, pomwe pambati: ‘Nyakulungama an’dzakondwa mwa Yahova ndipo an’dzathawira kwa iye.’

^ ndi. 10 Kutsogoloku tin’dzacezerana bza khalidwe la kupirira lomwe ni khalidwe lacinai la ‘cisapo ca mzimu.’

^ ndi. 20 Kuti mudziwe bzizinji pa nkhani ya kukhala wakukondwa, onani kwadru yakuti “ Bzomwe Mungacite Kuti Muthumizire Cikondweso Canu.”