Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 33

‘Wale Omwe Ankubvera’ An’dzapulumusidwa

‘Wale Omwe Ankubvera’ An’dzapulumusidwa

Mbasamala nthawe zense na bzomwe umbacita pabodzi na bzomwe umbapfunzisa. Pitiriza kucita bzimwebzi, thangwe ukacita tenepo un’dzabzipulumusa wekha pabodzi na omwe an’kubvera.’—1 TIMOTIO 4:16.

NYIMBO 67 ‘Palizira Fala’

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1. Kodi tensenefe timbafuna kuti adzinza wathu acite ciyani?

MPFUMAKAZI inango yakucemeredwa Pauline * idalewa kuti: “Pomwe ndidapfunza cadidi, ndikhafuna kuti adzinza wangu wense atumikire Yahova kuti tidzakhale pabodzi m’paraizo, maka-maka bayangu Wayne na mwana wathu.” Kodi munawo adzinza omwe mun’funa kuti adziwembo Yahova na kumutumira? Ninga Pauline, pinango imwepo mumbafunambo kuti adzinza wanu atumikire Yahova.

2. Kodi mu nkhani ino tin’cezerana mibvunzo iponi?

2 Ifepano tin’funika lini kungingimiza adzinza wathu kuti atetekere bzipsa bzabwino, koma tingawalimbise kuti ambakumbukire na kubvuma bzomwe Bibliya limbapfunzisa. (2 Timotio 3:14, 15) Thangwe ranyi tin’funikira kupalizira adzinza wathu? Thangwe ranyi tin’funika kulatiza kuti timbawabvesesa? Kodi n’ ciyani cin’dzathandiza adzinza wathu kufuna Yahova ninga momwe ifepano timbacitira? Kodi tensenefe tingathandizire tani m’gwere mwathu?

THANGWE RANYI TIN’FUNIKIRA KUPALIZIRA ADZINZA WATHU?

3. Mwakubverana na 2 Pedru 3:9, thangwe ranyi tin’funika kupalizira adzinza wathu?

3 Tsapanopapa, Yahova an’pfudza dzikoli. Tsono omwe an’dzapulumuka ni okha omwe ana ‘makumbukidwe yabwino yomwe yangawathandize kugumana moyo wakusaya kumala.’ (Mabasa 13:48) Timbamala mphanvu na nthawe izinji tikupalizira wanthu omwe timbawadziwa lini, ndipopa timbafunambo kupalizira adzinza wathu kuti atumikire Yahova. Baba wathu wa lufoyi Yahova, ‘an’funa lini kuti munthu ali-wense adzapfudzidwe, koma an’funa kuti wense akungule.’—Werengani 2 Pedru 3:9. *

4. Kodi tin’funika kulewalewa tani na adzinza wathu tikambawapalizira?

 4 Tin’funika kukumbukira kuti pana njira yakuthandiza na yakusaya kuthandiza yakupalizirira bzipsa bzabwino. Mwa ciratizo, pomwe tikupalizira wanthu omwe timbawadziwa lini timbalewalewa nawo mwaulemu, koma adzinza wathu timbalewalewa nawo mwakutsudzuka.

5. Kodi malango yomwe Paulo adanembera Akristau yangatithandize tani pomwe tin’funa kuuza adzinza wathu cadidi ca m’Bibliya?

5 Azinji wa ifepano tikakumbukira bzomwe tidacita mbuyomu pomwe tidayamba kupalizira adzinza wathu, timbawona kuti njira yomwe tidaiphatisa basa ikhali lini yabwino. Mpostolo Paulo adapereka malango kwa Akristau yakuti: ‘Mafala yanu nthawe zense yan’funika kukhala yabwino, yakuikhidwa munyu, kuti mudziwe momwe mungatawirire ali-wense.’ (Wakoloso 4:5, 6) Mpsabwino kukumbukira mafalaya pomwe tikupalizira adzinza wathu. Tikasaya kucita bzimwebzi tin’dzawakalipisa, m’mbuto mwa kuwathandiza kudziwa cadidi ca m’Bibliya.

KODI TINGACITE CIYANI KUTI TITHANDIZE ADZINZA WATHU?

Kacitedwe kanu ka bzinthu na makhalidwe yanu yabwino bzingapereke umboni bwabwino (Onani ndime 6-8) *

6-7. Fotokozani ciratizo cakulatiza kuti Mkristau an’funika kumbakumbukira mwanzace wa m’banja omwe ambatumikira lini Yahova.

6 Latizani kuti mumbawakumbukira. Pauline omwe wafotokozedwa kumayambiriro ule adati: “Pakuyamba, ndikhandofuna kuceza na bayangu nkhani zakulewa bza Mulungu na Bibliya nthawe zense.” Tsono bayace wa Pauline akhadziwa lini nkhani zizinji za m’Bibliya ndipo akhabvesesa lini bzomwe mkazaceyo akhalewa. Bayaceyo akhawoneka kuti mkaziyo akhalibe naye basa koma akhandokumbukira bza cipembedzo cace basi. Ndipo bayaceyo akhacita thupo kuti mkazaceyo wapumpsidwa na gulu linango la cipembedzo cakuipa.

7 Pauline adabvuma kuti akhamala nthawe izinji akuceza pabodzi na abale na mpfumakazi ku mitsonkhano, mu upalizi na ku madyo. Ndipo iye adalewa kuti: “Nthawe zinango, bayangu Wayne, akhafika pamui ndipo akhakagumana lini munthu  ndipo akhandokhala yekha-yekha.” Mpsakubveka kuti Wayne akhasuwa mkazace pabodzi na mwanace. Iye akhadziwa lini wanthu omwe akhaceza na mkazaceyo, ndipo akhawona kuti mkazaceyo wagumana axamwali omwe mbakufunika kwene-kwene kuposa iye. Thangwe ra bzimwebzi Wayne adawona kuti bzikhali bwino kulambana na mkazaceyo. Kodi mukukwanisa kuwona njira zomwe Pauline angadafunikira kucita kuti alatize kuti akhakumbukira bayace?

8. Mwakubverana na cinembo ca 1 Pedru 3:1, 2, kodi n’ciyani comwe cimbadabwisa kwene-kwene adzinza wathu?

8 Khalani ciratizo cabwino. Kawiri-kawiri, bzomwe ifepano timbacita bzimbadabwisa kwene-kwene adzinza wathu kuposa bzomwe timbalewa. (Werengani 1 Pedru 3:1, 2. *) Pauline adabvesesa nfundo imweyi. Iye adalewa kuti: “Ndikudziwa kuti Wayne ambandifuna ndipo an’funa lini kuti tilambane. Ndipo pomwe iye adakhumba bza kulambana nande, ndidakumbukira kuphatisa basa bzomwe Yahova ambalewa pa nkhani ya malowozi. Ndidawona kufunika kwa kulatiza makhalidwe yabwino sikuti kundombamupalizira.” Pauline adasiya kungingimiza Wayne pa nkhani yakumbaceza naye bza Bibliya ndipo adayamba kumbacezerana nkhani za moyo wa banja lawo. Bzimwebzi bzidacitisa Wayne kuwona kuti mkazaceyo ana makhalidwe yakukhazikisa mtendere, ndipo mwana wawo ngwakubvera. (Mimwani 31:18, 27, 28) Pomwe Wayne adawona kuti cadidi ca m’Bibliya cacinja moyo wa banja lace, iye adayambambo kupfunza Bibliya.—1 Wakolinto 7:12-14, 16.

9. Thangwe ranyi tin’funika kupitiriza kuthandiza adzinza wathu?

9 Pitirizani kuthandiza adzinza wanu. Yahova ni ciratizo cabwino kwa ifepano. Yahova ‘mwakubwereza-bwereza’ ambapasa wanthu mwayi wakuti abvume bzipsa bzabwino kuti adzakhale na moyo. (Jeremiya 44:4) Ndipo mpostolo Paulo  adauza Timotio kuti apitirize kuthandiza winango. Thangwe ranyi? Thangwe ndakuti kucita bzimwebzi kungadapulumusa iye pabodzi na wanthu omwe angadamubvera. (1 Timotio 4:16) Ifepano timbafuna adzinza wathu, ndipo tin’funa kuti iwo adziwembo cadidi ca m’Fala la Mulungu. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitika na Pauline omwe wafotokozedwa pakuyamba ule, banja lace lidagumana phindu thangwe ra mafala na bzicito bzace. Tsapano iye ngwakukondwa thangwe rakuti bayace akutumikirambo Yahova. Wense akutumikira ninga apainiya ndipo Wayne ni nkulu wa gwere.

10. Thangwe ranyi tin’funika kumbapirira?

10 Mbapirirani. Tikasankhula kubvera Mulungu, moyo wathu pabodzi na bzomwe timbakhulupira bzimbacinja, ndipo bzimbakhala bzakunesa kwa adzinza wathu kubvuma kucinja. Bzinthu bzakuyamba bzomwe iwo ambawona kuti tacinja, ni kulamba kucita nawo madyo yomwe yambacitiwa ku dzikoli, na kuleka kupitira nkhani za ndale. Pakuyamba adzinza wathu winango angakomedwe lini nafe. (Mateu 10:35, 36) Tsono ifepano tin’funika lini kuwona kuti iwo angacinje lini. Tenepo, tikasiya kuwathandiza kubvesesa bzomwe timbakhulupira, tingayambe kuwona kuti iwo an’themera lini kudzatambira moyo wakusaya kumala. Yahova alibe kutipasa udindo bwa kumbayeruza wanthu, koma adabupereka kwa mwana wace, Jezu. (Juwau 5:22) Tikapitiriza kupirira, tin’dzathandiza adzinza wathu kutetekera bzipsa bzabwino.—Onani kwadru yakuti “Phatisani Basa Webisaite Yathu Pakupfunzisa.”

11-13. Kodi tikupfunza ciyani na bzomwe Alice adacita?

11 Khalani wakudeka mtima, koma lekani kubvuma kuti adzinza wanu acinje cakusankula canu. (Mimwani 15:2) Mbaticezeraneni ciratizo ca Alice. Iye adapfunza bza Yahova pomwe akhakhala kutali na abereki wace, koma abereki wacewo akhakhulupira lini kuti Mulungu alipo, ndipo akhafuna kwene-kwene nkhani za ndale. Tenepo, Alice adawona kuti akhafunika kukauzambo mwakusaya kucedwa abereki wacewo bzipsa bzabwino bzomwe adapfunza. Iye adalewa kuti: “Nthawe zinango, abereki wathu ambakomedwa lini tikambawauza bzinthu bzipsa bzomwe timbakhulupira na kucita.” Patsogolo pace, iye adakumbukira nkhani zomwe abereki wace angakomedwe nazo, pambuyo pace adanemba tsamba, ndipo pa tsambapo iye adalewa bzomwe Bibliya limbapfunzisa pakulewa bza nkhanizo, acikumbira abereki wacewo kuti afotokoze makumbukidwe yawo pa nkhanizo. (1 Wakolinto 13:1-13) Iye adatenda aberekiwo mwa kuwatumizira mphaso thangwe adamusamalira mpaka kukula. Ndipo pomwe adayenda kukawazungira kumui kwawo, iye adathandiza mai wace mabasa yense ya pamui. Pomwe Alice adayamba kutofokozera abereki wace bzomwe ambakhulupira, iwo alibe kukomedwa nabzo.

12 Pomwe Alice adabwerera kumui kwa abereki wace, iye adapitiriza kuwerenga Bibliya nsiku zense. Iye adati: “Bzimwebzi bzidathandiza mai wangu kubvesesa momwe inepano nimbawonera Bibliya kukhala lakufunika kwene-kwene pa moyo wangu.” Koma pai wace adafufudza kuti adziwe bzomwe bzidacitisa mwana wawoyo kucinjira makumbukidwe yace, ndipo adacita nyongo kuti agumane bzinthu bzakuphonyeka bzomwe angadabziphatisira basa kuti anyozere Bibliya. Alice adalewa kuti: “Ndidawapasa Bibliya, ndipo m’Bibliyamo ndidaikha katsamba komwe kakhalewa bzomwe nimbakhulupira.” Tsono n’ciyani cidadzacitika? Pomwe pai wacewo akhawerenga Bibliya, alibe kugumana bzinthu bzakuphonyeka bzomwe angadabziphatisira basa kuti anyozere Fala la Mulungu, koma iwo adakomedwa kwene-kwene na bzomwe akhawerengabzo.

13 Tin’funika kukhala wakukhwimika na wakusamala, napo tikakhala tikupirira mayezo. (1 Wakolinto 4:12b) Mwa ciratizo, Alice adapirira pomwe mai wace akhamunyozera. Iye adalewa kuti: “Pomwe ndidabatizidwa mai wangu adalewa kuti ndine ‘mwana wakuipa.’” Kodi Alice adacita ciyani pa nthawe imweyo? Iye adati: “Ndiribe kucita mantha kuwauza bza cipembedzo cangu, ndipo mwa ulemu ndidawafotokozera kuti kukhala Mboni ya Yahova ni cakusankhula cangu ndipo nin’cinja lini. Ndipo pambuyo pace ndidatsimikizira mai wanguwo kuti nimbawafuna kwene-kwene. Tense awiri tidalira, ndipo pomwe tidamala kulirako  ndidawaphikira cakudya cakukoma kwene-kwene. Na kupita kwa nthawe, maiwo adayamba kuwona kuti cadidi ca m’Bibliya cikhandicitisa kukhala munthu wabwino.”

14. Thangwe ranyi tin’funika lini kubvuma kuti adzinza wathu acinje cakusankhula cathu ca kutumikira Yahova?

14 Pangatenge nthawe kuti adzinza wathu abvesese thangwe lomwe limbaticitisa kutumikira Yahova. Mwa ciratizo, pomwe Alice adasankhula kutumikira ninga mpainiya m’mbuto mwakuphata basa lomwe abereki wace akhafuna, mai wace adalira pomwe. Koma Alice alibe kucinja cakusankhula caceco. Iye adalewa kuti: “Munthu akabvuma kuti adzinza wace amutazisise kucita cakusankhula cace cibodzi, bzin’dzakhala bzakusaya kunesa iwo kumutazisambo bzasankhula bzinango. Tsono mukakhala wakudeka mtima na wakukhwimika, adzinza wanu winango an’dzalemekeza bzakusankhula bzanu.” Bzimwebzi ni bzomwe bzidacitikira Alice. Ndipo tikulewa pano, abereki wace akutumikira ninga apainiya, ndipo kuthimizira bzimwebzi pai wacewo ni mkulu wa gwere.

BZOMWE GWERE LENSE LINGACITE

Kodi gwere lingathandize tani adzinza wathu omwe ni Mboni lini? (Onani ndime 15-16) *

15. Mwakubverana na cinembo ca Mateu 5:14-16 na 1 Pedru 2:12, kodi kukhala na makhalidwe yabwino kungathandize tani adzinza wathu?

15 Yahova ambaphatisa basa atumiki wace kuti athandize wanthu winango kukhala pa uxamwali na iye. (Werengani Mateu 5:14-16; 1 Pedru 2:12. *) Mwa ciratizo, penu mwamuna ayai mkazi wanu ni Mboni lini ya Yahova, kodi ambadziwa abale wa m’gwere mwanu? Pauline omwe wafotokozedwa pakuyamba ule, akhacemera abale na mpfumakazi kuti ayende kumui kwace kuti bayace akawadziwe.  Bzimwebzi bzidathandiza bayaceyo kuzidziwa bwino Mboni za Yahova. Pauline adalewa kuti: “Nsiku inango bayangu adakumbira kubasa kuti apume ndipo adabwera kumui ticidzawona bola pabodzi. Inepano ndidakomedwa kwene-kwene na bzomwe iye adacitabzo!”

16. Thangwe ranyi tin’funika kumbauza adziwa wanthu kuti ayende nafe ku mitsonkhano?

16 Njira yabwino yomwe tingathandizire adzinza wathu, ni kuwauza kuti ayende nafe ku mitsonkhano ya gwere. (1 Wakolinto 14:24, 25) Mtsonkhano omwe bayace wa Pauline adayamba kuyenda ukhali wa Cikumbuso, ndipo iye adayenda pomwe akhacokera kubasa. Iye adati: “Ndiribe kubvesesa nkhani yomwe idafotokozedwa, koma ndidakomedwa kwene-kwene na bzomwe wanthu omwe akhali pa mtsonkhanoyo adacita. Iwo adandifenderera, adanditambira bwino na manja mawiri ndipo adandimusa mwakucita kuphata boko langu. Bzimwebzi bzidandicitisa kuwona kuti Mboni za Yahova ni wanthu wabwino.” Pomwe bzimwebzi bzikanati bzacitika, banja linango likhadathandiza kale Pauline pabodzi na mwana wace, pa mitsonkhano na mu utumiki bwakumunda. Tenepo, pomwe bayace wa Pauline adafuna kudziwa bzizinji bzomwe mkazaceyo akhakhulupira, iye adakumbira mwamuna wa banjalo kuti apfunze naye Bibliya.

17. Thangwe ranyi tin’funika lini kumbabzipasa mulandu, ndipo thangwe ranyi tin’funika lini kuneta kuthandiza adzinza wathu?

17 Tikudikhirira na mtima wense kuti adzinza wathu wense adzatumikire nafe pabodzi Yahova. Tsono napo ticite nyongo kuti tithandize adzinza wathu kuti akhalembo atumiki wa Mulungu, pinango iwo angafike lini pa kukhala Mboni. Bzimwebzi bzikacita, tin’funika lini kubzipasa mulandu thangwe ra cakusankhula cathu comwe tidacita ca kutumikira Yahova. Ndipo tin’funika lini kungingimiza munthu kuti abvume bzomwe timbakhulupira. Koma abereki wanu angatokonyedwe kwene-kwene, akawona kuti ndimwe wakukondwa thangwe ra kutumikira Yahova. Tenepo, mbawapemberani, mbalewalewani nawo mwaulemu ndipo lekani kuneta kuwathandiza! (Mabasa 20:20) Khulupirani kuti Yahova an’dzasimba nyongo yanu. Ndipo adzinza wanu akakutetekerani, iwo an’dzapulumuka!

NYIMBO 57 Kupalizira Wanthu wa Mtundu Uli-wense

^ ndi. 5 Timbafuna kuti adzinza wathu adziwe Yahova, tsono iwo ndiwo ana udindo bwakusankhula penu animutumikira ayai ne. Nkhani ino in’tithandiza kuwona bzomwe tingacite kuti adzinza wathu atetekere bzomwe timbafuna kuwauza.

^ ndi. 1 Madzina manango yacinjidwa. Mu nkhani ino fala lakuti “adzinza” likulewa bza abale wathu omwe ambatumikira lini Yahova.

^ ndi. 3 2 Pedru 3:9 Yahova ngwacinono lini pa piciro lace ninga momwe wanthu winango ambawonera, koma iye ambapirira namwe thangwe an’funa lini kuti munthu ali-wense adzapfudzidwe, koma an’funa kuti wense akungule.

^ ndi. 8 1 Pedru 3:1 Bzibodzi-bodzimbo, akazimwe mumbabvere azibayanu kuti winango akakhala wakusaya kukhulupira fala, atengeke sikuti na mafala, koma na makhalidwe ya azikazi wawo, thangwe ra kucita kuwona okha na maso yawo makhalidwe yawo yakucena pabodzi na ulemu bwawo bukulu.

^ ndi. 15 Mateu 5:14 Imwepo ndimwe ceza ca dziko. Mzinda ukakhala pa phiri ungabisike lini. 15 Wanthu akagasa mbvuniko, ambaugwanankhira lini na citundu, koma ambauikha padeca, kuti uwabvunikire wanthu wense omwe ali m’nyumbamo. 16 Tenepombo, onesani ceza canu kuna wanthu, kuti awone mabasa yanu yabwino, acim’pasa mbiri Baba wanu, Omwe ali Kudzulu.

1 Pedru 2:12 Khalani na khalidwe labwino pakati pa wanthu wa mitundu kuti pomwe akukulewani ninga wanthu wakucita bzinthu bzakuipa, iwo akhale mboni za kuwona na maso bzakucita bzanu bzabwino, acilemekeza Mulungu pa nsiku yace yakunyang’anira.

^ ndi. 57 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: M’bale munango akuthandiza pai wace omwe ni Mboni lini ya Yahova kukonza kanderendere. Ndipo pa nthawe yakupuma, iye akuwalatiza vidiyo pa jw.org®.

^ ndi. 59 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mpfumakazi ikutetekera mwamuna wace omwe ni Mboni lini pomwe akufotokoza momwe nsiku yace yafambira. Patsogolo pace, mpfumakaziyo ikusenzeka pabodzi na banja lace.

^ ndi. 61 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mpfumakazi yacemerera abale wa m’gwere kuti ayende kumui kwace. Ndipo abalewo akuceza na bayace kuti adziwane naye. Ndipo patsogolo pace, bayaceyo ali pabodzi na banja lace pa msinda wa Cikumbuso.