Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 34

Momwe Tingakhalire Wakukondwa Utumiki Bwathu Bukacinja

Momwe Tingakhalire Wakukondwa Utumiki Bwathu Bukacinja

‘Mulungu si wakusaya kulungama kuti angayebwe basa lanu na lufoyi lomwe mudalatiza pa dzina lace.’—WAHEBEREU 6:10.

NYIMBO 38 Yahova An’dzakulimbisa

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-3. Fotokozani mathangwe yomwe yangacitise abale omwe ambacita utumiki bwa nthawe zense kusiya utumiki bwawo.

ROBERT NA MARY JO adalewa kuti: “Pambuyo pakutumikira ninga mamisiyonario kwa magole 21, tidasiya utumiki bwathu thangwe ra kukalamba kwa abereki wathu. Ifepano tikhakomedwa na kuwasamalira, koma tidasunama pomwe tidasiya m’mbuto yomwe tikhaifuna kwene-kwene.”

2 William na Terrie adalewa kuti: “Ifepano tidalira kwene-kwene pomwe tidadziwa kuti thangwe ra matenda tingadabwerera lini pomwe komwe tikhatumikira. Cikhumbo cathu cikhali cakutumikira Yahova ku madziko manango, koma tsapano palibe comwe tingacite thangwe ra matendayo.”

3 Aleksey adalewa kuti: “Tikhadziwa kuti anyamadulanthaka wathu akhafuna kufunga mthambi yomwe ndikhatumikira, napo bzikhali tenepo bzidatiwawa kwene-kwene pomwe adadzafungadi mthambiyo.”

4. Kodi mu nkhani ino tin’cezerana mibvunzo iponi?

4 Tenepo kupambula abalewa, alipombo abale azinji omwe ambacita utumiki bwa nthawe zense, kuphatanidza wale omwe ambatumikira pa Beteli, omwe acinja utumiki bwawo. * Bzimwebzi bzingakhale bzakunesa kwa abale wathuwa kusiya basa lomwe akhalifuna kwene-kwene. Kodi tingawathandize tani kuti azolowerane na kucinjako? Kodi imwepo mungawathandize tani? Mitawiro ya mibvunzoyi ingathandize tensenefe bzinthu bzikacinja pa moyo wathu.

KODI TINGACITE CIYANI BZINTHU BZIKACINJA PA MOYO WATHU?

Thangwe ranyi bzimbakhala bzakunesa kwa omwe ambacita utumiki bwa nthawe zense kusiya utumikibo? (Onani ndime 5) *

5. Kodi n’ciyani cingacitike utumiki bwathu bukacinja?

5 Penu tikutumikira pa Beteli ayai ku mbuto inango, tingafike pakufuna wanthu pabodzi na mbuto yomwe tinkutumikirayo. Tsono tingasuname  kwene-kwene utumiki bwathu bukacinja. Bzimwebzi bzikacitika, tingasuwe abale wathu na kuwacitira thupo, maka-maka tikasiyana nawo thangwe ra kuzunzidwa na anyamadulanthaka wathu. (Mateu 10:23; 2 Wakolinto 11:28, 29) Bzingakhalembo bzakunesa kuyenda kukatumikira ku mbuto yacirendo komwe tingakafunikire kupfunza cikhalidwe cipsa, ndipo tingabzibvembo bzibodzi-bobzi tikauzidwa kuti tikatumikire ku gwere komwe tidacokera. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitikira Robert na Mary Jo, iwo adalewa kuti: “Pakuti tikhadatumikira m’madziko manango kwa magole mazinji, tidabzibva ninga alendo mu dziko lomwe tidabadwira, thangwe tikhadayebwa cikhalidwe cathu ndipo tikhakwanisa lini kupalizira na cirewedwe cakubadwa naco.” Tsono nthawe zinango, omwe ambakatumikira ku mbuto yacirendo ambagumana na bvuto la kusaya kobiri. Ndipo bzimwebzi bzingawacitise kubzibva kukhala wakusaya kukhotcerereka ayai kukhala na thupo. Kodi n’ciyani comwe cingawalimbise?

Mpsakufunika kulimbisa uxamwali bwathu na Yahova na kumuthemba (Onani ndime 6-7) *

6. Kodi tingamufenderere tani Yahova?

6 Kufenderera Yahova. (Tiyago 4:8) Kodi tingamufenderere tani? Mwa kumukhulupira ninga ‘Mbveseri wa mpembo.’ (Psalymo 65:2) Cinembo ca Psalymo 62:8 cimbalewa kuti: ‘Mukhuthulireni bza mu mtima mwanu.’ Yahova angaticitire bzinthu bzizinji ‘kuposa bzomwe timbakumbira na kukumbuka.’ (Wayefezo 3:20) Iye ambatipasa lini kokha bzinthu bzomwe timbamukumbira m’mipembo. Koma iye ambamalisa mabvuto yathu mu njira yomwe tikhaidikhirira lini.

7. (a) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kupitiriza kukhala pa uxamwali na Yahova? (b) Mwakubverana na cinembo ca Wahebereu 6:10-12, kodi n’ciyani comwe cingacitike tikapitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika?

7 Kuti tipirize kukhala pa uxamwali na Yahova, tin’funika kumbawerenga Bibliya nsiku zense na kumbakumbukira bzomwe tawerengabzo. M’bale munango omwe adatumikira ninga misiyonario, adalewa kuti: “Pitirizani kunamata ninga banja na kukonzekera mitsonkhano nthawe zense, ninga momwe mukhacitira m’mbuyomu.” Tenepo, penu imwepo munkutumikira m’gwere lipsa pitirizani kucita bzense bzomwe mungakwanise kuti mupalizire bzipsa bzabwino mwakukwanira. Yahova ambakumbukira wense omwe akupitiriza kumutumikira mwakukhulupirika, napo penu iwo akukwanisa lini kucita bzomwe akhacita kale-kale.—Werengani Wahebereu 6:10-12. *

8. Kodi cinembo ca 1 Juwau 2:15-17, cingakuthandizeni tani kupitiriza kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji?

 8 Khalani na moyo wakusaya kufuna bzizinji. Lekani kubvuma kuti bzinthu bza dziko la Sathaniri bzikutaziseni kutumikira Yahova. (Mateu 13:22) Ndipo lekani kutetekera wanthu omwe ambatumikira lini Yahova ayai axamwali na abale wanu, omwe angawoneke ninga kuti akufuna kukuthandizani mwa kulewa kuti imwepo mun’funika kukhala na kobiri zizinji kuti moyo wanu ukufambireni bwino. (Werengani 1 Juwau 2:15-17. *) Ifepano tin’funika kumbakhulupira Yahova, omwe ambatipasa bzomwe timbafunikira pa ‘nthawe yakuthemera.’ Tikacita tenepo, iye an’dzatithandiza kupitiriza kulimbisa cikhulupira cathu kuti tireke kukhala na thupo ndipo an’dzatipasa bzinthu bzomwe timbafunikira pa moyo wathu.—Wahebereu 4:16; 13:5, 6.

9. Mwakubverana na cinembo ca Mimwani 22:3, 7, thangwe ranyi mpsakufunika kutcenkha kugwa m’mangawa pa mathangwe yakusaya kubveseseka ndipo n’ciyani comwe cingatithandize kucita bzakusankhula bzabwino?

9 Kutcenkha kugwa m’mangawa pa mathangwe yakusaya kubveka. (Werengani Mimwani 22:3, 7. *) Kufuluka kungacitise munthu kudzonga kobiri zizinji acigwa m’mangawa. Tenepo kuti ticepese mangawa, tin’funika kutcenkha kufiyali kobiri ticigula bzinthu bzakusaya kufunika. Tsono bzingakhale bzakunesa kudziwa kobiri zomwe tingafiyali penu tinkugumana na mabvuto, ninga kusamalira wacibale wathu omwe ankuduwala. Bzimwebzi bzikacitika, kumbukirani kuti ‘mpembo’ ungakuthandizeni kucita bzakusankhula bzabwino. Ndipo Yahova an’dzatawira mipembo yanu mwakukuthandizani kukhala na mtendere wa mu mtima, muciwona bzomwe mungacite pa nkhaniyo.—Wafiripo 4:6, 7; 1 Pedru 5:7.

10. Kodi tingacite tani kuti tikhale na axamwali watsapano?

10 Khalani pa uxamwali na wanthu wabwino. Mbauzani axamwali wanu momwe munkubvera na bzineso bzomwe munkugumana nabzo, maka-maka wale omwe adagumana nabzo kale. Mukacita bzimwebzi mun’dzabzibva bwino. (Mpalizi 4:9, 10) Ndipo axamwali omwe mukhatumikira nawo pabodzi kale-kale an’dzapitiriza kukhala axamwali wanu. Tsapano, pakuti munkutumikira ku mbuto ipsa, mun’funika kukhala na axamwali watsapasano. Kodi mungacite tani kuti mukhale na axamwali watsapano? Kumbukirani kuti mukhale na axamwali, imwepo mun’funika kukhala wakucezeka. Mbauzani winango bzinthu bzabwino bzomwe mwagumana nabzo, ndipo citisani wanthuwo kuwona cikondweso comwe munaco pakutumikira Yahova. Winango m’gwere angabvesese lini thangwe lomwe limbakucitisani kukomedwa na utumiki bwa nthawe zense, koma winango angafune kudziwa bzizinji pakulewa  bza utumikibo ndipo angakhale axamwali wanu. Koma napo bziri tenepo, lekani kumbawauza bzinthu bzense bzomwe mudacita pakutumikira Yahova thangwe angadabwe namwe, ndipo lekani kumbandolewa bzinthu bzakuipa bzomwe mudagumana nabzo.

11. Kodi mungacite ciyani kuti banja lanu lipitirize kukhala lakukondwa?

11 Nthawe zinango, banja lingafunike kusiya kucita utumiki bwa nthawe zense thangwe ra kuduwala kwa mkazi ayai mwamuna. Penu bzimwebzi bzidacitika na imwepo, lekani kupasa mulandu mwanzanu omwe akuduwalayo. Ndipo penu ndimwepo omwe munkuduwala, lekani kubzipasa mulandu wakuti mwacitisa bayanu ayai mkazanu kusiya utumiki bwa nthawe zense. Lekani kuyebwa kuti ndimwe ‘thupi libodzi,’ ndipo pomwe mudalowolana mudapicira kwa Yahova kuti mun’dzasamalirana bziribe basa mabvuto yomwe mungadadzagumana nayo. (Mateu 19:5, 6) Nthawe zinango banja lingasiye utumiki bwa nthawe zense, thangwe rakuti mkazi ana pathupi, tsono penu bzimwebzi bzidakucitikirani, onani mwana wanuyo kukhala wakufunika kwene-kwene kuposa utumiki bomwe mukhacita. Mbauzani mwananuyo kuti iye ni mphaso ya Mulungu. (Psalymo 127:3-5) Ndipo mbamufotokozeranimbo phindu lomwe mudaligumana pa utumiki bomwe mukhacita. Mukacita bzimwebzi, mwana wanuyo an’dzakhala na cikhumbo cakucitambo utumiki bwa nthawe zense pa moyo wace.

MOMWE WINANGO ANGAKUTHANDIZIRENI

12. (a) Kodi tingathandize tani abale omwe akucita utumiki bwa nthawe zense kuti apitirize na utumiki bwawo? (b) Kodi tingacite ciyani kuti tiwathandize kuzolowerana na kucinja akasiya utumiki bwawo?

12 Bzimbakhala bzakudekeza kwene-kwene kuwona abale na mpfumakazi akucita bzomwe angakwanise kuti athandize omwe akucita utumiki bwa nthawe zense kuti apitirize na utumiki bwawo. Iwo ambawalimbisa kuti apitirize kucita utumiki bwawo, mwa kuwapasa kobiri ayai bzinthu bzinango bzakuthupi na kusamalira wanthu wa m’banja mwawo. (Wagalata 6:2) Tenepo, penu m’gwere mwanu mwabwera abale ayai mpfumakazi zomwe zikhacita utumiki bwa nthawe zense, lekani kuwona  ninga kuti iwo acinja utumiki bwawo thangwe atazira kucita basalo ayai acita pikado. * M’mbuto mwace, athandizeni kuti azolowerane na kucinjako. Atambireni na manja mawiri ndipo atendeni thangwe ra basa lomwe adacita napo tsapano an’kukwanisa lini kucita bzizinji thangwe ra matenda. Ndipo citani nyongo kuti mudziwane nawo bwino. Mukacita bzimwebzi, mun’dzapfunza bzizinji na bzomwe ambadziwa.

13. Kodi tingathandize tani abale omwe atambira utumiki bupsa?

13 Nsiku zakuyambirira, abale omwe atambira utumiki bupsa angafunikire thandizo lanu kuti agumane nyumba, kudziwa komwe angakapakirire kanderendere, basa na bzinthu bzinango bzomwe angafunikire. Iwo angafunikirembo kudziwa momwe angalipirire mtsonkho. Ndipo cinthu cakufunika kwene-kwene comwe iwo ambafuna n’cakuti imwepo mubvesese momwe moyo wawo uliri. Pinango iwo ayai m’bale wawo angakhale akuduwala. Ayai pinango angakhale asunama thangwe ra kufedwa m’bale wawo. * Ndipo nthawe zinango angakhale akudandaula axamwali omwe akhanawo pomwe akhacita utumiki bwa nthawe zense, napo kuti palibe munthu omwe akudziwa. Tenepo pangatenge nthawe kuti iwo ayebwe bzinthu bzimwebzi.

14. Kodi abale winango adathandiza tani mpfumakazi inango kuti izolowerane na gawo lipsa?

14 Mukambapalizira nawo na kuwalimbisa na ciratizo canu cabwino, mungawathandize kuzolowerana na moyo watsapano. Mpfumakazi inango yomwe idatumikira kwa magole mazinji ku dziko lacirendo, idalewa kuti: “Ku gawo komwe ndikhatumikira pakuyamba, ndikhacitisa mapfunziro ya Bibliya nsiku zense. Tsono ku gawo lipsa, ndikhagumana lini mpata wakufungula vesi la Bibliya ne kulatiza munthu vidiyo mu utumiki bwakumunda. Koma abale wa gwere lipsa lomwe ndikhatumikira akhandiuza kuti ndiyende nawo pabodzi ku maulendo yakubwereza na mapfunziro yawo. Pomwe ndidawona kukhwimika na nyongo ya abalewo pakucitisa mapfunziro ya Bibliya, ndidayamba kuzolowerana na gawolo. Ndidapfunza momwe ndingayambisire maceza na wanthu wa m’gawolo pa ulendo bwakuyamba. Bzimwebzi bzidandicitisa kuyamba pomwe kukhala wakukondwa.”

 PITIRIZANI KUCITA BZOMWE MUNGAKWANISE

Nyang’anani njira kuti mukwanise kupalizira gawo la gwere lipsa (Onani ndime 15-16) *

15. Kodi mungacite ciyani kuti bzinthu bzikufambireni bwino ku gawo lipsa?

15 Imwepo bzinthu bzingakufumbireni bwino napo mukacinja utumiki bwanu muciyenda kukatumikira ku mbuto ipsa. Lekani kukumbuka kuti kucinjako ni cizindikiro cakuti mwacita cinthu cinango cakuphonyeka ayai tsapano ndimwe lini pomwe wakufunika. Kumbukirani momwe Yahova akukuthandizirani nsiku zino kuti mupitirize kupalizira. Tewezerani ciratizo ca Akristau wakukhulupirika wakuyambirira. Iwo akhapalizira bzipsa bzabwino kuli-kwense komwe akhagumanika. (Mabasa 8:1, 4) Tenepo, imwepo mukapitiriza kupalizira ku gawo lipsa lomwe munkutumikira mun’dzakhala na bzakutewera bzabwino. Mwa ciratizo, apainiya omwe akhatumikira ku dziko linango adathamangisidwa m’dzikolo ndipo adayenda kukakhala dziko lomwe likhali pafupi. Tsono ku dzikolo kukhafunika apalizi omwe akhalewalewa cirewedwe comwe apaliziwo akhacidziwa. Tenepo, minyezi ming’ono-ng’ono padakhazikisidwa magulu yakusiyana-siyana ndipo yadawanda mwakamfulumize.

16. Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kuti mukhale wakukondwa ku gawo lipsa?

16 ‘Cikondweso [ca] Yahova’ ni mphanvu yanu. (Nehemiya 8:10) Tin’funika kudziwa kuti cikondweso cathu cikulu cimbabwera thangwe ra kukhala pa uxamwali na Yahova, sikuti thangwe ra utumiki bwathu, napo kuti timbafuna kwene-kwene utumikibo. Ndipopa pitirizani kulimbisa uxamwali bwanu na Yahova ndipo mbamukumbirani nzeru, malango na thandizo. Kumbukirani kuti imwepo mudafuna utumiki bwanu thangwe mudabzipereka kuti muthandize wanthu wa komwe munkutumikira. Tenepo, pitirizani kucita nyongo kuti muzolowerana na gawo lipsalo, ndipo onani momwe Yahova angakuthandizireni kufuna gawolo.—Mpalizi 7:10.

17. Kodi tin’funika kukumbukira ciyani pa nkhani ya utumiki bomwe tinkucita nsiku zino?

17 Tin’funika lini kuyebwa kuti kutumikira Yahova n’kwamuyaya, koma utumiki bomwe tinkucita nsiku zino n’bwakanthawe kakucepa. Ndipo mu dziko lipsa, pinango tensenefe utumiki bwathu bun’dzacinja. Aleksey, omwe wafotokozedwa pakuyamba ule, ambakhulupira kuti kucinja kwa utumiki bomwe akhacita kwamuthandiza kukhala wakukonzeka pa bzomwe bzin’dzacitika kutsogolo. Iye adalewa kuti: “Inepano ndikhadziwa kuti Yahova na dziko lipsa ni bzinthu bzacadidi, koma ndikhawona kuti bziri kutali na inepano. Tsapano ndimbawona kuti Yahova ali pafupi na inepano, ndipo dziko lipsa lin’fika mwakusaya kucedwa.” (Mabasa 2:25) Tenepo, ifepano tin’funika kupitiriza kulimbisa uxamwali bwathu na Yahova, bziribe basa kuti tinkucita utumiki buponi. Iye an’dzatisiya lini na pang’onopo, koma nthawe zense an’dzakhala nafe ndipo an’dzatithandiza kukhala wakukondwa mu utumiki bwathu.—Zaiya 41:13.

NYIMBO 90 Timbalimbisane

^ ndi. 5 Nthawe zinango, abale na mpfumakazi omwe ankucita utumiki bwa nthawe zense, ambaima kutumikirako thangwe ra mabvuto yakusiyana-siyana ayai ambayenda kukatumikira ku mbuto zinango. Mu nkhani ino tiniwona bzineso bzomwe iwo ambagumana nabzo na bzomwe tingacite kuti tiwathandize kuzolowerana na moyo watsapano. Tiniwona pomwe bzomwe winango angacite kuti awalimbise na kuwathandiza, ndipo tiniwonambo bzinembo bzomwe bzingathandize tensenefe bzinthu bzikacinja pa moyo wathu.

^ ndi. 4 Mpsibodzi-bodzi, abale azinji ambasiira maswaka udindo bwawo thangwe ra kukalamba. Onani nkhani zakuti: Akhristu Achikulire, Yehova Amayamikira Kukhulupirika Kwanu,” mu Nsanza ya Mulindiri ya Setembro, 2018 Chichewa, na “Kukhala na Mtendere wa mu Mtima Bzinthu Bzikacinja pa Moyo Wathu,” mu Nsanza ya Mulindiri Outubro, 2018.

^ ndi. 7 Wahebereu 6:10 Pakuti Mulungu si wakusaya kulungama kuti angayebwe basa lanu na lufoyi lomwe mudalatiza pa dzina lace mwa kutumikira wakucena na kupitiriza kuwatumikira. 11 Koma tikufuna kuti ali-wense wa imwepo alatize nyongo ibodzi-bodziyi, kuti mukhale na citsimikizo cakukwana ca cidikhiro mpaka cimaliziro, 12 kuti muleke kukhala atofu, koma mukhale anyakutewezera wale womwe mwa cikhulupiro na kupirira wadatambira mapiciro.

^ ndi. 8 1 Juwau 2:15 Lekani kufuna dziko ayai bzinthu bza m’dzikoli. Pakuti ali-wense wakufuna dzikoli, lufoyi la Baba liri lini mwa iye. 16 Pakuti bzinthu bzense bza m’dziko, ninga cikhumbo ca thupi, cikhumbo ca maso na kubziwonesera pa bzinthu bzomwe munthu anabzo, bzimbacokera lini kwa Baba, koma bzimbacokera ku dziko. 17 Ndipo, dziko linkuyenda pabodzi na bzikhumbo bzace. Tsono omwe an’cita kufuna kwa Mulungu, an’dzakhala mwakuyenderera.

^ ndi. 9 Mimwani 22:3 Nyakucenjera ngule omwe akawona tsoka ambabisalika, tsono nyakusaya kudziwa bzinthu, ambandoyenda kutsogolo, acikalangidwa. 7 Nyakudala ndiye omwe ambatonga nyakusauka, ndipo omwe ambafiyali, ambakhala nyabasa wa nyakumufiyalisiyo.

^ ndi. 12 Abale omwe ambacita utumiki bwa nthawe akacinja utumiki bwawo, akulu wa gwere mwakamfulumize an’funika kutumiza tsamba lakudziwisa bza abalewo ku gwere lipsa lomwe ankutumikira. Bzimwebzi bzin’dzacitisa abalewo kupitiriza kutumikira ninga apainiya, akulu ayai atumiki wakuthandiza mwakusaya kucedwa.

^ ndi. 13 Onani nkhani zakusiyana-siyana pa msolo wakuti Mfundo Zothandiza Amene Aferedwa,” mu Galamukani! wa 2018 N.° 3.

^ ndi. 60 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Banja la mamisiyonario lomwe lasiya utumiki bwawo ku dziko la cirendo likugonekana na gwere lawo mwakusunama.

^ ndi. 62 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Banjalo labwerera ku dziko lawo lakubadwira, ndipo likupitiriza kupemba kuti Yahova alithandize kulimbana na bzineso bzomwe lingagumane nabzo.

^ ndi. 64 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Na thandizo la Yahova, banjali labwerera pomwe mu utumiki bwa nthawe zense. Banjalo likuphatisa basa cirewedwe comwe lidapfunza pomwe likhatumikira ninga mamisiyonario, kuti lipalizire alendo omwe abwera ku gawo la gwere lawo lipsa.