Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 15

Tewezerani Jezu Kuti Mupitirize Kukhala na Mtendere wa mu Mtima

Tewezerani Jezu Kuti Mupitirize Kukhala na Mtendere wa mu Mtima

‘Mtendere wa Mulungu, omwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzakoya mitima yanu.’—WAFIRIPO 4:7.

NYIMBO 113 Mtendere Omwe Tinawo

BZOMWE TIN’PFUNZA *

1-2. Thangwe ranyi Jezu adacita thupo pa nsiku yomwe adaphedwa?

JEZU adacita thupo kwene-kwene pa nsiku yomwe adaphedwa. Iye adacita thupo sikuti thangwe ra kukumbukira bza infa yakuwawa yomwe ingadamucitikira mwakusaya kucedwa. Koma ni thangwe ra lufoyi lomwe akhanalo kwa Baba wace na kufuna kumukondwesa. Jezu akhadziwa kuti angadapitiriza kukhala wakukhulupirika pa mayezo yomwe angadagumana nayo, angadacitisa kuti dzina la Yahova licenesedwe. Iye akhafunambo wanthu, ndipo akhadziwa kuti cidikhiro cathu cakudzakhala na moyo wakusaya kumala cingadakwanisika kokha iye angadapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova mpaka infa.

2 Napo Jezu akhacita thupo kwene-kwene, iye adapitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima. Ndipo iye adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Ndikukupasani mtendere wangu.’ (Juwau 14:27) Iye akhana ‘mtendere wa Mulungu,’ ndipopa adakhala pa uxamwali bwakulimba na Yahova. Ndipo bzimwebzi bzidathandiza Jezuyo kukhala na mtendere wa mu mtima.—Wafiripo 4:6, 7.

3. Kodi tin’pfunza ciyani mu nkhani ino?

3 Palibe ne m’bodzi wa ifepano omwe an’dzagumana na mazunzo yomwe Jezu adayapirira, koma ateweri wace wense an’dzagumana na mayezo. (Mateu 16:24, 25; Juwau 15:20) Ndipo ninga Jezu, nthawe zinango tingacite thupo thangwe ra mayezoyo. Tsono n’ciyani comwe tingacite kuti tireke kumbakhala na thupo lakunyanyira ayai kuluza mtendere wathu wa mu mtima? Mu nkhani ino tin’pfunza bzinthu bzitatu bzomwe Jezu adacita mu utumiki bwace bwa pa dziko la pansi na momwe tingamutewezerere tikagumana na mayezo.

JEZU AKHAPEMBA KAWIRI-KAWIRI

Mpembo ungatithandize kukhala na mtendere wa mu mtima (Onani ndime 4-7)

4. Kodi Jezu adaphatisa tani basa cinembo ca 1 Watesalonika 5:17 pa nsiku yomwe adaphedwa?

4 Werengani 1 Watesalonika 5:17. * Jezu adapemba mwakubwereza-bwereza  pa nsiku yomwe adaphedwa. Pomwe iye adalatiza anyakupfunza wace momwe angacitire msinda wakukumbukira infa yace, iye adapembera bzizindikiro bza pa msindayo, mkate na vinyu. (1 Wakolinto 11:23-25) Ndipo akanati kucoka pa mbuto yomwe adacitira Paskwa, iye adapembera anyakupfunza wace. (Juwau 17:1-26) Pomwe iye pabodzi na anyakupfunza wacewo adafika ku Phiri la Mioliva nsiku imweyire usiku, iye adapemba mwakubwereza-bwereza. (Mateu 26:36-39, 42, 44) Ndipo mafala yakumalizira yomwe Jezu adayalewa akanati kufa yakhali ninga mpembo. (Luka 23:46) Kulewa cadidi, Jezu adauza Yahova mu mpembo bzinthu bzense bzomwe bzingadamucitikira pa nsiku yomwe adaphedwa.

5. Thangwe ranyi apostolo adatazira kukhwimika?

5 Jezu adapirira mayezo yomwe akhagumana nayo thangwe akhakhulupira Baba wace ndipo adalatiza bzimwebzi mwa kumbapemba kawiri-kawiri kwa iye. Koma mwakusiyana na iye, apostolo wace adatazira kupitiriza kupemba usiku bomwe Jezu adaphuphudza ankupemba. Ninga bzakutewera bzace, iwo alibe kukhwimika pomwe anyamadulanthaka adafika. (Mateu 26:40, 41, 43, 45, 56) Tenepo, Ifepano tingapitirize kukhala wakukhulupirika pa mayezo kokha tikambatewezera Jezu mwa kumbapemba ‘mwakusaya kulekeza.’ Kodi tingambapembere bzinthu bziponi?

6. Kodi cikhulupiro cingatithandize tani kukhala na mtendere wa mu mtima?

6 Ifepano tingapembe kwa Yahova kuti ‘[athumizire] cikhulupiro’ cathu. (Luka 17:5; Juwau 14:1) Ndipo ifepano timbafunikira cikhulupiro camphanvu thangwe Sathani akufuna kuyeza mteweri ali-wense wa Jezu. (Luka 22:31) Kodi cikhulupiro cingatithandize tani kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima napo tigumane na mabvuto yakusiyana-siyana? Ndipo tikacita bzense bzomwe tingakwanise kuti tilimbane na mabvuto yomwe tinkugumana nayo, cikhulupiro comwe tinaco kwa Yahova cin’dzatithandiza kumalisa thupo lomwe tingakhale nalo thangwe ra kudziwa kuti iye an’dzamalisa mabvuto yense pa nthawe yakuthemera. Ndipo thangwe ra kukhulupira kuti iye angamalise  mabvutoyo kuposa momwe ifepano tingayamalisire, timbakhala na mtendere wa mu mtima.—1 Pedru 5:6, 7.

7. Kodi tikupfunza ciyani na mafala ya m’bale Robert?

7 Mpembo umbatithandiza kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima bziribe basa mabvuto yomwe tingagumane nayo. Kumbukirani ciratizo ca m’bale Robert, omwe tsapano ana magole pafupi-fupi 80, ndipo ankutumikira ninga mkulu wa gwere. Iye adalewa kuti: “Malango ya cinembo ca Wafiripo 4:6, 7, yadandithandiza kulimbana na mayezo mazinji pa moyo wangu. Mwa ciratizo, ndikhalimbana na bvuto la cuma. Ndipo nthawe zinango ndidaima kutumikira ninga mkulu wa gwere.” Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Robert kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima? Iye adalewa kuti: “Thupo likandibwerera, ndimbapemba kwa Yahova mwakusaya kucedwa. Ndimbakhulupira kuti ndikapemba mwakubwereza-bwereza, ndimbakhala na mtendere wa mu mtima.”

JEZU AKHAPALIZIRA NA NYONGO

Kupalizira kungatithandize kukhala na mtendere wa mu mtima (Onani ndime 8-10)

8. Mwakubverana na cinembo ca Juwau 8:29, kodi n’ciyani comwe cidacitisa Jezu kukhala na mtendere wa mu mtima?

8 Werengani Juwau 8:29. * Napo Jezu akhazunzidwa, iye akhana mtendere wa mu mtima thangwe akhadziwa kuti akhakondwesa Baba wace. Ndipopa iye adapitiriza kubvera, napo bzikhali bzakunesa kucita bzimwebzo. Bzimwebzi bzikulatiza kuti iye akhafuna Baba wace ndipo akhawona kutumikira Yahova kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace. Iye anati kubwera pano pa dziko la pansi, akhali ‘misiri’ wa Mulungu. (Mimwani 8:30) Ndipo pomwe akhali pansi pano, iye adapfunzisa na nyongo wanthu winango bza Baba wace. (Mateu 6:9; Juwau 5:17) Basa limweri lidamubweresera cikondweso cikulu kwene-kwene.—Juwau 4:34-36.

9. Kodi kutanganidwa pa basa lakupalizira kumbatithandiza tani kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima?

 9 Tingatewezere Jezu mwa kubvera Yahova na ‘[kumbacita] bzizinji pa basa la Mbuya’ nthawe zense. (1 Wakolinto 15:58) Ndipo ‘tikambatanganidwa’ pa basa lakupalizira, timbakwanisa kuwona mabvuto yathu mwakuthemera. (Mabasa 18:5) Mwa ciratizo, wanthu omwe timbagumana nawo mu utumiki kawiri-kawiri ambagumana na mabvuto mazinji kuposa ifepano. Tsono akapfunza bza lufoyi la Yahova na kuphatisa basa malango yomwe Yahovayo ambapereka, ambakhala na moyo wabwino na wakukondwa. Tenepo, tikambawona bzimwebzi bzikucitika, timbatsimikiza kuti Yahova ambatisamalira. Ndipo bzimwebzi bzimbatithandiza kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima. Mpfumakazi inango yomwe idamala nthawe ikulu inkulimbana na bvuto la kumbabziwona kuti njakusaya kufunika na la kutsautsika mu mtima idawona kuti bzimwebzi mpsacadidi. Iyo idati: “Ndikambatanganidwa mu utumiki, ndimbakhala na mtendere wa mu mtima ndipo ndimbakondwa. Ndikukumbuka kuti ndimbabzibva kuti ndiri pafupi na Yahova thangwe ra kupalizira.”

10. Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca mpfumakazi Brenda?

10 Kumbukirani ciratizo ca mpfumakazi yakucemeredwa Brenda. Mpfumakaziyi pabodzi na mwana wace wacikazi ankuduwala matenda makulu. Ndipo thangwe ra matendayo, Brenda ambafamba na kanjinga ka anyakulemala. Napo bziri tenepo, mpfumakaziyi imbacita bzomwe ingakwanise kuti ipalizire nyumba na nyumba, koma njira yomwe mpfumakaziyi imbaphatisira basa kawiri-kawiri ni kunembera matsamba wanthu omwe ambawapalizira. Iyo idati: “Pomwe ndidazindikira kuti matenda yanguya yanimala lini m’dziko lomwe linkutongedwa na Sathaniri, ndidaikha makumbukidwe yangu yense pa basa lakupalizira. Kupalizira kumbandicitisa kuleka kukhala na thupo na bvuto langu. Bzimwebzi bzimbandicitisa kuti ndiikhe makumbukidwe yangu yense pakuthandiza wale omwe ndimbawapalizira. Ndipo nthawe zense ndikambapalizira, ndimbakumbukira bza cidikhiro comwe ndinaco ca kutsogolo.”

JEZU ADABVUMA THANDIZO LA AXAMWALI WACE

Kukhala na axamwali wabwino kungatithandize kukhala na mtendere wa mu mtima (Onani ndime 11-15)

11-13. (a) Kodi n’ciyani comwe apostolo pabodzi na wanthu winango adacita comwe cidalatiza kuti iwo akhali axamwali caiwo wa Jezu? (b) Kodi Jezu akhabzibva tani na thandizo lomwe axamwali wace akhamupasa?

11 Napo Jezu adagumana na mayezo pomwe akhapalizira, koma apostolo wakukhulupirika adalatiza kuti akhali axamwali wacadidi wa Jezuyo. Iwo adakhala ciratizo cabwino comwe cimbalewedwa m’Bibliya, iro limbati: ‘Alipo xamwali omwe ambakuphatisisa kuposa m’bale wako caiye.’ (Mimwani 18:24) Axamwali amwewa akhali wakufunika kwene-kwene kwa Jezu. Mwakusiyana na axamwali wacewo, palibe ne m’bale wace bodzi wakuthupi omwe adamukhulupira. (Juwau 7:3-5) Pa nthawe inango, abale wacewo adamulewa kuti wacita msala. (Marko 3:21) Ndipo mafala yomwe Jezu adauza apostolo wakukhulupirika usiku akanati kuphedwa, yadalatiza kusiyana kwa iwo na abale wacewo, iye adati: ‘Imwe ndimwe omwe mudakhala nane m’matsautso yangu.’—Luka 22:28.

12 Apostolo wa Jezu kawiri-kawiri akhacita bzinthu bzomwe bzikhamukalipisa, koma iye akhandokumbukira lini bzakuphonya bzawobzo, mbuto mwace, akhawona cikhulupiro comwe iwo akhanaco kwa iye. (Mateu 26:40; Marko 10:13, 14; Juwau 6:66-69) Ndipo usiku bomwe mangwana yace angadaphedwa, Jezu adauza amuna wakukhulupirikawo kuti: ‘Inepano ndin’kucemerani axamwali, thangwe ndidakuzimbulirani bzense bzomwe ndidabva na Baba wangu.’ (Juwau 15:15) Mwakusaya kupenukira, Jezu akhalimbisidwa kwene-kwene na axamwali wacewo. Ndipo na thandizo lomwe iwo adapereka kwa iye mu utumiki bwace lidamuthandiza kukhala wakukondwa.—Luka 10:17, 21.

13 Kuthumizira pa apostolo wace, Jezu akhana axamwali winango amuna na akazi, omwe akhamuthandiza mu njira zakusiyana-siyana pa basa lakupalizira. Winango akhamucera kumui kwawo kuti akadye naye cakudya. (Luka 10:38-42; Juwau 12:1, 2) Ndipo winango akhafamba naye pabodzi na kumuthandiza na cuma cawo. (Luka 8:3) Jezu akhana axamwali omwe akhafuna kumuthandiza  thangwe iwo akhadziwa kuti iye angadawathandizambo. Iye adawacitira bzinthu bzabwino ndipo alibe kudikhira kuti iwo acite bzinthu bzomwe angadakwanisa lini kucita. Napo Jezu akhali wakulungamiratu, iye akhatenda kwene-kwene thandizo lomwe axamwali wace omwe akhali wakuperewera akhapereka. Tenepo, tinkupenukira lini kuti thandizo lomwe axamwali wacewo akhapereka likhacitisa Jezu kukhala na mtendere wa mu mtima.

14-15. Kodi tingacite tani kuti tikhale na axamwali wabwino, ndipo iwo angatithandize tani?

14 Axamwali wabwino angatithandize kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Tsono kuti tikhale na axamwali wabwino, tin’funika kuyamba ndifepano kukhala wabwino. (Mateu 7:12) Mwa ciratizo, Bibliya limbatilimbisa kuti timbaphatise basa nthawe na mphanvu zathu kuti tithandize winango, maka-maka wale omwe ‘[mbakusaya].’ (Wayefezo 4:28) Kodi m’gwere mwanu alipo munthu omwe angafunikire thandizo lanu? Kodi mungathandize munthu omwe ankukwanisa lini kuyenda ku msika kuti akagule bzinthu thangwe ra kukalamba ayai kuduwala? Kodi mungathandize banja lomwe likusaya cakudya thangwe ra bvuto la kobiri? Penu mumbadziwa kuphatisa basa webisaite ya jw.org® na programa ya JW Library®, kodi mungathandize abale wanu m’gwere kugumana cuma cauzimu comwe cimbagumanika pa mbuto zimwezi? Tikambatanganidwa mwa kuthandiza winango, tin’dzakhala wakukondwa.—Mabasa 20:35.

15 Axamwali wathu angatithandize tikagumana na mabvuto na kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima. Ciratizo pa nkhaniyi ni Eliu omwe adatetekera Djobi pomwe akhafotokoza bza mabvuto yace, mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, axamwali wathu angatithandize mwa kutitetekera mwatceru tikambawauza bza mabvuto yathu. (Djobi 32:4) Tin’funika lini kumbadikhira kuti axamwali wathu atiuze bzakucita, koma tin’funika kumbaphatisa basa mwanzeru malango yawo yakucokera m’mabukhu yakulewa bza Bibliya. (Mimwani 15:22) Ndipo ninga Mambo Davide omwe mwakubzicepswa adabvuma  thandizo la axamwali wace, ifepano tin’funika lini kumbabzikuza axamwali wathu akambatipasa thandizo. (2 Samuweri 17:27-29) Kulewa cadidi, kukhala na axamwali ninga amwewa ni mphaso yakucokera kwa Yahova.—Tiyago 1:17.

BZOMWE TINGACITE KUTI TIPITIRIZE KUKHALA NA MTENDERE WA MU MTIMA

16. Mwakubverana na cinembo ca Wafiripo 4:6, 7, kodi n’ciyani comwe cingatithandize kukhala na mtendere wa mu mtima? Fotokozani.

16 Werengani Wafiripo 4:6, 7. * Thangwe ranyi Yahova ambalewa kuti ifepano tingagumane mtendere omwe iye ambapereka ‘mwa Kristu Jezu’? Thangwe ndakuti ifepano tingapitirize kukhala na mtendere wa mu mtima kokha tikabvesesa na kukhulupira mbali yomwe Jezu anayo pakukwanirisa cakulinga ca Yahova. Mwa ciratizo, thangwe ra nsembe ya cakulombolera ya Jezu, pikado zathu zense zingalekereredwe. (1 Juwau 2:12) Kukumbukira bzimwebzi kumbatitsangalaza kwene-kwene! Ndipo ninga Mambo wa Umambo bwa Mulungu, Jezu an’dzamalisa bzakuipa bzense bzomwe bzimbayambisidwa na Sathani pabodzi na dziko lace lakuipali. (Zaiya 65:17; 1 Juwau 3:8; Cibvumbulutso 21:3, 4) Bzimwebzi bzimbatipasa cidikhiro cabwino kwene-kwene! Napo Jezu adatipasa basa lakupalizira lomwe ndakunesa, iye anafe pabodzi kuti atithandize pa basali mpaka kuphampha kwa mkonzedwe uno wa bzinthu. (Mateu 28:19, 20) Kudziwa bzimwebzi kumbatilimbisa kwene-kwene. Ndipo mtsangalazo, cidikhiro na cirimbiso ni bzinthu bzakufunika bzomwe bzingatithandize kukhala na mtendere wa mu mtima.

17. (a) Kodi Mkristau angacite tani kuti apitirize kukhala na mtendere wa mu mtima? (b) Mwakubverana na cinembo ca Juwau 16:33, kodi n’ciyani cin’dzacitika tikatewezera Jezu?

17 Kodi mungacite tani kuti mupitirize kukhala na mtendere wa mu mtima, napo mukasunama thangwe ra mabvuto yakusiyana-siyana yomwe munkugumana nayo? Kutewezera bzomwe Jezu adacita kungakuthandizeni pa nkhani imweyi. Cakuyamba, pitirizani kumbapemba pa bzense bzomwe mungagumane nabzo. Caciwiri, mbabverani Yahova na kupemba kwa iye napo bzikakhala bzakunesa kucita bzimwebzo. Cacitatu, kumbirani axamwali wanu kuti akuthandizeni pa mabvuto yanu. Mukacita bzimwebzi, mtendere wa Mulungu un’dzakhala mu mtima mwanu. Ndipo ninga Jezu, imwepo mun’dzakunda mayezo yali-yense yomwe mungagumane nayo.—Werengani Juwau 16:33. *

NYIMBO 41 Mulungu, Bvani Mpembo Wangu

^ ndi. 5 Tensenefe timbalimbana na mabvuto pa moyo wathu yomwe yangadzonge mtendere wathu wa mu mtima. Mu nkhani ino tiniwona bzinthu bzitatu bzomwe Jezu adacita kuti apitirize kukhala na mtendere wa mu mtima, na bzomwe ifepano tingacite kuti tikhalembo na mtendere umweyu napo tikambagumana na mabvuto yakusiyana-siyana.

^ ndi. 4 1 Watesalonika 5:17 Mbapembani nthawe zense.

^ ndi. 8 Juwau 8:29 Ndipo Omwe adandituma ule ali pabodzi na inepano; iye alibe kundisiya ndekha thangwe inepano nthawe zense ndimbacita bzinthu bzomwe bzimbamudekera.

^ ndi. 16 Wafiripo 4:6 Lekani kumbacita thupo na cinthu ciri-cense, koma pa ciri-cense na mpembo na kudandaulira pabodzi na kutenda, bzakukumbira bzanu bzidziwike kuna Mulungu; 7 ndipo mtendere wa Mulungu, omwe umbaposa makumbukidwe yense un’dzakoya mitima yanu pabodzi na luso lanu lakukumbuka mwa Kristu Jezu.

^ ndi. 17 Juwau 16:33 Ndakuuzani bzimwebzi kuti mukhale na mtendere thangwe ra ine. M’dzikomu mun’dzagumana matsautso, tsono khwimikani! Ine ndalikunda dziko.