Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Nkhani Yakupfunza 14

Kodi Mukukwanirisa Mbali Zense za Utumiki Bwanu?

Kodi Mukukwanirisa Mbali Zense za Utumiki Bwanu?

‘Cita basa la mpalizi, ndipo kwanirisa mbali zense za utumiki bwako.’—2 TIMOTIO 4:5.

NYIMBO 57 Kupalizira Wanthu wa Mtundu Uli-wense

BZOMWE TIN’PFUNZA *

Pomwe Jezu adalamusidwa adagumana na anyakupfunza wace ndipo adawauza kuti: ’Ndokoni mukapfunzise wanthu’ (Onani ndime 1)

1. Kodi n’ciyani comwe atumiki wense wa Mulungu an’funika kucita, ndipo n’thangwe ranyi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lakuyamba.)

JEZU KRISTU adauza ateweri wace kuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense.’ (Mateu 28:19) Atumiki wense wakukhulupirika wa Mulungu an’funika kupfunza kuti adziwe momwe angakwanirisire ‘mbali zense’ za utumiki bomwe iwo adapasidwa kuti acite. (2 Timotio 4:5) Basa limweri ndakufunika kwene-kwene pa moyo wawo, ndipo iro lin’funika kuphatidwa mwakamkulumize kuposa basa linango liri-lense. Koma napo bziri tenepo, nthawe zinango bzingakhale bzakunesa kumala nthawe izinji mu utumiki ninga momwe tikhafunira.

2. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe bzingatitazise kukwanirisa utumiki bwathu?

2 Pana bzinthu bzinango bzakufunika bzomwe bzimbadzonga nthawe na mphanvu zathu. Mwa ciratizo, pinango tingafunike kuphata basa nthawe izinji kuti tigumane kobiri yakusamalirira bzakusaya bzathu na bza banja lathu. Ndipo nthawe zinango bzingatinese kusamalira banja, nkhani ya matenda ayai wacibale omwe mbakukalamba. Tsono tingacite tani kuti tikwanirise utumiki bwathu tikambagumana na mabvuto ninga yamweya?

3. Mwakubverana na mafala ya Jezu ya pa Mateu 13:23, thangwe ranyi tin’funika lini kusunama?

3 Tin’funika lini kusunama penu tikukwanisa lini kucita bzizinji pa basa la Yahova thangwe ra mabvuto yomwe tinkugumana nayo. Jezu akhadziwa kuti atumiki wa Mulungu angadabala lini bzisapo bza Umambo mwakundendemerana. (Werengani Mateu 13:23. *) Ndipo Yahova ambatenda kwene-kwene nyongo yomwe timbacita pa kumutumikira. (Wahebereu 6:10-12) Ndipo ifepano tin’funika kucita ciri-cense comwe cingakwanise kuti tithumizire utumiki bwathu. Tsapano mbatiwoneni bzomwe tingacite kuti tiikhe utumiki bwathu pa mbuto yakuyamba, momwe tingakhalire na moyo wakusaya kufuna bzizinji na momwe tingakulisire luso lathu lakupalizira na lakupfunzisa. Koma cakuyamba mbatiwoneni bzomwe bzimbathandauza kukwanirisa mbali zense za utumiki bwathu.

4. Kodi tingakwanirise tani mbali zense za utumiki bwathu?

 4 Kuti tikwanirise mbali zense za utumiki bwathu tin’funika kucita bzense bzomwe tingakwanise kuti timbapalizire na kupfunzisa. Koma kumala nthawe izinji tinkupalizira n’kwakukwanira lini, tin’funikambo kumbafuna Yahova na anzathu kubodzi. Bzimwebzi mpsakufunika kwene-kwene pa maso pa Yahova, ndipo bzingatithandize kukwanirisa utumiki bwathu Bwacikristau na mtima wathu wense. * (Marko 12:30, 31; Wakoloso 3:23) Kutumikira Mulungu na mtima wense kumbathandauza kubzipereka komwe timbacita pa basa lace, mwakuphatisa basa mphanvu pabodzi na luso lathu. Tikambawona kuti ni mwai kucita basa lakupalizira, tin’dzacita bzense bzomwe tingakwanise kuti tipalizire wanthu bzipsa bzabwino.

5-6. Perekani ciratizo comwe cinkuwonesa kuti mpsakukwanisika munthu kuikha utumiki pa mbuto yakuyamba.

5 Kumbukirani bza mulumbwana omwe ambakomedwa kwene-kwene na kuimba viyola. Iye ambafuna kuimba viyolayo kuli-kwense komwe angakhale. Ndipo nthawe zinango iye ambakumbiridwa kuti akaimbe m’mabare kuphampha kwa mdzinga. Tsono bzimwebzi bzimbamubweresera lini kobiri yomwe ingamuthandize kusamalira bzakusaya bza pamoyo wace. Tenepo iye ankuyamba kuphata basa la kugulisa mu loja kuyambira Ciposi mpaka Cixanu. Napo ambamala nthawe izinji ankugulisa mu lojamo, mtima wace umbakhala pa kuimba viyola yaceyo. Iye ankufunisisa kukulisa luso lace la kuimba viyola, kuti ambacite basa lakuimba nthawe zense. Tenepo iye ambalokotera mpata uli-wense kuti aimbe viyolayo, napo mpatayo ucikhala wakucepa.

6 Mpsibodzi-bodzimbo na imwepo, napo kuti nthawe zinango mungakwanise lini kumala nthawe izinji ninga momwe mukhafunira mu utumiki, koma napo bziri tenepo mumbafuna kucita basa lakupalizirali. Tenepo mun’funika kukulisa luso lanu lakupalizira kuti mumbatokonye mitima ya wanthu na bzipsa bzabwino. Pakuti mumbakhala na bzinthu bzizinji kuti mucite, pinango mungabzibvunze kuti: Ndingacite tani kuti ndimbaikhe basa lakupalizira pa mbuto yakuyamba?

KODI MUNGAIKHE TANI UTUMIKI BWANU PA MBUTO YAKUYAMBA?

7-8. Kodi tingatewezere tani Jezu pa nkhani yakuikha utumiki pa mbuto yakuyamba?

7 Jezu ni ciratizo cabwino pa nkhani ya kuikha basa lakupalizira pa mbuto yakuyamba. Cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wa Jezu cikhali kupalizira  Bzipsa bza Umambo bwa Mulungu. (Juwau 4:34, 35) Kuti apalizire wanthu azinji iye akhafamba mtantho utali. Ndipo iye nthawe zense akhanyang’ana mipata yakusiyana-siyana kuti apalizire wanthu nyumba na nyumba na kuli-kwense komwe kukhagumanika wanthu. Bzimwebzi bzinkulatiza kuti Jezu akhaikha utumiki bwace pa mbuto yakuyamba.

8 Ifepano tingatewezere Jezu mwa kunyang’ana mipata kuti tipalizire wanthu bzipsa bzabwino kuli-kwense komwe tingawagumane. Ndipo timbabzimana bzinthu bzizinji kuti tipalizire wanthu wakusiyana-siyana. (Marko 6:31-34; 1 Pedru 2:21) Abale winango m’gwere ambatumikira ninga apainiya wakupambulika, wakukhazikika, ayai wakuthandiza. Ndipo winango ambapfunza cirewedwe cinango ayai ambayenda ku mbuto komwe kunkufunika apalizi azinji. Napo bziri tenepo, basa lizinji limbacitidwa na apalizi omwe ambakwanisa lini kucita bzomwe bzafotokozedwabzi. Yahova ambatiuza lini kuti ticite bzomwe tingakwanise lini, koma iye ambakomedwa na ciri-cense comwe timbacita mu utumiki, bziribe basa penu bzomwe timbacitabzo mpsizinji ayai mpsing’ono-ng’ono. Mbuto mwace, iye ambafuna kuti tensenefe timbakondwe na basa lomwe timbacita kwa iye, lomwe ndakupalizira ‘bzipsa bzabwino bza umbiri bzakucokera kwa Mulungu wakukondwa.’—1 Timotio 1:11; Bzakutonga 30:11.

9. (a) Kodi Paulo akhaikha tani utumiki bwace pa mbuto yakuyamba napo kuti akhacitambo mabasa yakuthupi? (b) Kodi cinembo ca Mabasa 28:16, 30, 31 cimbalatiza tani kuti Paulo akhaikha makumbukidwe yace pa utumiki bomwe akhacita?

9 Mpostolo Paulo ni ciratizo cabwino pa nkhani yakumbawona basa lakupalizira kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace. Pomwe iye akhali ku Kolinto pa ulendo bwaciwiri ninga misiyonario, kobiri zace zidamumalira, tenepo iye akhafunika kuphata basa lakukonza matendi kuti akwanise kubzisamalira. Koma iye akhawona lini basa lakukonza matendi kukhala lakufunika kwene-kwene kuposa utumiki bwace. Iye akhacita basali kuti limuthandize mu utumiki bwace kuti akwanise kumbapalizira bzipsa bzabwino wanthu wa ku Kolinto ‘fovolo.’ (2 Wakolinto 11:7) Napo Paulo akhacita mabasa manango yakuthupi, iye adapitiriza kuikha pa mbuto yakuyamba utumiki bwace ndipo akhapalizira nsiku zense za Malinkhuma. Pomwe bzinthu bzidacinja pa moyo wace, Paulo adapitiriza kuikha patsogolo basa lakupalizira. Iye ‘adayamba kutanganidwa kwene-kwene na basa lakupalizira fala, acimbacitira umboni kwa Ajuda na kuwatsimikizira kuti Jezu ni Kristu.’ (Mabasa 18:3-5; 2 Wakolinto 11:9) Patsogolo pace, pomwe iye akhali m’kawoko ku Roma kwa magole mawiri, Paulo adapalizira wanthu omwe akhabwera kudzamuwona ndipo akhawanembera matsamba. (Werengani Mabasa 28:16, 30, 31. *) Paulo alibe kubvuma kuti cinthu ciri-cense ciphingize utumiki bwace. Iye adanemba kuti: ‘Pakuti tina utumikibu . . . , ifepano timbabwerera lini m’mbuyo.’ (2  Wakolinto 4:1) Ninga Paulo, ifepano tin’funika kumbawona utumiki bwathu kukhala bwakufunika kwene-kwene pa moyo wathu, kuposa mabasa yakuthupi yomwe yambatithandiza kugumana kobiri kuti tibzisamalire.

Pana bzinthu bzizinji bzomwe bzingatithandize kukwanirisa utumiki bwathu (Onani ndime  10-11)

10-11. Kodi tingakwanirise tani utumiki bwathu penu tina bvuto la thanzi?

10 Penu nthawe zinango timbakwanisa lini kupalizira nyumba na nyumba ninga momwe timbafunira thangwe ra kukalamba ayai matenda, tingapalizire mwakuphatisa basa njira zinango. Ciratizo pa nkhaniyi, ni Akristau wa m’magole dzana yakuyambirira, iwo akhapalizira kuli-kwense komwe akhagumana wanthu. Iwo akhaphatisira basa njira zakusiyana-siyana kuti auze wanthuwo cadidi ca Mulungu, ninga kucita upalizi bwa nyumba na nyumba, bwapadeca, bwakusaya kulinganizidwa na kupalizira ‘wanthu omwe [akhawagumana] pa msika.’ (Mabasa 17:17; 20:20) Tenepo, penu tinkukwanisa lini kufamba thangwe rakuti thanzi lathu linkutinesa, tingacite bwino kunyang’ana mbuto yomwe wanthu azinji ambagwata na pamwepo kuti tiwapalizire tidakhala. Ayai pinango tingacite upalizi bwakusaya kulinganizidwa, ninga kunembera wanthu matsamba, ayai kuphatisa basa mtedwe. Ndipo abale azinji omwe ambakwanisa lini kupalizira nyumba na  nyumba thangwe ra kuduwala na kukalamba, ambakomedwa kwene-kwene thangwe ra kuphatisa basa njira zimwezi.

11 Bzimwebzi bzinkulatiza kuti napo penu muna bvuto la thanzi, mungakwanise kucita utumiki bwanu mwakukwanira. Kumbukirani ciratizo ca mpostolo Paulo. Iye adati: ‘M’bzinthu bzense, ndimbagumana mphanvu kucokera kwa ule omwe ambandipasa mphanvu.’ (Wafiripo 4:13) Paulo akhafunikira mphanvu imweyi pomwe akhaduwala pa ulendo bunango bomwe akhacita ninga misiyonario. Iye adauza Agalata kuti: ‘Imwepo mun’dziwa kuti ndidakupalizirani bzipsa bzabwino pa ulendo bwakuyamba thangwe ra kuduwala.’ (Wagalata 4:13) Mpsibodzi-bodzimbo na imwepo, penu mukuduwala ndipo muli ku nyumba ya ulapi, mbaphatisani basa njira zense zomwe mungakwanise kuti mupalizire bzipsa bzabwino wanthu winango, ninga adotolo, alapi pabodzi na omwe akukusamalirani. Mpsakufunika kupalizira wanthu amwewa thangwe pomwe apalizi ambawazungira m’mii mwawo iwo ambakhala ali kubasa.

BZOMWE MUNGACITE KUTI MUKHALE NA MOYO WAKUSAYA KUFUNA BZIZINJI

12. Kodi kupitiriza kunyang’ana cinthu cibodzi kumbathandauza ciyani?

12 Jezu adalewa kuti: ‘Mbvuniko wa thupi ni diso. Penu diso lako lidanyang’ana pa cinthu cibodzi, thupi lako lense lin’dzabvunika.’ (Mateu 6:22) Kodi Jezu akhathandauza ciyani na mafalaya? Iye akhathandauza kuti tin’funika kupitiriza kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji ayai kuikha makumbukidwe yathu yense pa cinthu cibodzi cakufunika, ndipo tin’funika lini kubvuma kuti cinthu ciri-cense cititazise kuikha utumiki bwathu pa mbuto yakuyamba. Jezu caiyeyo ni ciratizo cabwino pa nkhani ya kumbaikha utumiki pa mbuto yakuyamba pa moyo wace, ndipo iye adapfunzisa ateweri wace kuti ambaikhe patsogolo kutumikira Yahova na Umambo bwace. Tenepo, ifepano tingatewezere Jezu mwakumbawona basa lakupalizira kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. Iye adalewa kuti: ‘Pitirizani kuikha pakutoma, Umambo bwa Mulungu.’—Mateu 6:33.

13. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbaikha utumiki bwathu pa mbuto yakuyamba?

 13 Cinthu cibodzi comwe cingatithandize kumbaikha utumiki bwathu pa mbuto yakuyamba, ni kutcenkha kudzonga nthawe yathu izinji mwa kumbacita bzinthu bzakusaya kufunika. Koma timbaphatise basa nthaweyo mwa kuthandiza wanthu winango kudziwa na kufuna Yahova. * Mwa ciratizo, kodi tingacepese nthawe yomwe timbacita basa lathu lakuthupi kuti tikhale na nthawe izinji yakupalizira bzipsa bzabwino pa mdzinga uli-wense? Kodi tingacepese masenzeka manango yomwe yangatidzongere nthawe izinji?

14.Kodi n’ciyani comwe banja linango lidacita kuti likhale na nthawe izinji yakucita utumiki?

14 Bzimwebzi ndibzo bzidacitika na mkulu munango wa gwere, wakucemeredwa Elias pabodzi na mkazi wace. Iye adafotokoza kuti: “Pa nthawe imweyire ifepano tingadakwanisa lini kutumikira ninga apainiya, tenepo tikhafunika kucinja bzinthu bzinango kuti tigumane nthawe izinji pa basa lakupalizira. Tsono tidayamba kumbacita mabasa yakucepa kuti tikhale na nthawe izinji mu utumiki. Mwa ciratizo, tidacepesa kumbadzonga kobiri zizinji, kutcenkha kudzonga nthawe yathu izinji na kucita masenzeka, ndipo tidakumbira mabwana yathu kuti yacinje nthawe yathu ya basa kuti tikhale na nthawe izinji pa basa lakupalizira. Pomwe tidacita bzimwebzi tidakhala na bzakutewera bzabwino kwene-kwene, tidakwanisa kumbacita upalizi bwa usiku, kucitisa mapfunziro mazinji ya Bibliya na kupalizira pakati pa mdzinga kawiri pa mwezi uli-wense. Bzimwebzi bzimbatikondwesa kwene-kwene!”

MOMWE MUNGAKULISIRE LUSO LANU LAKUPALIZIRA NA LAKUPFUNZISA

Tikambaphatisa basa bzomwe timbapfunza pa mitsonkhano ya pakati pa mdzinga, tin’dzapitiriza kukulisa luso lathu pa basa lakupalizira na lakupfunzisa (Onani ndime 15-16) *

15-16. Mwakubverana na 1 Timotio 4:13, 15, kodi tingacite tani kuti tipitirize kukulisa luso mu utumiki bwathu? (Onani kwadru yakuti “Bzakulinga Bzomwe Bzingandithandize Kucita Bwino Utumiki Bwangu.”)

15 Njira inango yomwe ingatithandize kucita bwino utumiki bwathu ni kukulisa luso lathu lakupalizira. Mwa ciratizo, wanthu omwe ambacita mabasa manango,  ambafunika kupfunzisidwa nthawe na nthawe kuti akulise cidziwiso pabodzi na luso lawo. Bzimwebzi bzimbacitikambo na apalizi wa Umambo. Ifepano tin’funika kupitiriza kumbapfunza momwe tingakulisire luso mu utumiki bwathu.—Mimwani 1:5; werengani 1 Timotio 4:13, 15. *

16 Kodi tingacite tani kuti tipitirize kukulisa luso mu utumiki bwathu? Cakuyamba, ni kukhala tceru na malango yomwe timbatambira pa mitsonkhano mwakuphatisa basa Kabukhu ka Mitsonkhano, kakuti Moyo Wathu Wacikristau na Utumiki. Mitsonkhanoyi imbakonzedwa kuti itithandize kukulisa luso lathu pa basa lakupalizira. Tenepo, nyakutsogolera mtsonkhano akambapereka malango kwa omwe acita mbali za anyakupfunza pa mtsonkhanopo, tin’funika kumbakhala tceru kuti tiwone bzinthu bzomwe bzingatithandize kukulisa luso mu utumiki bwathu. Ndipo tin’funika kumbaphatisira basa malangoyo mwakusaya kucedwa tikambaceza na munthu ali-wense bza bzipsa bzabwino. Caciwiri, tin’funika kumbakumbira nyakutsogolera gulu lathu lakupalizira, mpalizi omwe ana luso lakupalizira, mpainiya ayai nyakunyang’anira dera kuti atithandize momwe tingakulisire luso lathu, ayai tiyende naye mu utumiki. Tenepo, tikathumizira luso lathu mwa kuphatisira basa Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisira, tin’dzakomedwa kwene-kwene na basa lathu lakupalizira na lakupfunzisa.

17. Mukambacita utumiki bwanu na nyongo, kodi mun’dzagumana phindu liponi?

17 Ni mwayi ukulu kwene-kwene kubvumidwa na Yahova kuti tikhale ‘anyabasa anzace’! (1 Wakolinto3:9) Tenepo, ‘[mukambatsimikiza] kuti mpsiponi bzinthu bzakufunika kwene-kwene’ pa moyo wanu na kumbaikha pa mbuto yakuyamba utumiki bwanu, mun’dzatumikira ‘Yahova mwakukondwa.’ (Wafiripo 1:10; Psalymo 100:2) Ndipo ninga m’bodzi wa atumiki wa Mulungu, imwepo muna citsimikizo cense cakuti iye an’dzakupasani mphanvu zakufunikira kuti mukwanirise utumiki bwanu, bziribe basa mabvuto ayai bzakusaya bzomwe mungagumane nabzo. (2 Wakolinto 4:1, 7; 6:4) Tenepo, penu bzinthu pa moyo wanu bzimbakubvumizani kucita bzizinji ayai bzakucepa pa basa lakupalizira, imwepo mungakhale na mathangwe yomwe yangakucitiseni kukhala wakukondwa, mukambacita utumiki bwanu na moyo wanu wense. (Wagalata 6:4) Ndipo mukambacita nyongo yakukwanirisa utumiki bwanu, mumbalatiza kuti mumbafuna Yahova pabodzi na wanthu winango. Bibliya limbati: ‘Ukacita tenepo un’dzabzipulumusa wekha pabodzi na omwe an’kubvera.’—1 Timotio 4:16.

NYIMBO 58 Kufufudza Axamwali Wakufuna Mtendere

^ ndi. 5 Jezu adatiuza kuti timbapalizire bzipsa bzabwino bza Umambo na kupfunzisa wanthu kuti akhale anyakupfunza wace. Mu nkhani ino tiniwona bzomwe tingacite kuti tikwanirise utumiki bwathu, napo tikagumana na mabvuto pa moyo wathu. Ndipo tin’pfunzambo momwe tingakhalire apalizi wabwino na momwe tingagumanire cikondweso pa kupalizira.

^ ndi. 3 Mateu 13:23 Mbeu yomwe idabzalidwa pa thaka labwino imbaimira ule omwe ambabva fala acibvesesa thandauzo lace ndipo ambabaladi bzisapo. Uyu bzisapo 100, ule 60 munango 30.

^ ndi. 4 KAFOTOKOZEDWE KA MAFALA MANANGO: Utumiki bwathu Bwacikristau bumbaphatanidza mitundu yakusiyana-siyana ya upalizi, ninga kupfunzisa, basa la kumanga-manga, kukonza-konza mbuto zakunamatira na thandizo lomwe limbaperekedwa pakagwa malengwa ya pansi.—2 Wakolinto 5:18, 19; 8:4.

^ ndi. 9 Mabasa 28: 16 Pomwe tidadzafika ku Roma, Paulo adabvumizidwa kumbakhala yekha acimbalindiridwa na m’cikunda. 30 Tenepo iye adapitiriza kukhala m’nyumba yace yakulipira kwa magole mawiri, ndipo akhatambira na manja mawiri wense omwe akhabwera kudzamuwona, 31 acimbawapalizira Umambo bwa Mulungu na kuwapfunzisa bza Mbuya Jezu Kristu mwakukhwimika na mwakusaya mphitca iri-yense.

^ ndi. 13 Onani njira zinomwe zomwe ziri pa kwadru yakuti “Momwe Mungacepesere Bzinthu pa moyo Wanu” mu Nsanza ya Mulindiri ya Julho 2016, tsamba 8.

^ ndi. 15 1 Timotio 4:13 Pomwe unkundidikhirira, pitiriza kukhala wakubzipereka pa kuwerenga pa maso pa wanthu, pa kuwadandaulira na pa kuwapfunzisa. 15 Mbabzikumbukira bzinthu bzimwebzi; ucibzipereka pa bzimwebzi kuti kuyenda kwako patsogolo kuwonekere kwa wense.

^ ndi. 65 BZOMWE BZINKUCITIKA PA CITHUNZI-THUNZI: Mpfumakazi inkucita mbali ya ulendo bwakubwereza pa mitsonkhano ya pakati pa mdzinga. Pambuyo pace, pomwe nyakutsogolera mtsonkhano ankupereka malango, mpfumakaziyo inkunemba malangoyo mu kabukhu komwe imbaphatisira basa mu utumiki. Ndipo kuphampha kwa mdzinga, inkuphatisa basa bzomwe yapfunza pa mtsonkhanoyo.