Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tewezerani Yahova—Mulungu wa Cirimbiso

Tewezerani Yahova—Mulungu wa Cirimbiso

‘Atumbizidwe Mulungu . . . omwe ambatitsangalaza pa matsautso yathu yense.’—2 WAKOLINTO 1:3, 4.

NYIMBO: 7, 3

1. Kodi Yahova adapereka tani cirimbiso na cidikhiro kwa wanthu pomwe Adamu na Eva adamupandukira?

YAHOVA ni Mulungu omwe ambapereka cirimbiso. Ndipo iye wakhala ankupereka cirimbisoco kuyambira pomwe wanthu adamuphonyera acikhala wakuperewera. Ndipo pomwe Adamu na Eva adapandukira Mulungu, iye mwakusaya kucedwa adapereka polofesiya yomwe ingadalimbisa na kupereka cidikhiro kwa wanthu omwe angadadzabadwa kutsogolo. Polofesiyayo imbagumanika pa Ciyambo 3:15, ndipo imbalewa kuti Sathani Dyabu pabodzi na mabasa yace yense yakuipa yan’dzapfudzidwa.—1 Juwau 3:8; Cibvumbulutso 12:9.

YAHOVA ADALIMBISA ATUMIKI WACE WAKALE

2. Kodi Yahova adalimbisa tani Nowe?

2 Ndokumbukirani momwe Yahova adalimbisira mtumiki wace Nowe. Wanthu wa mu nthawe imweire, akhali waciwembo na wa unzazi ndipo ni Nowe yekha pabodzi na banja lace omwe akhanamata Yahova. Tenepo, bzimwebzi bzikhasunamisa Nowe. (Ciyambo 6:4, 5, 11; Juda 6) Koma Yahova adapasa Nowe cirimbiso comwe iye akhafunikira kuti apitirize kumunamata na kucita  bzomwe mpsabwino. (Ciyambo 6:9) Yahova adauza Nowe kuti angadadzapfudza dziko lakuipalo, ndipo adamuuzambo bzomwe akhafunikira kucita kuti iye pabodzi na banja lace apulumuke. (Ciyambo 6:13-18) Kulewa cadidi, Yahova adakhala Mulungu wa cirimbiso kuna Nowe.

3. Kodi Yahova adalimbisa tani Djosuwe? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 15.)

3 Na kupita kwa nthawe, Yahova adalimbisa mtumiki wace Djosuwe, omwe akhadatambira udindo bukulu kwene-kwene kuti abusamalire. Iye akhafunika kutsogolera wanthu wa Mulungu kuti akapite m’Dziko Lakupiciridwa na kukunda acikunda wamphanvu wa mitundu yomwe akhakhala nayo pafupi. Tsono, Yahova akhadziwa kuti Djosuwe angadacita mantha, tenepo Yahovayo adauza Mozeji kuti: ‘Uikhe Djosuwe kuti akhale mtsogoleri, ndipo umulimbise, pakuti ndiye omwe an’dzayambusa wanthuwa ndipo ndiye omwe an’dzawacitisa kutambira dziko lomwe iwepo uniliwonalo.’ (Bzakutonga 3:28) Patsogolo pace, Yahova adalimbisa Djosuwe mwa kumuuza kuti: ‘Kodi ndiribe kukuuza kale, kuti ukhale wakukhwimika na wakulimba? Leka kucita mantha ayai kugopa, pakuti Yahova, Mulungu wako, an’dzakhala nawe kuli-kwense komwe uyendeko.’ (Djosuwe 1:1, 9) Kodi munkukumbuka kuti Djosuwe adabva tani na mafalaya?

4, 5. (a) Kodi Yahova adalimbisa tani wanthu wace mu nthawe zakale? (b) Kodi Yahova adalimbisa tani Mwana wace?

4 Yahova adalimbisambo wanthu wace ninga gulu. Mwa ciratizo, Yahova akhadziwa kuti Ajuda omwe akhali ku ukapolo ku Babulo akhafunika kulimbisidwa, tenepo, iye adawalimbisa na mafala yakuti: ‘Leka kugopa, pakuti ndinawe. Leka kunyang’ana uku na uku na mantha, thangwe ine ndine Mulungu wako. Ndin’dzakulimbisa. Cadidi, ndin’dzakuthandiza. Ndin’dzakuphatisisa na boko langu ladidi la cirungamo.’ (Zaiya 41:10) Na kupita kwa nthawe, Yahova adalimbisa Akristau wakuyambirira, ndipo nsiku zino iye ambatilimbisambo.—Werengani 2 Wakolinto 1:3, 4. *

5 Yahova adalimbisambo Mwana wace. Jezu atandobatizidwa, iye adabva mafala yakucokera kudzulu yakuti: ‘Uyu ndiye mwanangu, wakufunidwa, omwe ndimbakondwa naye.’ (Mateu 3:17) Kumbukirani momwe mafalaya yadalimbisira Jezu pomwe akhali pa dziko la pansi pano.

JEZU ADALIMBISA WINANGO

6. Kodi there la Jezu la matalento lingatilimbise tani?

6 Jezu adatewezera Baba wace mwa kulimbisa winango kuti akhale wakukhulupirika. Iye adacita bzimwebzi pomwe adafotokoza bza there la matalento, iye adalewa kuti mbuya adauza mʼbodzi na mʼbodzi mwa akapolo wakukhulupirika kuti: ‘Wacita bwino, kapolo wabwino na wakukhulupirika! Iwepo wakhulupirika pa bzinthu bzing’ono-ng’ono. Ndinkuikha kuti umbanyang’anire bzinthu bzizinji. Kondwa pabodzi na ine mbuya wako.’ (Mateu 25:21, 23) Mafalaya yadalimbisa anyakupfunza wace kuti apitirize kutumikira Yahova mwakukhulupirika!

Jezu adalimbisa Pedru, acimupasa udindo bwakuti ambalimbisembo winango

7. Kodi Jezu adalimbisa tani anyakupfunza wace, maka-maka Pedru?

7 Anyakupfunza wa Jezu kawiri-kawiri akhapopotezana kuti mbani mkulu pakati pawo, tsono napo bzikhali tenepo, Jezu nthawe zense akhapirira nawo. Iye adawalimbisa kuti akhale wakubzicepswa nakuti ambatumikire winango, m’mbuto mwa kumbandodikhira kuti anzawo awatumikire. (Luka 22:24-26) Mpostolo  Pedru akhaphonyesa bzinthu kazinji kense ndipo bzimwebzi bzikhakhumudwisa Jezu. (Mateu 16:21-23; 26:31-35, 75) Koma Jezu alibe kumulamba Pedru. M’mbuto mwace, iye adalimbisa Pedruyo acimupasa udindo bwakuti ambalimbisembo winango.—Juwau 21:16.

CIRIMBISO MU NTHAWE ZAKALE

8. Kodi Ezekiya adalimbisa tani akulu-akulu wa nkhondo pabodzi na Ajuda wense?

8 Atumiki wa Yahova akhadziwa kuti akhafunika kulimbisa winango, napo kuti akhalibe ciratizo ca Jezu kuti ambatewezere. Kumbukirani bza Ezekiya. Pomwe Asiriya akhadasala pang’ono kubwera kudzamenyana na mzinda wa Jeruzalemu, iye adatsonkhanisa akulu-akulu wa nkhondo pabodzi na wanthu wense kuti awalimbise, ndipo wanthuwo ‘adakhala wakukhwimika thangwe ra mafala ya Ezekiya.’—Werengani 2 Nkhani 32:6-8. *

9. Kodi tingapfunze ciyani na ciratizo ca Djobi pa nkhani yakupereka cirimbiso?

9 Tingapfunzembo bzizinji pa nkhani yakupereka cirimbiso na bzomwe bzidacitikira Djobi. Napo kuti akhafunikira cirimbiso, Djobiyo adapfunzisa winango momwe angambalimbisire anzawo. Djobi adauza amuna omwe adabwera kudzamulimbisa kuti iye angadafuna kuwalimbisa, angadalewa bzinthu bzomwe bzingadawalimbisa na kuwacitisa kubzibva bwino, sikuti bzinthu bzomwe bzingadawawawa. (Djobi 16:1-5) Tsono patsogolo pace, Djobi adadzatambira cirimbiso cakucokera kwa Eliu na kwa Yahova.—Djobi 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) N’thangwe ranyi mwana wa Djafeti akhafunikira cirimbiso? (b) Kodi mbani omwe angafunikirembo cirimbiso ninga cimweci nsiku zino?

10 Mwana wacikazi wa Djafeti akhafunikirambo cirimbiso. Pomwe baba wace Djafeti adayenda kukamenya nkhondo na a Amoni, iye adapicira kuti penu Yahova angadamuthandiza kukunda nkhondoyo, munthu wakuyamba kubwera kudzagumana naye pakubwerera kumui, angadakatumikira Yahova ku tendi la mkonkhano. Ajirayeri adakundadi nkhondoyo, ndipo munthu wakuyamba omwe adabwera kudzagumana na Djafeti akhali mwana wace wacikazi, omwe akhali m’bodziyo basi. Atawona bzimwebzi, Djafeti adawawidwa kwenekwene mu mtima mwace. Koma iye adakwanirisa piciro lacero ndipo mwana waceyo adayenda ku tendi la mkonkhano kuti akatumikire Yahova kwa moyo wace wense.— Wayeruzi 11:30-35.

11 Kukwanirisa piciroli cikhali cinthu cakunesa kwene-kwene kwa Djafeti, tsono kwa mwana waceyo cikhali cinthu cakunesaratu kuposa pamwepo. Koma iye adacita bzomwe baba wace akhadapicira. (Wayeruzi 11:36, 37) Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti iye angadalowodwa lini ne kukhala na wana ndipo dzinza la Djafeti lingadamaliratu. Tenepo, mwana wa Djafetiyo akhafunikira mtsangalazo na cirimbiso cikulu kwene-kwene. Bibliya limbalewa kuti: ‘Mu Jirayeri mudadzakhala na cizolowezi  cakuti, gole liri-lense, atsikana wa ku Jirayeri akhayenda kukazungira mwana wa Djafeti, Mgileyade kanai kense pa gole, acikambamusimba.’ (Wayeruzi 11:39, 40) Ciratizo ca mwana wacikazi wa Djafeti, cimbatikumbusa bza Akristau wa nsiku zathu zino, omwe ambalowola lini ayai kulowodwa kuti acite bzizinji pakutumikira Yahova. Kodi mpsakufunika lini kuwatsangalaza na kuwalimbisa abalewa?—1 Wakolinto 7:32-35.

APOSTOLO ADALIMBISA ABALE WAWO WAUZIMU

12, 13. Kodi Pedru adalimbisa tani abale wace?

12 Usiku bomwe Jezu angadaphedwa mangwana yace, iye adauza mpostolo Pedru kuti: ‘Simau, Simau, bvaya: Sathani an’funa kuti imwepo mupepetedwe ninga tirigu. Ndakukumbirira kuti cikhulupiro cako cileke kuthima; ndipo iwepo, ukadzabwerera, dzawalimbise abale wakowa.’—Luka 22:31, 32.

Matsamba yomwe apostolo adanemba yadalimbisa Akristau wa mʼmagole dzana yakutoma, ndipo yambatilimbisambo nsiku zino (Onani ndime 12-17)

13 Pedru adakhala m’bodzi mwa wale omwe adatsogolera gwere la Akristau wakuyambirira. (Wagalata 2:9) Iye adalimbisa abale na momwe adacitira bzinthu mwakukhwimika pa Pentekosite na patsogolo pace. Ndipo pambuyo pa kutumikira kwa magole mazinji, iye adadzanembera tsamba abale wacewo kuti: ‘Ndakunemberani m’mafala yakucepa kuti ndikulimbiseni na kucitira umboni bwakuti uku ndiko kudeka mtima kukulu kwa Mulungu, ndipo mukuphatisise mwamphanvu.’ (1 Pedru 5:12) Matsamba yomwe Pedru adanembera Akristau wale yadawalimbisa kwene-kwene. Ndipo nsiku zino yangatilimbisembo maka-maka pomwe tinkudikhira kukwanisika kwa mapiciro yense ya Yahova.—2 Pedru 3:13.

14, 15. Kodi mabukhu ya m’Bibliya yomwe yadanembedwa na mpostolo Juwau yambatilimbisa tani?

 14 Mpostolo Juwau adakhalambo m’bodzi mwa wale omwe adatsogolera gwere la Akristau wakuyambirira. Iye adanemba nkhani zabwino zakusimba bza utumiki bwa Jezu. Tsono mabukhu yomwe iye adanemba yadalimbisa Akristau kwa magole mazinji, ndipo nsiku zino yankutilimbisambo. Mwa ciratizo, ni bukhu la Juwau lokha lomwe limbalewa kuti Jezu adatsimikizira kuti lufoyi ndiro khalidwe lomwe limbazindikirisa anyakupfunza wace wacadidi.—Werengani Juwau 13:34, 35. *

15 M’matsamba matatu yomwe Juwau adanemba mumbagumanikambo nfundo zakufunika. Mwa ciratizo, tikataya mtima thangwe ra bzakuphonya bzomwe tidacita, timbalimbisidwa tikambawerenga nkhani yakulewa bza nsembe ya cakulombolera ya Jezu yomwe ‘imbaticenesa ku pikado zathu zense.’ (1 Juwau 1:7) Ndipo tikapitiriza kubzipasa mulandu thangwe ra bzakuphonyabzo, ifepano timbalimbisidwa tikambawerenga kuti ‘Mulungu ni mkulu kuposa mitima yathu.’ (1 Juwau 3:20) Ni Juwau yekha omwe adanemba m’Bibliya kuti ‘Mulungu ni lufoyi.’ (1 Juwau 4:8, 16) Ndipo mu tsamba lace laciwiri na lacitatu, muna mafala yakutenda Akristau omwe ambapitiriza ‘kufamba m’cadidi.’—2 Juwau 4; 3 Juwau 3, 4.

16, 17. Kodi Paulo adalimbisa tani Akristau wakuyambirira?

16 Mpostolo Paulo akhali ciratizo cabwino pa nkhani yakulimbisa abale wace wauzimu. Zitandopita nsiku zing’ono-ng’ono Jezu atafa,  apostolo azinji adakakhala ku Jeruzalemu, komwe kukhana bungwe lakutonga. (Mabasa 8:14; 15:2) Akristau wa ku Judeya akhapalizira bza Kristu kwa wanthu omwe akhakhulupira kale kuti Mulungu ni m’bodzi. Koma mzimu wakucena udatumiza Paulo kuti akapalizire Agerego, ku Roma, pabodzi na wanthu winango omwe akhanamata mirungu yakusiyana-siyana.—Wagalata 2:7-9; 1 Timotio 2:7.

17 Paulo adacita ulendo bwakuyenda ku mbuto yomwe tsapano imbacemeredwa Turquia, ndipo adakafika mpaka ku Grécia na ku Itália. Atafika kumweko, iye adapalizira wanthu omwe akhali lini Ajuda, acikhazikisa magwere yacikristau. Koma moyo wa Akristau watsapanowo ukhali pa ngozi thangwe akhazunzidwa na wanthu wa m’dziko lawo cairo, tenepo iwo akhafunikira cirimbiso. (1 Watesalonika 2:14) Mu gole la 50, Paulo adanemba tsamba lacirimbiso lomwe lidayenda ku gwere lipsa ku Tesalonika. Iye adati: ‘Nthawe zense timbatenda Mulungu, tikambakugumani mwense m’mipembo yathu, thangwe nthawe zense timbakumbukira mabasa yanu yakukhulupirika, mabasa yanu ya lufoyi, na kupirira kwanu.’ (1 Watesalonika 1:2, 3) Iye adawauza pomwe kuti ambalimbisane ndipo adanemba kuti: ‘Pitirizani kumbalimbisana ninga momwe munkucitiramu.’—1 Watesalonika 5:11.

CIRIMBISO CAKUPEREKEDWA NA BUNGWE LAKUTONGA

18. Kodi bungwe lakutonga la m’magole dzana yakutoma lidalimbisa tani Firipi?

18 M’magole dzana yakutoma, Yahova adaphatisa basa bungwe lakutonga kuti lirimbise Akristau wense, kuphatanidzambo wale omwe akhatsogolera magwere. Pomwe Firipi adapalizira a Samariya bza Kristu, bungwe lakutonga lidamuthandiza. Ndipo iwo adatumiza anzawo awiri wa m’bungwero, Pedru na Juwau kuti akapembere Akristau watsapanowo kuti atambire mzimu wakucena. (Mabasa 8:5, 14-17) Tenepo, Firipi pabodzi na abale na mpfumakazi watsapanowo adalimbisidwa kwene-kwene na thandizo lakucokera ku bungwe lakutonga!

19. Kodi Akristau wakuyambirira adabva tani pomwe adatambira na kuwerenga tsamba lakucokera ku bungwe lakutonga?

19 Na kupita kwa nthawe, bungwe lakutonga likhafunika kucita cakusankhula cakufunika kwene-kwene. Iro likhafunika kuwona penu Akristau omwe akhali lini Ajuda akhafunika kugwatidwa ninga momwe Ajuda akhacitira mwakubverana na Cakutonga ca Mozeji ayai ne. (Mabasa 15:1, 2) Pomwe abale wa m’bungwe lakutonga adakumbira mzimu wakucena kuti uwathandize na kupenda Bzinembo mwakusamala, iwo adawona kuti bzikhali lini bzakufunika. Tenepo, iwo adanemba tsamba lakufotokoza bza nfundo yomwe akhadamanga ndipo adatumiza abale kuti akapereke tsambalo m’magwere. Tsono pomwe Akristauwo adatambira tsambalo na kuliwerenga, iwo ‘adakomedwa kwene-kwene na cirimbisoco.’—Mabasa 15:27-32.

20. (a) Kodi Bungwe Lakutonga limbatilimbisa tani nsiku zino? (b) Kodi mu nkhani yakutewera tin’dzawona mtawiro wa mbvunzo uponi?

20 Nsiku zino, Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova limbapereka cirimbiso kwa abale omwe ambatumikira ku Beteli, abale omwe ambacita utumiki bwa nthawe zense na tensenefe. Tsono ninga momwe adacitira abale wa m’magole dzana yakutoma, ifepano timbakomedwa kwene-kwene na cirimbisoco! Ndipo mu 2015 Bungwe Lakutonga lidacosa broxura lakuti Bwererani kwa Yahova, kuti lilimbise wale omwe adasiya cadidi kuti abwerere pomwe. Kodi ni abale omwe ana udindo okha m’gwere omwe angambalimbise winango, ayai tense tingambalimbisane? Mu nkhani yakutewera tin’dzawona mtawiro wa mbvunzoyu.

^ ndi. 4 2 Wakolinto 1:3 Atumbizidwe Mulungu na Baba wa Mbuya wathu Jezu Kristu, Baba wa nsisi zikulu na Mulungu wa mtsangalazo wense, 4 omwe ambatitsangalaza pa matsautso yathu yense, kuti tikwanise kutsangalazambo winango omwe ali pa matsautso ya mtundu uli-wense thangwe ife tatsangalazidwa na Mulungu.

^ ndi. 8 2 Nkhani 32:6 Patsogolo pace, iye adasankhula atsogoleri wa acikunda pakati pa wanthuwo ndipo adawakonkhanisa pa bwalo la pa cipata ca mzindayo, aciwalimbisa mwa kulewa kuti: 7 ‘Khwimikani ndipo mucite bzinthu mwa mphanvu. Lekani kugopa ayai kucita mantha na mambo wa Asiriya na thimu la wanthu lomwe liri pabodzi na iye, pakuti ife tina azinji kuposa omwe ana mamboyo. 8 Iye ankuthemba mphanvu za wanthu, koma ife tina Yahova Mulungu wathu kuti atithandize na kutimenyera nkhondo.’ Tenepo wanthuwo adakhala wakukhwimika thangwe ra mafala ya Ezekiya mambo wa Juda.

^ ndi. 14 Juwau 13:34 Ndin’kukupasani cakutonga cipsa cakuti mumbafunane mwekha-mwekha; ninga momwe ine ndidakufunirani, imwepo mumbafunanembo mwekha-mwekha. 35 Na bzimwebzo, wense an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu, mukambafunana.