Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

N’thangwe Ranyi Tin’funika Kumbalimbisana Nsiku Zino?

N’thangwe Ranyi Tin’funika Kumbalimbisana Nsiku Zino?

‘Ndipo bwerani timbakumbukirane . . . , timbalimbisane maka-maka pomwe tinkuwona kuti nsikuyo inkufika.’—WAHEBEREU 10:24, 25.

NYIMBO: 90, 87

1. Kodi n’thangwe ranyi Paulo akhadauza Akristau wa Cihebereu kuti ambalimbisane?

M’MAGOLE dzana yakutoma, mpostolo Paulo adapereka cenjezo lakufunika kwene-kwene kwa Akristau wa Cihebereu. Iye adawauza kuti: ‘Bwerani timbakumbukirane kuti tilimbisane pa lufoyi na pa mabasa yabwino. Tireke kusiya kutsonkhana kwathu pabodzi ninga momwe winango ambacitira, koma timbalimbisane maka-maka pomwe tinkuwona kuti nsikuyo inkufika.’ (Wahebereu 10:24, 25) Pinango abalewo akhabvesesa lini thangwe lomwe Paulo akhadawauzira kuti ambalimbisane, tsono yatandopita magole maxanu, iwo adadzabvesesa thangwe race. Pa nthawe imweire, iwo adawona kuti nsiku ya Yahova yakudzapfudza mzinda wa Jeruzalemu ikhadafendera. Ndipo iwo adazindikira kuti akhafunika kuthawa mu mzindamo ninga momwe Jezu akhadawauzira kuti acite. (Luka 21:20-22; Mabasa 2:19, 20) Nsiku ya Yahovayo idafika m’gole la 70, pomwe Aroma adapfudza mzinda wa Jeruzalemu.

2. Kodi n’thangwe ranyi tin’funika kumbakumbukirana na kumbalimbisana nsiku zino?

2 Ninga Akristau wakuyambirirawa, ifepanombo tinkudikhirira nsiku ‘ikulu na yakupasa mantha’ ya Yahova, ndipo iyo yafendera kwene-kwene. (Djoweri 2:11) Mafala ya mpolofeta Sofoniya yambaphatambo  basa nsiku zathu zino. Iye adati: ‘Nsiku ikulu ya Yahova iri pafupi. Iri pafupi ndipo inkufika mwakamfulumize!’ (Sofoniya 1:14) Ndipopa, ifepano tin’funika ‘kumbakumbukirana na kulimbisana pa lufoyi na pa mabasa yabwino.’ (Wahebereu 10:24) Ndipo tin’funikambo kumbakumbukira abale wathu kuti tikwanise kumbawalimbisa akafunikira cirimbiso.

KODI MBANI OMWE AN’FUNIKA KUMBALIMBISIDWA?

3. Kodi n’ciyani comwe mpostolo Paulo adalewa pa nkhani ya kumbalimbisana? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 21.)

3 Tensenefe timbafuna kulimbisidwa nthawe zinango. Bibliya limbati: ‘Thupo limbalemesa mtima wa munthu, tsono mafala yabwino yambakondwesa mtimayo.’ (Mimwani 12:25) Ndipo Paulo adalatiziratu padeca kuti napo wale omwe ambalimbisa anzawo, iwo ambafunikambo kulimbisidwa. Pa tsamba lomwe adanembera abale wace wa ku Roma Paulo adati: ‘Ndikukhumba kukuwonani kuti ndikupaseni mphaso inango yauzimu kuti mukhale wakulimba, ayai, kuti tirimbisane, ali-wense na cikhulupiro comwe mwanzace anaco, canu na cangu.’ (Waroma 1:11, 12) Tenepo, napo kuti mpostolo Paulo akhalimbisa anzace, nthawe zinango iye akhafuna kulimbisidwambo.—Werengani Waroma 15:30-32. *

4, 5. Kodi mbani omwe an’funika cirimbiso cathu nsiku zino, ndipo n’thangwe ranyi?

4 Nsiku zino, ifepano tingambalimbise wale omwe ankutumikira Yahova kwa nthawe zense, ninga apainiya. Ndipo iwo an’funika kumbalimbisidwa thangwe azinji wa iwo ambasiya bzinthu bzomwe akhabzifuna kwene-kwene pa moyo wawo, kuti akwanise kutumikira ninga apainiya. Winango omwe ambafunika cirimbiso cathu ni mamisiyonario, abale na mpfumazi omwe ambatumikira pa Beteli, anyakunyang’anira dera na azikazawo pabodzi na wale omwe ambatumikira m’bzipinda bzakusandulizira. Abale wensenewa ambasiya bzinthu bzizinji kuti akwanise kuphatisa basa nthawe yawo pakutumikira Yahova, ndipopa, ifepano tin’funika kumbalimbisa abalewa. Alipombo abale omwe akhafuna kupitiriza kutumikira kwa nthawe zense koma thangwe ra bzakucitika bzinango iwo adaima. Iwombo an’funika kumbalimbisidwa ndipo angatende kwene-kwene cirimbiso cathuco.

5 Kodi mbani winango omwe an’funika kumbalimbisidwa? Ni abale pabodzi na mpfumakazi zizinji, omwe ambapitiriza kukhala wakusaya kulowola ayai kulowodwa, pakufuna kubvera mtemo wa Yahova wa kulowola ayai kulowodwa ‘kokha mwa Mbuya.’ (1 Wakolinto 7:39) Ndipo akazi ambalimbisidwambo, akauzidwa na abayawo kuti ambawafuna kwene-kwene nakuti ambatenda bzense bzomwe iwo ambacita. (Mimwani 31:28, 31) Alipombo abale omwe ambazunzidwa ayai omwe ankudwala, abale amwewa ambafunikambo kulimbisidwa. (2  Watesalonika 1:3-5) Kulewa cadidi, Yahova pabodzi na Jezu ambatsangalaza na kulimbisa abale na mpfumakazi zense zakukhulupirikazi.—Werengani 2 Watesalonika 2:16, 17. *

MOMWE AKULU ANGATILIMBISIRE

6. Kodi ni basa liponi lomwe akulu wakulewedwa pa Zaiya 32:1, 2 ambacita?

6 Werengani Zaiya 32:1, 2. * Ifepano tinkukhala m’nsiku zakunesa ndipo tingasuname na kutaya mtima mwakusaya kunesa. Ndipopa, Jezu  ambaphatisa basa abale wace wakudzozedwa na ‘atongi’ omwe ambacita mbali ya kathimu ka mabira manango kuti ambatilimbise. Tsono, akulu wa gwerewa ambakhala lini ‘wenekaciro’ wa cikhulupiro cathu, koma iwo ni ‘anyabasa anzathu’ kuti timbakondwe nawo. Ndipo iwo ambafuna kutithandiza kuti tikhale wakukondwa, ticipitiriza kukhala wakukhulupirika.—2 Wakolinto 1:24.

7, 8. Kodi akulu angambalimbise tani abale wawo wauzimu?

7 Akulu angambatewezere ciratizo ca mpostolo Paulo, omwe nthawe zense akhacita nyongo yakumbalimbisa abale wace wauzimu. Pomwe Akristau wa ku Tesalonika akhazunzidwa, Paulo adawanembera tsamba. Iye adati: ‘Na lufoyi likulu lomwe tinalo kwa imwepo, ifepano tiribe kundokupasani bzipsa bzabwino bza Mulungu, koma tidakupasanimbo moyo wathu, pakuti imwepo mwakhala wakufunidwa kwene-kwene na ifepano.’—1 Watesalonika 2:8.

8 Ninga Paulo, akulu angambalimbisembo abale mwa mafala yawo. Tsono kundolewa mafala n’kwakukwanira lini. Paulo adauza akulu wakucokera ku Efezo kuti : ‘Muthandize wanthu wakutepa, mucikumbukira mafala ya Mbuya Jezu, pomwe adati: ‘Kupasa kumbabweresa cikondweso cikulu kuposa kutambira.’’ (Mabasa 20:35) Paulo akhandofuna lini kulimbisa abale wace wauzimu, koma iye ‘akhaphatisambo basa bzinthu bzace bzense’ kuti athandize nabzo abalewo. Ndipo mwa bzicito bzace, iye adalatiziratu padeca kuti akhali wakukonzeka kucita bzense bzomwe angadakwanisa pakufuna kuthandiza abalewo. (2 Wakolinto 12:15) Mpsibodzi-bodzimbo na akulu, iwo an’funika kumbalimbisa na kutsangalaza winango sikuti na mafala yokha, koma na bzicito bzawo. Akacita bzimwebzi, iwo an’dzalatiza kuti ambatifunadi na kutisamalira.—1 Wakolinto 14:3.

9. Kodi akulu angapereke tani malango m’njira yakuthemera?

9 Nthawe zinango, akulu angafunike kupereka malango kuti alimbise abale. Tenepo, iwo angapfunze kucokera m’Bibliya momwe angacitire bzimwebzi m’njira yakuthemera. Ndipo Jezu, adapereka ciratizo cabwino pa nkhaniyi, pomwe iye adapereka malango ku magwere ya ku Ásia Menor pambuyo pa kulamusidwa. Iye adapereka malango ya mphanvu kwene-kwene ku magwere ya ku Efezo, Perigamo na Tiyatira. Tsono anati kupereka malangoyo, iye adatenda magwereya thangwe ra bzinthu bzabwino bzense bzomwe yakhacita. (Cibvumbulutso 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Mwa ciratizo, pakupereka malango ku gwere la ku Laodiseya, Jezu adati: ‘Wense omwe ndimbawafuna, ndimbawatsimula na kuwalanga. Tenepo, kungula, ucicitambo bzinthu na nyongo.’ (Cibvumbulutso 3:19) Tinkupenukira lini kuti akulu wathu ambatewezerambo Kristu pakupereka malango.

KULIMBISANA NI UDINDO BWA TENSE MʼGWERE

Abereki, kodi imwepo munkupfunzisa wana wanu kuti ambalimbise winango? (Onani ndime 10)

10. Kodi mbani omwe an’funika kumbalimbisa winango?

10 Ni akulu lini okha omwe an’funika kumbalisa winango. Ndipo Paulo adauza Akristau wense kuti ambalewe mafala ‘yomwe njabwino kuti yalimbise mwakubverana na momwe bzingafunikire, nakuti yakondwese anyakuyabva.’ (Wayefezo 4:29) Tenepo, ali-wense wa ifepano an’funika kumbadziwa bzomwe winango ankufunikira kuti tikwanise kumbawathandiza. Paulo adauza Akristau wa Cihebereu kuti: ‘Limbisani manja yakutepa pabodzi na mabondo yakunetayo, ndipo pitirizani kulungamiza njira zomwe nzayo zanu zinkufamba, kuti nyakupwetekeka aleke kupwetekekeratu, koma apole.’ (Wahebereu 12:12, 13) Tenensenefe tingatsangalaze na kulimbisa anzathu mwa mafala yathu, bziribe basa msinkhu omwe tinawo.

11. Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Marthe pomwe iye akhadasunama?

11 Mpfumakazi inango yakucemeredwa Marthe ikhadasunama. * (Onani mafala ya m’nyansi.)  Mpfumakaziyi idati: “Nsiku inango, inepano ndidacita mpembo, wakukumbira cirimbiso ndipo pa nsiku imweyoletu ndidagumana na mpfumakazi inango yacikulire yomwe idandilatiza lufoyi na kundilimbisa. Mpfumakaziyi idandifotokozerambo bzineso bzomwe iyo ikhagumana nabzo, bzomwe bzikhadandendemerana na bzangu. Bzimwebzi bzidandithandiza kuleka kubzibva kuti ndiri ndekha ndipo thandizo la mpfumakaziyi lidafika pa nthawe yace.” Pinango mpfumakaziyo iribe kudziwa, koma cadidi n’cakuti mafala yace yadalimbisa Marthe.

12, 13. Kodi tingaphatise tani basa mafala yakugumanika pa Wafiripo 2:1-4?

12 Paulo adanembera Akristau wa ku Firipo kuti: ‘Penu pana kulimbisana pakati panu mwa Kristu, ayai penu pana kutsangalazana mwa lufoyi, mzimu wa mbverano, kudekerana mtima na kubverana nsisi, citisani kuti cindweso cangu cikhale cakuthumizirika mwa kukhala na kakumbukidwe na lufoyi libodzi-bodzi, mucikhalambo wakuphatana m’makumbukidwe mabodzi-bodzi. Lekani kucita ciri-cense na ndeu ayai na dyera, koma mwa kubzicepswa, mbawonani winango kukhala wakukuposani, lekani kumbandokumbukira bzakufuna bzanu bzokha, koma mumbakumbukirembo bzakufuna bza wanthu winango.’—Wafiripo 2:1-4.

13 Tensenefe tin’funika kumbanyang’ana njira zakumbathandizirana. Ifepano tingambalimbise abale pabodzi na mpfumakazi zathu mwa ‘kumbatsangalazana mwa lufoyi,’ kukhala na ‘mzimu wa mbverano’ pabodzi na ‘kumbadekerana mtima na kubverana nsisi.’

MOMWE TINGALIMBISIRE WINANGO

14. Kodi njiponi njira ibodzi ya kulimbisira winango?

14 Kawiri-kawiri, ifepano timbadekedwa kwene-kwene tikabva kuti munthu omwe tidamuthandiza ankupitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika. Ndipo mpostolo Juwau adalewa kuti: ‘Palibe comwe cimbandikondwesa kwene-kwene kuposa kubva kuti wana wangu ankupitiriza kufamba m’cadidi.’ (3 Juwau 4) Apainiya  azinji ambakhala wakukondwa kwene-kwene akawona kuti munthu omwe iwo adamupfunzisa cadidi m’magole ya m’mbuyo, ankupitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika, ndipo pinango ankutumikirambo ninga mpainiya. Tenepo, tikawona kuti apainiya asunama, ifepano tin’funika kumbawakumbusa bzinthu bzabwino bzomwe iwo ambacita pakuthandiza winango.

15. Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tilimbise wale omwe ambatumikira Yahova mwakukhulupirika?

15 Anyakakunyang’anira dera azinji pabodzi na azikazawo, ambalewa kuti cinthu comwe cimbawakondwesa kwene-kwene pambuyo pakuzungira gwere, ni kutambira katsamba kakuwatenda. Ndipo bzimwebzi bzimbacitikambo na akulu wa gwere, mamisiyonario, apainiya pabodzi na abale na mpfumakazi omwe ankutumikira pa Beteli, omwe ambatumikira Yahova mwakukhulupirika. Tikambatenda abalewa, ifepano tingawalimbise m’njira yomwe pinango tingaikumbukire lini.

KODI TINGAMBALIMBISANE TANI WINANGO NA MWANZACE?

16. Kodi n’cinthu cakusaya kunesa ciponi comwe tingacite kuti tilimbise winango?

16 N’cadidi kuti nthawe zinango bzimbakhala bzakunesa kuuza anzathu momwe timbawawonera, koma kulimbisa winango n’cinthu lini cakuneseratu. Kuti muwone pakuyambira, imwepo munganyang’anise munthu, mucimusekerera. Munthuyo akasaya kukusekereranimbo, ndiye kuti pinango iye ankugumana na bvuto linango lomwe pinango an’funa munthu kuti amufotokozere. Tenepo imwepo mungamutsangalaze pinango mwa kundopambula nthawe ya kumutetekera pa bzomwe anilewabzo.—Tiyago 1:19.

17. Kodi n’ciyani comwe cidalimbisa tswaka linango?

17 Tswaka linango lakucemeredwa Henri likhadasunama kwene-kwene pomwe azinji mwa adzinza wace adasiya kutumikira Yahova. Ndipo m’bodzi mwa adzinzawa akhali pai wace omwe  akhali mkulu wa gwere. Nyakunyang’anira dera omwe akhambazungira gwere la Henri adawona kuti iye akhadasunama, tenepo adamucemera kuti akazunge naye. Pakuzungapo, nyakunyang’anira derayo akhatetekera mwa tceru kwene-kwene pomwe Henri akhamufotokozera bza momwe akhabvera. Na thandizo la nyakunyang’anira derayo, Henri adazindikira kuti iye akhafunika kupitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika, kuti akwanise kuthandiza adzinza wace wale kubwerera pomwe kwa Yahova. Ndipo iye adalimbisidwambo mwa kuwerenga mavesi manango ya m’Bibliya ninga Psalymo 46, Sofoniya 3:17 na Marko 10:29, 30.

Tensenefe tingatsangalaze na kulimbisana winango na mwanzace (Onani ndime 18)

18. (a) Kodi n’ciyani comwe Mambo Salomau adanemba pa nkhani ya kumbalimbisana? (b) Kodi n’ciyani comwe Paulo adalewambo?

18 Kodi n’ciyani comwe tinkupfunza na ciratizo ca Marthe na Henri? Tinkupfunza kuti ali-wense wa ifepano angatsangalaze na kulimbisa abale na mpfumakazi zomwe zinkufunikira cirimbiso. Mambo Salomau adanemba kuti: ‘Mafala yakulewedwa pa nthawe yakuthemera njabwino kwene-kwene! Maso yakuyetima yambakodwesa mtima; ndipo nkhani yabwino imbalimbisa mafupa.’ (Mimwani 15:23, 30) Kodi imwepo munkukumbukira bza munthu munango omwe adasunama ayai ankutepa mwauzimu? Tani mucicitira munthuyo tubzinthu tung’ono-tung’ono ninga kumuwerengera mafala manango yakulimbisa mu Nsanza ya Mulindiri ayai pa websaite yathu? Paulo adalewa kuti kuimba nyimbo za Umambo pabodzi na abale wathu, kungaticitisembo kubzibva bwino. Iye adati: ‘Pitirizani kupfunzisa na kulimbisana winango na mwanzace na mapsalymo, tumbizani Mulungu na nyimbo zauzimu mwakutenda, muciimbira Yahova m’mitima yanu.’—Wakoloso 3:16; Mabasa 16:25.

19. Kodi n’thangwe ranyi mpsakufunika kwene-kwene kuti timbalimbisane nsiku zino?

19 Mpsakufunika kwene-kwene kuti ifepano timbalimbisane winango na mwanzace, maka-maka pomwe tinkuwona kuti nsiku ya Yahova inkufendera. (Wahebereu 10:25) Ndipo ifepano tin’dzakhala wakukondwa kwene-kwene tikambacita bzomwe Paulo adalewa. Iye adati: ‘Pitirizani kumbalimbisana ninga momwe munkucitiramu.’—1 Watesalonika 5:11.

^ ndi. 3 Waroma 15:30 Tsapano ndinkukudandaulirani abale, mwa Mbuya wathu Jezu Kristu na mwa lufoyi la mzimu, kuti mulimbikire kupemba kwa Mulungu bza inepano, 31 kuti ndipulumusidwe kwa anyakusaya kukhulupira ku Judeya, nakuti utumiki bwangu ku Jeruzalemu bukhale bwakubvumizika na anyakucena. 32 Ndipo ndikadzabwera kwa imwepo na cikondweso mwa kufuna kwa Mulungu, tidzalimbisane pabodzi.

^ ndi. 5 2 Watesalonika 2:16 Kuthumizira bzimwebzi, Mbuya wathu, Jezu Kristu caiyeyo na Mulungu Baba wathu, omwe adatifuna na kutipasa mtsangalazo wakusaya kumala na cidikhiro cabwino mwa kudeka mtima kukulu, 17 atsangalaze mitima yanu ndipo akulimbiseni pa basa liri-lense labwino na fala.

^ ndi. 6 Zaiya 32:1 Onani! Mambo an’dzatonga mwa cirungamo, ndipo atongi an’dzatongambo mwa kulungama. 2 Ali-wense wa iwo an’dzakhala ninga mbuto yakuthawira conzi na mbuto yakuwosera nvula yamphanvu, ninga mikulo ya madzi m’dziko lakusaya madzi, ndipombo ninga mthunzi wa tsendwa likulu m’dziko lakuuma.

^ ndi. 11 Madzina yacinjidwa.