Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Maswaka, Khalani na Bzakulinga Bzauzimu Pakutumikira Mulungu

Maswaka, Khalani na Bzakulinga Bzauzimu Pakutumikira Mulungu

‘Themba Yahova pa bzense bzomwe unkucita, ndipo bzakulinga bzako bzin’dzakufambira bwino.’—MIMWANI 16:3.

NYIMBO: 135, 144

1-3. (a) Kodi n’ciyani comwe maswaka yense yan’funika kucita ndipo bzimwebzi tingabzindendemezere na ciyani? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.) (b) Kodi n’ciyani comwe cingathandize maswaka kuleka kuneseka kucita bzakusankhula?

TINDENDEMEZERE kuti imwepo mun’funa kuyenda ku mzinda munango wa kutali, kuti mukagumanike pa cakucitika cinango cakupambulika. Tsono kuti mucite ulendobo, imwepo mun’funika kupakira kanderendere. Koma mutafika kwakupakirira akanderendereko, imwepo munkuwona wanthu azinji na akanderendere azinjimbo. Tsono, cakukondwesa n’cakuti imwepo mun’dziwa komwe mun’funa kuyenda pabodzi na kanderendere omwe mun’funika kupakira. Tenepo, imwepo munkuwonesesa kuti munkupakiradi kanderendere omwe mun’funayo, thangwe mukudziwa kuti mukandopakira kanderendere ali-wense, imwepo mun’kafika lini komwe munkuyendako.

2 Moyo uli ninga ulendo ndipo maswakamwe muli ninga wanthu omwe ali pa mbuto yakupakirira akanderendere. Nthawe zinango, timbakhala na bzakusankhula bzizinji pa moyo wathu bzomwe bzingatinese kusankhula. Tsono bzikakhala kuti imwepo munkudziwa kale komwe mun’funa kuyenda ayai bzomwe mun’funa kudzacita pa moyo wanu, bzin’dzakhala bzakusaya kunesa kuti mucite bzakusankhula bzabwino. Kodi n’kuponi komwe mun’funika kuyenda?

3 Nkhaniyi in’tawira mbvunzoyu, ndipo inilimbisa maswakamwe kuikha bzinthu bzomwe bzimbakondwesa Yahova pa mbuto yakuyamba  pa moyo wanu. Bzimwebzi bzinkuphatanidza kumbateweza malango ya Yahova pa bzakusankhula bzense bzomwe mungacite pa moyo wanu ninga nkhani yakucita mapfunziro ya padzulu, basa lomwe mungaphate pabodzi na nkhani ya kulowola ayai kulowodwa na kukhala na wana. Ndipo bzinkuphatanidzambo kucita nyongo yakukwanirisa bzakulinga bzauzimu, bzomwe bzin’dzakuthandizani kukhala wakufendererana na Yahova. Mukapitiriza kumbaikha kutumikira kwanu Yahova pa mbuto yakuyamba pa moyo wanu, mungakhale na citsimikizo cense cakuti iye an’dzakusimbani na kukuthandizani kuti bzinthu bzikufambireni bwino.—Werengani Mimwani 16:3. *

UBWINO BWAKUKHALA NA BZAKULINGA BZAUZIMU

4. Kodi tin’cezerana ciyani m’nkhani ino?

4 Mpsakufunika kwene-kwene kumbakhala na bzakulinga bzauzimu. Thangwe ranyi? Nkhaniyi in’tithandiza kuwona mathangwe matatu yakucitira bzimwebzi. Mathangwe mawiri yakuyambirira, yan’thandiza maswakamwe kuwona kuti kucita nyongo yakukwanirisa bzakulinga bzauzimu kun’dzakuthandizani kulimbisa uxamwali bwanu na Yahova. Ndipo thangwe lacitatu lin’latiza kufunika kwa kumbakhazikisa bzakulinga bzimwebzi pomwe mukali ang’ono.

5. Kodi ndiponi thangwe likulu lomwe limbaticitisa kukhala na bzakulinga bzauzimu?

5 Thangwe likulu lomwe limbaticitisa kukhala na bzakulinga bzauzimu ni kufuna kutenda Yahova thangwe ra lufoyi lace pabodzi na bzinthu bzense bzomwe iye ambaticitira. Munembi munango wa bukhu la Psalymo adati: ‘Mpsabwino kukutendani imwe Yahova . . . Pakuti imwe Yahova, mwandikondwesa thangwe ra mabasa yanu, ndimbakuwa mwakukondwa thangwe ra mabasa ya manja yanu.’ (Psalymo 92:1, 4) Ndokumbukirani bzinthu bzomwe Yahova adakupasani: Moyo, cikhulupiro, Bibliya, gwere pabodzi na cidikhiro comwe munaco cakudzakhala m’Paraizo kwa muyaya. Tenepo, mukakhala na bzakulinga bzauzimu, imwepo mumbalatiza kwa Yahova kuti mumbamutenda thangwe ra bzinthu bzensenebzi, ndipo mumbakhalambo wakufendererana naye.

6. (a) Kodi kukhala na bzakulinga bzauzimu kungakuthandizeni tani? (b) Kodi ni bzakulinga bziponi bzauzimu bzomwe mungakhale nabzo pomwe mukali ang’ono?

6 Thangwe laciwiri lakukhala na bzakulinga bzauzimu, ndakuti mukambacita nyongo yakukwanirisa bzakulingabzo, imwepo mumbakhala munkucitira Yahova basa labwino, ndipo bzimwebzi bzingakucitiseni kukhala wakufendererana naye. Mpostolo Paulo adapicira kuti: ‘Mulungu si wakusaya kulungama kuti angayebwe basa lanu na lufoyi lomwe mudalatiza pa dzina lace mwa kutumikira wakucena na kupitiriza kuwatumikira.’ (Wahebereu 6:10) Tenepo, imwepo mungakhale na bzakulinga bzauzimu napo kuti mukali ang’ono. Ciratizo pa nkhaniyi ni Christine. Pomwe akhana magole 10 yakubadwa, iye adacita makonzedwe yakuti nthawe zense ambawerenge nkhani za abale na mpfumakazi wakukhulupirika. Munango ni Toby. Pomwe iye akhana magole 12 yakukubadwa, adacita makonzedwe ya kuwerenga Bibliya lense anati kubatizidwa. Ndipo ciratizo cinango n’ca Maxim na m’bale wace Noemi. Maxim adabatizidwa pomwe akhana magole 11 ndipo m’bale wace Noemi akhana magole 10 yakubadwa. Awiriwo akhana cakulinga ca kudzayenda kukatumikira ku Beteli. Tenepo, kuti aleke kuyebwa bza cakulinga cawoci, awiriwo adanyatika formulariyo yakukumbira kutumikira pa Beteli pa parede ya m’nyumba mwawo. Tsono tani imwepombo? Kodi mungakumbukire bzakulinga bzauzimu bzinango bzomwe imwepo mungakhale nabzo, mucicita nyongo ya kubzikwanirisa?—Werengani Wafiripo 1:10, 11. *

^ ndi. 3 Mimwani 16:3 Themba Yahova pa bzense bzomwe unkucita, Ndipo bzakulinga bzako bzin’dzakufambira bwino.

^ ndi. 6 Wafiripo 1:10 Kuti mutsimikize kuti mpsiponi bzinthu bzakufunika kwene-kwene, mucileka kukhala wakuphonya na wakusaya kukhumudwisa winango mpaka nsiku ya Kristu. 11 Ndipo mudzale na bzisapo bzakulungama kucokera mwa Jezu Kristu, kuti Mulungu apasidwe mbiri na citumbizo.

^ ndi. 11 1 Pedru 3:15 Tsono cenesani Kristu ninga Mbuya m’mitima mwanu; mucikhala wakukonzeka nthawe zense kutawira wale omwe ankubvunzani bza cidikhiro comwe munaco, koma citani bzimwebzi mwakuderekha na mwa ulemu bukulu.

^ ndi. 15 1 Pedru 5:5 Ndipo maswakamwe, mbabverani amuna akulu-akulu. Tsono mwensenemwe mumbacitirane bzinthu mwakubzicepswa, thangwe Mulungu ambatsutsa wanthu wakubzikuza, koma iye ambalatiza kudeka mtima kwace kukulu kwa wanthu wakubzicepswa. 6 Tenepo, bzicepsweni pansi pa dzanja lamphanvu la Mulungu, kuti adzakukuzeni pa nthawe yace.

7, 8. (a) Kodi kukhaliratu na bzakulinga bzauzimu kungathandize tani maswaka? (b) Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Damaris kuleka kuyenda ku Universidade?

 7 Thangwe lacitatu la maswakamwe kukhala na bzakulinga bzauzimu mukali ang’ono, ndakuti imwepo muna bzakusankhula bzizinji bzomwe mun’funika kucita pa moyo wanu. Mwa ciratizo, imwepo mun’funika kusankhula mapfunziro yomwe mun’funa kucita ayai basa lomwe mun’dzaphata kuphatanidzambo bzinthu bzinango. Bzakusankhula bzimwebzi bzimbakhala ninga mphambano yomwe munthu angaigumane pambuyo pakufamba m’nthantho utali. Tsono bzikakhala kuti munkudziwa kale komwe munkuyenda, bzimbakhala bzakusaya kunesa kuteweza njira yomwe mun’funayo. Mpsibodzi-bodzimbo na imwepo, bzikakhala kuti muna kale bzakulinga, bzimbakhala bzakusaya kunesa kucita bzakusankhula bzanzeru. Pa Mimwani 21:5 pambati: ‘Munthu wa nyongo an’dzagumana phindu pa bzakulinga bzace.’ Kuti mudzagumane phindu limweri, imwepo mun’funika kukhaliratu na bzakulinga pa moyo wanu. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitikira Damaris, pomwe iye akhafuna kucita cakusankhula cinango cakufunika kwene-kwene pa moyo wace, pomwe akhali tswaka.

8 Pomwe adamaliza mapfunziro yace ku xikola, Damaris akhana nota zabwino ndipo iye angadayenda kukacita mapfunziro ya bza malamulo ku Universidade fovolo. Tsono m’mbuto mwakuti ayende ku Universidadeko, iye adanyang’ana basa lomwe lingadamupasa lini kobiri zizinji. Thangwe ranyi? Thangwe pomwe iye akhali mng’ono, akhana kale cakulinga cakudzatumikira ninga mpainiya. Iye adati: “Basa langu limbandipasa mpata uzinji. Tsono ndingadayenda kukacita mapfunziro ya bza malamulo yale, inepano ndingadakhala na kobiri zizinji, koma ndingadagumana lini basa lomwe lingadandipasa mpata.” Damaris ankutumikira ninga mpainiya kwa magole 20. Kodi iye ambabva tani na cakusankhula caceci? Iye ambawona kuti adacita bwino kukhaliratu na cakulinga cauzimu pomwe akhali mng’ono ndipo ambawonambo kuti adacita cakusankhula canzeru pa moyo wace. Ku basa kwaceko, iye ambagumana na wanthu azinji omwe ambaphata basa la advogado, basa lomwe iye angadaphatambo, bzingadakhala kuti adayenda ku Universidadeko. Iye adalewa kuti azinji mwa advogadowo ambakondwa lini na basa lawolo. Tsono mwakusiyana na iwo, Damaris ambawona kuti magole yense yomwe iye ankutumikira ninga mpainiya yambamupasa cikondweso ndipo iye ngwakusunama lini ninga iwo.

9. Kodi n’thangwe ranyi maswaka yathu njakuthemera kutendedwa?

9 Kuzungulira dziko lense la pansi, maswaka mazinji yankucita kale bwino pa nkhani yakukhala na bzakulinga bzauzimu, ndipo iwo mbakuthemera kutendedwa. Iwo ambaikha uxamwali bwawo na Yahova pabodzi na bzakulinga bzawo bzauzimu pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo. Maswakaya, yambakhala yakukondwa pa moyo wawo ndipo yambapfunzambo kumbateweza citsogozo ca Yahova pa ciri-cense comwe angacite pa moyo wawo, bzomwe bzinkuphatanidza nkhani ya mapfunziro, basa na moyo wa m’banja. Salomau adati: ‘Khulupira Yahova na mtima wako wense . . . umbamukumbukire m’njira zako zense, ndipo iye an’dzalungamiza njira zako.’ (Mimwani 3:5, 6) Maswakamwe, Yahova ambakufunani kwene-kwene! Imwepo ndimwe wakufunika kwa iye ndipo iye an’dzakukhotcererani, kukutsogolerani na kukusimbani.

MBAKONZEKERANI KUTI MUMBAUZE WINANGO BZA YAHOVA

10. (a) Kodi n’thangwe ranyi basa lakupalizira lin’funika kukhala cibodzi mwa bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wathu? (b) Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni kumbafotokozera anzanu bzomwe mumbakhulupira?

10 Mukambacita bzinthu bzakukondwesa Yahova pa moyo wanu, imwepo mun’dzakhala na cikhumbo cakufuna kumbauuzambo winango bza iye. Jezu adati: ‘Bzipsa bzabwino bzin’funika kupaliziridwa kwa wanthu wa mitundu yense cakuyamba.’ (Marko 13:10) Tenepo, basa lakupalizira ndakufunika kwene-kwene ndipo lin’funika kukhala cibodzi mwa bzinthu bzakukufunika kwene-kwene pa moyo wathu. Kodi mungafune kucita bzizinji mu utumiki? Tani  mucitumikira ninga mpainiya? Tsono tani penu imwepo mumbafuna lini kwene-kwene basa lakupalizira? Kodi mungakwanise tani kumbafotokozera anzanu bzomwe mumbakhulupira? Pana bzinthu bziwiri bzomwe bzingakuthandizeni. Cinthu cakuyamba ni kukonzekera bwino ndipo caciwiri ni kuleka kusiya kumbauza anzanu bzomwe imwepo mun’dziwa pakulewa bza Yahova. Na kupita kwa nthawe, imwepo mun’dzayamba kufuna kwene-kwene basa lakupalizira.

Kodi imwepo mumbakonzekera tani kuti mumbauze winango bza Yahova? (Onani ndime 11, 12)

11, 12. (a) Kodi mungakonzekere tani kuti mumbauzembo winango bza Yahova? (b) Kodi n’ciyani comwe Luca adacita kuti afotokozere anzace bza Yahova ku xikola?

11 Imwepo mungayambe na kumbakonzekera mitawiro ya mibvunzo yomwe anzanu wa ku xikola angacite. Mwa ciratizo, pinango iwo angabvunze kuti: “Kodi n’thangwe ranyi iwepo umbakhulupira kuti Mulungu alipodi?” Kuti mugumane nkhani zomwe zingakuthandizeni kutawira mbvunzoyu, pitani pa webisaite yathu ya jw.org. Mukapita pomwe padanemba MAPFUNZISO YA M’BIBLIYA > MASWAKA, imwepo mun’dzagumana mbali inango yakuti zoti achinyamata achite. Mbaliyi ina matsamba ya mibvunzo mizinji, ndipo m’bodzi wa iwo umbati: N’chifukwa Ciyani Ndimakhulupirira Zoti Kuli Mulungu?Tawirani mbvunzoyu pa tsambalo kuti mukonzekere mitawiro yanu. Pakutawirapo, imwepo mun’dzagumana mavesi matatu yomwe mungayaphatise basa, yomwe ni Wahebereu 3:4, Waroma 1:20 na Psalymo 139:14. Pana mibvunzo mizinji pa mbali imweyi yomwe mungaiphatise basa pakukonzekera mitawiro yanu.—Werengani 1 Pedru 3:15. *

12 Penu anzanu wa ku xikolawo an’funa kudziwa bzizinji, imwepo mungawauze kuti apite pa jw.org. Bzimwebzi ndibzo bzomwe Luca adacita. Nsiku inango, anzace wa ku xikola akhacezerana nkani ya bzipembedzo bzakusiyana-siyana bzomwe bziripo, ndipo iwo akhana bukhu linango lomwe likhalewa kuipa Mboni za Yahova. Pomwe Luca adawona bzimwebzi, adakalipa kwene-kwene, tenepo, iye adakumbira mpfunzisi wace kuti afotokozere anzacewo kuti bzimwebzo bzikhali lini bzacadidi.  Mpfunzisiyo adabvuma, ndipo Luca adafotokozera anzacewo bzomwe iye ambakhulupira, aciwalatizambo webisaite yathu. Patsogolo pace, mpfunzisiyo adauza wensenewo kuti akakafika kumui, akawone vidiyo yakuti Kodi Mungatani Kuti Anzanu Asiye Kukuvutitsani?, yomwe inkugumanika mu webisaite yathu. Ndokumbukirani momwe Luca adabvera thangwe ra kukwanisa kufotokozera anzacewo bza Yahova!

13. N’thangwe ranyi tin’funika kumbacita nyongo yakukwanirisa bzakulinga bzathu napo ticigumana na mphitca?

13 Mukagumana na mphitca, lekani kumbataya mtima, m’mbuto mwace, mbapitirizani kucita bzinthu bzomwe bzin’dzakuthandizani kukwanirisa bzakulinga bzanu. (2 Timotio 4:2) Bzimwebzi ndibzo bzomwe adacita Katharina. Pomwe akhana magole 17, iye adakhala na cakulinga ca kumbapalizira anzace wa ku basa. Tsono, m’bodzi mwa anzacewo akhambafuna lini kubva bza Mulungu ndipo kawiri-kawiri akhalewa kuipa Katharinayo. Napo bzikhali tenepo, Katharina alibe kutepa ndipo khalidwe lace labwino lidatokonya mwanzace munango wa ku basa wakucemeredwa Hans. Iye adayamba kumbawerenga mabukhu yathu ndipo na kupita kwa nthawe adadzapfunza Bibliya, acibatizidwa. Tsono, Katharinayo akhadziwa lini bzimwebzi thangwe iye akhadafulukira kunango. Yatapita magole 13, Katharina pabodzi na banja lace adayenda ku mtsonkhano, ndipo iye adadabwa kwene-kewene pomwe adawona kuti Hans ni omwe akhali mfotokozi wa nkhani ya wense pa mtsonkhanopo. Iye adadekedwa kwene-kwene ndipo adawona kuti adacita bwino kucita nyongo yakukwanirisa cakulinga cace ca kupalizira anzace wa ku basa.

LEKANI KUYEBWA BZAKULINGA BZANU BZAUZIMU

14, 15. (a) Kodi n’ciyani comwe mun’funika kumbakumbukira anzanu akambakupumpsani kuti mucite bzinthu bzomwe iwo ambacita? (b) Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mupitirize kukhala wakulimba anzanu akambakupumpsani?

14 Mwakusaya kupenukira, nkhaniyi yalimbisa maswakamwe kumbacita nyongo yakucita bzinthu bzomwe bzimbakondwesa Yahova na kukhala na bzakulinga bzauzimu pa moyo wanu. Tsono maswaka mazinji ya misinkhu ninga yanuyi, yambandofuna kupfatsa na moyo ndipo mwakusaya kupenukira iwo an’dzakuuzani kuti mucitembo bzomwe iwo ambacita. Tenepo, imwepo mun’dzafunika kulatiza kwa anzanuwo kuti kukwanirisa bzakulinga bzanu bzauzimu, ndico cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wanu. Ndipopa, imwepo mun’funika lini kulekerera kuti winango akucitiseni kuyebwa bzakulinga bzanu bzauzimu bzomwe munabzo. Bzingadakhala kuti muli ku mbuto yakupakirira akanderendere yomwe yafotokozedwa pakuyamba ire, kodi imwepo mungadandopakira kanderendere ali-wense kokha thangwe rakuti wanthu omwe ali m’mwemo ankupfatsa? Mpsakudziwikiratu kuti mungadacita lini bzimwebzo.

15 Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mupitirize kukhala wakulimba, anzanu akambakupumpsani kuti mucite bzomwe iwo ambacita? Ni kumbatcenkha bzinthu bzomwe bzingakhale bzakunesa kupirira. (Mimwani 22:3) Cinthu cinango ni kumbakumbukira bzakutewera bzakuwawa bzomwe bzingabwere thangwe ra kucita bzinthu bzakuipa. (Wagalata 6:7) Ndipo mun’funikambo kukhala wakubzicepswa, mucimbabvuma malango. Mbatetekerani na kubvera bzomwe abereki wanu pabodzi na abale wacikulire m’gwere angakuuzeni.—Werengani 1 Pedru 5:5, 6. *

16. Kodi ciratizo ca Christoph cinkulatiza tani kufunika kwa kukhala wakubzicepswa?

16 Kubzicepswa, kudathandiza Christoph kubvuma malango. Atandobatizidwa, iye adayamba kumbayenda ku mbuto zakucitira masenzeka yakumenyana. Patsogolo pace, anzace adamuuza kuti iye acitembo mbali pa thimu lawo la masenzeka. Iye adafotokozera mkulu munango wa gwere  bza nkhaniyi ndipo mkuluyo adamuuza kuti akumbukire bza ngozi yomwe ingabwere thangwe ra kucita bzimwebzi, ninga kukhala na mzimu wa mpikisano. Tsono m’mbuto mwakubvera malangoyo, Christoph adabvuma kucita mbali ya thimuli, koma na kupita kwa nthawe iye adawona kuti masenzekayo yakhali yakuipa kwene-kwene. Tenepo, iye adayenda pomwe kukaceza na akulu wa gwere bza nkhaniyo ndipo iwo adamupasa malango kucokera m’Bibliya. Christoph adati: “Yahova adandipasa alangizi wabwino ndipo inepano ndidawatetekera, napo kuti padapita nthawe kuti ndicinje.” Tsono tani imwepombo? Kodi ndimwe wakubzicepswa ndipo mumbabvuma malango?

17, 18. (a) Kodi n’ciyani comwe Yahova ambafuna kwa maswaka yense? (b) Kodi n’ciyani comwe maswaka yangacite kuti yadzaleke kukhumbula yakadzakula? Fotokozani ciratizo.

17 Bibliya limbati: ‘Tswakawe, kondwa na utswaka bwako, ndipo mtima wako ukomedwe na nsiku za utswaka bwako.’ (Mpalizi 11:9) Yahova ambafuna kuti imwepo mumbakondwe pomwe muli tswaka. Ndipo mu nkhani ino, imwepo mwawona kuti njira ibodzi yakukhalira wakukondwa, ni kuikha bzakulinga bzanu bzauzimu pa mbuto yakuyamba na kumbateweza malango ya Yahova pa bzakusankhula bzense bzomwe mungacite pa moyo wanu. Tsono, imwepo mun’funika kukhala na bzakulinga bzimwebzi mukali ang’ono kuti mukwanise kuwona momwe Yahova an’dzakutsogolerani, kukukhotcererani na kukusimbani. Mbakumbukirani malango yense yabwino yomwe iye ambakupasani kucokera m’Fala lace Bibliya, ndipo mbaphatisani basa malango yakuti: ‘Kumbukira Mulengi wako Mkululetu mu nsiku zomwe ukali tswaka.’—Mpalizi 12:1.

18 Nthawe ya utswaka imbapita mwakamfulumize. Tenepo, bzimbakhala bzakupasa nsisi kuti winango mwa iwo ambadzakhumbula thangwe ra kuti adakhala na bzakulinga bzakuipa ayai thangwe rakuti alibe kukhala na cakulinga na cibodzico pomwe akhali maswaka. Tsono mukakhala na bzakulinga bzauzimu, imwepo mun’dzakhala wakukondwa thangwe ra bzakusankhula bzanubzo mukadzakula. Bzimwebzi ndibzo bzomwe Mirjana adacita. Pomwe akhali tswaka, iye akhali xaxa wa masenzeka. Tenepo, iye adacemeredwa kuti acitembo mbali pa mpikisano wa madziko mazinji omwe ungadacitika. Tsono m’mbuto mwakucita mbali pa masenzekayo, iye adasankhula kucita utumiki bwa nthawe zense. Tsapano papita magole yakupitirira 30 ndipo Mirjana ankupitiriza kucita utumikibu pabodzi na bayace. Iye adalewa kuti wanthu omwe ambafuna kukhala na mbiri, wakubvekera ayai wakudala ambakhala lini wakukondwa pa moyo wawo. Ndipo iye adalewambo kuti cinthu cabwino comwe munthu angacite ni kusankhula kutumikira Mulungu na kuthandiza winango kudziwa bza Mulunguyo.

19. Kodi n’ciyani comwe maswaka mazinji yambacita napo kuti yambagumana na mphitca?

19 Ndimwe wakuthemera kutendedwa maswaka mwense thangwe mumbawona kutumikira Yahova kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wanu, napo kuti mumbagumana na mphitca zizinji. Mumbakhala na bzakulinga bzauzimu ndipo mumbawonambo basa lakupalizira kukhala cibodzi mwa bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wanu. Ndipo imwepo mumbalekererambo lini kuti dzikoli likuyebweseni bzakulinga bzanu bzomwe munabzo. Tenepo, mungakhale na citsimikizo cense cakuti nyongo yanu yense yomwe mumbacita imbayenda lini papezi, nakuti abale na mpfumakazi zense ambakufunani kwene-kwene ndipo iwo an’dzakuthandizani. Tsono, thembani Yahova pa bzense bzomwe mungacite, ndipo bzakulinga bzanu bzin’dzakufambirani bwino.