NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Abril 2018

Revistayi ina nkhani zomwe zin’dzapfunzidwa kuyambira mdzinga wa 4 Junho mpaka 8 Julho, 2018.

Kodi Tingagumane Tani Ufulu Caibo?

Wanthu winango ambafuna lini kuponderezedwa, kucitiridwa bzinthu bzakusaya cirungamo ne kukhala wakusauka, ndipo winango ambafuna kukhala na ufulu bwakulewalewa ayai bwakusankhula bzomwe an’funa. Kodi bzingakwanisike kukhala na ufulu caibo?

Tumikirani Yahova, Mulungu wa Ufulu Caibo

Kodi mzimu wa Yahova udatitsudzula tani? Kodi tingatcenkhe tani kumbaphatisa basa mwakuphonyeka ufulu bomwe Mulungu adatipasa?

Tewezerani Yahova—Mulungu wa Cirimbiso

Atumiki wa Yahova nthawe zense ambafunika kulimbisidwa.

N’thangwe Ranyi Tin’funika Kumbalimbisana Nsiku Zino?

Pakuti nsiku ya Yahova yafendera, ifepano tin’funika kumbakumbukira abale na mpfumakazi zathu, kuti timbawalimbise akafunikira cirimbiso.

Maswaka, Khalani na Bzakulinga Bzauzimu Pakutumikira Mulungu

Maswaka yanganeseke kucita bzakusankhula bzakufunika pa moyo wawo. Kodi iwo angacite ciyani kuti acite bzakusankhula mwanzeru?