Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Thangwe Ranyi Jezu Adabonera Acifa?

Thangwe Ranyi Jezu Adabonera Acifa?

‘Pikado idapita m’dziko thangwe ra munthu m’bodzi [Adamu], idabwerambo infa thangwe ra pikado.’​—Waroma 5:12

Kodi mungatawire tani mucibvunzidwa kuti: “Kodi mun’funa kukhala kwa muyaya?” Wanthu azinji angatawire kuti inde ndibzo bzomwe tin’funa, tsono iwo ambawona kuti bzimwebzi bzingakwanisike lini. Iwo ambalewa kuti, wanthufe tidalengedwa kuti timbafe, bzomwe ni mamaliziro ya kukhala kwathu.

Tiyezeze kuti mbvunzoyu wacinjidwa kuti: “Kodi ndimwe wakukonzeka kuti mufe?” Kawiri-kawiri, wanthu azinji angatawire kuti ne. Thangwe ranyi? Napo timbagumana na mabvuto mazinji, mwacibadwa anthufe timbafuna kukhala na moyo. Bibliya limbalatiza kuti Mulungu adalenga wanthu na mtima wakufuna kukhala na moyo. Ndipopa iro limbalewa kuti: ‘Iye adapasa munthu cikhumbo ca kufuna kukhala na moyo wamuyaya.’—Mpalizi 3:11.

Koma kulewa cadidi, wanthu ambakhala lini kwa muyaya. Tenepo n’ciyani comwe cidaphonyeka? Kuthumizira bzimwebzi, kodi Mulungu adacita cinthu ciri-cense kuti akonze nkhani imweyi? Mitawiro ya m’Bibliya njakulimbisa kwene-kwene, ndipo iro limbafotokoza mwakubveka bwino thangwe lomwe lidacitisa Jezu kubonera na kufa.

N’CIYANI COMWE CIDAPHONYEKA?

Makapitulo matatu yakuyambirira ya m’Bibliya m’bukhu la Ciyambo, yambatiuza kuti Mulungu akanati kulenga banja lakuyamba, Adamu na Eva, akhana kale cakulinga cakuti wanthu akhale na moyo wakusaya kumala ndipo adawauza bzomwe akhafunika kucita kuti apitirize kukhala na moyoyo. Nkhaniyo imbafotokoza momwe iwo adaphonyera mwa kuleka kubvera Mulungu ndipo adaluza cidikhiroco. Nkhaniyi imbandofotokozedwa mwakuti winango ambawona ninga iribe kucitika. Tsono Mwakundendemerana na mabukhu ya Mateu, Marko, Luka na Juwau, bukhu la Ciyambo limbapereka umboni bwakubveka bwino pa nkhaniyi. *

Kodi n’ciyani cinkucitika thangwe ra kusaya kubvera kwa Adamu? Biblliya limbatawira mwa njira iyi: ‘Thangwe ra munthu m’modzi, idabwerambo infa thangwe ra pikado ndipo infayo idafikira wanthu wense thangwe rakuti wense wana pikado.’ (Waroma 5:12) Adamu adaphonyera Mulungu thangwe ra kusaya kumubvera. Iye adaluza moyo wakusaya kumala ndipo adafa. Ifepano pakukhala mbadwo zace, tidatengerambo pikado yaceyo. Ndipopa timbaduwala, timbakalamba na kufa. Masientista yadazindikira kuti mwana ambatengera mawonekedwe ya abereki wace, bzimwebzi bzimbatithandizambo kubvesesa kuti ifepano timbafa thangwe tidatengera infa kuna  abereki wathu. Tsono kodi Mulungu adacita cinthu ciri-cense kuti akonze nkhani imweyi?

N’CIYANI COMWE MULUNGU ADACITA?

N’cadidi kuti Mulungu adacita makonzedwe yakuti apulumuse ayai agule pomwe bzomwe Adamu adaluza kuna wana wace, moyo wakusaya kumala. Kodi Mulungu adacita tani bzimwebzi?

Bibliya pa Waroma 6:23 limbalewa kuti: ‘Malipo yapikado ni infa.’ Bzimwebzi bzimbathandauza kuti timbafa thangwe ra pikado. Adamu adaphonya, tenepo iye adafa. Ifepanombo timbaphonya ndipo timbalipira na infa. Tsono ifepano timbabadwa na pikado sikuti mwa kuphonya kwathu. Tenepo mwa lufoyi Mulungu adatumiza mwana wace, Jezu kuti adzakhale ‘malipo ya pikado’ yathu. Kodi adacita tani bzimwebzi?

Infa ya Jezu idafungula njira ya cikondweso ya moyo wakusaya kumala

Kutomera pomwe munthu wakulungama Adamu adatibweresera pikado na infa thangwe ra kusaya kubvera, tenepo bzikhafunika munthu wakulungama na wakubvera mpaka infa kuti adzatipulumuse ku pikado. Bibliya limbalewa mu njira iyi: ‘Ninga mwa kusaya kubvera kwa munthu m’bodziyo, wanthu azinji adakhala wakuphonya; tenepombo, thangwe ra kubvera kwa Munthu m’bodziyu, wanthu azinji an’dzakhala wakulungama.’ (Waroma 5:19) ‘Munthu m’bodziyu’ ni Jezu. Iye adacoka kudzulu acikhala munthu wakulungama *, ndipo adafa kuti tigumane phindu. Bzimwebzi bzacitisa kuti tikhale wakulungama pamaso pa Mulungu ndipo tina cidikhiro cakudzatambira moyo wakusaya kumala.

THANGWE RANYI JEZU ADABONERA ACIFA?

Thangwe ranyi bzikhali bzakufunika kuti Jezu afe kuti cakulingaci cikwanisike? Kodi Mulungu Wamphanvu zense angadacita lini makonzedwe yanango yakuti wana wa Adamu abvumizidwe kukhala na moyo wakusaya kumala? Iye akhanazo mphanvu zakucitira bzimwebzi. Tsono angadacita tenepo kungadakhala kusaya kuphatisa basa cakutonga cace cakuti malipo ya pikado ni infa. Palibe mtemo uli-wense omwe ungacinje cakutongaci pakufuna kufewesa bzinthu. Bzimwebzi n’bzakufunikira pa cirungamo cacadidi.—Psalymo 37:28.

Mulungu angadasaya kuphatisa basa cirungamo pa nkhaniyi, wanthu angadapenukira kuti iye angadakwanisadi kucita bwino bzinthu bzinango. Mwa ciratizo, kodi iye angadakhala wakulungama pa kusankhula  mbani mwa mbadwo wa Adamu kuti ankuthemera kukhala na moyo wakusaya kumala? Kodi iye angadapitiriza kukhala wakukhulupirika pa mapiciro yace? Pakucita cilungamo kuti tidzapulumuke bzimwebzi bzimbatitsimikizirisa kuti Mulungu nthawe zense ambacita bzabwino.

Na infa ya Jezu ninga nsembe, Mulungu adapereka njira yakuti tidzakhale na moyo m’paraizo pa dziko la pansi. Onani mafala ya Jezu yakunembedwa pa Juwau 3:16 yakuti: ‘Thangwe Mulungu adafuna kwene-kwene dziko la pansi, mpaka kupereka Mwana wace wakubadwa-yekha, kuti munthu ali-wense omwe alatize cikhulupiro kwa Iye asaye kupfudzidwa, koma akhale na moyo wakusaya kumala.’ Infa ya Jezu sikuti ni nkhani yokha ya cilungamo ca Mulungu koma ni lufoyi likulu lomwe analo kuna wanthu.

Tsono, thangwe ranyi Jezu adabonera na kufa mu njira yakuwawa kwene-kwene ninga momwe bzimbafotokozedwera m’mabukhu ya Mateu, Marko, Luka na Juwau? Mwa kugumana mayezo makulu acipitiriza kukhala wakukhulupirika, Jezu adatsutsa mafala ya Dyabu yakuti wanthu angakwanise lini kupitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu pomwe ali pa mayezo makulu. (Djobi 2:4, 5) Mafalaya yangawoneke ninga yacadidi pomwe Sathani adacitisa Adamu munthu wakulungama kuphonya. Koma Jezu—ninga Adamu wakulungama—adapitiriza kukhala wakubvera pomwe akhali pa mabvuto makulu. (1 Wakolinto 15:45) Na tenepa Jezu adalatiza kuti Adamu angadakwanisa kubvera Mulungu penu iye angadafuna kucita bzimwebzo. Mwa kupitiriza kukhala wakulimba pa mayezo, Jezu adatisiyira ciratizo kuti timutewezere. (1 Pedru 2:21) Mulungu adasimba Mwana wace wakubvera na wakulungama mwa kumufupa moyo wakusaya kumala kudzulu.

KODI MUNGAGUMANE TANI PHINDU?

Infa ya Jezu idacitikadi. Njira yakuti wanthu adzakhale na moyo wakusaya kumala idafunguka. Kodi mun’funa kukhala na moyo wakusaya kumala? Jezu adalewa bzomwe tin’funika kucita pomwe iye adati: ‘Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwepo Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.’—Juwau 17:3.

Anembi wa revista ino ankukukumbirani kuti mupfunze bzizinji bza Yahova, Mulungu wacadidi na bza mwana wace, Jezu Kristu. Mboni za Yahova za kwanuko zin’komedwa kukuthandizani. Kuti mudziwe bzizinji mungazungire webisaite yathu ya www.jw.org/nyu.

^ ndi. 8 Onani msolo wakuti: “O Caráter Histórico de Gênesis,” m’bukhu la Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, tsamba 204, lakukonzedwa na Mboni za Yahova.

^ ndi. 13 Mulungu adafulusa moyo wa mwana wace kudzulu aciuyikha m’mimba mwa Mariya acikhala na pathupi, ndipo mzimu wakucena wa Mulungu udakhotcerera Jezu kuti aleke kutengera kuperewera kuna Mariya.—Luka 1:31, 35.