Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Março 2016

Maswaka—Kodi Mungakonzekere Tani Batismo?

Maswaka—Kodi Mungakonzekere Tani Batismo?

‘Ndimbakomedwa kucita kufuna kwanu, imwe Mulungu wangu.’—PSAL. 40:8.

NYIMBO: 51, 58

1, 2. (a) Thangwe ranyi batismo ni cinthu cakufunika? Fotokozani. (b) N’ciyani comwe munthu an’funika kutsimikiza akanati wabatizidwa ndipo n’thangwe ranyi?

KODI ndimwe tswaka omwe munkukumbukira bza kudzabatizidwa? Penu n’tenepo, bzomwe munkudikhirira ni mwai ukulu kwene-kwene. Ninga momwe nkhani yapitayi yalewera, batismo ni mbali yakufunika kwene-kwene. Imbalatiza kuti mudabzipereka mwa kupicira Yahova kuti mun’dzamutumikira mpaka muyaya mwa kuikha kufuna kwace patsogolo pa cinthu ciri-cense pa moyo wanu. N’bzakubveka kuti imwepo mun’funika kubatizidwa kokha penu ndimwe wakuthemera cakusankhula cimweci, penu mwafuna mwekha kucita bzimwebzi, ndipo penu munkubvesesa thandauzo la kubzipereka.

2 Tsono tani penu munkupenukira kuti ndimwe wakukonzeka kubatizidwa? Ayai tani penu imwepo munkufuna kubatizidwa koma abereki wanu ankuwona kuti mun’funika kubakadikhira, kuti mufike mpaka mutakhala na cidziwiso? Pa mbali iri-yense, lekani kutaya mtima. M’buto mwace phatisani basa mpatayu kuti muyende patsogolo, na kupita kwa nthawe, mungadzabatizidwe. Na cikhumbo cimweci mu msolo,  kumbukirani momwe mungakwanisire cakulinga canu pa (1) kutsimikiza kwanu, (2) bzicito bzanu na (3) kutenda kwanu.

KODI NDIMWE WAKUTSIMIKIZA?

3, 4. Kodi n’ciyani comwe maswaka yangapfunze kucokera pa ciratizo ca Timotio?

3 Kumbukirani momwe mungatawirire mibvunzoyi: Thangwe ranyi ndimbakhulupira kuti Mulungu alipo? N’ciyani comwe cimbanditsimikizirisa kuti Bibliya ni Fala lakufuliziridwa na Mulungu? Thangwe ranyi kukhala na moyo mwakubverana na makhalidwe ya Mulungu ni bwino kuposa kukhala na makhalidwe ya dziko? Mibvunzoyi iribe kukonzedwa kuti ikupenukiriseni makumbukidwe yanu. Koma, iyo ingakuthandizeni kuti mutewezere mpostolo Paulo omwe adati: ‘Zindikirani bzomwe Mulungu an’funa, bzomwe mpsabwino, bzakubvumizika na bzakulungamiratu.’ (War. 12:2) Koma thangwe ranyi Akristau wa ku Roma wakhafunika kuzindikira bzinthu bzinango bzomwe iwo akhafunika kubvuma?

4 Onani ciratizo ca M’Bibliya. Timotio akhadziwa bwino Bzinembo. Iye adapfunzisidwa ‘kuyambira ali tcece’ na mai pabodzi na yavu wace. Napo bzikhali tenepo, Paulo adamucenjeza kuti: ‘Pitiriza kuteweza bzomwe udapfunzisidwa na kukhulupira thangwe ra kudekedwa nabzo.’ (2 Tim. 3:14, 15) Bukhu linango lidati: ‘Kudekedwa nabzo’ bzimbathandauza ‘kukhala wakutsimikizira na kukhulupira cinthu cinango ciri-cense.’ Timotio adakhulupira mwa kufuna kwace. Iye adabvuma cipfunzisoci, sikuti thangwe mai na yavu wace adamuuza kuti acite tenepo, koma thangwe rakuti iye adasankhula yekha ndipo adadekedwa nabzo.—Werengani Waroma 12:1.

5, 6. Thangwe ranyi mpsakufunika kwa imwepo kupfunza kuphatisa basa “mphanvu zanu zakukumbuka” pakuyamba pa moyo wanu?

5 Apa tani imwepo? Pinango mudadziwa cadidi ca m’Bibliya kwa nthawe itali. Penu n’tenepo, thangwe ranyi mun’saya kukhala na cakulinga ca kumbapenda bwino mathangwe ya bzomwe mumbakhulupirabzo? Bzimwebzi bzin’dzalimbisa cikhulupiro canu ndipo bzin’dzakuthandizani kutcenkha kutsogoleredwa na bzicito bza anzanu pabodzi na bzinthu bzomwe dziko limbatsatsa ayai makumbukidwe yanu.

6 Kupfunza kuphatisa basa pakuyamba ‘mphanvu zanu zakukumbuka’ pa moyo wanu mun’dzakhala wakukonzeka kutawira mwakubveka bwino, anzanu akakubvunzani mibvunzo ninga iyi: ‘Kodi imwepo mumbadziwa tani kuti Mulungu alipo? Thangwe ranyi Mulungu wa lufoyi ambalekerera kuipa? Kodi bzingakwanisike tani kuti nthawe zense Mulungu akhale alipo?’ Mukakonzekera mibvunzo ninga imweyi, mun’dzabwerera lini m’mbuyo koma mun’dzalimbisa cikhulupiro canu mwa kucita pfunziro la pamwekha.

7-9. Fotokozani momwe nkhani za pa interneti zakupfunzira za kabukhu kakuti “Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?” zingakuthandizeni kulimbisa cikhulupiro canu.

7 Kukhala na pfunziro la pamwekha lakukhazikika kungakuthandizeni kutawira mibvunzo, kumalisa kupenukira ndipo na kulimbisa citsimikizo canu. (Mab. 17:11) Tina bzinthu bzomwe bzingakuthandizeni pa mbali imweyi. Azinji awona kuti mpsakuthandiza kwene-kwene kupfunza kabukhu kakuti A Origem da Vida—Cinco Perguntas Que Merecem Resposta na kabukhu kakuti Exite um Criador Que Se Importa com Você? Maswaka mazinji yambagumana phindu mwa kuwerenga pa interneti kabukhu kakuti “Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?” Bzinthu bzakupfunzira ninga bzimwebzi mungabzigumane pa interneti pa jw.org. Munganyang’ane pomwe padanemba kuti ENSINOS BÍBLICOS. Nkhani zakusiyana-siyana za kupfunza zomwe ziri pamwepozo zidakonzedwa kuti zikuthandizeni kulimbisa citsimikizo canu pa nkhani za m’Bibliya.

8 Imwepo ndimwe kale wakuzolowerana na Bibliya mwakuti mungatawire mwakusaya kuneseka inango mwa mibvunzo yomwe iri pamwepo. Tsono thangwe ranyi munkupenukira lini mitawiro yanuyo? Bzinthu bzakupfunzabzo bzinkutsogolerani pa mavesi na mbuto yomwe munganembe nzeru zanu bza nkhaniyo. Bzingakuthandizeni  kukonzekera momwe mungafotokozere winango bzomwe mumbakhulupira mwakubverana na Bibliya. Kabukhu kakuti “Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka?” pa interneti kankuthandiza maswaka mazinji kulimbisa citsimikizo cawo. Penu mungakwanise kukagumana, thangwe ranyi mun’saya kuphatisira basa bzinthu bzimwebzi ninga mbali yanu ya pfunziro la pamwekha?

9 Mwa kulimbisa citsimikizo canu, mumbakhala muli mu njira yakufunika kwene-kwene kuti mukabatizidwe. Mpfumakazi inango yacitsikana idati: “Pomwe ndikhanati kubatizidwa, ndikhapfunza Bibliya ndipo ndikhawona kuti cikhalidi cipembedzo ca cadidi. Ndipo nsiku iri-yense cikhulupiro cangu cikhalimba.”

BZICITO BZANU

10. Thangwe ranyi tingadikhirire kuti mkristau wakubatizidwa angacite bzinthu mwakubverana na cikhulupiro cace?

10 Bibliya limbati: ‘Cikhulupiro, cikasaya mabasa yace, n’cakufa.’ (Tiy. 2:17) Penu muna citsimikizo ca mphanvu, mpsakupenukisa lini kuti bzimwebzo bzin’dzawonekera mwa bzicito bzanu. Kodi n’bzicito bziponi? Bibliya limbalewa kuti ‘makhalidwe yakucena, na kumbacita mabasa yakulatiza kuti ndimwe wakubzipereka kwa Mulungu.’—Werengani 2 Pedru 3:11.

11. Fotokozani mafala yakuti ‘makhalidwe yakucena.’

11 Kuti mulatize ‘makhalidwe yakucena,’ mun’funika kukhala na makhalidwe yabwino. Kodi mungacite tani bzimwebzi? Mwa ciratizo, kumbukirani minyezi mitanthatu yapitayi. Kodi mukhalatiza tani kuti ‘mphanvu yanu ya kukumbuka’ ikhadapfunzisidwa kusiyanisa cabwino na cakuipa? (Waheb. 5:14) Kodi mungakumbukire nthawe yomwe mudapirira mayezo manango ayai pomwe mudakhwimika pomwe anzanu akhakukakamizani kucita bzinthu bzakuipa? Kodi khalidwe lanu mukakhala muli kuxikola limbalatiza cikhulupiro canu? Kodi mumbapitiriza kukhala wakukhulupirika m’mbuto mwa kutewezera bzicito bza anzanu wa kuxikola kokha kuti anzanuwo aleke kukunyozani? (1 Pe. 4:3, 4) Dziwani kuti palibe munthu omwe ngwakulungama. Napo atumiki wa Yahova omwe adabatizidwa kale-kale pa nthawe zinango ambakhala wakumangika kuti alewelewe pana wanthu bza cikhulupiro cawo. Na tenepo, munthu omwe adabzipereka kwa Yahova angacite bwino kusamwira thangwe ra kudziwika na dzina la Mulungu ndipo iye ambalatiza bzimwebzi mwa khalidwe lace.

12. Kodi njaponi yanango mwa mabasa yakulatiza kuti ndimwe wakubzipereka kwa Mulungu, ndipo kodi mungayalatize tani?

12 Tani pakulewa bza ‘kumbacita mabasa yakulatiza kuti ndimwe wakubzipereka kwa Mulungu?’ Bzimwebzi bzimbaphatanidza mabasa yanu mu gwere, ninga kugumanika pa mitsonkhano na kumbayenda mu utumiki. Kumbaphatanidzambo mabasa yauzimu yomwe njakusaya kuwonekera padeca, ninga mipembo yanu ya pamwekha na pfunziro la pamwekha. Munthu omwe adapereka moyo wace kwa Yahova an’dzawona lini bzicito bzimwebzi ninga basa. M’mbuto mwace, iye an’dzalatiza makhalidwe ninga ya mambo Davide, omwe adati: ‘Ndimbakomedwa kucita kufuna kwanu, imwe Mulungu wangu, ndipo cakutonga canu ciri mu mtima mwangu.’—Psal. 40:8.

13, 14. Kodi ni makonzedwe yaponi yomwe yangakuthandizeni kuti ‘mumbacite mabasa yakulatiza kuti ndimwe wakubzipereka kwa Mulungu.’ Kodi maswaka yanango yadagumana tani phindu na makonzedweyo?

13 Kuti mukwanise cakulinga canu, tina tsamba la mabasa pa matsamba 308 na 309 ya bukhu lakuti Mayankho a Zimene Achinyamata Amafunsa, Buku Lachiwiri. Mabasa yamweyo yankukumbirani kuti munembe mitawiro ya mibvunzo ninga yakuti: “Kodi mipembo yanu mumbailungamiza pa ciyani, ndipo iyo imbalatiza tani lufoyi lanu kwa Yahova?” “Kodi n’ciyani comwe mumbaphatanidza pa pfunziro lanu la pamwekha?” “Kodi imwepo mumbayenda mu utumiki napo pomwe abereki wanu aniyenda lini?” Pa matsamba yamweya, pana mbuto kuti munembe bzomwe mun’funa kucita pa nkhani ya mipembo yanu, pfunziro lanu la pamwekha na utumiki.

14 Maswaka mazinji yomwe yankukumbuka bza kudzabatizidwa yawona kuti kuphatisa basa tsamba  la mabasali n’kwaphindu kwene-kwene. Mpfumakazi ibodzi yacitswaka yakucemeredwa Tilda idati: “Ndidaphatisa basa tsamba la mabasali kuti ndikwanise bzakulinga bzangu. Cakulinga cibodzi na cibodzi cikhakwanisika, ndipo gole libodzi patsogolo pace ndidakhala wakukonzeka kubatizidwa.” M’bale winango wacitswaka wakucemeredwa Patrick adagumanambo phindu mwa njira ibodzi-bodziyi. Iye adati: “Ine ndikhadziwa kale kuti cakulinga cangu n’ciyani, koma kunemba cakulingaco kudandipasa mphanvu kuti cikwanisike.”

Kodi mun’dzapitiriza kutumikira Yahova napo penu abereki wanu ambamutumikira lini? (Onani ndime 15)

15. N’thangwe ranyi munthu an’funika kusankhula yekha kubzipereka?

15 M’bodzi mwa mibvunzo yakufunika kwene-kwene ngwakuti: “Kodi mun’dzapitiriza kutumikira Yahova napo pomwe abereki ayai azixamwali wanu angasiye kumutumikira?” Kumbukirani, ninga mkristau wakubzipereka na wakubatizidwa, mun’dzatumikira Yahova mwa imwe mwekha. Kumutumikira kwanu kumathemba lini wanthu winango—napo abereki wanu. Makhalidwe yanu yakucena na kumbacita mabasa yakulatiza kubzipereka kwa Mulungu bzimbawonesa kuti mudatenga cadidi kukhala canu na kuti munkuyenda patsogolo kuti mudzabatizidwe.

MOMWE MUNGALATIZIRE KUTENDA KWANU

16, 17. (a) Kodi n’ciyani comwe cingacitise munthu kukhala mkristau? (b) Kodi kutenda cakulombolera tingakundendemezere na ciyani?

16 Mwamuna wakudziwa bwino Cakutonga ca Mozeji, adabvunza Jezu kuti: ‘Kodi cakutonga cikulu n’ciponi?’ Jezu adatawira kuti: ‘Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, ndipo na nzeru zako zense.’ (Mat. 22:35-37) Pamwepa Jezu adalatiza kuti kufuna Yahova na mtima wense ndiko kumbakhala patsogolo pa mabasa ya mkristau. Njira ibodzi yomwe mungakuzire lufoyi lanu kuna Yahova ndiyo kumbakumbukira bza mphaso ikulu kwene-kwene yomwe adatipasa—kupereka Mwana wace ninga nsembe ya cakulombolera. (Werengani 2 Wakolinto 5:14, 15; 1 Juwau 4:9, 19.) Kukumbukira bza cakulombolera na bzomwe cimbathandauza kuna imwepo bzin’dzakuthandizani kuti mumbacite bzinthu mwa kutenda.

17 Kucita bzinthu mwakubverana na cakulombolera tingakundendemezere tenepa: Ndokumbukirani kuti munthu winango wakupulusani pomwe mukhamira m’madzi. Kodi mungamusiye muciyenda kumui, mucikabziumisa panja, muciyebwa bzomwe wakucitiranibzo? Ne na pang’onopo! Imwepo mungabzibve ninga muna mangawa na munthu omwe wakupulumusaniyo. Cadidi n’cakuti, imwepo mungakhale na mangawa na munthuyo! Ifepano tina mangawambo makulu kwene-kwene kuna Yahova Mulungu na Jezu Kristu. Pangadasaya cakulombolera, ali-wense wa ifepano, mwa njira inango, tingadakhala ninga tamira mu pikado na infa. Tsono thangwe ra lufoyi likulu lomwe Mulungu adalatizali, tsapano tina cidikhiro cikulu kwene-kwene ca kudzakhala na moyo wakusaya kumala mu paraizo pa dziko la pansi!

18, 19. (a) Thangwe ranyi mun’funika lini kucita mantha kukhala kumbali ya Yahova? (b) Kodi kutumikira Yahova kumbakucitisani tani kukhala na moyo wabwino kwene-kwene?

 18 Kodi imwepo mumbatenda bzinthu bzomwe Yahova ambakucitirani? Mukacita tenepo mun’dzakhala wakuthemera kupereka moyo wanu kwa Yahova na kubatizidwa. Kumbukirani kuti, kubzipereka kumbaphatanidza piciro cairo kwa Yahova lakuti mun’dzacita kufuna kwace mpaka muyaya, bziribe basa na bzomwe bzingacitikebzo. Kodi imwepo muna matha na kucita cakusankhulaci? Ne na pang’onopo! Kumbukirani kuti Yahova ana cakulinga cabwino mu mtima, ndipo iye ‘ambapereka mabaibai kuna wanthu wakumulinga na mtima wense.’ (Waheb. 11:6) Kubzipereka mwekha kwa Yahova na kubatizidwa kun’dzacitisa lini moyo wanu kukhala wakuipa. Kusiyana na bzimwebzo, kutumikira Yahova kun’dzakucitisani kukhala na moyo wabwino. M’bale omwe ana magole 24 yakubadwa omwe adabatizidwa ali tswaka adati: ‘Ndidakhala na cidziwiso cizinji pomwe ndidakalamba, koma cakusankhula ca kubzipereka kwa Yahova cidandikhotcerera ku bzicito bzakuipa bza m’dzikoli.’

19 Sathani ngwakusiyana kwene-kwene na Yahova, pakuti ana cakulinga ca dyera kuna imwepo! Sathani ambapereka lini mabai-bai yamuyaya kwa womwe ali kumbali yace. Kodi iye angadakwanisa? Sathani alibe bzipsa bzabwino bzakutsangalaza, ambapereka lini cidikhiro ca m’tsogolo. Kodi iye angakupaseni tani cinthu ciri-cense comwe iye alibe? Palibe comwe Sathani angakupaseni kuposa tsogolo lakuipa ninga lomwe iye ankudikhirira!—Cibv. 20:10.

20. Kodi tswaka lingacite tani kuti liyende patsogolo kuti libzipereke na kubatizidwa? (Onani kwadru ya msolo wakuti: “ Kuti Muthandizidwe Kukula Mwauzimu.”)

20 Kulewa cadidi, kupereka moyo wanu kwa Yahova ni cinthu cabwino comwe mungacite. Kodi mudakonzeka kucita bzimwebzi? Penu n’tenepo, lekani kubwerera m’mbuyo. Mwa njira inango, penu mun’funa kudikhirira pang’ono, phatisirani basa malango ya mu nkhaniyi kuti mupitirize kuyenda patsogolo. Paulo adanembera Wafiripo kuti: ‘Bziribe basa na momwe tapitira patsogolo, mbatipitirizeni kufamba mwakuthemera mu njira imweyi.’ (Waf. 3:16) Mukateweza malangoya, mwakusaya kucedwa mun’dzafuna kuti mupereke moyo wanu kwa Yahova na kubatizidwa.