Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Março 2016

Kodi Mungathandizire Tani pa Kulimbisa Ciphatano Cathu ca Cikristau?

Kodi Mungathandizire Tani pa Kulimbisa Ciphatano Cathu ca Cikristau?

‘Mwa iye, thupi lense ndakuphatana na kulumikizidwa bwino.’ —WAYEF. 4:16.

NYIMBO: 53, 107

1. Kucokera paciyambi, kodi n’ciyani cakhala cinkuwonekera m’mabasa ya Mulungu?

KUCOKERA paciyambi ca cirengedwe, nkhani ya ciphatano idawonekera. Ninga nzeru zakuimira munthu, cakulengedwa cakuyamba ca Mulungu cidati: ‘Inepano ndikhali pambali pace ninga misiri. Iye akhambakondwa kwene-kwene thangwe ra ine nsiku na nsiku.’ (Mim. 8:30) Baba na mwana akhanaciphatano, ndipo iwo adalenga bzinthu bzizinji bza moyo bzomwe timbabziwona. Ciphatanoci cidapitiriza kuwonekera m’mabasa ya Mulungu. Timbawona ciphatanoci pomwe cingalawa cikhamangidwa mu nsiku za Nowe; kumangidwa, kupfudzidwa, na kusamusidwa kwa tendi la mkonkhano pomwe wanthu wa Mulungu wakhafamba m’dambo; napo pakuimba na mafala yakuphatana, nyimbo zakutumbiza Yahova mu tempwlo yace. Bzensenebzi bzikhathemba ciphatano.—Ciy. 6:14-16, 22; Mirew. 4:4-32; 1 Nkha. 25:1-8.

2. (a) Kodi n’ciyani cikhawonekera ku gwere Lacikristau lakuyambirira? (b) Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi?

2 Kaphatidwe basa kakubveranaka kadawonekera mu gwere Lacikristau lakuyambirira lakutsogoleredwa na Jezu Kristu ninga msolo. Mpostolo Paulo adafotokoza kuti, mkristau ali-wense  wakudzozedwa akhana ‘phaso zakusiyana-siyana’ ndipo akhagawana ‘mautumiki yakusiyana-siyana’ na ‘mabasa yakusiyana-siyana’ koma wense akhali thupi ‘libodzi.’ (Werengani 1 Wakolinto 12:4-6, 12.) Tsono tani nsiku zino? Kodi tingapitirize tani kukhala wakuphatana pomwe tinkupalizira bzipsa bza bwino? Ndipo tingakhale tani wakuphatana m’gwere na m’banja?

CIPHATANO PA KUPALIZIRA

3. Kodi ni matsompheya yaponi yomwe mpostolo Juwau adayawona?

3 Kuphampha kwa magole dzana yakutoma mu E.C., mpostolo Juwau adawona matsomphenya anjo anomwe omwe ali-wense akhana bzimbututu bzakuimbira. Pomwe anjo wacixanu adaliza cimbututu cace Juwau adawona ‘nyenyezi’ yomwe idagwa kucokera kudzulu mpaka pansi. Nyenyeziyo ikhana xavi m’boko lace ndipo idafungula phompholo. Mudacoka utsi bwamphanvu ndipo mudacokambo dzombe. M’mbuto mwa kupfudza bzakumera, dzombe lakuyezezerali limbapfudza ‘wanthu okhawawo womwe alibe cidindo ca Mulungu pa mikuma yawo.’ (Cibv. 9:1-4) Juwau, mwakusaya kupenukira, akhadziwa bwino momwe dzombe limbapfudzira. Kodi mu nsiku za Mozeji ku Edjipito wakale kukhalibe tsoka la dzombe? (Kuf. 10:12-15) Dzombe lomwe Juwau adawona linkuimira Akristau wakudzozedwa pakupalizira bzipsa bzamphanvu bza ciyeruzo ca Yahova. Tsapano wakudzozedwawo mbakuphatana na anzawo bzulu na bzulu womwe ana cidikhiro cakudzakhala pa dziko la pansi. Mpsakudabwisa lini kuti kuphatana kwathu pa basa lakupalizira, kumbatepesa mphanvu ya utongi bwa Sathani pakuphatisira basa likulu la cipembedzo cakunyenga la pa dziko lense!

4. Kodi ni basa liponi lomwe wanthu wa Mulungu wambacita, ndipo ni njira ibodzi iponi yomwe iwo wangacitire bzimwebzi?

4 Wanthu wa Yahova wana basa likulu la kupalizira ‘bzipsa bza bwino’ pa dziko lense la pansi yakanati kufika mapeto ya mkonzedwe uno wa bzinthu. (Mat. 24:14; 28:19, 20) Bzimwebzi bzinkuphatanidza kucemera ‘ali-wense omwe ankubva nyota’ kuti adzamwe ‘madzi ya moyo fovolo.’ (Cibv. 22:17) Ninga wanthu wa m’gwere Lacikristau, kodi tingacite tani bzimwebzi kuti bzitifambire bwino? Kokha mwa kukhala ‘wakuphatana na wakulumikizidwa bwino.’—Wayef. 4:16.

5, 6. Kodi tingakhale tani wakuphatana pomwe tinkupalizira bzipsa bza bwino?

5 Kuti tipalizire bzipsa bza bwino bza Umambo, kwa wanthu azinji momwe bzin’funikira, tin’funika kuphata basali mwakubverana. Tenepo, tapasidwa malango. Citsogozo comwe cimbaperekedwa kucokera m’magwere pa dziko lense cimbatikonzekeresa kuti tikhale wakuphatana. Pambuyo pa mtsonkhano wa kukonzekera kuyenda mu utumiki, timbayenda kukalizira bzipsa bza Umambo kwa wanthu wense. Kucokere pakamwa pathu pabodzi na bzulu na bzulu bza mabukhu yakucokera m’Bibliya, timbamwaza bzipsabzo. Kodi mumbacita nyongo kuti mutewere citsogozoci pomwe mumbacita nawo mbali pa upalizi bwakupambulikabu? Mwa kucita tenepo, mun’dzaphatana na bzulu na bzulu bza winango pa kudziwisa bzipsa bza ‘anjo munango omwe ankumbuluka m’mulenga-lenga,’ bzomwe bzinkufotokozedwa pa Cibvumbulutso 14:6.

6 Mpsakukondwesa kuwerenga Buku Lapachaka bzakutewera bzomwe mpsakubverana na basa lathu! Kumbukiranimbo, ciphatano cathu tikambagawira micemo ya mitsonkhano ya cigawo, yakupambulika na mitsonkhano ikulu-ikulu ya pa dziko lense. Pa mitsonkhanoyi, timbatetekera nkhani za m’Bibliya zakulimbisa ndipo timbakhala tceru pa kubvesera drama na bziratizo. Mbalizi kawiri-kawiri zimbatilimbisa kuti titumikire Mulungu pa moyo wathu wense. Cikumbuso ca infa ya Jezu cimbatiphanidzambo.  Timbatenda kudeka mtima kukulu kwa Mulungu na kubvera malango ya Jezu, tikambagumanika pa nsinda wa pagoleyu dzuwa likanati kumira pa Nisani 14. (1 Wak. 11:23-26) Ndipo kugumanika pa nsindayu kumbaimira lini kokha kwa Mboni zakubatizidwa. Mdzinga wa nsindayu ukanati kufika, timbapswinkha gawo la gwere lathu bzikakwanisika, pakucemera winango kuti adzakhale nafe pa nsinda wakufunikayu.

7. Tikambaphata basa pabodzi, kodi tin’dzakwanisa kucita ciyani?

7 Ciwala ca dzombe comwe ciri pacokha ciribe mphanvu. Mpsibodzi-bodzimbo, nyongo yathu ya patekha ingawoneke ninga kuti iribe phindu. Koma tikambaphata basa pabodzi, tin’dzakwanisa kutsogolera wanthu bzulu na bzulu womwe wankufuna kunamata na kulemekeza, Yahova! Tenepo, sikuti ni kubvera kokha kwathu komwe kungabwerese ciphatano kwa wanthu wa Mulungu.

CIPHATANO M’GWERE

8, 9. (a) Kodi Paulo adaphatisa basa there liponi kuti apfunzise Akristau kuti apitirize kukhala wakuphatana? (b) Kodi tingakhale tani wakuphatana m’gwere?

8 M’tsamba lace lomwe adanembera Ayefezo, Paulo adafotokoza bza ciphatano ca gwere na kufunika kwa ‘kukula m’bzinthu bzense.’ (Werengani Wayefezo 4:15, 16.) Kodi n’ciyani comwe cingathandize ali-wense wa ife payekha kuti akwanise cakulingaci? Mwa kuphatisa basa ciratizo ca thupi la munthu, Paulo adatsindika bza kukhala wakuphatana m’gwere pakubvera msolo wa gwerelo, Jezu Kristu. Mpostoloyu adafotokoza bza kubvera ‘nfundo zense zomwe zimbapereka bzinthu bzakufunikira.’ Kodi ali-wense wa ifepano, napo mkulu ayai mwana, wakulimba ayai wakutepa, angathandizire tani pa ciphatano na uzimu m’gwere?

9 Njira ibodzi ndiyo kubvera na kulemekeza akulu womwe adaikhidwa na Jezu kuti ambapereke malango m’gwere. (Waheb. 13:7, 17) Mpsakupusa lini kucita bzimwebzi nthawe zense. Tenepo, tingakumbire na mtima wense kuti Mulungu atitsogolere. Mzimu wace wakucena ungatithandize kuteweza makonzedwe ya gwere na mtima wense. Tenepo, penu ifepano nthawe zinango bzimbatinesa kuteweza malango yakuperekedwa, timbakumbukire kuti tikabzicepswa tingathandizire kuti m’gwere mukhale na ciphatano. Kuthumizira bzimwebzi, kubvera pa nkhani ninga zimwezi kun’dzatithandiza tensenefe kuti tikule mwa lufoyi.

10. Kodi atumiki wakuthandiza ambathandiza tani gwere kuti likhale lakuphatana? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lakuyamba.)

10 Atumiki wakuthandiza ambathandizira kwene-kwene pa ciphatano ca m’gwere. Abalewa, napo ana magole yakusiyana-siyana, ambabzipereka pa mabasa yomwe yambapasa phindu wanthu wense. Mwa ciratizo, iwo ambathandiza akulu mwa kutsimikiza kuti tina mabukhu yakukwana yakuphatisa basa mu utumiki. Kuthumizira bzimwebzi, iwo kawiri-kawiri ambanyang’anira basa la kusamalira na kukonza-konza Nyumba ya Umambo, ndipo iwo ambatambira alendo womwe ambabwera kudzabvesera mitsonkhano yathu. Tikambabvera abalewa, tingathandize kuti gwere lifambe bwino.—Ndendemezerani na Mabasa 6:3-6.

11. Kodi n’ciyani comwe maswaka mazinji yambacita kuti yathandize gwere lawo kukhala lakuphatana?

11 Abale azinji wakukhwima ana maudindo mu gwere kwa magole mazinji. Koma kukalamba kungawatazise kucita bzinthu bzinango, tenepo kucinja bzinthu bzinango kungafunike. Abale womwe ni maswaka angakhale wakuthandiza kwene-kwene. Napo iwo an’funika kupfunzisidwa, tenepo kuwapfunzisako kungawathandize kuti akhale na maudindo mazinji m’gwere. Ni bwino kwene-kwene pomwe atumiki wakuthandiza ankucita ciri-cene kuti athemere kutumikira ninga akulu! (1 Tim. 3:1, 10) Maswaka yanango yomwe yankutumikira ninga akulu, yambayenda patsogolo mpaka kuthemera pa basa la dera acimbatumikira abale na mpfumakazi  mu magwere mazinji. Kodi tingaleke lini kutenda kubzipereka komwe maswakaya yambacita?—Werengani Psalymo 110:3; Mpalizi 12:1.

CIPHATANO M’BANJA

12, 13. Kodi n’ciyani comwe cingathandize ali-wense m’banja kuti akhale wakuphatana?

12 Kucezerana nkhani ya ciphatano n’kwakuthandiza pomwe pa mbali inango, bwerani tiwone momwe tingathandizire kuti m’banja mwathu mukhale na ciphatano. Abale azinji azindikira kuti kukhala na mbali ya kunamata ninga banja kwakuyenda patsogolo mdzinga uli-wense, kwathandiza kuti pakhale na ciphatano pakati pa maswaka na acikulire. Pa nthawe yacikondwesoyi timbacezerana bzinthu bza uzimu, tenepo bzimwebzi bzimbathandiza kuti banja likhale lakuphatana. Kukonzekera bza utumiki bwa kumunda kungathandize banja kuti likhale lakukonzeka kupalizira mwa kufika pa mtima. Mpsakunesa lini kuwona kuti pomwe wanthu wa m’banja ankucezerana nkhani za m’Bibliya, iwo ambakhala wakuphatana pakuti wense ambafuna Mulungu m’bodzi ndipo wense ambafunisisa kucita cakulinga cace.

Kunamata ninga banja kumbalimbisa malowozi pakati pa maswaka na acikulire (Onani ndime 12, 15)

13 Kodi n’ciyani comwe wanthu wakulowolana angacite kuti akhale wakuphatana pa kutumbiza Yahova? Wense wakulowolana akatumikira Yahova mwakukhulupirika, iwo angakondwe na ciphatanoco. Abalahamu na Sara, Izaki na Rebeka, Elikana na Hana—wense adalataza lufoyi lawo kwa mwanzawo wa m’banja. Tin’funika kukhala wakundendemerana nawo kuti ticite bzibodzi-bodzi (Ciy. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Pe. 3:5, 6) Bzimwebzi bzin’dzaticitisa kukhala wakuphatana na mwanzathu wa m’banja ndipo tin’dzaphatanambo na Baba wathu wakudzulu.—Werengani Mpalizi 4:12.

14. Penu mwamuna ayai mkazi wanu ankutumikira lini Yahova, kodi mungacite ciyani kuti malowozi yanu yapitirize kukhala yakulimba?

14 Akristau an’funika kutcenkha kumangiriridwa pa djoki m’bodzi na wanthu wakusaya kukhulupira. (2 Wak. 6:14) Apa tani abale na mpfumakazi womwe ali m’banja na wanthu wakusiyana nawo cipembebzo? Winango womwe tsapano wankutumikira Mulungu, adalowolana pomwe akhapfunza cadidid ndipo mwanzawoyo ni Mboni lini ya Yahova. Kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya kungabwerese ciphatano m’banja. Bzimwebzi bzimbaphatanidza kukhala na njira yabwino yaciphatano. Pinango kucita bzimwebzi kungakhale kwakunesa, koma kumbukirani mabai-bai yomwe mungakhale nayo. Kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya kungakhalembo kwakunesa pomwe m’bodzi wa m’banja walekana na gwere. Bzimwebzi bzidacitikira mpfumakazi yakucemeredwa Mary. Iye na mwamuna wace David, adatumikira Yahova pabodzi, koma patapita magole 25, David adaleka kutsonkhana na gwere. Mary mwakukhulupirika akhayenda ku mitsonkhano ya gwere pabodzi na yacigawo ndipo adapitiriza kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya pa mui pace, kuphatanidza kupfunzisa wana wace atanthatu. Pomwe wanawo adakula acicoka pamui, Mary adakhala wakusunama kwene-kwene. David adayamba kuwerenga marevista yomwe Mary adam’pasa. Kupita kwa nthawe iye adayenda ku Nyumba ya Umambo, ndipo mzukulu wace wa magole matanthatu yakubadwa akhadamukoyera mpando. David angadasaya kuyenda, mzukuluyo angadati patsogolo pace: “Yavu, lero ndiribe kukuwonani kumitsonkhano.” Tsapano David ankukondwa kutumikira Yahova, ndipo Mary ngwakukondwambo kwene-kwene thangwe ra kucitira bzinthu bzimwebzi pabodzi.

15. Kodi acikulire womwe ali pa banja angathandize tani mabanja yacitswaka?

15 Pa kulewa bza mayezo yomwe Sathani ambapereka m’banja lero-lino, mpsakufunika kuti atumiki wense wa Mulungu apitirize kukhala na ciphatano cabwino pa malowozi yawo. Bziribe basa kuti muna nthawe zingasi m’banja,  perekani makumbukidwe yanu yomwe imwepo mungalimbisire malowozi yanu pa kalewelewedwe na bzakucita bzanu. Acikulire angathandize maswaka ya m’gwere pa nkhani imweyi. Nthawe zinango mungacemere banja lipsa kumui kwanu kuti mucite nawo kunamata kwanu ninga banja. Maswaka yakambakhala pabodzi na imwepo, iyo yangawone kuti lufoyi na ciphatano pa malowozi mpsakufunika kwene-kwene, bziribe basa nthawe yomwe munthu ambamala ali m’banja.—Tito 2:3-7.

‘MBATIYENDENI TIKAKWIRE PHIRI LA YAHOVA’

16, 17. Kodi n’ciyani cimbacitisa kuti atumiki wa Mulungu wakuphatana ambanyang’ane kutsogolo?

16 Kumbukirani Ajirayeri mu nthawe za m’Bibliya pomwe akhanamata Yahova pa nthawe ya madyo mu tempwlo yace ku Jeruzalemu. Iwo akhakonzekera ulendo, akhasamalirana bzakusaya bza ali-wense payekha mkati mwa ulendobo, ndipo akhali wakuphatana pa kunamata ku tempwlo. Bzensenebzi bzikhafuna ciphatano. (Lu. 2:41-44) Pomwe tinkupitiriza pa ulendo bwa kuyenda ku dziko lipsa, tin’funikambo kukhala wakuphatana kwene-kwene na kubvera. Kucita bzimwebzi nthawe zense kumbafuna nyongo. Kodi imwepo mun’funika kukhala tceru pa nkhani imweyi?

17 Kumbukirani bzisimbo bzomwe tinkudikhirira! Ifepano tidasiya kale bza kusaya ciphatano na phiringu lomwe limbalatiza mkonzedwe wa bzinthu omwe ulipoyu. Tsapano tikuwona kukwanisika kwa bzomwe Zaiya na Mikeya akhadaleweratu kuti wanthu wa Mulungu wankuphatana kuyenda ku ‘phiri la Yahova.’ (Zai. 2:2-4; werengani Mikeya 4:2-4.) Kulewa cadidi, kunamata kwathu kwathumizirika ‘mu nsiku za kumalizira’ zino. Koma bzin’dzakhala bzakukondwesa kwene-kwene tikadzakhala mu nthawe yomwe wanthu wense an’dzakhala pabodzi mwaciphatano!