Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kubvera Cenjezo Kungapulumuse Moyo Wanu!

Kubvera Cenjezo Kungapulumuse Moyo Wanu!

PA 26 DEZEMBRO 2004, kudacitika citeketeke cikulu comwe cidadzonga nsuwa ya Sumatra ku Indonésia. Wanthu wense ankhanyang’anisa mu mu nyanza. Mphamvu ya mabimbi ikhathumizirika kwene-kwene. Mwakusaya kucedwa wanthu wense akhathamangira m’mapiri, acimbakuwa kuti: “Smong! Smong!” mafala yomwe kwa iwo yambathandauza tsunami. Mkati mwa mphindi 30 mabimbi yale yadakamalizidra na kupfudza nyumba zizinji za kumweko.

Nsuwa ya Simeulue ikhali mbuto yakuyamba yomwe idafikiridwa na tsunami yamphanvu mu 2004 ku Nyanza ya Indiko. Adandofa wanthu 7 pa wanthu 78.000. Thangwe ranyi ni wanthu ang’ono-ng’ono okha omwe adafa? * M’mwani wa wanthu wa ku ntsuwawo, ngwakuti: “Pakacitika citeketeke cikulu ndipo nyanza ikakalipa, thawira ku mapiri thangwe mwakusaya kucedwa nyanza in’thamangira ku dziko.” Wanthu wa ku Simeulue adapfunza kudziwa cizindikiro cakuti tsunami infuna kucitika thangwe ra kucinja kwa nyanza. Kubvera cenjezo mwakamfulumize kudawapulumusa.

Bibliya limbalewa bza tsoka likulu lomwe linkufendera, ‘citsautso cikulu comwe palibe cinango cakundendemerana naco kucokera kuyamba kwa dziko mpaka tsapano, ndipo cin’dzacitika lini pomwe.’ (Mateu 24:21) Bzimwebzi si kumala kwa pansi pano pinango thangwe ra kutazira cinthu cinango ayai kuti pinango ni tsoka la cirengedwe ne—pakuti kufuna kwa Mulungu nkwakuti dziko lapansi lidzakhale mpaka muyaya. (Mpalizi 1:4) M’mbuto mwace citsautso comwe cinkubwera ni Mulungu omwe an’dzacitisa, kuti ‘apfudze wale womwe wankudzonga dziko la pansi.’ Kuweku kun’dzakhala kumala kwa mabvuto yense na kubonera. (Cibvumbulutso 11:18; Mimwani 2:22) Bzin’dzakhala cisimbo!

Kusiyana na tsunami, citeketeke ayai tsoka linango lakugopsa, cipfudzo comwe cinkubwera cin’dzapfudza lini wanthu wakukhulupirika. Bibliya limbati: ‘Mulungu ni lufoyi’ ndipo iye omwe dzina lace ni Yahova ankupicira kuti ‘anyakulungama wan’dzatambira dziko la pansi, wacidzakhala m’mwemo mpaka kale-kale.’ (1 Juwau 4:8; Psalymo 37:29) Kodi mungacite tani kuti mudzapulumuke citsautso cikulu mucidzapfatsa na bzisimbo bzakupiciridwa? Nkhani njakuti: Bverani cenjezo!

KHALANI TCERU PA KUCINJA KWA MABIMBI

Tingakwanise lini kudziwa nsiku caiyo ya kumala kwa mabvuto yense na kubonera, koma Jezu adati: ‘Kulewa bza nsiku imweyo na nthawe yace palibe omwe an’dziwa, ne wanjo wa kudzulu ne Mwana, koma Baba yekha.’ Na tenepo Jezu ankutilimbisa kuti ‘tikhale tceru.’ (Mateu 24:36; 25:13) Thangwe ranyi? Bibliya linkutiuza momwe bzinthu bzingadakhalira m’dziko Mulungu akanati kubweresa cimaliziro. Mwakundendemerana na momwe tsunami idacenjezera wanthu wa kukhala ku Simeulue pomwe ikhafuna kucitika, bzinthu momwe bziriri m’dziko bzingakhalembo cizindikiro cakuti cimaliziro cafendera.  Kodi ni bzinthu bzinango bziponi bzomwe bzinkucinja bzomwe Bibliya limbalewa? Onani kwadru yomwe iri mu nkhani inoyi.

Nchadidi kuti bzinango mwa bzinthu bzakufotokozedwabzo bzidacitika kale m’mbuyomu. Koma Jezu adalewa kuti pakuwona ‘bzinthu bzensenebzi’ tingadazindikira kuti cimaliziro ciri pafupi. (Mateu 24:33) Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi bzinthu bzense bzomwe bzidanembedwabzi bzidacitikambo kale pa mbiri ya wanthu (1) m’mbali ikulu pa dziko la pansi, (2) pa nthawe ibodzi-bodzi, na (3) kuyenda bziciipiratu? Mpsakucita kuwonekeratu kuti tinkukhala mu nthawe imweyi.

MOMWE ADALATIZIRA LUFOYI KUNA MULUNGU

Presidenti wa ku E.U.A. adacenjeza wanthu bza momwe angakhotcerere moyo wawo. Pambuyo pa tsunami ku Nyanza ya Indiko, kudaperekedwa cenjezo mu mzinda omwe udatokonyedwa na tsunamiyu, kuti atcenkhe infa yomwe ingadzabwere kutsogolo. Mwakundendemerana na bzimwebzi, Mulungu adacita makonzedwe yakuti acenjezeretu wanthu pomwe cimaliziro cinati kufika. Bibliya lidaleweratu kuti: ‘Bzipsa bzabwino bza umambo, bzin’dzapaliziridwa pa dziko lense komwe kuna wanthu, ninga umboni kwa mitundu yense, ndipo pamwepo cimaliziro cin’dzafika.’—Mateu 24:14.

Gole lamala lokhali Mboni za Yahova zamala 1.9 bidyau ya mahora. Apalizira bzipsa bzabwino mu madziko 239 mu bzirewedwe bzakupitirira 700. Kupita patsogoloku kumbapereka citsimikizo cakuti cimaliziro ciri pafupi. Thangwe ra lufoyi na anzawo, Mboni za Yahova zimbapalizira na nyongo kuti acenjeze anzawo bza nsiku yaciyeruzo ca Mulungu yomwe inkufika tsapanopapa. (Mateu 22:39) Tenepo mungagumane phindu na nkhani imweyi yomwe imbalatiziratu lufoyi la Yahova kuna imwepo. Kumbukirani kuti, ‘[Mulungu] an’funa lini kuti munthu ali-wense adzapfudzidwe, koma an’funa kuti wense wakungule.’ (2 Pedru 3:9).Kodi imwepo mun’dzacita ciyani na lufoyi la Mulunguli, ndipo mun’dzateweza cenjezoli?

 KUTHAWIRA KU MBUTO YACIKHOTCERERO!

Kumbukirani kuti wanthu womwe akhakhala mu mizinda ya mphepete mwa Simeulue adathawira m’mbuto za kumapiri kuti akhotcerereke pa nthawe yomwe adawona kuti nyanza yadzala, iwo alibe kudikhirira kuti angadabwerera pomwe. Cakusankhula cawo cakutsimikizaci cidathandauza cipulumuso. Kuti mudzapulumuke pa citsautso cikulu, imwepombo mun’funika kuthawira m’mbuto zapadzulu, ndipo citani bzimwebzi, pomwe nthawe ikanati kumala. Kodi mungacite tani bzimwebzi? Mpolofeta Zaiya adafuliziridwa kuti anembe mcemo omwe unkumwazidwa ‘mu nsiku zakumalizira,’ zomwe ni nthawe zathu zino. Iye adati: ‘Bwerani wanthumwe, mbatiyendeni tikakwire phiri la Yahova . . . Iye ankatipfunzisa bza njira zace, ndipo ife tin’dzafamba m’njira zacezo.’—Zaiya 2:2, 3.

Kukwira pa ntsonga ya phiri kumbakucitisani kuti muwone patali mucikhala pa mbuto yakukhotcerereka. Mwakundendemerana, kudziwa njira za Mulungu mwa kuphatisa basa Bibliya kunkuthandiza wanthu azinji nsiku zino pa dziko lense lapansi kuti agumane phindu acicinja makhalidwe yawo. (2 Timotio 3:16, 17) Mwa kucita bzimwebzi, iwo ambakhala ‘ankufamba mu njira za [Mulungu]’ ndipo ambakondwa thangwe ra kufunidwa pabodzi na kusamalidwa na iye.

Kodi mungabvume ncemoyu kuti mugumane cikhotcerero ca lufoyi la Mulungu nsiku zakuipa zino? Tikukulimbisani kuwona mwakusamala umboni bwa m’Bibliya bomwe bunkugumanika pa kwadru yomwe iri pabodzi na nkhani yomwe inkulewa bzinthu bzense bzomwe bzinkulatiza nthawe yathu yomwe ni ‘nsiku zakumalizira.’ Mboni za Yahova kwanuko zin’dzakhala zakukondwa kukubveserani bzense bzomwe mukufunikira kuti mubvesese bzinembo bzomwe bzaikhidwa, na momwe mungabziphatisire basa. Ayai mungagumane mitawiro ya mibvunzo yanu mukapita pa websaiti yathu, www.jw.org/pt. Pitani pomwe padanemba kuti ENSINOS BÍBLICOS > PERGUNTAS BÍBLICAS RESPONDIDAS.

^ ndi. 3 Tsunami ya Nyanza ya Indiko ya 2004 idapfudza moyo wa wanthu wakupitirira 220.000 yomwe ni tsunami ibodzi yakusaya kuyebweka.