Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tcenkhani Makumbukidwe ya Dzikoli

Tcenkhani Makumbukidwe ya Dzikoli

‘Samalani kuti munthu aleke kukuphatani ninga cirombo mwakuphatisa basa makumbukidwe ya wanthu na mapumpso . . . ya m’dzikoli.’—WAKOLOSO 2:8.

NYIMBO: 13, 21

1. Kodi ni m’cenjezo uponi omwe mpostolo Paulo adapereka kuna Akristau wa ku Kolose? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

MPOSTOLO PAULO adanembera tsamba Akristau wa ku Kolose pomwe iye akhali m’kawoko ku Roma m’magole ya 60-61. Iye adawauza kuti akhafunika ‘kubvesesa bzinthu bzauzimu,’ lomwe ni luso la kuwona bzinthu ninga momwe Yahova ambawonera. (Wakoloso 1:9) Paulo adalewa kuti: ‘Ndinkulewa bzimwebzi kuti munthu ali-wense aleke kukunyengezani na mafala yakupumpsa. Samalani kuti munthu aleke kukuphatani ninga cirombo mwakuphatisa basa makumbukidwe ya wanthu na mapumpso, mwakubverana na miyambo ya wanthu na bzinthu bza m’dzikoli bzomwe bzimbacokera lini kwa Kristu.’ (Wakoloso 2:4, 8) Patsogolo pace, Paulo adafotokoza bza nzeru zinango zakuipa za m’dzikoli zomwe wanthu azinji akhazifuna. Mwa ciratizo, zinango mwa nzeru zimwezi zikhacitisa wanthu winango kubziwona kuti mbanzeru ayai wakufunika kwene-kwene kuposa winango. Tenepo, Paulo adanemba tsambali kuti athandize abalewo kutcenkha makumbukidwe yamweya na bzicito bzakuipa.—Wakoloso 2:16, 17, 23.

2. N’thangwe ranyi tin’cezerana bziratizo bza makumbukidwe ya dzikoli?

2 Wanthu omwe ana makumbukidwe ya dziko, ambateweza lini mitemo ya Yahova ndipo tikasaya kusamala, nzeru zawozo zingayambe  pang’ono na pang’ono kudzonga cikhulupiro cathu, ticiyamba kumbakhulupira nzeru zathu kuposa za Mulungu. Makumbukidweya yambagumanika pense-pense ninga m’ma TV ayai cikasi ca bzithunzi-thunzi, pa interneti, ku basa na ku xikola. Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti titcenkhe makumbukidwe yakuipaya? Mu nkhani ino, tin’cezerana bziratizo bzixanu bza makumbukidwe ya dzikoli ndipo tiniwona bzomwe tingacite kuti tiyatcenkhe.

KODI TINGADZIWE TANI KUTI MULUNGU ALIPODI?

3. Kodi ni makumbukidwe yaponi yomwe wanthu azinji anayo nsiku zino? Ndipo n’thangwe ranyi?

3 “Ndingakhale munthu wabwino napo ndicileka kukhulupira Mulungu.” Nsiku zino, wanthu azinji m’madziko manango ambakumbuka tenepo. Tsono wanthu omwe ambakumbuka tenepoyo pinango ambakhala kuti anati akumbuka bwino bzakuti Mulungu alipodi, koma ambandokomedwa na ufulu bomwe iwo anabo bwa kucita bzomwe ankufuna. (Werengani Psalymo 10:4.) Ndipo winango ambakumbuka kuti munthu wanzeru an’funika lini kukhulupira Mulungu kuti amutsogolere.

4. Kodi tingathandize tani munthu omwe ambakhulupira kuti kulibe Mulengi?

4 Kodi mpsanzeru kukhulupira kuti kulibe Mulengi? Wanthu winango anganeseke kubvesesa mtawiro wa mbvunzoyo akaunyang’ana ku siyensiya. Koma mtawiro wace ngwakusaya kunesa. Kodi nyumba ingabzimange yokha? Ne na pang’onopo! Pambafunika munthu kuti aimange. Tsono thupi lathu lidakonzedwa mwakudabwisa kwene-kwene kuposa nyumba iri-yense. Mwa ciratizo, tikakhala na cironda, na kupita kwa nthawe ico cimbadzapola cokha. Koma nyumba ingabzimange lini yokha ne kubzikonza ikakhala na m’khekhe. Tsono mbani omwe adakonza thupi lathu na luso lakuti limbabzipoze lokha likakhala na cironda? Bibliya limbatawira kuti: ‘Nyumba iri-yense idamangidwa na munthu, tsono omwe adakonza bzinthu bzense ni Mulungu.’—Wahebereu 3:4.

5. N’thangwe ranyi tingakwanise lini kucita bzinthu bzabwino tikasaya kukhulupira Mulungu?

5 Tsono tani pakulewa bza wale omwe ambalewa kuti angakwanise kucita bzinthu bzabwino napo kuti ambakhulupira lini Mulungu? N’cadidi kuti Bibliya limbalewa kuti napo munthu omwe ambakhulupira lini Mulungu angakwanise kucita bzinthu bzabwino. (Waroma 2:14, 15) Mwa ciratizo, wanthu pinango angalemekeze na kufuna abereki wawo, koma akasaya kuteweza malamulo ya Yahova, iwo angacite bzakusankhula bzakuipa kwene-kwene. (Zaiya 33:22) Ndipo wanthu wanzeru azinji nsiku zino afika pakuzindikira kuti wanthufe tin’funika thandizo la Mulungu kuti mabvuto ya m’dzikoli yamale. (Werengani Jeremiya 10:23.) Tenepo, tin’funika lini kumbakumbuka kuti tingakwanise kucita bzabwino tikasaya kukhulupira Mulungu na kuteweza malamulo yace.—Psalymo 146:3.

N’THANGWE RANYI TIMBAFUNIKIRA CIPEMBEDZO?

6. Kodi n’ciyani comwe wanthu azinji ambalewa pa nkhani ya cipembedzo?

6 “Tingakhale wakukondwa napo kucikhala kulibe cipembedzo.” Wanthu azinji ambakumbuka kuti cipembedzo cimbasokoneza bzinthu ndipo ciribe phindu. Ndipo winango ambafuna lini bzipembedzo bzomwe bzimbapfunzisa bza kukatenthedwa ku moto, bzimbangingimiza wanthu kupereka kobiri ayai bzomwe bzimbathandizira nkhondo. Ndipopa timbadabwa lini tikambabva wanthu azinji ankulewa kuti mbakukondwa napo ambacita lini mbali ya cipembedzo ciri-cense! Ndipo winango ambafika pakulewa kuti: “Ndimbacita bzomwe Mulungu ambafuna, napo ndimbayenda lini ku gereja.”

7. Kodi kunamata kwacadidi kungatithandize tani kukhala wakukondwa?

 7 Kodi bzingakwanisikedi kukhala wakukondwa kucikhala kulibe cipembedzo? N’cadidi kuti munthu angakwanise kukhala wakukondwa mwakusaya cipembedzo cakunama. Koma palibe munthu omwe angakhaledi wakukondwa akasaya kukhala xamwali wa Yahova, omwe ni ‘Mulungu wakukondwa.’ (1 Timotio 1:11) Ciri-cense comwe Yahova adakonza cimbathandiza. Ninga atumiki wace, timbakhalambo wakukondwa tikambathandiza winango. (Mabasa 20:35) Ndipo kunamata kwacadidi kumbathandizambo mabanja kuti yakhale yakukondwa. Mwa ciratizo, kunamata kwacadidiko kumbatipfunzisa kulemekeza na kukhala wakukhulupirika kwa mwanzathu wa m’banja, kulera bwino wana wathu na kumbafuna abale wathu. Kumbathandizambo atumiki wa Yahova kuti ambaphate basa mwakuphatana m’gwere na kulatiza lufoyi kuna abale wawo wauzimu.—Werengani Zaiya 65:13, 14.

8. Mwakubverana na Cinembo ca Mateu 5:3, n’ciyani comwe cingacitise wanthu kukhala wakukondwa?

8 Kodi munthu omwe ambatumikira lini Mulungu angakhaledi wakukondwa? Kodi n’ciyani comwe cimbacitisa munthu kukhala wakukondwa? Wanthu winango ambakondwa thangwe ra basa lawo na masenzeka. Ndipo winango ambakomedwa akambasamalira abale ayai axamwali wawo. N’cadidi kuti bzinthu bzimwebzi bzimbatikondwesa, tsono pana bzinthu bzizinji kuposa bzimwebzi bzomwe bzingatikondwese. Wanthufe tidasiyana na bzirombo, tenepo tingakwanise kudziwa Mulengi wathu ticimunamata. Ndipo tikambacita bzimwebzi ifepano timbakhala wakukondwa. (Werengani Mateu 5:3.) Mwa ciratizo, timbakhala wakukondwa na wakulimbisidwa tikambagumana na abale na mpfumakazi zathu kuti tinamate Yahova. (Psalymo 133:1) Ndipo timbakhalambo wakukondwa thangwe ra kucita mbali ya ubale bwathu bwa pa dziko lense, kukhala na moyo wakucena na cidikhiro cabwino ca ku tsogolo.

N’THANGWE RANYI TIN’FUNIKIRA MITEMO YA MIKHALIDWE YABWINO?

9. (a) Kodi wanthu azinji ambaiwona tani nkhani ya kugonana? (b) N’thangwe ranyi Bibliya limbalewa kuti kugonana kwa wanthu wakusaya kulowolana n’kwakuphonyeka?

9 “Palibe bvuto wanthu wakusaya kulowolana kugonana.” Wanthu azinji ambalewa kuti: “Tin’funika kupfatsa na moyo ndipo mpsakuphonyeka lini wanthu akagonana napo akanati kulowolana.” Tsono Bibliya limbabvumiza lini upombo. * (Onani mafala ya m’nyansi.) (Werengani 1 Watesalonika 4:3-8.) Yahova ngwakuthemera kutipasa malamulo thangwe iye ni omwe adatirenga. Iye ambalewa kuti kokha mwamuna na mkazi omwe adalowolana ni omwe angagonane. Yahova adatipasa malamuloya thangwe ambatifuna. Ndipo iye ambadziwa kuti tikayateweza, moyo wathu un’dzatifambira bwino. Mabanja yomwe yambabvera malamulo ya Mulungu yambafunana, yambalemekezana ndipo yambakhala yakukhotcerereka. Koma Mulungu an’dzalanga wale omwe  ambadziwa malamulo yace koma ambayaphatisa lini basa.—Wahebereu 13:4.

10. Kodi Mkristau angatcenkhe tani upombo?

10 Bibliya limbatiuza bzomwe tingacite kuti titcenkhe upombo. Iro limbatiuza kuti tin’funika kusamala na bzomwe timbawona. Jezu adalewa kuti: ‘Ali-wense wakunyang’anisisa mkazi mpaka kumukhumba, wacita naye kale upombo mu mtima mwace. Tsono penu diso lako la kumadidi limbakusoceresa, ulikolole ucilitaya.’ (Mateu 5:28, 29) Tenepo, tin’funika kutcenkha kuwona bzinthu bza maika na kubvesera nyimbo zomwe zimbalewa bza unzazi. Paulo adanemba kuti: ‘Citisani bziwalo bza thupi lanu bzomwe bziri pansi pano kukhala bzakufa pa bza unzazi.’ (Wakoloso 3:5) Tin’funikambo kusamala na bzomwe timbakumbuka na bzomwe timbalewalewa.—Wayefezo 5:3-5.

KODI N’CIPONI CINTHU CAKUFUNIKA KWENE-KWENE PA MOYO WATHU?

11. N’thangwe ranyi ifepano tingayambe kufuna kukhala na basa la kobiri zizinji?

11 “Kuti mukhale wakukondwa mun’funika kukhala na basa la kobiri zizinji.” Pinango wanthu angatiuze kuti tidzonge nthawe pabodzi na mphanvu zathu kuti tilinge basa lomwe lin’dzaticitisa kukhala wakubvekera na wakudala m’dzikoli. Pakuti wanthu azinji ambakumbuka kuti kukhala na basa la kobiri zizinji ndico cinsinsi ca cikondweso, ifembo tingayambe kukhala na makumbukidwe ninga yamweya.

12. Kodi ni basa liponi lomwe lingakucitiseni kukhala wakukondwa?

12 Kodi basa lomwe limbacitisa munthu kukhala wakudala ayai wakubvekera lingakondwesedi munthu? Ne na pang’onopo. Kumbukirani bzomwe bzidacitika na Sathani. Iye akhafunisisa kukhala wamphanvu na wakubvekera. Tingalewe kuti iye adakwanisa bzomwe akhafuna. Tsono Bibliya limbalewa kuti m’mbuto mwakukondwa iye adasunama ndipo ana ukali bukulu. (Mateu 4:8, 9; Cibvumbulutso 12:12) Ndipo mwakusiyana na Sathani, ifepano timbakondwa tikambathandiza wanthu winango kudziwa bza Mulungu na tsogolo labwino lomwe iye ambatipicira. Palibe basa liri-lense m’dzikoli lomwe lingakupaseni cikondweso ninga cimweci. Kuthumizira bzimwebzi, kuti wanthu akhale na basa la kobiri zizinji, kawiri-kawiri iwo ambacita mpikisano, ambawenga anzawo ayai kuwacitira njiru. Koma mwakubverana na bzomwe Bibliya limbalewa bzense bzomwe iwo ambacita bzimbakhala ninga kuti ‘ankuthamangisa mphepo.’—Mpalizi 4:4.

13. (a) Kodi basa lathu tin’funika kumbaliwona tani? (b) Kodi ni basa liponi lomwe lidacitisa Paulo kukhala wakukondwa?

13 N’cadidi kuti tin’funika kusamalira moyo wathu ndipo n’kuphonyeka lini kusankhula basa lomwe timbalifuna. Koma basalo lin’funika lini kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. Jezu adalewa kuti: ‘Palibe munthu omwe angakwanise kuphatira basa ambuya awiri; thangwe, an’dzawenga m’bodzi, acidzafuna munango; ayai an’dzabvera m’bodzi, acidzanyoza munango. Imwepo mungakwanise lini kuphatira basa  Mulungu na kuphatira basa cuma pa nthawe ibodzi-ibodzi.’ (Mateu 6:24) Kutumikira Yahova na kupfunzisa winango Bibliya kumbabweresa cikondweso cikulu kwene-kwene. Ciratizo pa nkhani imweyi ni mpostolo Paulo. Pomwe iye akhali tswaka, akhafuna kukhala na basa la kobiri zizinji. Na kupita kwa nthawe, iye adadzakhala wakukondwa thangwe ra kuwona momwe Fala la Mulungu lidacinjira moyo wa wanthu omwe iye akhawapalizira. (Werengani 1 Watesalonika 2:13, 19, 20.) Palibe basa liri-lense m’dzikoli lomwe lingaticitise kukhala wakukondwa kuposa kutumikira Yahova na kupfunzisa winango bza iye!

Timbakhala wakukondwa tikambathandiza winango kupfunza bza Mulungu (Onani ndime 12, 13)

KODI MBANI ANGAMALISE MABVUTO YA M’DZIKOLI?

14. N’thangwe ranyi wanthu azinji ambakhulupira kuti wanthu angakwanise kumalisa mabvuto ya m’dzikoli?

14 “Wanthu angakwanise kumalisa mabvuto ya m’dzikoli.” Wanthu azinji ambakhulupira nzeru imweyi. N’thangwe ranyi? Penu mafalaya njacadidi, bzinkuthandauza kuti wanthufe tin’funika lini kutsogoleredwa na Mulungu ndipo tingakwanise kucita bzense bzomwe tin’funa. Pinango imwepo mudabva kale wanthu ankulewa kuti nkhondo, ciwembo, matenda na kusauka bzinkuyenda bzicimala. Relatoriyo inango idalewa kuti: “Bzimwebzi bzinkukwanisika thangwe wanthu atsimikiza kucinja dzikoli kuti likhale labwino kwene-kwene.” Kodi bzimwebzi n’cadidi? Kodi wanthu ankukwanisadi kucinja dzikoli? Bwerani ticezerane pang’ono bza mabvutoya.

15. N’thangwe ranyi tingalewe kuti wanthu an’kwanisa lini kumalisa mabvuto ya m’dzikoli?

15 Kodi wanthu akwanisadi kumalisa nkhondo?  Wanthu wakupitirira 60.000.000 adafa pa nkhondo Yakuyamba na Yaciwiri ya pa Dziko Lense la Pansi. Ndipo mu gole la 2015 lokha, wanthu wakukwana 12.4.000.000 adasiya nyumba zawo thangwe ra nkhondo ayai cizunzo. Bzimwebzi bzidacitisa kuti mulewengo wa wanthu omwe alibe pakukhala ufike pakukwana 65.000.000. Tsono tani pakulewa bza ciwembo? M’madziko manango, mitundu inango ya ciwembo inkucepekera. Koma inkuthumizirika mitundu inango ya ciwembo ninga ukapondo wa pa Interneti, kumenyana m’banja, umbava pabodzi na kucita bobobo. Ndipo tingati ciyani pa nkhani ya matenda? N’cadidi kuti wanthu agumana mankhwala yomwe yankupoza matenda manango. Koma mu gole la 2013, relatoriyo inango idafotokoza kuti gole liri-lense wanthu wakukwana 9.000.000 wa magole yakupitiriza 60 yakubadwa, ambafa thangwe ra nthenda ya mtima, kufa kwa bziwalo bza m’thupi, kankro, kutazira kupuma mwakukwanira na diabeti. Apa tani pa nkhani ya kusauka? Relatoriyo ya Banco Mundial idafotokoza kuti mulewengo wa wanthu omwe ankubonera na umphawi wakuti bwerani mudzawone mu África, wathumizirika kucoka pa 280.000.000 mu gole la 1990 kufika pa 330.000.000 mu gole la 2012.

16. (a) N’thangwe ranyi ni Umambo bza Mulungu bokha bomwe bungamalise mabvuto yense ya m’dzikoli? (b) Kodi n’ciyani comwe mabukhu ya Zaiya na Psalymo yambalewa pa bzomwe Umambobo bun’dzacita?

16 Bzimwebzi bzimbatidabwisa lini. Nsiku zino, cuma na mabungwe ya ndale yankutsogoleredwa na wanthu wa dyera. Ndipo wanthu amwewa angamalise lini nkhondo, ciwembo, matenda na kusauka koma Umambo bwa Mulungu bokha. Ndokumbukira bzomwe Yahova an’dzacitira wanthu. Umambo bwace bun’dzacosa bzense bzomwe bzimbayambisa nkhondo, bzomwe ni dyera, kucita bobobo, kufunisisa dziko, cipembedzo cakunama pabodzi na Sathani. (Psalymo 46:8, 9) Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa ciwembo. Napo nsiku zino, Umambobo bunkupfunzisa wanthu bzulu na bzulu kuti ambafunane na kukhulupirirana. Palibe boma na libodziro lomwe lingacite bzimwebzi. (Zaiya 11:9) Tsapanopapa Yahova animalisa matenda ndipo an’dzacitisa kuti wanthu wense akhale na thanzi labwino. (Zaiya 35:5, 6) Iye an’dzamalisa kusauka ndipo wanthu wense an’dzakhala na moyo wakukondwa, acikhala naye pa uxamwali. Bzimwebzi mpsakufunika kwene-kwene kuposa kukhala na kobiri zizinji.—Psalymo 72:12, 13.

‘DZIWANI MOMWE MUNGATAWIRIRE’

17. Kodi mungatcenkhe tani makumbukidwe ya dzikoli?

17 Mukabva bza makumbukidwe ya m’dzikoli yomwe yankuyeza cikhulupiro canu, mbafufudzani nkhaniyo m’Bibliya kuti muwone bzomwe iro limbalewa. Ndipo cezani bza nkhaniyo na abale ayai mpfumakazi zakukhwima mwauzimu. Fufudzani thangwe lomwe limbacitisa wanthu kukumbuka tenepo, kuipa kwa makumbukidweyo na bzomwe mungacite kuti muyatcenkhe. Tingabzikhotcerere ku makumbukidwe ya dzikoli mwa kucita bzomwe Paulo adalewa, iye adati: ‘Pitirizani kufamba mwa nzeru pakucita bzinthu na wanthu wakunja . . . Mudziwe momwe mungatawirire ali-wense.’—Wakoloso 4:5, 6.

^ ndi. 9 MaBibliya manango yadasandulizira mavesi ya Juwau 7:53–8:11, tenepo wanthu winango ambaphatisa basa mavesiya kuti abvekese nfundo imweyi, tsono mavesiya yambagumanika lini mu Bibliya lakuyambirira. Winango akawerenga mavesiya ambakhala na makumbukidwe yakuphonyeka yakuti kokha munthu omwe alibe pikado ni omwe angayeruze munthu omwe wacita upombo. Tsono nzeru zimwezi zikusiyana na lamulo lomwe Mulungu adapereka kwa Ajirayeri lomwe likhati: ‘Penu mwamuna wagumanidwa ankugona na mkazi wa mwenekaciro, wense awiriwo an’funika kuphedwa.’—Bzakutonga 22:22.