Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Novembro 2017

Lekani Kubvuma Kuti Cinthu Ciri-cense Cikutaziseni Kudzatambira Mabai-bai Yanu

Lekani Kubvuma Kuti Cinthu Ciri-cense Cikutaziseni Kudzatambira Mabai-bai Yanu

‘Lekani kubvuma kuti munthu akutaziseni kutambira mabai-bai.’—WAKOLOSO 2:18.

NYIMBO: 136, 115

1, 2. (a) Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe atumiki wa Mulungu ankubzidikhirira? (b) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumbaikha makumbukidwe yathu pa mabai-bai yakutsogolo? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

AKRISTAU wakudzozedwa ana cidikhiro cabwino kwene-kwene. Iwo ambadikhirira na mtima wense kudzakakhala kudzulu. Ndipo mpostolo Paulo adalewa kuti cidikhiro cawoci ni ‘malipo ya kucemeredwa na Mulungu.’ (Wafiripo 3:14) Kudzuluko, iwo an’katonga pabodzi na Jezu Kristu mu Umambo bwace, acidzathandiza wanthu wense kukhala wakulungamiratu. (Cibvumbulutso 20:6) Kulewa cadidi, cimweci ni cidikhiro cabwino kwene-kwene! Koma wa mabira manango ana cidikhiro cakusiyana. Iwo ambadikhirira kudzakhala na moyo wakusaya kumala m’Paraizo pansi pano, ndipo cidikhiro cimweci cimbawakondwesa!—2 Pedru 3:13.

2 Paulo akhafuna kwene-kwene kuthandiza Akristau anzace wakudzozedwa kupitiriza kukhala wakukhulupirika kuti adzatambire mabai-bai yawo. Tenepo, iye adawauza kuti: ‘Bzakukumbuka bzanu bzikhale pa bzinthu bza kudzulu.’ (Wakoloso 3:2) Akristauwa, akhafunika kumbakumbukira kwene-kwene bza cidikhiro cawo ca kudzayenda kudzulu. (Wakoloso 1:4, 5) Kumbakumbukira bzisimbo bza kutsogolo,  kunkuthandiza atumiki wense wa Mulungu nsiku zino, kupitiriza kumbaikha makumbukidwe yawo pa mabai-bai yawo. Ndipo bzimwebzi mpsakufunika kwa tensenefe, napo penu cidikhiro cathu n’cakudzayenda kudzulu ayai cakudzakhala pansi pano.—1 Wakolinto 9:24.

3. Kodi Paulo adacenjeza Akristau pa bzinthu bziponi?

3 Paulo adacenjezambo Akristau pa bzinthu bzomwe bzingawatazise kudzatambira mabai-bai yawo. Mwa ciratizo, iye adanembera tsamba Akristau wa ku Kolose, la kuwacenjeza bza Akristau wakunama omwe akhacita nyongo yakukondwesa Mulungu mwa kumbateweza Cakutonga ca Mozeji, m’mbuto mwa kukhulupira Jezu. (Wakoloso 2:16-18) Ndipo iye adalewambo bzinthu bzomwe bzingatitazisembo nsiku zino kudzatambira mabai-bai yathu. Iye adafotokoza momwe tingalimbanire na bzikhumbo bzakuipa na bzomwe tingacite tikasaya kubvesesana na wanthu wa m’banja mwathu ayai na abale wathu m’gwere. Malango ya Paulo yangatithandize nsiku zino. Mbatiwoneni yanango mwa malango yakuthandiza yomwe iye adapereka kwa Akristau wa ku Kolose.

CITISANI BZIWALO BZANU KUKHALA BZAKUFA PA BZIKHUMBO BZAKUIPA

4. N’thangwe ranyi bzikhumbo bzakuipa bzingatitazise kudzatambira mabai-bai yathu?

4 Pambuyo pa kukumbusa abale wace bza cidikhiro cabwino comwe iwo akhanaco, Paulo adati: ‘Tenepo, citisani bziwalo bza thupi lanu bzomwe bziri pansi pano kukhala bzakufa pa bza unzazi, bzinthu bzakupswipiza, bzikhumbo bza kugonana, bzikhumbo bzakuipa na kusirira kwa njiru.’ (Wakoloso 3:5) Bzikhumbo bzakuipa bzingakhale bzamphanvu kwene-kwene ndipo bzingaticitise kuluza uxamwali bwathu na Yahova pabodzi na cidikhiro cathu cakutsogolo. M’bale munango omwe akhadacosedwa m’gwere thangwe ra upombo, adalewa kuti cikhumbo cace cakuipa cikhali camphanvu kwene-kwene mwakuti iye “adatazira kubziphata mpaka kufika pakucita pikado.”

5. Kodi tingatcenkhe tani kugwa m’mabvuto?

5 Tin’funika kumbasamala kwene-kwene, maka-maka tikakhala pa mkhalidwe omwe ungaticitise kuswa mitemo ya Yahova ya mikhalidwe yabwino. Mwa ciratizo, bzingakhale bwino kwa wale omwe ali pa umakhadzi kumbacita bzinthu mwakusamala kwene-kwene pa nkhani ya kuphatana-phatana, kumpsompsonana na kumbakhala awiri-wiri pawokha. (Mimwani  22:3) Ndipo ngozi inango ingawoneke pomwe tin’kukacita malonda ayai pomwe tinkuphata basa na munthu wakusiyana naye cidzo. (Mimwani  2:10-12, 16) Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti muleke kugwa m’mabvuto? Mbabzidziwikisani ninga Mboni ya Yahova. Mbalatizani khalidwe labwino ndipo lekani kuyebwa kuti kusenzeka na mkazi ayai mwamuna omwe ngwanu lini kungakubweresereni ngozi. Tin’funika kumbasamalambo tikakhala kuti tasunama ayai pomwe tiri tekha, thangwe imweyi ndiyo nthawe yomwe timbafuna munthu wakutiyangaza. Pinango tingakhale na thupo kwene-kwene mwakuti tingandobvume thandizo lakucokera kwa munthu ali-wense. Kucita bzimwebzi kungatigwese m’mabvuto. Penu nthawe zinango imwepo mumbabzibva tenepo, lekani kucita ciri-cense comwe cingakutaziseni kudzatambira mabai-bai yanu. M’mbuto mwace, mbakumbirani thandizo kwa Yahova pabodzi na abale wanu wa m’gwere.—Werengani Psalymo 34:18; Mimwani 13:20.

6. Kodi tin’funika kumbakumbukira ciyani pomwe tinkusankhula masenzaka?

6 Kuti ticitise bzikhumbo bzathu bzakuipa kukhala bzakufa, ifepano tin’funika kumbatcenkha masenzeka yakubverana na bza unzazi. Masenzeka mazinji nsiku zino, yambatikumbusa momwe bzinthu bzikhaliri m’mizinda ya Sodoma na Gomora. (Juda 7) Wanthu omwe ambakonza bza masenzeka, ambacitisa kuti nkhani ya kugonana imbawoneke ninga yabwino na yakusaya bvuto liri-lense. Tenepo, nthawe zense tin’funika kukhala wakusamala. Tin’funika lini kumbandobvuma  masenzeka yali-yense ya m’dzikoli, m’mbuto mwace, tin’funika kumbasankhula masenzeka yomwe yangatitazise lini kudzatambira mabai-bai yathu ya moyo wakusaya kumala.—Mimwani 4:23.

‘BVALANI’ LUFOYI NA KUDEKA MTIMA

7. Kodi ni bvuto liponi lomwe lingagumanike m’gwere?

7 Timbadekedwa kwene-kwene thangwe ra kucita mbali ya gwere Lacikristau. Ku mitsonkhano yathu, ifepano timbapfunza Fala la Mulungu, ticilatizana lufoyi winango na mwanzace. Bzimwebzi bzimbatithandiza kupitiriza kumbakumbukira bza mabai-bai yathu ya kutsogolo. Koma nthawe zinango, pangakhale kusaya kubvesesana ndipo bzimwebzi bzingabwerese bvuto likulu pakati pa abale wathu. Tikasaya kumalisa bvutoli mwakamfulumize, ifepano tingayambe kukhala na cakumtima.—Werengani 1 Pedru 3:8, 9.

8, 9. (a) Kodi ni makhalidwe yaponi yomwe yangatithandize kudzatambira mabai-bai yathu? (b) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kukhazikisa mtendere penu Mkristau mwanzathu watikalipisa?

8 Ifepano tin’funika lini kubvumiza kuti kukoya cakumtima kutitazise kudzatambira mabai-bai yathu. Pakufotokoza bzomwe Akristau angacite pa nkhani ninga imweyi, Paulo adati: ‘Ninga wanthu wakucita kusankhulidwa na Mulungu, wakucena na wakufunidwa, bvalani lufoyi likulu la kucitira winango nsisi, kudeka mtima, kubzicepswa m’makumbukidwe, kufatsa na kupirira. Pitirizani kupirirana na kulekererana na mtima wense napo penu alipo omwe ana mathangwe yakudandaulira mwanzace. Ninga momwe Yahova adakulekererani na mtima wense, imwepo mucitembo tenepoyo. Tsono kuthumizira pa bzensenebzi, bvalani lufoyi, pakuti limbaphatanidzisa wanthu mwamphamvu kwene-kwene kuposa cinthu ciri-cense.’—Wakoloso 3:12-14.

9 Lufoyi na kudeka mtima, bzingatithandize kulekerera winango. Penu munthu walewa ayai wacita cinthu comwe catikalipisa, tingakumbukire bza nthawe yomwe ifepano tidalewa ayai tidacitambo cinthu cakuipa kwa winango, acitilekerera. Kodi imwepo mudabva tani pomwe munthuyo, mwa lufoyi na mwakudeka mtima adakulekererani na mtima wense? (Werengani Mpalizi 7:21, 22.) Timbatenda kwene-kwene kuti kudeka mtima kwa Kristu kumbaticitisa kukhala wakuphatana pa kunamata kwacadidi. (Wakoloso 3:15) Tensenefe timbanamata Mulungu m’bodzi, timbapalizira bzipsa bzibodzi-bodzi ndipo timbagumanambo na mabvuto mabodzi-bodzi. Tenepo, tikambalatiza lufoyi na kudekera mtima winango ticiwalekerera, gwere lathu lin’dzakhala lakuphatana ndipo tin’dzapitiriza kukumbukira bza mabai-bai yathu yakutsogolo.

10, 11. (a) N’thangwe ranyi njiru n’zakuipa? (b) Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti njiru zireke kutitazisa kudzatambira mabai-bai yathu?

10 Cinthu cinango comwe cingatitazise kudzatambira mabai-bai yathu ni njiru. M’Bibliya muna bziratizo bzizinji bza ngozi yakukhala na njiru. Mwa ciratizo, Kaini akhana njiru na Abeli, tenepo iye adamupha. Kora, Datani na Abiramu akhana njiru na Mozeji ndipo adamupandukira. Mambo Sauli akhana njiru na Davide ndipo akhafuna kumupha. Bibliya limbanama lini likambalewa kuti: ‘Pomwe pana njiru na ndewo, pamwepo pana phiringu na bzakuipa bza mtundu uli-wense.’—Tiyago 3:16.

11 Tikambacita nyongo yakukhala wanthu wa lufoyi na wakudeka mtima, ifepano tin’dzakhala lini na njiru. Bibliya limbati: ‘Lufoyi limbapirira, licidekera mtima. Lufoyi liribe nsanje.’ (1 Wakolinto 13:4) Kuti tireke kukhala na njiru, ifepano tin’funika kumbacita nyongo yakuwona bzinthu ninga momwe Yahova ambabziwonera. Tin’funika kumbawona abale na mpfumakazi zathu ninga  bziwalo bza thupi libodzi, lomwe ni gwere lathu. Bibliya limbati: ‘Ciwalo cibodzi cikatumbizidwa, bziwalo bzinango bzense bzimbakondwambo naco pabodzi.’ (1 Wakolinto 12:16-18, 26) Tenepo, penu cinthu cabwino cacitikira m’bale wathu, ifepano tin’dzamucitira lini njiru, koma tin’dzadekedwa naye pabodzi. Kumbukirani ciratizo cabwino ca Jonatani, omwe akhali mwana wa Mambo Sauli. Jonatani alibe kucitira njiru Davide pomwe iye adasankhulidwa kukhala mambo m’mbuto mwa Jonataniyo. Koma iye adalimbisa Davideyo, acimuthandiza. (1 Samuweri 23:16-18) Kodi tingatewezerembo lini ciratizo ca Jonatani?

DZATAMBIRENI MABAI-BAI YANU NINGA BANJA

12. Kodi ni malango yaponi yakugumanika m’Bibliya yomwe yangathandize wanthu wense m’banja kuti adzatambire mabai-bai yakutsogolo?

12 Munthu ali-wense akambacita nyongo yakuteweza mitemo ya m’Bibliya m’banja, banjalo limbakhala mwa mtendere na lakukondwa ndipo wense angadzatambire mabai-bai yawo pabodzi. Paulo adapereka malango aya kwa mabanja: ‘Imwe akazi, mbabverani azibayanu ninga momwe bzin’themera kucitidwa na wanthu wakutewera Mbuya. Amunamwe, pitirizani kuwafuna akazi wanu, ndipo lekani kukalipa nawo kwene-kwene. Wanamwe, mbabverani abereki wanu m’bzinthu bzense, pakuti kucita bzimwebzi kumbakondwesa Mbuya. Imwembo abereki, lekani kumbakalipisa wana wanu, kuti angasuname.’ (Wakoloso 3:18-21) Kodi munkuwona mbali zomwe banja lanu lingathandizidwe na malangoya?

13. Kodi mpfumakazi ingathandize tani mwamuna wace omwe ni Mboni lini ya Yahova kufuna kutumikira Yahova?

13 Pinango ndimwe mpfumakazi ndipo mwamuna wanu ambatumikira lini Yahova. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu munkuwona kuti mwamuna wanuyo ankukucitirani lini bzinthu bzomwe akhafunika kucita ninga msolo wa banja? Pinango imwepo mungam’kalipire, koma kodi kucita bzimwebzo kungamalise bvutolo? Ndipo napo mucikhaladi na mathangwe yakubveka yakucitira bzimwebzo, kodi mungacitise mwamuna wanuyo kufuna kutumikira Yahova? Kulewa cadidi, iye  angafune lini. Koma mucipitiriza kumulemekeza ninga msolo wanu wa banja, imwepo mungathandize banja lanulo kukhala la mtendere, mucilemekezesa Yahova. Ndipo ciratizo canu cabwino cingacitise mwamuna wanuyo kufuna kutumikira Yahova, mucidzatambira mabai-bai yanu pabodzi ninga banja.—Werengani 1 Pedru 3:1, 2.

14. Kodi n’ciyani comwe mwamuna omwe ni Mkristau angacite penu mkazace omwe ni Mboni lini ya Yahova ambamulemekeza lini?

14 Ayai, pinango ndimwe m’bale ndipo mkazi wanu ambatumikira lini Yahova. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu munkuwona kuti mkazi wanu ankukulemekezani lini? Penu imwepo munim’kalipira pakufuna kulatiza kuti ndimwe omwe mumbatonga pamuipo, kodi mkazanuyo angakulemekezenidi? Mpsakudziwikiratu kuti ne! Mulungu ambafuna kuti amuna ambafune akazawo ninga momwe Jezu ambacitira na gwere. (Wayefezo 5:23) Jezu omwe ni msolo wa gwere, nthawe zense akhapirira na kulatiza lufoyi kwa anyakupfunza wace. (Luka 9:46-48) Mukatewezera Jezu, pinango na kupita kwa nthawe mkazi wanu angadzafunembo kutumikira Yahova.

15. Kodi mwamuna wacikristau ambalatiza tani kuti ambafuna mkazace?

15 Yahova ambauza amuna kuti: ‘Amunamwe, pitirizani kuwafuna akazi wanu, ndipo lekani kukalipa nawo kwene-kwene.’ (Wakoloso 3:19) Mwamuna wa lufoyi ambalemekeza mkazace. Mwa njira iponi? Iye ambatetekera mkazace akambafotokoza makumbukidwe yace pa nkhani inango, ndipo ambalatiza kuti bzomwe mkaziyo walewa mpsakufunika kwa iye. (1 Pedru 3:7) N’cadidi kuti ni nthawe lini zense zomwe mwamunayo an’dzaphatisa basa bzomwe mkazaceyo walewa, koma kumutetekera kungathandize mwamunayo kucita bzakusankhula bzabwino. (Mimwani 15:22) Mwamuna wa lufoyi ambacita lini kungingimiza mkazace kuti ambamulemekeze, m’mbuto mwace, iye ambacita nyongo yakuwina ulemu bwa mkazaceyo. Mwamuna akambafuna mkazace  na wana wace, iwo ambatumikira Yahova mwakukondwa, bzomwe bzingawacitise kudzatambira pabodzi mabai-bai yawo ya moyo wakusaya kumala.

Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti mabvuto ya m’banja yaleke kutitazisa kudzatambira mabai-bai yathu? (Onani ndime 13-15)

MASWAKA—LEKANI KUBVUMA KUTI CINTHU CIRI-CENSE CIKUTAZISENI KUDZATAMBIRA MABAI-BAI YANU!

16, 17. Ninga tswaka, kodi mungatcenkhe tani kukalipa na abereki wanu?

16 Pinango ndimwe tswaka ndipo mumbawona ninga kuti abereki wanu ambakubvesesani lini ayai mbakunesa kwene-kwene. Pinango bzimwebzi bzimbakusunamisani kwene-kwene ndipo pinango mumbabzibvunza penu mun’funadi kutumikira Yahova. Tsono mukasiya Yahova, imwepo mun’dzazindikira kuti palibe munthu omwe ambakufunani kwene-kwene kuposa abereki wanu wacikristau pabodzi na axamwali wanu wa m’gwere.

17 Kumbukirani ibzi: Kodi imwepo mungadadziwa tani kuti abereki wanu ambakufunanidi angadasaya kumbacita namwe thupo? (Wahebereu 12:8) Iwo mbakuperewera, ndipopa nthawe zinango angakusunamiseni na momwe angakupasireni malango. Koma lekani kumbasunama na bzimwebzi. M’mbuto mwace, mbacitani nyongo yakubvesesa bzomwe bzawacitisa kulewa ayai kucita cinthu cinango. Mbakhalani wakugwa mpfuwa ndipo lekani kumbakalipa kwene-kwene. Bibliya limbati: ‘Munthu wa cidziwiso ambasamala na mafala yace, ndipo munthu wakuzindikira ambakhala wakuderekha.’ (Mimwani 17:27) Khalani na cikhumbo cakukhala munthu wakukhwima, omwe ambabvuma malango na kuyaphatisa basa, bziribe basa momwe malangoyo yaperekedwera. (Mimwani 1:8) Ndipo lekani kuyebwa kuti ni mwayi ukulu kwene-kwene kukhala na abereki omwe ambatumikira Yahova. Iwo ambafuna kukuthandizani kuti mudzakhale na moyo wakusaya kumala.

18. Kodi n’thangwe ranyi mwatsimikiza kuleka kubvumiza kuti cinthu ciri-cense cikutaziseni kudzatambira mabai-bai yanu?

18 Bziribe basa penu cidikhiro cathu n’cakudzakhala kudzulu ayai m’paraizo pansi pano, ali-wense wa ife an’funika kupitiriza kumbakumbukira bza mabai-bai yakutsogolo. Yamweya ni maloto lini, koma mpsacadidi . Ndipo Mulengi wa cirengedwe cense adapicira kuti: ‘Dziko la pansi lin’dzadzala la wanthu wakudziwa Yahova.’ (Zaiya 11:9) Tsapanopapa, tensenefe tin’dzapfunzisidwa na Yahova pansi pano. Ndipo yamweya ni mabai-bai yomwe tin’funika kuyacitira nyongo iri-yense. Tenepo, nthawe zense mbakumbukirani bzomwe Yahova adakupicirani, mucicita nyongo yakuleka kubvumiza kuti cinthu ciri-cense cikutaziseni kudzatambira mabai-bai yanu!