Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Novembro 2017

Kodi Mumbawona Yahova Ninga Pakuthawira Panu?

Kodi Mumbawona Yahova Ninga Pakuthawira Panu?

‘Yahova ambalombola moyo wa atumiki wace; palibe ali-wense wakuthawira kwa iye omwe an’dzagumanika na mathangwe.’—PSALYMO 34:22.

NYIMBO: 8, 54

1. Kodi atumiki azinji wa Mulungu ambabzibva tani thangwe ra kuperewera kwawo?

MPOSTOLO PAULO adanemba kuti: ‘Nyakubonerane!’ (Waroma 7:24) Nsiku zino, atumiki azinji wa Mulungu wakukhulupirika ambabzibvambo ninga momwe Paulo adabvera. Thangwe ranyi? Thangwe ifepano ndife wakuperewera ndipo timbakwanisa lini kukondwesa Yahova, napo kuti tinaco cikhumbo cakucita bzimwebzi. Tenepo, tikatazira kumukondwesa, ifepano tingasuname. Ndipo Akristau winango omwe adacita pikado ikulu, ambakumbuka kuti Yahova angawalekerere lini pikado yawoyo.

2. (a) Kodi cinembo ca Psalymo 34:22, cimbalatiza tani kuti atumiki wa Yahova an’funika lini kumbabzipasa mulandu? (b) Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino? (Onani kwadru yakuti “ Dziwani Ibzi.”)

2 Bibliya limbatitsimikizira kuti penu timbawona Yahova ninga pakuthawira pathu, ifepano tiribe mathangwe yakubzipasira mulandu. (Werengani Psalymo 34:22.) Kodi kuthawira kwa Yahova kumbathandauza ciyani? Kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita penu tin’funa kuti Yahova atibvere nsisi na kutilekerera? Tin’gumana mitawiro ya  mibvunzoyi mwa kupfunza bza makonzedwe ya mizinda yakuthawira yomwe Yahova akhadacita mu nthawe ya Ajirayeri. Makonzedweya yakhadanembedwa mu mpangano wa Cakutonga, omwe udadzapitidwa m’mbuto na mpangano mupsa pa Pentekosite wa mu 33 EC Yahova ni omwe akhadacita makonzedweya, tenepo, tin’pfunza momwe Iye ambawonera pikado, nyakucita pikadoyo na wale omwe adakungula pa bzakuphonya bzawo. Cakuyamba, tiniwona thangwe ranyi Ajirayeri akhana mizinda yakuthawira na momwe mizindayo ikhaphatisidwira basa.

‘SANKHULANI MIZINDA YAKUTHAWIRA’

3. Kodi n’ciyani comwe Ajirayeri akhafunika kucita na munthu omwe wapha mwanzace?

3 Yahova akhacita thupo kwene-kwene munthu akaphedwa. Ndipo Mjirayeri akapha munthu, ‘nyakubwezera mulopa,’ omwe akhali m’bale wace wacimuna wa munthu omwe waphedwayo, akhafunika kuphambo Mjirayeriyo. (Mirewengo 35:19) Mwa njira imweyi, omwe wapha mwanzaceyo akhalipira moyo wa nyakuphedwayo. Kuleka kupha nyakupha munthuyo kungadacitisa kuti Dziko Lakupiciridwa lipswipizidwe. Yahova adati: ‘Lekani kupswipiza dziko lomwe munkukhalalo’ na mulopa wa munthu omwe waphedwa.—Mirewengo 35:33, 34.

4. Kodi n’ciyani comwe Mjirayeri akhafunika kucita akapha munthu mwa ngozi?

4 Tsono n’ciyani comwe cikhacitika Mjirayeri akapha munthu mwa ngozi? Napo kuti iye wapha munthuyo mwa ngozi, iye akhakhala na mulandu thangwe ra kupha munthu wakusaya kuphonya. (Ciyambo 9:5) Koma pa cakucitika ninga cimweci, Yahova adalewa kuti nyakuphayo akhafunika kucitiridwa nsisi. Iye akhafunika kuthawa nyakubwezera mulopa ule, aciyenda ku mzinda ubodzi pa mizinda mitanthatu yakuthawira yomwe ikhalipo. Akapita mu mzindamo iye akhakhala wakukhotcerereka. Tsono iye akhafunika kukhala m’mwemo mpaka kufa kwa mkulu wa ansembe.—Mirewengo 35:15, 28.

5. Kodi makonzedwe ya mizinda yakuthawira yangatithandize kubvesesa ciyani pakulewa bza Yahova?

5 Ni Yahova caiyeyo omwe akhadakhazikisa makonzedwe ya mizinda yakuthawira, sikuti wanthu. Iye adauza Djosuwe kuti: ‘Uza Ajirayeri kuti,“Sankhulani mizinda yakuthawira.”’ Mizinda imweyi ikhali ‘yakupambulika.’ (Djosuwe 20:1, 2, 7, 8) Ni Yahova omwe adapereka lamulo lakuti mizindayi ipambulidwe. Tenepo, na makonzedweya ifepano tingapfunze bzizinji pakulewa bza Yahovayo. Mwa ciratizo, iyo yangatithandize kubvesesa nsisi zomwe Yahova anazo. Ndipo yangatipfunzisembo,  momwe tingathawire kwa Yahova nsiku zino.

IYE ‘AMBAFOTOKOZERE NKHANIYO AKULU-AKULU WA MZINDAYO’

6, 7. (a) Kodi n’ciyani comwe akulu-akulu wa m’mizinda yakuthawira akhacita na munthu omwe wapha mwa ngozi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.) (b) Ndipo n’thangwe ranyi bzikhali bzakufunika kuti munthuyo afotokozere akulu-akuluwo nkhani yace?

6 Mjirayeri akapha munthu mwa ngozi, akhafunika kuthawira ku mzinda wakuthawira, ‘acikafotokozera nkhaniyo’ akulu-akulu wa kumweko pa cipata ca mzindayo. Ndipo akulu-akuluwo akhafunika kumutambira. (Djosuwe 20:4) Pambuyo pa nsiku zing’ono-ng’ono, akulu-akuluwo akhafunika kumubwezera ku mzinda omwe iye adaphera munthuyo, kuti akatongedwe na akulu-akulu wa kumweko. (Werengani Mirewengo 35:24, 25.) Akulu-akuluwo akawona kuti infayo idacitika mwa ngozi, akhamubwezera pomwe ku mzinda wakuthawira omwe iye akhadathawirayo.

7 Kodi n’thangwe ranyi nyakupha munthuyo akhafunika kufotokozera akulu-akulu nkhani yaceyo? Iye akhafunika kucita bzimwebzi kuti akulu-akuluwo athandize mtundu wa Ajirayeri kupitiriza kukhala wakucena nakuti nyakupha mwa ngoziyo abveredwe nsisi na Yahova. M’dziwi munango wa nkhani za m’Bibliya adafotokoza kuti munthu omwe wapha mwanzace angadaphedwambo akasaya kukafotokozera akulu-akuluwo nkhani yaceyo. Ndipo iye adalewambo kuti mulandu wa mulopa wace ungadagwera iye thangwe alibe kuteweza lamulo la Mulungu. Kuti apitirize kukhala na moyo, munthu omwe wapha mwanzace mwa ngozi akhafunika kukumbira thandizo, aciliteweza. Angadasaya kuthawira mu mzinda ubodzi wakuthawira, m’bale wace wa munthu omwe waphedwayo akhali wakutsudzuka kumuphambo.

8, 9. N’thangwe ranyi Mkristau omwe wacita pikado ikulu an’funika kukafotokozera akulu bza pikadoyo?

8 Nsiku zino, kuti munthu omwe wacita pikado ikulu abwezerese pomwe uxamwali bwace na Yahova, ambafunika kukafotokozera akulu wa gwere nkhani yaceyo kuti amuthandize. N’thangwe ranyi bzimwebzi mpsakufunika? Thangwe lakuyamba ndakuti ni Yahova omwe adakhazikisa akulu kuti ambasamalire nkhani za pikado ikulu. (Tiyago 5:14-16) Thangwe laciwiri ndakuti akuluwo ambathandiza munthu omwe wakungula kuti abvumidwe pomwe na Yahova, acileka kudzacita pomwe pikadoyo. (Wagalata 6:1; Wahebereu 12:11) Thangwe lacitatu ndakuti akulu ambapfunzisidwa momwe angalimbisire munthu omwe wakungula na kumuthandiza kuleka kumbabzipasa mulandu na pikado yaceyo. Ndipopa Yahova ambalewa kuti akulu ali ninga ‘mbuto yakuwosera nvula yamphanvu.’ (Zaiya 32:1, 2) Makonzedwe yamweya ni njira ibodzi yomwe Mulungu ambatilatizira nsisi zace.

9 Atumiki azinji wa Mulungu, ambagumana mtendere wa mu mtima akafotokozera akulu pikado yawo na kutambira thandizo lawo. Mwa ciratizo, m’bale munango wakucemeredwa Daniel adacita pikado ikulu, koma iye adamala minyezi mizinji ne kufotokozera akulu wa m’gwere. Iye adati: “Patapita nthawe itali, ndidayamba kukumbuka kuti palibe ciri-cense comwe akulu angadacita kuti andithandize bvuto langulo.” Daniel akhacita mantha kuti pinango munthu angadazindikira bzomwe iye akhadacitabzo, tenepo adawona kuti bzikhali bwino kuyamba mipembo yace na mafala yakupepesa Yahova. Na kupita kwa nthawe iye adadzakumbira thandizo la akulu m’gwere. Iye adati: “Inepano ndikhabva mantha kwene-kwene kuti ndikumbire thandizo kwa akulu. Koma pomwe ndidalewalewa nawo, bzidakhala ninga kuti munthu wanditambira mtolo wakulemera kwene-kwene omwe ndikhadasenza.” Daniel adayamba pomwe kumbapemba kwa  Yahova mwakutsudzuka, ndipo tsapano iye ana cikumbu-mtima cakucena ndipo ankutumikira ninga mtumiki wakuthandiza.

‘IYE AN’FUNIKA KUTHAWIRA MU MZINDA UBODZI PAKATI PA MIZINDAYI’

10. Kodi n’ciyani comwe munthu omwe wapha mwanzace mwa ngozi akhafunika kucita kuti alekereredwe?

10 Munthu omwe wapha mwanzace mwa ngozi, akhafunika kuthawa mwakamfulumize kuti alekereredwe, aciyenda ku mzinda wakuthawira wa pafupi. (Werengani Djosuwe 20:4.) Iye akhafunika kupulumusa moyo wace mwa kuthawira mu mzindamo, acikhala m’mwemo mpaka kufa kwa mkulu wa ansembe. Kucita bzimwebzo kukhali kwakunesa kwa nyakupha munthuyo thangwe iye akhafunika kusiya basa lace na nyumba yace ndipo akhalibe pomwe ufulu bwakuyenda ku mbuto zinango. * (Onani mafala ya m’nyansi.) (Mirewengo 35:25) Koma kucita bzimwebzi kukhapulumusa moyo wace. Angadandocoka mu mzinda wakuthawirayo, nyakupha munthuyo angadaikha moyo wace pangozi thangwe angadalatiza kuti iye akhalibe basa na munthu omwe adaphayo.

11. Kodi Mkristau omwe wakungula angalatize tani kutenda kwace pa nsisi za Yahova?

11 Munthu omwe wakungula pa bzakuphonya bzace nsiku zino, ambafunikambo kucita bzinthu bzinango kuti alekereredwe na Mulungu. Iye an’funika kusiyiratu kucita bzinthu bzakuipabzo. Bzimwebzi bzimbaphatanidza kutcenkha bzinthu bzomwe bzingamutsogolere ku pikado ikulu. Mpostolo Paulo, adafotokoza bzomwe Akristau wa ku Kolinto adacita pomwe akhadakungula. Iye adati: ‘Onani bzomwe msunamo wanu wakucitirani mwakubverana na kufuna kwa Mulungu. Wakucitisani kukhala na nyongo, kubzicenesa, kuipidwa, kukhala na mantha, kufunisisa kukungula, kubzipereka na kucinja bzakuphonyabzo.’ (2 Wakolinto 7:10, 11) Tikacita nyongo yakusiya kucita pikado, tin’dzalatiza Yahova kuti tinkuzindikira kuphonya kwathuko nakuti timbadziwa kuti Yahova an’dzaticitira nsisi kokha tikasiya kucita bzakuipabzo.

12. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe Mkristau an’funika kusiya, kuti Yahova am’bvere nsisi?

12 Kodi n’ciyani comwe Mkristau an’funika kusiya kuti Yahova am’bvere nsisi? Iye an’funika kusiya cinthu ciri-cense comwe ambacifuna kwene-kwene, penu cinthuco cingamutsogolere kucita pikado. (Mateu 18:8, 9) Mwa ciratizo, penu axamwali wanu ambakulimbisani kucita bzinthu bzomwe bzimbaipira Yahova, kodi mun’dzasiya kubverana nawo? Ndipo penu muna bvuto la kumwa kwene-kwene, kodi mun’dzatcenkha cakucitika comwe cingakucitiseni kumwa kwene-kwene? Ndipo tani penu mumbaneseka kubziphata pa nkhani ya cikhumbo ca kugonana, kodi mun’dzatcenkha mafilme, masaite yomwe yambawonesa bzinthu bzamaika, ayai bzinthu bzinango bzomwe bzingakucitiseni kukhala na makumbukidwe yakuipa? Kumbukirani kuti nyongo iri-yense yomwe tingacite kuti titeweze mitemo ya Yahova njakuthandiza. Palibe cinthu cakuwawa kwene-kwene kuposa kubzibva kuti tasiyidwa na Yahova. Ndipo palibembo cinthu cabwino kwene-kwene kuposa kubva kuti Yahova ambatifuna na ‘lufoyi lace lakusaya kumala.’—Zaiya 54:7, 8.

‘MIZINDAYO IN’DZAKHALA YAKUTI MUMBATHAWIRE’

13. Fotokozani thangwe race nyakupha munthu akapita mu mzinda wakuthawira akhakhala wakukhotcerereka na wakutsudzuka.

13 Nyakupha munthu mwa ngozi ule akhakhala wakukhotcerereka akapita mu mzinda wakuthawira. Pakulewa bza mizindayi, Yahova adati:  ‘Mizindayo in’dzakhala yakuti mumbathawire.’ (Djosuwe 20:2, 3) Yahova akhafuna lini kuti munthuyo adzatongedwe pomwe pa nkhani ibodzi-bodziyo. Ndipo nyakubwezera mulopa akhabvumizidwa lini kupita mu mzinda wakuthawirayo kuti akamuphe. Nyakuphayo akapita mu mzindamo akhakhotcereredwa na Yahova ndipo akhakhala wakutsudzuka. Iye akhaphata basa mu mzindamo, kuthandiza winango na kutumikira Yahova mwa mtendere. Ndipo akhakhalambo na moyo wabwino na wakukondwa!

Khulupirani kuti Yahova ambalekerera bzakuphonya bzanu na mtima wense (Onani ndime 14-16)

14. Kodi n’ciyani comwe Mkristau omwe wakungula an’funika kudziwa?

14 Atumiki winango wa Yahova omwe adacita pikado ikulu, ambapitiriza kubzipasa mulandu napo pambuyo pa kukungula. Ndipo winango mpaka ambafika pa kukumbuka kuti Yahova an’dzawalekerera lini na mtima wense pa bzomwe iwo adacitabzo. Penu imwepo mumbakumbukambo tenepo, taphata minyendo, dziwani kuti Yahova akalekerera munthu, iye ambacita bzimwebzo na mtima wense. Tenepo, lekani kumbabzipasa mulandu. Bzimwebzi ndibzo bzomwe adacita Daniel omwe wakofokozedwa pakuyamba ule. Pomwe akulu adamuthandiza kukhala pomwe na cikumbu-mtima cakucena, iye adadzakhala na mpfatso. Iye adati: “Tsapano ndimbabzibva wakupepukidwa mu mtima mwangu. Pomwe nkhaniyo idasamalidwa na akulu, cikumbu-mtima cangu cidakhala cakucena. Ndipo ndimbadziwa kuti Yahova akakhululukira, iye ambayebweratu bzense. Ndipo bzakuphonya bzathubzo ambabziikha kutali na ifepano. Tenepo, tin’funika lini kumbabzipasa mulandu.” Akapita mu mzinda wakuthawira, nyakupha munthu ule akhafunika lini kugopa ne kukumbuka kuti nyakubwezera mulopa angadabwera mu mzindamo kudzamupha. Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, Yahova akatilekerera pikado zathu, tin’funika lini kumbagopa ne kukumbuka kuti iye an’dzatilanga  thangwe ra bzimwebzo.—Werengani Psalymo 103:8-12.

15, 16. Kodi tingagumane phindu liponi thangwe ra nsembe ya cakulombolera ya Jezu?

15 Ifepano tina mathangwe mazinji yakukhulupira nsisi za Yahova kuposa Ajirayeri. Pambuyo pakulewa kuti akhali ‘nyakubonera’ thangwe ra kutazira kuteweza bzense bzomwe Yahova ambafuna, Paulo adati: ‘Ndinkutenda Mulungu mwa Jezu Kristu Mbuya wathu!’ (Waroma 7:25) Kodi iye akhathandauza ciyani na mafalaya? Napo kuti Paulo akhalimbana na bzikhumbo bzakuipa ndipo akhadaphonya nthawe za m’mbuyo, iye adakungula. Tenepo, iye akhakhulupira kuti mwa nsembe ya cakulombolera ya Jezu, Yahova akhadamulekerera bzakuphonya bzacebzo. Ndipo pakuti Jezu adapereka cakukolombolera, ifembo tingakhale na cikumbu-mtima cakucena na mtendere wa mu mtima. (Wahebereu 9:13, 14) Ninga Mkulu wathu wa Ansembe, Jezu ‘angapulumuse wale omwe ambafenderera Mulungu mwa iye, thangwe iye an’dzakhala na moyo nthawe zense kuti ambawadandaulire kwa Mulungu.’ (Wahebereu 7:24, 25) Kale-kale, mkulu wa ansembe akhathandiza Ajirayeri kutsimikizira kuti Yahova angadawalekerera pikado zawo. Na Jezu ninga Mkulu wathu wa Ansembe, tina mathangwe mazinji yakutsimikizira kuti Yahova an’dzatibvera ‘nsisi na kutidekera mtima pa nthawe yomwe tikufunikira thandizo.’—Wahebereu 4:15, 16.

16 Kuti tiwone Yahova ninga pakuthawira pathu, ifepano tin’funika kumbakhulupira nsembe ya Jezu. Lekani kumbandokumbuka kuti cakulomboleraco cidaperekedwa kwa wanthu wense. M’mbuto mwace, mbakhulupirani kuti imwepo mungagumanembo naco phindu. (Wagalata 2:20, 21) Ndipo mbakhulupirani kuti thangwe ra cakulomboleraco, Yahova ambalekerera pikado zanu. Mbakhulupiranimbo kuti cakulomboleraco cimbakupasani cidikhiro cakudzakhala na moyo wakusaya kumala. Kulewa cadidi, cakulombolera ni mphaso ya Yahova kwa imwepo!

17. N’thangwe ranyi imwepo mun’funa kuwona Yahova ninga pakuthawira panu?

17 Makonzedwe ya mizinda yakuthawira, yatithandiza kubvesesa nsisi zomwe Yahova anazo. Yatithandizambo kuwona kuti moyo ngwakupambulika, ndipo tawona momwe akulu wa gwere angatithandizire, tabvesesa thandauzo la kukungula ndipo tawonambo thangwe lomwe tingakhalire na citsimikizo cense cakuti Yahova ambatilekerera na mtima wense. Kodi imwepo mumbawona Yahova ninga pakuthawira panu? Kulibe komwe tingathawire kuposa kwa Yahova! (Psalymo 91:1, 2) Mu nkhani yakutewerayi, tin’dzapfunza momwe makonzedwe ya mizinda yakuthawiraya yangatithandizire kutewezera Yahova, omwe n’ciratizo cabwino kwene-kwene pa nkhani ya cirungamo na nsisi.

^ ndi. 10 Adziwi winango Wacijuda adafotokoza kuti munthu omwe wapha mwanzace akayenda ku mzinda wakuthawira, azibale wace pabodzi na banja lace akhayendambo kumweko kuti akakhale naye pabodzi.