Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Maio 2017

Thandizani Wana wa ‘Alendo’ Wakucokera M’madziko Manango

Thandizani Wana wa ‘Alendo’ Wakucokera M’madziko Manango

‘Palibe comwe cimbandikondwesa kwene-kwene kuposa kubva kuti wana wangu ankupitiriza kufamba m’cadidi.’—3 JUWAU 4.

NYIMBO: 79, 8

1, 2. (a) Kodi ni bvuto liponi lomwe wana winango wa wanthu omwe adacoka m’dziko lawo ambagumana nalo? (b) Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi?

JOSHUA adalewa kuti: “Kuyambira ndiri mng’ono, inepano ndikhalewalewa cirewedwe ca abereki wangu omwe adacoka m’dziko lawo kumui na ku gwere. Tsono pomwe ndiyamba kupfunza, ndiyamba kufuna kwene-kwene kulewalewa cirewedwe comwe ndikhapfunza ku xikola ndipo na kupita kwa nthawe, ndiyamba kuyebwa cirewedwe ca abereki wangu. Ndidayamba kuneseka kumbabvesesa bzomwe bzikhalewedwa ku mitsonkhano, ndipo ndikhabzibva kukhala wakusiyana kwene-kwene na abereki wangu.” Bzimwebzi mpsacirendo lini.

2 Nsiku zino, wanthu wakupitirira mamidyau 240, ankukhala lini m’dziko lawo lakubadwira. Penu imwepo ndimwe m’bereki ndipo muli m’gulu la wanthu amwewa, kodi mungathandize tani wana wanu kufuna Yahova na ‘kupitiriza kufamba m’cadidi’? (3 Juwau 4) Ndipo kodi winango angakuthandizeni tani?

ABEREKI, PEREKANI CIRATIZO CABWINO KWA WANA WANU

3, 4. (a) Kodi abereki angapereke tani ciratizo cabwino kwa wana wawo? (b) Kodi ni makumbukidwe yaponi yomwe abereki an’funika kutcenkha?

3 Abereki, penu imwepo mun’funa kuti wana wanu akhale  pauxamwali bwakulimba na Yahova, acidzakhala na moyo wakusaya kumala, perekani ciratizo cabwino kwa iwo. Wana akambawona kuti imwepo mumbaikha ‘Umambo bwa Mulungu’ pa mbuto yakuyamba pa moyo wanu, iwo an’dzapfunza kumbakhulupira Yahova pa bzakucitika bza nsiku na nsiku. (Mateu 6:33, 34) Mbaikhani bzinthu bzauzimu pa mbuto yakuyamba, m’mbuto mwa kumbafunisisa bzinthu bzakuthupi. Khalani na moyo wakusaya kufuna bzizinji ndipo mbatcenkhani kugwa m’mangawa. Khalani na ‘cuma kudzulu,’ comwe ni kubvumidwa na Yahova, m’mbuto mwa kufuna kobiri, ayai ‘umbiri bwa wanthu.’—Werengani Marko 10:21, 22; Juwau 12:43.

4 Lekani kumbatanganika mpaka kusaya nthawe yakuceza na wana wanu. Alatizeni kuti imwepo mumbawatenda thangwe ra kuikha Yahova pa mbuto yakutoma pa moyo wawo, m’mbuto mwa kufuna kobiri zizinji ayai kukhala wakubvekera. Lekani kukhala na makumbukidwe yakuti wana wanu an’funika kuphata basa kuti adzakuthandizeni kukhala na moyo wabwino. Ndipo kumbukirani kuti ‘bzimbadikhiridwa lini kuti wana akonkhanisire abareki wawo cuma, koma abereki akonkhanisire wana wawo.’—2 Wakolinto 12:14.

ABEREKI, THANDIZANI WANA WANU KUMALISA BVUTO LA CIREWEDWE

5. N’thangwe ranyi abereki an’funika kumbalewalewa na wana wawo bza Yahova nthawe zense?

5 Ninga momwe bzidalewedweratu kale, wanthu wa ‘bzirewedwe bzense,’ ankubwera m’gulu la Yahova. (Zakariya 8:23) Tsono penu wana wanu ambabvesesa lini cirewedwe canu, bzingakhale bzakunesa kuti muwapfunzise cadidi ca m’Bibliya. Wana wanu, ni anyakupfunza wa Bibliya wakufunika kwene-kwene kuposa omwe mungakhale nawo, ndipo ‘kudziwa bwino’ Yahova kun’dzawathandiza kukhala na moyo wakusaya kumala. (Juwau 17:3) Tsono kuti mupfunzise wana wanu bza Yahova, imwepo mun’funika kumbalewalewa na ‘wana wanu’ nthawe zense.—Werengani Bzakutonga 6:6, 7.

Wana wanu, ni anyakupfunza wa Bibliya wakufunika kwene-kwene kuposa omwe mungakhale nawo

6. Kodi ni phindu liponi lomwe wana wanu angagumane thangwe ra kumbalewalewa cirewedwe canu? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.)

6 Wana wanu angapfunze cirewedwe ca komwe munkukhalako ku xikola ayai na anzawo. Tsono kuti iwo apfunze cirewedwe canu, imwepo mun’funika kumbalewalewa nawo nthawe zense. Wana akambalewalewa cirewedwe canu, bzingakhale bzakusaya kunesa kuti iwo ambaceze namwe na kumbakuuzani bza mu mtima mwawo. Ndipo phindu linango ndakuti wana wanu akambalewalewa bzirewedwe bzizinji, iwo angambakumbuke mwakamfulumize na kumbabvesesa kawonedwe ka bzinthu ka winango. Ndipo angakhalembo na mwayi wakupalizira wanthu wa bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Carolina omwe abereki wace adacoka m’dziko lawo adati: “Kutsonkhana m’gwere la cirewedwe cacilendo, kumbadekeza kwene-kwene, ndipo bzimbakondwesa kuthandizira komwe kunkufunika thandizo.”

7. Kodi n’ciyani comwe abereki angacite penu wana wawo ambalewalewa cirewedwe cakusiyana na cawo?

7 Nthawe zinango, wana akapfunza cikhalidwe  na cirewedwe ca komwe ankukhalako, na kupita kwa nthawe ambadzafuna lini ayai ambadzaneseka kulewalewa cirewedwe ca abereki wawo. Abereki, penu bzimwebzi bzinkucitika na wana wanu, kodi mungacite lini nyongo yakupfunza cirewedwe comwe iwo ankulewalewaco? Ndipo bzingakhale bzakusaya kunesa kupfunzisa wana wanu bza Yahova, penu imwepo munkubvesesa maceza yawo, masenzeka yawo na kulewalewa na apfunzi wawo kuti mudziwe bzomwe ankupfunza ku xikolako. N’cadidi kuti kupfunza cirewedwe cipsa n’kwakunesa ndipo kumbafunika nthawe, nyongo na kubzicepswa, tsono bzakutewera bzace bzimbakhala bzabwino. Mwa ciratizo, mwana wanu acikhala nkhuthu, kodi imwepo mungacite lini nyongo yakupfunza cirewedwe ca manja kuti mumbalewelewe naye? Mpsibodzi-bodzimbo na wana wanu omwe ankulewalewa cirewedwe comwe n’canu lini, imwepo mun’funika kucita nyongo yakupfunza cirewedweco kuti mumbakwanise kulewalewa nawo. *—Onani mafala ya m’nyansi.

8. Kodi abereki angathandize tani wana wawo napo penu iwo ambalewalewa lini cirewedwe comwe wanawo ambalewalewa?

8 Abereki winango omwe ali m’dziko lacirendo, anganeseke kupfunza cirewedwe comwe wana wawo ambalewalewa. Ndipo bzimwebzi bzingacitise kuti aberekiwo ambaneseke kupfunzisa wanawo ‘bzinembo bzakupambulika.’ (2 Timotio 3:15) Penu ndibzo bzomwe bzinkukucitikirani, imwepo mungapitirize kuthandiza wana wanu kudziwa na kufuna Yahova. Shan omwe ni mkulu wa gwere adati: “Mai wathu akhabvesesa lini bwino cirewedwe comwe inepano na azibale wangu wacikazi tikhalewalewa, ndipo ifepano tikhalewalewa lini bwino cirewedwe cawo. Tsono pomwe tikhawona mai wathu ankuwerenga Bibliya, kumbapemba na kumbacita nyongo yakucitisa kunamata ninga banja mdzinga uli-wense, tidawona kuti kudziwa Yahova cikhali cinthu cakufunika kwene-kwene.”

9. Kodi abereki angathandize tani wana wawo omwe angafunike kupfunza cadidi m’bzirewedwe bziwiri?

9 Wana winango angafunike kupfunza bza Yahova m’bzirewedwe bziwiri. Thangwe ranyi? Thangwe kumui iwo ambalewalewa cirewedwe ca abereki wawo koma na wanthu winango iwo ambalewalewa cirewedwe ca m’dzikolo. Bzikakhala tenepo, abereki winango ambaphatisa basa mabukhu, maaudiyo na mavidiyo m’bzirewedwe bziwiribzo. Tenepo, abereki an’funika kucita nyongo yakuthandiza wana wawo kuti akhale pauxamwali bwakulimba na Yahova.

KODI MUN’FUNIKA KUMBATSONKHANA M’GWERE LA CIREWEDWE CIPONI?

10. (a) Kodi ni mbani omwe an’funika kusankhula gwere la cirewedwe comwe banja lingatsonkhane? (b) Kodi n’ciyani comwe misolo ya banja ingacite inati kucita cakusankhulaci?

10 Alendo akakhala kuti ali kutali na gwere la cirewedwe cawo, iwo an’funika kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe ca komwe ankukahalako. (Psalymo 146:9) Tsono penu liripo gwere la cirewedwe cawo pafupipo, msolo wa banja un’funika kusankhula kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe comwe cingakhale cakuthandiza kwa banjalo. Ndipo anati kucita cakusankhulaco, an’funika kuyamba waikumbukira bwino nkhaniyo  na kuipembera. Ndipo an’funikambo kucezerana na mkazace pabodzi na wana wace. (1 Wakolinto 11:3) Kodi angacezerane bziponi? Ndipo ni mitemo iponi ya m’Bibliya yomwe ingawathandize kucita cakusankhula cabwino?

Msolo wa banja un’funika kusankhula kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe comwe cingakhale cakuthandiza kwa banjalo

11, 12. (a) Kodi cirewedwe comwe wana ambalewalewa cingawatokonye tani pa mitsonkhano? (b) N’thangwe ranyi wana winango ambafuna lini kupfunza cirewedwe ca abereki wawo?

11 Abereki an’funika kudziwa bzomwe wana wawo ambafuna. Kuti wana abvesese cadidi ca m’Bibliya, pambafunika bzizinji kuposa kundomala mphindi zakucepa ku mitsonkhano ya gwere m’dzinga uli-we. Ndipo bzikakhala kuti wana ankutsonkhana ku gwere la cirewedwe comwe iwo ambabva, wanawo angabvesese bzinthu bzizinji kuposa bzomwe abereki wawo angadikhire. Tsono bzingakhale bzakunesa penu wanawo ambabvesesa lini cirewedweco. (Werengani 1 Wakolinto 14:9, 11.) Kumbukirani kuti na kupita kwa nthawe, cirewedwe comwe wanawo akhalewalewa cingadzawatokonye lini pomwe mtima. N’cadidi kuti wana winango angambapereke mitawiro pa mitsonkhano ya gwere na kumbacita mbali pa mtsonkhano m’cirewedwe ca abereki wawo, koma iwo angambatokonyedwe lini, ne kumbafotokoza nfundozo m’mafala yawo-yawo.

12 N’cirewedwe lini cokha comwe cimbatokonya mitima ya wana. Onani bzomwe bzidacitika na Joshua omwe wafotokozedwa pakuyamba ule. Esther m’bale wace wacikazi adati: “Cinthu cakuyamba comwe wana ambapfunza akandobwadwa ni cirewedwe, cikhalidwe na cipembedzo ca abereki wawo.” Tsono wanawo akasaya kuzolowera cikhaliwe ca abereki wawo, iwo angafune lini kupfunza cirewedwe ca abereki wawo ne kucita mbali ya cipembedzo cawo. Pa cakucitika ninga cimweci, kodi n’ciyani comwe abereki angacite?

13, 14. (a) N’thangwe ranyi banja linanngo lidasankhula kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe ca komwe likhakhala? (b) Ndipo n’ciyani comwe banjali likhacita kuti lipitirize kukhala lakulimba mwauzimu?

13 Abereki wacikristau ambaikha bzakufuna bza wana wawo pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo, m’mbuto mwa bzawo. (1 Wakolinto 10:24) Samuel omwe ni pai wa Joshua na Esther adati: “Inepano na mkazangu tidacezerana kuti tiwone cirewedwe comwe cikhatokonya wana wathu, ndipo tidaipembera nkhaniyo. Tidazindikira kuti wana wathu akhabvesesa lini bzinthu m’cirewedwe cathu ku mitsonkhano, tenepo tidasankhula kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe comwe iwo akhabvesesa. Mdzinga uli-wense tikhayenda nawo pabodzi ku mitsonkhano na mu utumiki. Tikhacemerambo abale wa m’gwere kuti abwere kumui kwathu kuti tikadye na kuzunga nawo pabodzi. Bzimwebzi bzidacitisa kuti wana wathu adziwane na abale azinji na kudziwambo Yahova, acimbamuwona ninga Baba wawo na Xamwali wawo, sikuti kokha ninga Mulungu wawo. Tidawona kuti bzimwebzi bzikhali bzakuthandiza, m’mbuto mwa kukakamiza wana wathu kuti apfunze cirewedwe cathu.”

14 Samuel adalewa pomwe kuti: “Kuti tipitirize kukhala wakulimba mwauzimu, inepano na mkazangu tikhambatsonkhanambo na gwere la cirewedwe cathu. Tikhana bzakucita bzizinji ndipo tikhabaneta kwene-kwene. Koma timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kusimba nyongo yathu, ndipo wana wathu wense atatu, ankucita utumiki bwa nthawe zense.”

BZOMWE WANA ANGACITE

15. N’thangwe ranyi mpfumakazi Kristina idawona kuti bzikhali bwino kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe comwe iyo ikhabvesesa?

15 Wana akakula, pinango angasankhule kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe comwe iwo ambabvesesa, kuti akwanise kutumikira  Yahova. Bzimwebzi bzikacitika, abereki an’funika lini kuwona ninga kuti wana wawo ankuwafuna lini. Kristina adati: “Ndikhadziwa mafala yakucepa m’cirewedwe ca abereki wangu, tsono ndikayenda ku mitsonkhano ya gwere, cikhandinesa kubvesesa. Nsiku yakutoma yomwe ndidabvesesa cadidi ca m’Bibliya, ni pomwe ndikhana magole 12 yakubadwa ku mtsonkhano wa cigawo, omwe udacitika m’cirewedwe comwe ndidapfunza ku xikola! Ndipo nsiku inango pomwe ndidacita mpembo m’cirewedwe cimweci, ndidawona kuti ndidakwanisa kulewalewa na Yahova kucokera pansi pa mtima!” (Mabasa 2:11, 41) Pomwe Kristina adapfitsa magole 18, adafotokozera abereki wace bza nkhaniyi, ndipo adawona kuti bzikhali bwino kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe comwe iye adapfunza ku xikola. Iye adati: “Kupfunza bza Yahova m’cirewedwe comwe ndikhabvesesa, kudandithandiza kuyenda patsogolo mwauzimu.” M’nthawe ing’ono-ng’ono, Kristina adakhala mpainiya wakukhazikika ndipo tsapano iye ankutumikira Yahova mwakukondwa.

16. N’thangwe ranyi Nadia ambawona kuti bzidakhala bwino kupitiriza kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe ca abereki wace?

16 Maswakamwe, kodi munkuwona kuti mun’funika kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe ca komwe munkukhalako? Penu n’tenepo bzibvunzeni thangwe race. Kodi ni thangwe rakuti kutsonkhana na gwere limwero kun’dzakuthandizani kulimbisa uxamwali bwanu na Yahova? (Tiyago 4:8) Ayai ni thangwe rakuti mun’funa lini kuti abereki wanu ambawone bzomwe mumbacita? Nadia omwe tsapano ankutumikira ku Beteli adati: “Titakula, ine na azibale wangu tikhafuna kumbatsonkhana na gwere la cirewedwe ca komwe tikhakhala.” Koma abereki wa Nadia alibe kuwabvumiza kucita bzimwebzo, thangwe akhadziwa kuti bzimwebzi bzingadawathandiza lini kulimbisa uxamwali bwawo na Yahova. Iye adati: “Tsapano timbatenda abereki wathu thangwe ra nyongo yawo yakutipfunzisa cirewedwe cawo na kupitiriza kumbatsonkhana m’gwere la cirewedwe cawo. Bzimwebzi bzidatithandiza kukhala na mwayi wakumbathandiza winango kudziwa Yahova.”

KUMBIRANI THANDIZO KWA WINANGO

17. (a) Kodi Yahova adapasa mbani udindo bwakulera wana? (b) Kodi n’kuponi komwe abereki angagumane thandizo la momwe angalerere wana wawo?

17 Yahova adapasa abereki udindo bwakupfunzisa wana wawo cadidi ca m’Bibliya. Iye alibe kupereka udindo bumwebu kwa aziyavu ayai munthu munango. (Werengani Mimwani 1:8; 31:10, 27, 28.) Tsono abereki omwe ambadziwa lini cirewedwe ca komwe ankukhala, pinango angafunike thandizo kuti akwanise kumbatokonya mitima ya wana wawo. Abereki akakumbira thandizo, bzinkuthandauza lini kuti iwo ankuthawa udindo bwawobu, m’mbuto mwace, bzimwebzi bzingathandize kuti iwo alere wana wawo ‘m’malango ya Yahova na kuwapfunzisa kakumbukidwe kace.’ (Wayefezo 6:4) Mwa ciratizo, pinango abereki angakumbire nzeru kwa akulu wa gwere za momwe angambacitire kunamata ninga banja ayai ya momwe angathandizire wana wawo kugumana axamwali wabwino.

Abereki pabodzi na wana wawo ambagumana phindu thangwe ra kumbacitira bzinthu pabodzi na abale na mpfumakazi za m’gwere (Onani ndime 18, 19)

18, 19. (a) Kodi abale m’gwere angathandize tani wana wa abereki winango? (b) Kodi n’ciyani comwe abereki an’funika lini kuyebwa?

18 Kuti athandize wana wawo, nthawe zinango abereki angambacemere mabanja manango ku mui kwawo pa kunamata kwawo ninga banja. Ndipo wanawo angapfunzembo bzizinji mwa kuyenda kukapalizira pabodzi na akristau winango. (Mimwani 27:17) Shan omwe wafotokozedwa pakuyamba ule adati: “Ndimbakumbukira bza abale azinji omwe adakhala ninga pai  wangu. Ndikhapfunza bzizinji na iwo, pomwe akhandithandiza kukonzekera nkhani yangu ya mu xikola ya utumiki. Ndipo ndikhadekedwa kwene-kwene na nthawe zakutsangalaza zomwe tikhakhala nazo.”

19 Abereki akakumbira abale kuti ambathandize wana wawo, abalewo an’funika nthawe zense kumbauza wanawo kuti ambalemekeze abereki wawo. Iwo angacite bzimwebzi mwa kumbalewa bzinthu bzabwino bzomwe abereki wawo ambacita na kuleka kuwatengera udindo bwawo bwakulera wanawo. Ndipo abelewa, an’funika kumbatcenkha kucita bzinthu na wanawo bzomwe bzingacitise abale wa m’gwere ayai wanthu winango kukumbuka bzinango. (1 Pedru 2:12) Napo kuti abereki angakumbire thandizo la winango, iwo an’funika lini kuyebwa kuti ni udindo bwawo kupfunzisa wana wawo cadidi ca m’Bibliya. Ndipo iwo an’funika kumbanyang’anira thandizo lomwe wana wawo ankutambira kwa abale.

20. Kodi abereki angathandize tani wana wawo kukhala atumiki wakukhulupirika wa Yahova?

20 Abereki, citani bzomwe mungakwanise pakuthandiza wana wanu ndipo kumbirani thandizo la Yahova mu mpembo. (Werengani 2 Nkhani 15:7.) Ikhani uxamwali bwa wana wanu na Yahova pa mbuto yakuyamba m’mbuto mwa bzakufuna bzanu. Citani bzomwe mungakwanise kuti mutokonye mitima ya wana wanu na Fala la Mulungu. Mbakhulupirani kuti nsiku inango wana wanu an’dzatumikira Yahova. Wana wanu akambaphatisa basa malango ya m’Fala la Mulungu na kumbatewezera ciratizo canu cabwino, mun’dzabva ninga momwe adabvera mpostolo Juwau na wana wace wauzimu. Iye adati: ‘Palibe comwe cimbandikondwesa kwene-kwene kuposa kubva kuti wana wangu ankupitiriza kufamba m’cadidi.’—3 Juwau 4.

^ ndi. 7 Onani msolo wakuti “Mungathe Kuphunzira Chinenero China!” mu Galamukani! wa Março 2007, matsamba 10-12.