‘Yahova ambasamalira wanthu omwe ali m’dziko lacirendo.’—PSALYMO 146:9.

NYIMBO: 57, 4

1, 2. (a) Kodi ni bzineso bziponi bzomwe abale na mpfumakazi zathu zinango zimbagumana nabzo? (b) Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi?

M’BALE munango wakucemeredwa Lije adalewa kuti: “Pomwe nkhondo idayamba ku Burundi, banja lathu likhali pa mtsonkhano wa dera. Tidawona wanthu ankuthawa ndipo winango ankuliza nfuti. Inepano na abale wangu 10 pabodzi na abereki wathu tidathawa na bzakubvala bza mthupi bzokha. Tidamwazana ndipo winango mwa adzinza wathu adathawira ku Malawi ndipo adafamba ulendo bwa makilometro 1.600.”

2 Pa dziko lense la pansi, pana wanthu wakupitirira mamidyau 65 omwe ambathawa m’dziko lawo thangwe ra nkhondo ayai cizunzo. Ndipo umweyu ni mulewengo ukulu kwene-kwene kuposa kale. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Pakati pa wanthu amwewa, zinkugumanikambo Mboni za Yahova. Ndipo azinji wa iwo adaluza abale wawo na axamwali wawo kuphatanidzambo bzinthu bzense bzomwe akhanabzo. Kodi ni bzineso bzinango bziponi bzomwe iwo ambagumana nabzo? Kodi tingathandize tani abale na  mpfumakazi zathu kupitiriza kutumikira Yahova mwakukondwa, napo ankugumana na mabvuto ninga yamweya? (Psalymo 100:2) Ndipo n’ciyani comwe tingacite kuti tithandize wale omwe akanati kudziwa Yahova?

MOYO M’DZIKO LACIRENDO

3. Kodi n’ciyani comwe cidacitisa Jezu kuthawira ku Edjipito? Ndipo n’ciyani comwe cidacitisa anyakupfunza wa Jezu kuthawira m’bzingawo bza Samariya na Judeya?

3 Jezu pabodzi na abereki wace adakhalambo alendo mu dziko la Edjipito pomwe anjo wa Yahova adadziwisa Zuze kuti Mambo Herode akhafuna kupha Jezuyo. Iwo adakhala ku Edipitoko mpaka kufa kwa mambo Herode. (Mateu 2:13, 14, 19-21) Patapita magole mazinji, anyakupfunza wa Jezu adamwazana, acithawirambo ‘m’bzigawo bza Judeya na Samariya’ thangwe ra cizunzo. (Mabasa 8:1) Jezu akhadziwa kuti bzimwebzi bzingadadzacitikira anyakupfunza wace, ndipopa iye adalewa kuti: ‘Akakuzunzani mu mzinda uyu, thawirani ku mzinda munango.’ (Mateu 10:23) Kulewa cadidi, mpsakunesa kuti munthu asiye dziko lace acikakhala m’dziko linango, bziribe basa mathangwe yomwe iye angacokere.

4, 5. (a) Kodi ni mabvuto yaponi yomwe wanthu ambagumana nayo pomwe ankuthawa m’dziko lawo? (b) Kodi ni mabvuto yaponi yomwe wanthu omwe ankukhala m’dziko la anzawo ambagumana nayo?

4 Wanthu ambagumana na mabvuto mazizinji pomwe ankuthawa m’dziko lawo ayai pomwe ankukhala m’dziko linango. Gad, mng’ono wace wa Lije adalewa kuti: “Pomwe ndikhana magole 12, tidafamba mtantho utali kwene-kwene kwa minyezi mizinji, ticimbawona wanthu wakufa okha-okha mu njira. Minyendo yangu ikhadagwera, mwakuti ndidauza abereki wangu kuti andisiye. Atabva bzimwebzo, pai wangu adandinyamula pakuti akhafuna lini kuti ndiphatidwe na acikunda. Nsiku na nsiku, tikhacita bzense bzomwe tikhakwanisa kuti tipulumuke ndipo tikhapemba kwa Yahova ticimukhulupira. Nthawe zinango tikhadya manga zokha basi zomwe tikhambagumana m’njira.”—Wafiripo 4:12, 13.

5 Acibale wa Lije adamala magole mazinji ali m’mbuto zakukhalidwa na wanthu wakuthawa m’dziko lawo. Koma kumweko kukhana mabvuto manango. Lije omwe tsapano ankutumikira ninga nyakunyang’anira dera adati: “Wanthu azinji bzikhawanesa kugumana basa kuti asamalire mabanja yawo. Thangwe ra bzimwebzo, iwo akhandokhalira kulewa magunkha, kumwa, kubzina njuga, kuba na kucita upombo.” Mboni za Yahova zikhakhala zakutanganika mwauzimu kuti zikhale zakukhotcerereka ku makhalidwe yakuipaya. (Wahebereu 6:11, 12; 10:24, 25) Iwo akhaphatisa basa nthawe mwanzeru kuti alimbise cikhulupiro cawo ndipo azinji akhacita upainiya. Ndipo nthawe zense iwo akhakhulupira kuti in’dzafika nthawe yomwe angadadzakhala na ufulu, ninga momwe bzidacitikira na Ajirayeri pambuyo pakufamba magole mazinji m’dambo. Kukumbukira bzimwebzi, kudawathandiza kupirira.—2 Wakolinto 4:18.

LATIZANI LUFOYI LANU KWA ALENDO

6, 7. (a) Kodi lufoyi lathu kwa Yahova limbaticitisa kucitira ciyani abale wathu wauzimu? (b) Fotokozani ciratizo.

6 Lufoyi lathu kwa Mulungu, ni lomwe limbaticitisa kufuna abale wathu, maka-maka pomwe iwo ankugumana na mabvuto. (Werengani 1 Juwau 3:17, 18.) Mwa ciratizo, pomwe Akristau wakuyambirira wa ku Judeya  adagwedwa na bvuto la njala, gwere lidapereka thandizo. (Mabasa 11:28, 29) Ndipo mpostolo Paulo na Pedru adalimbisa Akristau kuti ambatambire bwino alendo. (Waroma 12:13; 1 Pedru 4:9) Pakuti Akristau ambauzidwa kuti ambadekere mtima alendo, ifepano tin’funika kumbadekerambo mtima abale wathu omwe ankugumana na mabvuto ayai omwe ankuzunzidwa thangwe ra cikhulupiro cawo! * (Onani mafala ya m’nyansi.)—Werengani Mimwani 3:27.

7 Tsapanopapa, Mboni za Yahova zizinji zasiya nyumba zawo thangwe ra nkhondo na cizunzo m’madera manango ya ku Ucrânia. Ndipo mpsakupasa nsisi kuti winango mwa abale wathuwa adaphedwa. Koma azinji adatambiridwa bwino na abale na mpfumakazi zathu za m’madera manango ya m’dziko limweri na ku Russia. Abalewa ankupitiriza kucita nyongo ya kupalizira ‘bzipsa bzabwino’ na kuleka ‘kucita mbali ya dziko.’—Juwau 15:19; Mabasa 8:4.

THANDIZANI ALENDO MWAUZIMU

8, 9. (a) Kodi ni bzineso bziponi bzomwe alendo ambagumana nabzo pomwe ali m’dziko linango? (b) N’thangwe ranyi iwo ambafunikira thandizo lathu?

8 Kukakhala na cizunzo, wanthu winango ambathawira ku mbuto inango koma mkati mwa dziko lawo. Koma winango ambathawira m’dziko linango lomwe ndacirendo. N’cadidi kuti boma limbapereka thandizo lakufunikira kwa wanthuwa ninga bzakubvala, cakudya na mbuto yakukhala, tsono iwo ambagumana basi na bzineso bzizinji. Mwa ciratizo, cakudya comwe ambatambiraco, pinango cingakhele cakusiyana na ca kwawo. Ndipo wanthu winango omwe adacokera ku dziko lakupsa, pinango angakhale alibe bzakubvala bzomwe bzimbabvalidwa m’dziko lakudjedjera. Winango angafunike kupfunza kuphatisa basa bzinthu bzatsapano.

9 Maboma manango, yambacita makonzedwe yakuti wanthu wakuthawa m’dziko lawo ambazolowere moyo wa m’dziko lacirendolo mwakusaya kunesa. Tsono kawiri-kawiri bzimbafunika kuti alendowo na kupita kwa nthawe ambabzisamalire okha. Koma bzimwebzi bzingakhale bzakunesa. Kumbukirani bzinthu bzomwe iwo angafunike kucita mu nthawe ing’ono-ng’ono: kupfunza cirewedwe cipsa, kudziwa makhalidwe na malamulo ya m’dzikolo yakulewa bza kulipira mtsonkho, kunembesa wana wawo kuxikola na momwe angalelere wana wawo! Kodi imwepo mungathandize abale na mpfumakazi zathu omwe ankugumana na bzineso ninga bzimwebzi?—Wafiripo 2:3, 4.

10. Kodi tingalimbise tani cikhulupiro ca abale wathu akabwera m’dziko lathu? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 3.)

10 Nthawe zinango, atsogoleri wa boma ambacitisa kuti abale wathu omwe mbalendo aneseke kugumana Nyumba ya Umambo. Ndipo mabungwe manango ya boma yomwe yambathandiza alendo, yambaleka kuthandiza abale wathu. Mabungwe manango yambauza abalewa kuti akalamba kuphata basa lomwe limbawapasa lini mpata wakugumanika ku mitsonkhano, aniwathamangisa m’dzikolo. Thangwe ra mantha, winango ambabvuma basalo. Tenepo, mpsakufunika kwene-kwene kugumana nawo mwakamfulumize akabwera m’dziko lathu. Iwo an’funika kuwona kuti timbawakumbukira. Tikawalatiza thupo limweri na kumbapereka thandizo lakufunikira, tingalimbise cikhulupiro cawo.—Mimwani 12:25; 17:17.

 THANDIZANI ALENDO MWAKUTHUPI

11. (a) Kodi n’cinthu cakuyamba ciponi comwe tingacitire alendo omwe abwera m’dziko lathu? (b) Kodi alendowo angalatize tani kutenda kwawo?

11 Cinthu cakuyamba comwe tingacitire abale wathu omwe abwera m’dziko lathu, ni kuwapasa cakudya, bzakubvala na bzinthu bzinango bzakufunikira. * (Onani mafala ya m’nyansi.) N’cadidi kuti alendowo angadikhire lini kuti tiwacitire bzense, koma iwo angatende thandizo lathu. Napo ticiwapasa galavata, iwo an’dzayebwa lini bzimwebzi. Tikacita bzimwebzi, tin’dzakhala wakukondwa kwene-kwene. Kuthumizira bzimwebzi, alendowo an’funikambo kumbacita nyongo yakubzisamalira okha. Kucita bzimwebzi, kungawathandize kukhala wakulemekezeka acikhala pa uxamwali bwabwino na abale wawo. (2 Watesalonika 3:7-10) Tsono napo bziri tenepo, iwo an’funika basi thandizo lathu.

Kodi tingathandize tani abale na mpfumakazi omwe ali m’dziko lathu ninga alendo? (Onani ndime 11-13)

12, 13. (a) Kodi tingathandize tani abale wakuthawa m’dziko lawo? (b) Fotokozani ciratizo.

12 Tin’funika lini kukhala na kobiri zizinji kuti timbathandize wanthu omwe athawa m’dziko lawo. Bzomwe iwo angafune ni nthawe na lufoyi lathu. Mwa ciratizo, mungawalatize komwe angapakirire xapa ayai mbuto zomwe angagule bzakudya bzakusaya kuumira na bzakupasa thanzi. Mungawalatizembo komwe iwo angagule makina yakusonera ayai yakugwatira tsisi, kuti ayambe na basa lomwe lingawathandize kugumana kobiri. Ndipo mungawathandizembo kuti ambabzibve kuti mbakufunika mu gwere lawo lipsalo. Bzikakwanisika, mbayendani nawo pabodzi ku  mitsonkhano. Mungawafotokozere njira yabwino yakupalizirira mu deralo ndipo mungambayende nawo mu utumiki bwa kumunda.

13 Mwa ciratizo, gwere linango lidatambira maswaka manayi yakuthawa kwawo, na tenepo akulu adacita ciri-cense kuti awathandize. Iwo adawapfunzisa kufambisa kanderendere, kunemba matsamba mwakuphatisa basa mtcini wanzeru na bzomwe angadacita kuti agumane basa. Adawathandizambo kukhala na ndondomeko yabwino, kuti ambakwanise kuikha bzinthu bzauzimu pa mbuto yakuyamba. (Wagalata 6:10) M’nthawe ing’ono-ng’ono, wense anai adakhala apainiya. Thangwe ra thandizo la akulu wale pabodzi na nyongo yomwe iwo adacita ya kutumikira Yahova, iwo adayenda patsogolo mwauzimu ndipo adatcenkha kucita mbali ya dziko la Sathaniri.

14. (a) Kodi ni bvuto liponi lomwe wanthu omwe ali mu dziko lacirendo a’nfunika kutcenkha? (b) Fotokozani ciratizo.

14 Ninga Akristau wense, abale wakuthawa m’dziko lawo an’funika kutcenkha bvuto lakuikha bzinthu bzakuthupi pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo, kuposa uxamwali bwawo na Yahova. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Lije omwe tamulewa pakuyamba ule pabodzi na azibale wace, ambakumbukira ciratizo cabwino kwene-kwene comwe baba wawo adacita pa nkhani ya cikhulupiro, pomwe iwo akhathawa. Iwo adati: “Baba wathu adayamba kucosa cinthu cakusaya kufunika cibodzi na cibodzi m’budu mwathu. Atamala kucosa bzense, iwo adatilatiza budulo, acilewa mwa kumwetukira kuti: Mwawona? Ici ndico cokha cinthu comwe mun’funikira!”—Werengani 1 Timotio 6:8.

SAMALIRANI BZAKUSAYA BZAUZIMU BZA ALENDO

15, 16. (a) Kodi tingalimbise tani mwauzimu abale wathu omwe ni alendo? (b) Kodi tingacite ciyani kuti iwo ambabzibve kuti mbakufunidwa?

15 Wanthu omwe ankukhala m’dziko lacirendo, ambafunikira bzizinji kuposa kundowapasa cakudya na bzakubvala. Iwo an’funika kutsangalazidwa na kulimbisidwa mwauzimu. (Mateu 4:4) Akulu wa gwere angathandize alendowa, mwakuwapasa mabukhu ya m’cirewedwe cawo na kuwanyang’anira m’bale omwe ambalewalewa cirewedwe cawoco. Bzimwebzi mpsakufunika kwene-kwene thangwe azinji wa iwo ambasiya bzinthu bzizinji. Tenepo, iwo ambasuwa adzinza wawo pabodzi na abale wawo wauzimu. Iwo an’funika kuwona kuti Yahova ambawafuna pakati pa abale wawo wauzimu. Tikasaya kucita bzimwebzi, abalewa angayambe kunyang’ana thandizo kwa alendo anzawo, omwe ambatumikira lini Yahova. (1 Wakolinto 15:33) Tenepo, tikambawathandiza kubva kuti mbakufunika mu gwere, timbathandizira Yahova omwe ‘ambasamalira wanthu omwe ali m’dziko lacirendo.’—Psalymo 146:9.

16 Jezu pabodzi na abereki wace adakhala m’dziko lacirendo mpaka kufa kwa mambo Herode. Mpsibodzi-bodzimbo na wanthu omwe ali m’dziko lacirendo nsiku zino, iwo angakwanise lini kubwerera m’dziko lawo thangwe rakuti cizunzoco cikalipo, ayai thangwe rakuti an’funa lini pomwe kubwerera. Lije adafotokoza kuti wanthu winango omwe adawona adzinza wawo ankuzunzidwa na kuphedwa, ambafuna lini kubwerera pomwe kwawo na wana wawo. Tenepo, kuti tithandize abalewa, tin’funika ‘kuwabvera nsisi, kuwafuna na kumbakhala wakubzicepswa.’ (1 Pedru 3:8) Cizunzo cimbacitisa kuti wanthu omwe ankukhala m’dziko lacilendo ambatcenkhe kuceza  na anzawo ndipo pinango angacite manyazi kulewa bza mabvuto yawo, maka-maka pomwe wana wawo ali pafupi. Tenepo, bzibvunzeni kuti: ‘Ndingadagumana na mabvuto ninga yamweya, kodi n’ciyani comwe ndingadafuna kuti wanthu winango andicitire?’—Mateu 7:12.

BZOMWE TINGACITE PAKUPALIZIRA ALENDO

17. Kodi basa lathu lakupalizira limbathandiza tani wanthu omwe ali m’dziko lacirendo?

17 Azinji omwe ambakhala m’dziko lacirendo, ambacokera m’madziko yomwe basa lathu lakupalizira lidaletsedwa. Thangwe ra nyongo ya Mboni, alendo azinjisa ankukhala na mwayi wa kubva ‘Fala la Umambo’ pa ulendo bwakuyamba pa moyo wawo. (Mateu 13:19, 23) Ndipo azinji omwe ‘akhadalemedwa’ ankugumana mtsangalazo pa mitsonkhano yathu ya gwere. Na tenepo, iwo ambalewa kuti: ‘Mulungu alidi pakati panu.’—Mateu 11:28-30; 1 Wakolinto 14:25.

18, 19. Kodi tingakhale tani wanzeru pomwe tinkupalizira alendo?

18 Tin’funika kukhala ‘wakucenjera’ pakupalizira alendo. (Mateu 10:16; Mimwani 22:3) Ndipo timbatetekere na tceru pomwe alendowo ankulewalewa, koma tileke kumbaceza nawo nkhani za ndale. Tin’funika kumbateweza malango yakuperekedwa na mthambi pabodzi na ya boma, kuti tireke kuikha moyo wathu ayai wa abale wathu pangozi. Ndipo tin’funika kudziwa cipembedzo na cikhalidwe cawo ticimbalemekeza makumbukidwe yawo pa nkhaniyo. Mwa ciratizo, alendo winango ambacokera m’madziko yomwe yana mitemo yamphanvu ya momwe akazi angabvalire. Tenepo, pakuwapalizira, tin’funika kumbabvala mu njira yakuti tireke kuwakhumudwisa.

19 Tin’funika kuthandiza wanthu omwe ankubonera, napo wale omwe ambatumikira lini Yahova. Tikambacita bzimwebzi, timbakhala tinkutewezera mwamuna wa ku Samariya omwe ambafotokozedwa m’there la Jezu. (Luka 10:33-37) Ndipo njira ibodzi yakuthandizira wanthu amwewa ndiyo kuwapalizira bzipsa bzabwino bza Umambo. Mkulu munango omwe ambathandiza alendo azinji adalewa kuti ni bwino kumbauziratu alendowo kuti ndife Mboni za Yahova. Ndipo tin’funika kumbawauza kuti cakulinga cathu cikulu n’cakuwathandiza kudziwa bza tsogolo labwino lomwe limbafokozedwa m’Bibliya, sikuti kuwapasa bzinthu bzakuthupi.

PANGAKHALE NA BZAKUTEWERA BZABWINO

20, 21. (a) Kodi ni bzakutewera bzabwino bziponi bzomwe bzingabwere thangwe ra kulatiza lufoyi kuna alendo? (b)  Kodi tin’dzapfunza ciyani mu nkhani yakutewera?

20 Tikambalatiza lufoyi lathu kwa ‘alendo,’ timbakhala na bzakutewera bzabwino. Pomwe mpfumakazi inango yakucemeredwa Alganesh idafedwa mwamuna wace, iye na wana wace atanthatu adathawa cizunzo ku Eritrea. Iwo adafamba nsiku zinomwe m’dambo mpaka kukafika m’dziko la Sudão. Mpfumakaziyo idati: “Abalewo adatitambira bwino kwene-kwene ndipo akhatiwona ninga abale wawo wakuthupi. Iwo akhatipasa cakudya, bzakubvala, mbuto yakukhala na kobiri yakupakirira xapa. Kodi mbani omwe angatambire alendo mwa njira imweyi kokha thangwe rakuti ali m’cipembedzo cibodzi? Ni Mboni za Yahova basi!”—Werengani Juwau 13:35.

21 Tsono tani pakulewa bza wana wa alendowo? Mu msolo unkutewerayu, tin’dzapfunza momwe tensenefe tingathandizire mabanja ya alendoya kuti yambatumikire Yahova mwakukondwa.

^ ndi. 2 Mu nkhani ino, fala lakuti “alendo” linkuimira wanthu omwe adacoka komwe akhakhala thangwe ra nkhondo, cizunzo ayai malengwa ya pansi acikakhala m’dziko linango ayai ku mbuto inango ya dziko lawo. Ndipo Bungwe la pa dziko lense la kukhotcerera na kusamalira wanthu wakuthawa m’dziko lawo thangwe ra mabvuto yakusiyana-siyana, lidafokokoza kuti pa wanthu 113 pa dziko lense la pansi, munthu m’bodzi ambathawa m’dziko lace.

^ ndi. 6 Onani msolo wakuti “Lekani Kuyebwa Kudekera Mtima Alendo” mu Nsanza ya Mulindiri ya Outubro 2016, pa matsamba 8-12.

^ ndi. 11 Abale wathu wakuthawa m’dziko lawo akafika m’dziko lathu, akulu an’funika kuteweza malango yakugumanika m’bukhu lakuti Gulu Lochita Chifuniro cha Yehova, msolo 8, ndime 30. Kuti adziwe bza gwere la alendowa, akulu anganembere tsamba nthambi ya ku dziko lomwe abalewa acoka mwa kuphatisa basa webisaite ya jw.org. Iwo angabvunze bza gwere lomwe abalewo akhali na utumiki bwawo, kuti adziwe bza moyo wawo wauzimu.

^ ndi. 14 Onani msolo wakuti Simungatumikire Ambuye Awirina wakuti Limbani Mtima, Yehova Akuthandizanimu Nsanja ya Olonda ya 15 Abril ya 2014, pa matsamba 17-26.