Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA MOYO WANGU

Kukhala Nkhuthu Kumbanditazisa Lini Kupfunzisa Winango bza Yahova

Kukhala Nkhuthu Kumbanditazisa Lini Kupfunzisa Winango bza Yahova

Ndidabatizidwa mu 1941, pomwe ndikhana magole 12 yakubadwa. Koma ndidafika mpaka mu 1946 ndikanati kubvesesa bwino cadidi ca m’Bibliya. Thangwe ranyi ndikulewa tenepo? Khalani tceru kuti ndikufotokozereni bza moyo wangu.

MU GOLE la 1910, abereki wangu adacoka ku Tbilisi, m’dziko la Geórgia, acikakhala m’dziko la Canadá. Iwo akhakhala pa nyumba inango pafupi na dera lakucemeredwa Pelly, mu mzinda wa Saskatchewan m’dziko la Canadá. Ndidabadwa mu 1928, ndipo ndikhali mwana wakumalizira pa wana atanthatu. Baba wangu adafa pomwe ndikhanati kubadwa, ndipo mai wangu adadzafambo pomwe ndikhali mng’ono kwene-kwene. Mwakusaya kucedwa, m’bale wangu wakuyamba Lucy, adafa pomwe akhana magole 17 yakubadwa. Ine na abale wangu, tidayamba kusamalidwa na tiu wathu a Nick.

Nsiku inango pomwe ndikhali mwana, abale wangu adandiwona ndikupfuwa ncira wa haci wathu. Iwo akhacita mantha kuti haciyo ingadandibonsa, tenepo adakuwa kuti ndiilekere, koma ine ndiribe kubva. Mwa mwayi haci ire iribe kundipweteka ndipo na bzimwebzi abale wangu adazindikira kuti ndikhali nkhuthu.

Munthu winango omwe akhadziwana na wanthu wa pa banja pathu adalewa kuti bzikhali bwino kuti ndiyendesedwe ku xikola ya ankhuthu. Tenepo tiu wangu adandiyendesa ku xikola ya ankhuthu ya ku Saskatoon, mu mzinda Saskatchewan. Xikolayi ikhali kutali na kumui ndipo pakuti ndikhana magole maxanu basi yakubadwa, ndikhacita mantha. Koma ndingadazungira abale wangu kokha mu nsiku za feriado na kufunga kwa gole. Na nthawe, ndidapfunza cirewedwe ca manja ndipo ndikhambasenzeka na anzangu kumweko.

 KUPFUNZA CADIDI CA M’BIBLIYA

Mu 1939, m’bale wangu mkulu wakucemeredwa kuti Marion adalowodwa na Bill Danylchuck, ndipo iwo adatenga ine na mpfumakazi yangu Frances kuti tikakhale nawo. Iwo adakhala wakuyamba m’banja mwathu kupfunza na Mboni za Yahova. Mu nthawe za feria, iwo akhacita nyongo yakundifotokozera bzomwe akhapfunza m’Bibliya. Bzikhanesa kuceza nawo thangwe iwo akhadziwa lini cirewedwe ca manja. Koma iwo adakwanisa kuwona kuti ndikhafuna kupfunza bza Yahova. Ndikhawona kuti bzomwe iwo akhacita bzikhabverana na bzomwe Bibliya limbalewa, tenepo ndikhambayenda nawo kukapalizira. Na kupita kwa nthawe, ndidabatizidwa pa 5 Setembro 1941, ndipo omwe adandibatizawo ni tsano wangu a Bill. Madziyo yakhadadjedjera kwene-kwene!

Ndiri pabodzi na ankhuthu pa mtsonkhano wacigawo ku Cleveland mu mzinda wa Ohio mu 1946

Mu 1946, pomwe ndidabwerera mui pa nthawe ya feria, ndidakagumanika pa mtsonkhano wa dera ku Cleveland, mu mzinda wa Ohio, m’dziko la Estados Unidos. Nsiku yakuyamba ya mtsonkhanoyo mpfumakazi yangu ikhandinembera pa tsamba nfundo zomwe zikhafotokozedwa. Koma pa nsiku yaciwiri ndidakomedwa pomwe ndidabva kuti pakhana abale omwe akhasandulizira m’cirewedwe ca manja pa mtsonkhanopo. Kuyambira pamwepo ndidakomendwa kwene-kwene thangwe ndidabvesesa bzomwe Bibliya limbapfunzisa!

KUPFUNZISA CADIDI

Pa nthawe imweyi, Nkhondo Yaciwiri ya pa Dziko Lense ikhadamala tsapanopapa, ndipo wanthu akhalatiza kuti akhafuna dziko lawo. Pomwe ndidabwerera ku mtsonkhano wacigawo ndiciyenda ku xikola, ndidatsimikiza kukhala wakukhulupirika kuna Yahova. Tenepo ndidaleka kunamatira bandeira, kuimba hino nacional na kusekerera nsiku za feriado. Ndidaleka kuyenda ku cipembedzo comwe ndikhayenda pabodzi na anzangu. Wanthu azinji alibe kukomedwa ndipo akhandisinjirira na cakulinga cakuti ndicinje makumbukidwe. Ndipo ndidakhala na mipata mizinji yakupalizira anzangu wa ku xikola thangwe akhawona bzomwe bzikhacitikabzo. Anzangu winango ninga Larry Androsoff, Norman Dittrick na Emil Schneider adabvuma cadidi ndipo iwo ankutumikira Yahova mpaka pano.

Ndikambayenda m’mizinda inango, nthawe zense ndikhacita nyongo kuti ndipalizire ankhuthu. Mwa ciratizo, ku Montreal ndidayenda ku mbuto inango yomwe ankhuthu akhadatsonkhana. Kumweko ndidapalizira mulumbwana m’bodzi wakucemeredwa Eddie Tager omwe akhali m’gulu la akapondo. Iye adatumikira mu gwere ra cirewedwe ca manja ku Laval mu mzinda wa Quebec, mpaka gole lomwe adafa. Ndidaceza na mulumbwana munango wakucemeredwa Juan Ardanez. Ninga akristau wakale wa ku Bereya, iye adafufudza kuti atsimikize kuti bzomwe akhapfunzabzo bzikhacokeradi m’Bibliya. (Mabasa 17:10, 11) Iye adafika pa kudziwa cadidi ndipo adatumikira ninga mkulu wa gwere ku Ottawa mu mzinda wa Ontario, koma patsogolo pace adafa.

Ndikupalizira mu msewu kumayambiriro kwa magole ya 1950

Mu 1950, ndidafulukira ku Vancouver. Napo kuti ndikhafuna kwene-kwene kupalizira ankhuthu, ndimbayebwa lini bzomwe bzidandicitikira na mkazi winango omwe akhali lini nkhuthu wakucemeredwa Chris Spicer, omwe ndidamupalizira mu msewu. Iye adabvuma kumbatambira marevista ndipo adafuna kuti ndikawonane na mwamuna wace, Gary. Ndidayenda ku mui kwawo, ndipo tidaceza kwene-kwene mwa kumbacita kunemberana pa tsamba. Pambuyo pa macezayo, tiribe kugumana pomwe kwa magole yakucepa, koma ndidadabwisika pomwe ndidawona iwo ankubwera kudzandimusa pa mtsonkhano wacigawo ku  Toronto mu mzinda wa Ontario ndipo mwamuna waceyo adabatizidwa nsiku imweyoletu. Cakucitikaci cidandikumbusa kufunika kwa kupitiriza kupalizira, thangwe timbadziwa lini penu munthu omwe tinkumpalizirayo an’dzaphatisisa cadidi ayai ne.

Na nthawe ndidabwerera pomwe ku Saskatoon. Kumweko ndidagumana na mkazi munango omwe adandikumbira kuti ndicitise pfunziro la Bibliya wana wace awiri wacikazi wa mapase Jean na Joan ndipo wense akhali ankhuthu. Iwo akhapfunza xikola ya ankhuthu yomwe ndidapfunzambo ire. Mwakusaya kucedwa atsikanawo adayamba kuuzambo anzawo wa kuxikola bzomwe akhapfunza. Ndipo anzawo axanu wa ku xikolako adakhala Mboni za Yahova. M’bodzi wa iwo akhali Eunice Colin omwe ndidadziwana naye mu gole lakumalizira ku xikola ya ankhuthu ire. Pa nthawe imweyo, iye adandipasa dosi lakubedula acindikumbira kuti ndikhale xamwali wace. Na nthawe, iye adakhala munthu wakufunika kwene-kwene pa moyo wangu. Iye adadzakhala mkazi wangu!

Ine na mkazangu Eunice mu gole la 1960 na mu 1989

Pomwe mai wa Eunice adabva kuti mwana wawoyo ankupfunza Bibliya, adakumbira diretori wa pa xikolapo kuti amuuze kuti asiye kupfunzako. Diretoriyo adacitadi bzimwebzo. Napo kuti iye adamutaira panja mabukhu yace na bzakunembera, Eunice adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova. Pomwe iye akhafuna kubatizidwa, abereki wace adamuuza kuti, “Ukandokhala Mboni ya Yahova, ucokeretu pa mui pathu pano!” Koma pomwe iye akhana magole 17 yakubadwa, Eunice adacoka pa mui ndipo adayenda kukakhala na banja linango la Mboni za Yahova. Kumweko iye adapitiriza kupfunza Bibliya ndipo na nthawe adadzabatizidwa. Pomwe tidalowolana mu 1960, abereki wa Eunice alibe kubwera pa nsiku ya malowozi yathu. Koma na nthawe, iwo adayamba kutilemekeza thangwe ra bzomwe timbakhulupira na momwe tikhalerera wana wathu.

 YAHOVA ADANDISAMALIRA

Mwana wangu Nicholas na mkazi wace Deborah ku Beteli ya ku Londres

Ninga abereki ankhuthu, bzidakhala bzakunesa kuti tisamalire wana wathu anomwe omwe ni ankhuthu lini. Koma tidacita nyongo yakuti apfunze cirewedwe ca manja kuti tikwanise kumbaceza nawo bwino na kuwapfunzisa cadidi. Abale na mpfumakazi wa m’gwere mwathu adatithandiza kwene-kwene. Mwa ciratizo, m’bereki munango adatinembera tsamba lakutiuza kuti m’bodzi wa wana wathu akhalewalewa mafala yakuipa mu Nyumba ya Umambo. Ndipo tidayisamalira nkhaniyo mwakusaya kucedwa. Wana wangu anai, omwe ni James, Jerry, Nicholas na Steven tsapano ni akulu m’gwere ndipo ankutumikira Yahova mwakukhulupirika pabodzi na azikazi wawo. Ndipo Nicholas na mkazi wace Deborah ankucita basa lakusandulizira cirewedwe ca manja ku Beteli ya ku Grã-Bretanha ndipo Steven na mkazi wace Shannan ankutumikirambo mu thimu lakusandulizira cirewedwe ca manja ku Beteli la ku Estados Unidos.

Wana wangu James, Jerry na Steven pabodzi na azikazi wawo ankuthandizira basa la upalizi mu cirewedwe ca manja mu njira zakusiyana-siyana

Itandosala minyezi yakucepa kuti tipfitse magole 40 ya malowozi yathu, mkazangu Eunice adafa na mthenda ya kankro. Pomwe akhabonera na matendaya, Eunice adapitiriza kulimbisa cikhulupiro cace pa cilamuso.  Ndinkudikhirira na mtima wangu wense nsiku yomwe ndin’dzawonana pomwe na mkazi wangu.

Faye na James, Jerry na Evelyn, Shannan na Steven

Mu Fevereiro 2012, ndidagwa ndipo ndidabzuguduka ciuno cangu. Bzitacitika bzimwebzi ndidawona kuti ndingadafunikira thandizo, tenepo ndidayenda kukakhala na mwana wangu. Tsapano tiri m’gwere la cirewedwe ca manja ku Calgary ndipo ndinkupitiriza kutumikira ninga mkulu wa gwere. N’kuyamba kucita mbali ya gwere la cirewedwe ca manja! Tsono n’ciyani comwe cidandithandiza kulimbisa uxamwali bwangu na Yahova kwa magole yense yomwe ndidakhala mu gwere ra cirewedwe ca cingerezi? Yahova akhandithandiza. Iye adakwanisa piciro lace la kusamalira nkhungwa. (Psalymo 10:14) Ndikutenda wense omwe akhacita nyongo ya kundinembera nfundo pa mitsonkhano, ya kulewalewa nane mu cirewedwe ca manja na kundithumbudzulira bzinthu mu njira yakubveka bwino.

Pomwe ndidacita xikola ya apainiya m’cirewedwe ca manja ndikhana magole 79

Nthawe zinango bzikhandinesa kubvesesa bzomwe bzikhalewedwa ndipo ndikhawona kuti palibe omwe akhakwanisa kuthandiza ankhuthu. Bzimwebzi bzikacitika ndikhakhumudwa ndipo ndikhafuna kusiyiratu kumbatsonkhana, tsono ndikhakumbukira mafala ya mpostolo Pedru yomwe adauza Jezu kuti: ‘Mbuya, kodi ifepano tingayende pomwe kuna yani? Imwepo ndimwe muna mafala ya moyo wakusaya kumala.’ (Juwau 6:66-68) Ninga abale na mpfumakazi omwe ni ankhuthu ndipo ankutumikira Yahova kwa nthawe itali, ndidapfunza kukhala wakupirira. Ndidapfunza kukhulupira Yahova na gulu lace ndipo bzimwebzi bzidandibweresera bzisimbo bzizinji. Tsapano, tina mabukhu mazinji m’cirewedwe ca manja, ndipo ndimbakondwa kugumanika pa mitsonkhano ya gwere na mitsonkhano ya cigawo m’cirewedwe ca manja ca ku América. Kulewa cadidi, ndidakhala na bzisimbo bzizinji na moyo wakukondwa pa kutumikira Yahova, Mulungu wathu mkulu.