Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Maio 2017

“Kodi Iwepo Umbandifuna Kwene-kwene Kuposa Izi?”

“Kodi Iwepo Umbandifuna Kwene-kwene Kuposa Izi?”

‘Simau, mwana wa Juwau, kodi iwepo umbandifuna kwene-kwene kuposa izi?’—JUWAU 21:15.

NYIMBO: 84, 60

1, 2. Kodi ni mbvunzo uponi omwe Jezu adacita kuna Pedru ndipo n’thangwe ranyi?

ANYAKUPFUNZA anomwe wa Jezu adamala usiku bwense ali mu Nyanza ya Galileya ankusodza nsomba. Koma alibe kupha ne na nsomba ibodzi. Kutacena, Jezu wakulamusidwayo akhali pa gombe acimbawanyang’anisa. Tenepo, ‘iye adawauza kuti: “Thusani bwazibo ku madidi kwa ngalawayo, ndipo mun’zigumana.” Tenepo iwo adabuthusa, tsono alibe kukwanisa kubunula, thangwe ra kuwanda kwa nsombazo.’—Juwau 21:1-6.

2 Jezu adapasa anyakupfunza wace mkate na nsomba kuti adye cakudya ca macibese. Iye akhadziwa kuti Pedru akhambafuna kwene-kwene kupha nsomba. Ndipopa iye adabvunza Simau Pedru kuti: ‘Simau, mwana wa Juwau, kodi iwepo umbandifuna kwene-kwene kuposa izi?’ Na mbvunzoyu Jezu akhafuna kudziwa penu Pedru akhafuna kwene-kwene Jezu na bzinthu bzomwe akhamupfunzisa ayai basa lace la kupha nsomba. Pedru adatawira Jezu kuti: ‘Mbuya, imwepo mun’dziwa kuti inepano ndimbakufunani.’ (Juwau 21:15) Kuyambira nsiku imweyi, Pedru adalatizadi bzomwe adalewabzo. Iye adalatiza kuti akhafunadi Jezu mwa kutanganika na basa  lakupalizira na kucita bzizinji mu gwere lacikristau.

3. Kodi Akristau an’funika kusamala na ciyani?

3 Kodi tingapfunze ciyani na mafala yomwe Jezu adauza Pedru? Tin’funika kukhala wakusamala kuti lufoyi lathu kuna Kristu lireke kumala. Jezu akhadziwa kuti moyo wa nsiku zino ungadakhala wakunesa na kuti tingadadzagumana na bzinthu bzakupasa thupo pabodzi na bzineso. Mu there lace la nyakubzala mbeu, Jezu adalewa kuti wanthu winango angadabvuma ‘fala la Umambo’ acilatiza nyongo pakuyamba. Koma na kupita kwa nthawe, wanthuwo angadaluza nyongo yawo thangwe ra ‘thupo na bzinthu bza m’dzikoli pabodzi na mphanvu yakupumpsa ya cuma.’ (Mateu 13:19-22; Marko 4:19) Tikasaya kusamala, tingatazire kutumikira Yahova bwino-bwino thangwe ra thupo la moyo wathu wa nsiku na nsiku. Ndipopa Jezu adacenjeza anyakupfunza wace kuti: ‘Samalani kuti mitima yanu ireke kulemedwa na kudya kwene-kwene, kumwa kwene-kwene pabodzi na thupo la pa moyo.’—Luka 21:34.

4. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kudziwa penu lufoyi lathu kuna Kristu ndakulimba? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 21.)

4 Ninga Pedru, tingalatize kuti timbafuna Kristu mwa kuikha basa la kupalizira pa mbuto yakuyamba pa moyo wathu. Kodi tingatsimikize tani kuti tinkupitiriza kucita bzimwebzi? Tingabzibvunze kuti: ‘Kodi n’ciyani comwe ndimbafuna kwene-kwene pa moyo wangu? Kodi mtendere wangu umbabwera thangwe ra kutumikira Yahova ayai umbabwera thangwe ra bzinthu bzinango?’ Kuti tikwanise kutawira mibvunzoyi, bwerani tiwone mbali zitatu zomwe ni mabasa, bzakutsangalaza na bzinthu bzakuthupi bzomwe bzingatepese lufoyi lathu kuna Kristu.

IKHANI BASA LANU LAKUTHUPI PA MBUTO YAKUTHEMERA

5. Kodi misolo ya mabanja ina udindo bwanyi?

5 Pedru akhandokomedwa lini na basa la kupha nsomba. Iye akhacita basalo kuti asamalire banja lace. Nsiku zino, Yahova ambafuna kuti misolo ya mabanja imbasamalire mabanja yawo mwakuthupi. (1 Timotio 5:8) Misoloyo in’funika kumbaphata basalo na nyongo. Koma nsiku zakumalizira zino, mabasa yakuthupi yankupasisa thupo kwene-kwene.

6. Kodi n’thangwe ranyi mabasa yakunembedwa yankukhala yakunetesa?

6 Mabasa yomwe yalipo njakucepa koma wanthu mbazinji omwe ankufuna mabasayo. Thangwe ra bzimwebzi, wanthu azinji ankulinga kugumana basa. Azinji ambabvuma kuphata basa kwa nthawe zizinji acitambira kobiri zakucepa. Ma empreza yambayeza kucepesa anyabasa kuti yagumane phindu. Thangwe ra bzimwebzi, azinji ambagopa kuti angaluze basa lawo ndipopa ambabvuma kucita ciri-cense comwe bwana wawo angawauze. Na tenepo anyabasawo ambakhala wakupanikizika kwene-kwene, wakuneta mpaka pinango kufika pa kuduwala.

Akristau mbakukhulupirika kwene-kwene kwa Yahova kuposa kwa munthu ali-wense

7, 8. (a) Kodi tin’funika kukhala wakukhulupirika kwa mbani? (b) Kodi n’ciyani comwe m’bale munango ku Tailândia adacita pa nkhani ya basa lace?

7 Ninga Akristau, tin’funika kukhala wakukhulupirika kwene-kwene kwa Yahova kuposa munthu ali-wense, kuphatanidzambo bwana wathu. (Luka 10:27) Basa lathu lakuthupi ni njira yakundogumanira bzakusaya bzathu bzakuthupi na kuthandizira utumiki bwathu. Koma tikasaya kusamala, mabasa yathu yakuthupi yangatitepese mwauzimu. Tingapfunze na ciratizo ca m’bale munango wa ku Tailândia. Iye adati:  “Basa langu lakukonza makomputadori ndabwino kwene-kwene, koma likhandicitisa kuphata basa kwa nthawe zizinji ndipo ndikhasaya nthawe ya kucita bzinthu bzauzimu. Pakumalizira pace ndidawona kuti ndikhafunika kusiya basalo kuti ndiikhe pa mbuto yakuyamba Umambo.” Kodi n’ciyani comwe m’baleyu adacita?

8 Iye adati: “Ndidamala gole libodzi ndinkukonzekera ndipo ndidasankhula kumbagulisa sorvete mu msewu. Pakuyamba, ndikhaneseka kugumana kobiri ndipo ndikhakhala wakusunama. Ndikagumana na anzangu omwe ndikhaphata nawo basa, akhandiseka ndipo akhandibvunza kuti n’thangwe ranyi ndidakumbuka kusiya basa la kukonza makomputadori mu cipinda cakudjedjera bwino kuti ndicite malonda ya kugulisa sorvete. Inepano ndikhakumbira Yahova kuti andithandize kulimbana na bzimwebzi na kuti andithandize kukwanisa cakulinga cangu ca kukhala na nthawe zizinji za kucita bzinthu bzauzimu. Mwakusaya kutenga nthawe, bzinthu bzidayamba kundifambira bwino. Ndidayamba kudziwa goso lomwe anyakugulawo akhambafuna ndipo ndidakhala na luso la kumbakonza sorveteyo. Mwakusaya kutenga nthawe, ndidayamba kumbagulisa sorvete yense nsiku ibodzi, ndipo bzinthu bzidayamba kundifambira bwino kuposa pomwe ndikhaphata basa la kukonza makomputadori. Bzimwebzi bzimbandikondwesa thangwe tsapano ndiri lini pomwe wakupanikizika ndipo ndiribe thupo lomwe ndikhanalo pomwe ndikhaphata basa lakunembedwa. Kuposa bzense, ndikubva kukhala wakufendererana na Yahova.”—Werengani Mateu 5:3, 6.

Kodi ndimbawona basa langu kukhala labwino kwene-kwene kuposa kutumikira Mulungu?

9. Kodi tingapitirize tani kuikha basa lathu lakunembedwa pa mbuto yakuyamba?

9 Yahova ambatenda tikambaphata basa na nyongo. Kuphata basa na nyongo kumbapasa phindu. (Mimwani 12:14) Koma tin’funika kusamala kuti basa lathu lireke kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa utumiki bwathu kuna Yahova. Pa nkhani ya bzakusaya bzathu bzakufunika bza nsiku na nsiku, Jezu adati: ‘Pitirizani kuikha pakutoma, Umambo bwa Mulungu, na cirungamo cace; ndipo bzinango bzense bzin’dzathumiziridwa kwa imwepo.’ (Mateu 6:33) Tsono tingadziwe tani kuti tinkuikha basa lathu lakuthupi pa mbuto yakuthemera? Tingabzibvunze kuti: ‘Kodi basa langu ndimbaliwona kukhala labwino na lakukondwesa kwene-kwene koma kutumikira Mulungu ndicimbakuwona ninga mwambo ayai ninga kwakunetesa?’ Kukumbukira mbvunzoyu kungatithandize kuwona bzomwe timbafuna kwene-kwene.

10. Kodi Jezu adapereka pfunziro lakufunika liponi?

10 Jezu ambatipfunzisa bzomwe tin’funika kuikha pa mbuto yakuyamba pa moyo wathu. Nsiku inango, Jezu adazungira Mariya na Marta. Mwakusaya kucedwa, Marta adayamba kukonzekera cakudya kuti Jezuyo adye, koma Mariya adakhala pansi pafupi na Jezu acimbamutetekera. Marta adayamba kudandaula kuti Mariya akhamuthandiza lini. Jezu adauza Marta kuti: ‘Mariya wasankhula cinthu cabwino kwene-kwene, ndipo an’dzatengeredwa lini cinthu cimweci.’ (Luka 10:38-42) Pamwepa, Jezu adapereka pfunziro lakufunika. Kuti titcenkhe kupumpsika na bzakusaya bzathu nakuti tilatize lufoyi lathu pa Kristu, tin’funika kusankhula ‘cinthu cabwino kwene-kwene.’ Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti uxamwali bwathu na  Yahova bun’funika kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu.

KODI TIN’FUNIKA KUMBAWONA TANI BZAKUTSANGALAZA?

11. Kodi Bibliya limbalewa ciyani pa nkhani ya kupuma?

11 Timbakhala na moyo wakutanganika kwene-kwene mwakuti timbafunikira nthawe yakupuma. Bibliya limbalewa kuti: ‘Palibe comwe n’cabwino kwa munthu kuposa kudya, kumwa na kukondwesa mtima wace pa basa lace lomwe aphata na nyongo.’ (Mpalizi 2:24) Jezu akhadziwa kuti anyakupfunza wace akhafunikambo kupuma. Mwa ciratizo, pomwe iwo adaphata basa mwamphanvu lakupalizira, Jezu adawauza kuti: ‘Tendeni kwatekha kuti mukapume pang’ono.’—Marko 6:31, 32.

12. N’thangwe ranyi tinʼfunika kukhala tceru pa nkhani ya bzakutsangalaza na masenzeka? Fotokozani ciratizo.

12 Tingapume mwa kucita masenzeka na bzakutsangalaza. Koma tin’funika kukhala tceru kuti bzimwebzi bzileke kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu. Mu nthawe ya apostolo, wanthu azinji akhana mkhalidwe wakuti: ‘Mbatidyeni ndipo mbatimweni, pakuti mangwana tinifa.’ (1 Wakolinto 15:32) Mkhalidweyu ulipombo nsiku zino. Mwa ciratizo, tswaka munango ku Europa, adayamba kumbagumanika pa mitsonkhano ya gwere. Koma iye akhambafuna kwene-kwene bzakutsangalaza ndipo adaleka kumbatsonkhana na Mboni za Yahova. Na nthawe, iye adazindikira kuti kufunisisa kwace masenzekayo kudamubweresera mabvuto mazinji. Iye adayamba pomwe kupfunza Bibliya, ndipo na nthawe, adayamba kumbapalizirambo bzipsa bzabwino. Pomwe adabatizidwa, iye adati: “Bzimbandiwawa ndikakumbukira kuti ndidataya nthawe zizinji ndinkulinga bzakutsangalaza bzomwe dzikoli limbapereka, koma tsapano ndinkuzindikira kuti kutumikira Yahova ndiko kumbabweresa mtendere uzinji.”

13. (a) Fotokozani ciratizo comwe cinkuwonesa kuti n’kuphonyeka munthu kumala nthawe zizinji ankucita masenzeka na bzakutsangalaza. (b) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kuti masenzeka na bzakutsangalaza timbabziwone mu njira yakuthemera?

13 Bzakutsangalaza bzingatithandize kukhala wakutsudzuka ticigumana pomwe mphanvu. Tsono, tin’funika kumala nthawe zingasi tinkucita bzakutsangalaza? Kuti titawire mbvunzoyu, mbatikumbukireni ciratizo ici: Wanthu azinji ambafuna mabolo na madosi. Koma timbadziwa kuti kudya bzimwebzi kwene-kwene kungadzonge thanzi lathu. Ndipopa kuti tikhale na thanzi labwino, tin’funika kumbadya bzakudya bzomwe bzingatipase thanzi. Mwa njira ibodzi-bodziyi, tikambamala nthawe zizinji tinkucita bzakutsangalaza na masenzeka, uxamwali bwathu na Yahova bungafambe lini bwino. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kudziwa penu tinkuikha masenzeka pa mbuto yakuthemera? Cinthu cibodzi comwe tingacite ni kusankhula mdzinga ticinemba nthawe zomwe tamala pakucita bzinthu bzauzimu mkati mwa mdzingayo, ninga mitsonkhano, basa lakupalizira na kupfunza Bibliya. Tikamala tinganembembo nthawe zomwe timbamala tinkucita bzakutsangalaza mkati mwa mdzinga ubodzi-bodziyo, ninga masenzeka ya mpira, kuwona mavidiyo, ma TV na masenzeka yakusiyana-siyana. Tikandendemeza nthawe zomwe taphatazo, kodi zinkutiuza ciyani? Kodi zinkulatiza kuti tin’funika kucinja cinthu cinango?—Werengani Wayefezo 5:15, 16.

14. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kusankhula masenzeka na bzakutsangalaza bzabwino?

14 Yahova ambafuna kuti timbasankhule bwino bzakutsangalaza, ndipo misolo ya mabanja in’funikambo kumbasankhulira mabanja yawo. Mu Bibliya, Yahova ambatipasa mitemo yomwe imbatiuza momwe iye ambakumbukira. Mitemoyo  imbatithandiza kuti timbacite bzakusankhula bzabwino. (Onani mafala ya m’nyansi.) Masenzeka yabwino ni ‘mphaso ya Mulungu.’ (Mpalizi 3:12, 13) N’cadidi kuti munthu ali-wense angasankhule masenzeka yali-yense yomwe angakomedwe nayo. (Wagalata 6:4, 5) Tsono, pa masenzeka yali-yense yomwe tingasankhule, tin’funika kukhala wakusamala. Jezu adalewa kuti: ‘Komwe kuna cuma cako, mtima wako umbakhala kumweko.’ (Mateu 6:21) Lufoyi lomwe tinalo kwa Mambo wathu Jezu, limbaticitisa kuti timbakumbuke, timbalewelewe na kucita bzinthu mu njira yomwe imbalatiza kuti Umambo bwa Mulungu ni bwakufunika kwene-kwene kwa ife kuposa cinthu ciri-cense.—Wafiripo 1:9, 10.

KULIMBANA NA BVUTO LAKUFUNA BZINTHU BZAKUTHUPI

15, 16. (a) Kodi kufunisisa bzinthu bzakuthupi kungakhale tani msampha kwa ifepano? (b) Kodi ni malango yaponi ya nzeru yomwe Jezu adayapereka pakulewa bza bzinthu bzakuthupi?

15 Wanthu azinji nsiku zino ambakhumba kukhala na bzakubvala bzakuumira, mitedwe, mitcini ya nzeru na bzinthu bzinango. Iwo ambakhala na bvuto lakufunisisa bzinthu bzakuthupi ndipo ambawona kobiri na bzinthu bzinango kuti mpsakufunika kwene-kwene pa moyo wawo kuposa cinthu ciri-cense. Ninga mkristau, kodi n’ciyani cinthu cakufunika kwene-kwene kuna imwepo? Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi ndimbamala nthawe zizinji ndinkukumbuka bza kukhala na kanderendere ayai bzinthu bzakucosedwa tsapanopa bzomwe bzimbafunidwa na wanthu azinji kuposa nthawe yomwe ndimbamala  ndinkukonzekera mitsonkhano ya gwere? Kodi ndimbakhala wakutanganika na mabasa ya nsiku na nsiku mwakuti ndimbasaya nthawe ya kucita mpembo ayai kuwerenga Bibliya?’ Tikasaya kusamala, tingayambe kufuna bzinthu bzakuthupi kwene-kwene kuposa kufuna Kristu. Bwerani timbakumbukire mafala ya Jezu yakuti: ‘Cenjerani na kusirira kwa nsanje kwa mtundu uli-wense.’ (Luka 12:15) N’thangwe ranyi iye adalewa bzimwebzi?

Bzingakwanisike lini kupasa Yahova bzabwino bzomwe tingakwanise koma pa nthawe ibodzi-bodziyo ticimbalinga bzinthu bzakuthupi

16 Jezu adalewa kuti ‘palibe munthu omwe angakwanise kuphatira basa ambuya awiri.’ Iye patsogolo pace adalewa kuti: ‘Mungakwanise lini kuphatira basa Mulungu na kuphatira basa kobiri pabodzi.’ Bzingakwanisike lini kupasa Yahova bzabwino bzomwe tingakwanise koma pa nthawe ibodzi-bodziyo ticimbalinga bzinthu bzakuthupi. Jezu adalewa thangwe race. Iye adati: ‘Tin’dzawenga m’bodzi, ticidzafuna munangoyo; ayai tin’dzabvera m’bodzi, ticidzanyoza munangoyo.’ (Mateu 6:24) Pakuti ndife wakuperewera, tin’funika kupitiriza kulimbana na ‘bzikhumbo bza thupi lathu,’ kuphatanidza kufuna bzinthu bzakuthupi.—Wayefezo 2:3.

17. (a) N’thangwe ranyi wanthu winango ambawona kuti mpsakunesa kuikha bzinthu bzakuthupi pa mbuto yakuthemera? (b) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kumalisa bvuto la kufuna kwene-kwene bzinthu bzakuthupi?

17 Wanthu azinji ambandolinga bzikhumbo bzawo na bzinthu bzakutsangalaza ndipo ambawona ninga kuti mpsakunesa kuikha bzinthu bzakuthupi pa mbuto yakuthembera. (Werengani 1 Wakolinto 2:14.) Pakuti iwo ambakwanisa lini kukumbuka bwino-bwino, bzingakhale bzakuwanesa kusiyanisa bzabwino na bzakuipa. (Wahebereu 5:11-14) Cikhumbo cawo pa bzinthu bzakuthupi cimbayenda cicithumizirika. Akambabzigumana bzomwe ambakhumbabzo, ndipo pomwe ambabzifunisisa. (Mpalizi 5:10) Koma pana cinthu cinango comwe tingacite kuti tilimbane na makumbukidwe yamweya. Kuwerenga Fala la Mulungu mwakukhazikika kun’dzatithandiza kuti tikwanise kukunda bvuto la kufunisisa bzinthu bzakuthupi. (1 Pedru 2:2) Jezu akhambakumbukira nzeru za Yahova ndipo bzimwebzi bzikhamuthandiza kulimbana na mayezo ya Dyabu. (Mateu 4:8-10) Nsiku zino, tin’funikambo kuphatisa basa Fala la Mulungu pa moyo wathu penu tin’funa kumalisa bvuto la kufunisisa bzinthu bzakuthupi. Bzimwebzi bzin’dzalatiza kuti timbafuna kwene-kwene Jezu kuposa bzinthu bzakuthupi.

Kodi n’ciyani cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wanu (Onani ndime 18)

18. Kodi imwepo mwatsimikiza kucita ciyani?

18 Pomwe Jezu adabvunza Pedru kuti ‘Kodi iwepo umbandifuna kwene-kwene kuposa izi?’ iye akhathandiza Pedru kuti awone kuti kutumikira Yahova ndico cinthu comwe iye akhafunika kuikha pa mbuto yakuyamba pa moyo wace. Dzina lakuti Pedru limbathandauza “Dutswa la Tsendwa.” Makhalidwe yabwino ya Pedru yangandendemezedwe na tsendwa. (Mabasa 4:5-20) Nsiku zino tin’funikambo kulimbisa lufoyi lathu kuna Kristu. Na tenepo, tin’funika kuwonesesa kuti tinkuikha pa mbuto yakuthemera basa lathu, bzakutsangalaza na bzinthu bzakuthupi. Tikacita bzimwebzi, tin’dzakhala ninga momwe Pedru adalewera kuti: ‘Mbuya, imwepo mun’dziwa kuti inepano ndimbakufunani.’

Onani nkhani ya msolo wakuti ‘Kodi Zimene Mumachita pa Nthawi Yosangalala Zimakhala Zopindulitsa?’ mu Nsanza ya Mulindiri ya Chichewa ya 15 Outubro, 2011, matsamba 9-12, ndime 6-15.