NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Maio 2017

Revistayi ina nkhani zomwe zin’dzapfunzidwa kuyambira pa 3-30 Julho, 2017.

Thandizani ‘Alendo’ Kuti Atumikire Yahova Mwakukondwa

Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tipalizire bzipsa bzabwino kwa alendo omwe anati kudziwa Yahova?

Thandizani Wana wa ‘Alendo’ Wakucokera M’madziko Manango

Penu imwepo ndimwe m’bodzi wa abereki omwe ali m’dziko lacirendo, kodi mungathandize tani wana wanu kuti apfunze bza Yahova? Kodi wanthu winango angakuthandizenimbo tani?

Pitirizani Kulimbisa Lufoyi Lanu kwa Yahova

Akristau winango wa m’magole dzana yakuyambirira, adaleka kukhala na lufoyi lomwe akhanalo pakuyambirira. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kuti tipitirize kukulisa lufoyi lomwe tinalo kwa Yahova?

“Kodi Iwepo Umbandifuna Kwene-kwene Kuposa Izi?”

Jezu adapfunzisa Simau Pedru pfunziro lakufunika kwene-kwene pa nkhani ya kuikha bzinthu bzakufunika pa mbuto yakuyamba. Kodi pfunziroli lingaphatembo basa kwa ife nsiku zino?

Kukhala na Moyo Wakusaya Kufuna Bzizinji Kumbabweresa Cikondweso

Kodi n’ciyani comwe cidacitisa banja linango kuyamba kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji? Kodi iwo adacita tani bzimwebzo? Kodi n’thangwe ranyi cakusankhula cawo cimbawakondwesa?

NKHANI YA MOYO WANGU

Kukhala Nkhuthu Kumbanditazisa Lini Kupfunzisa Winango bza Yahova

Walter Markin ni mkhuthu, napo bziri tenepo iye adakhala na moyo wakukondwa ndipo adasimbidwa kwene-kwene pa kutumikira kwace Yahova Mulungu.