Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

‘Ndokoni Mukapfunzise Wanthu wa Mitundu Yense’

‘Ndokoni Mukapfunzise Wanthu wa Mitundu Yense’

‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense, muciwabatiza . . . , na kuwapfunzisa kusunga bzinthu bzense bzomwe ndidakuuzani.’—MAT. 28:19, 20.

NYIMBO: 141, 97

1, 2. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe ingabwere thangwe ra mafala ya Jezu ya pa Mateu 24:14?

PAKUTI wanthu angabverane nafe ayai angatitsutse kwene-kwene, mbang’ono-ng’ono womwe angalewe kuti Mboni za Yahova ninga gulu zimbadziwika lini na basa lawo lakupalizira. Pinango mudagumana kale na wanthu mu utumiki bwanu womwe adalewa kale kuti napo iwo ambatsutsa bzikhulupiro bzathu, koma ambalemekeza basa lathu. Ninga momwe timbadziwira, Jezu akhadalewa kale kuti bzipsa bzabwino bza Umambo bzingadadzapalizidwa pa dziko lense la pansi komwe kuna wanthu. (Mat. 24:14) Tsono timbadziwa tani kuti basa lomwe timbacitali n’kukwanisikadi kwa polofeciya ya Jezu? Kodi kungakhale kubzikuza kulewa kuti ndifepano omwe tinkucita basali?

2 Wanthu wa m’bzipembedzo bzizinji ambakukumbuka kuti ndiwo omwe ankupalizira bzipsa bzabwino. Na tenepo, nyongo yawo imbandomalira pa umboni bwa iwo wokha, mabasa ya cipembedzo ayai nkhani zakufotokozedwa pa bzikasi bzakumwazira nkhani—bzomwe bzingakhale TV ayai interneti. Winango ambacita mabasa yakulatiza ubwino bwawo ayai ambacita nyongo pa mabasa ya ulapi na nkhani za  mapfunziro. Kodi bzimwebzi bzinkubverana tani pakufuna kundendemeza na mtemo omwe Jezu adapereka kuna anyakupfunza wace?

3. Mwakubverana na Mateu 28:19, 20, kodi ni bzinthu bzinai bziponi bzomwe ateweri wa Jezu an’funika kucita?

3 Kodi anyakupfunza wa Jezu akhambadikhirira kuti wanthu ndiwo ambabwere kuna iwo? Ne na pang’onopo! Jezu atandolamusidwa, adatuma anyakupfunza wace aciwauza kuti: ‘Ndokoni mukapfunzise wanthu wa mitundu yense, muciwabatiza . . . , na kuwapfunzisa kusunga bzinthu bzense bzomwe ndidakuuzani.’ (Mat. 28:19, 20) Pakhafunika kucita bzinthu bzinai. Tin’funika kukhala na anyakupfunza, kuwabatiza, na kuwapfunzisa, koma kodi n’ciyani cinthu cakuyamba comwe tin’funika kucita? Jezu adati: ‘Ndokoni’! Mwakubverana na lamulo limweri, m’pfunzi mbodzi wa Bibliya adati: “Fala lakuti ‘ndokoni’ ni basa kuna nyakukhulupira ali-wense kuti alicite napo m’mbali mwa msewu ayai mbali inango ya nyanza.”—Mat. 10:7; Lu. 10:3.

4. Kodi kukhala ‘akhombwe wa wanthu’ kumbaphatanidza ciyani?

4 Kodi Jezu akhalewa bza nyongo ya nyakupfunza wace, m’bodzi na m’bodzi payekha ayai akhalewa bza basa lakulinganizidwa ninga gulu kuti lipalizire bzipsa bzabwino? Pakuti munthu m’bodzi angakwanise lini kupalizira ‘mitundu yense ya wanthu’, basali lingadafunika kucitidwa na gulu la wanthu. Jezu adalatiza kuti basali ndakufunika kwene-kwene pomwe iye adacemera anyakupfunza wace kuti akhale ‘akhombwe wa wanthu.’ (Werengani Mateu 4:18-22.) Kusodza komwe Jezu akhalewa pamwepa ni khombwe lini omwe ankundophatisa basa nyambzo pa medzo ndipo adandokhala phe acimbadikhirira kuti nsomba ibwere. M’mbuto mwace iye akhalewa bza mabwazi ayai rede—yomwe pangadafunika basa la mphanvu lomwe lingadacitidwa na wanthu azinji mwaciphatano.—Lu. 5:1-11.

5. Kodi ni mibvunzo minai iponi yomwe in’funika kutawiridwa ndipo thangwe ranyi?

5 Kuti tidziwe womwe ankupalizira bzipsa bzabwino pa kukwanisika kwa polofesiya ya Jezu, tin’funika kutawira mibvunzo minai iyi:

  • Kodi mafala yakupalizidwayo yakhafunika kukhala yaponi?

  • Kodi cakulinga cathu cin’funika kukhala ciponi pakucita basa limweri?

  • Kodi basa limweri likhafunika kuphatidwa m’njira ziponi?

  • Kodi n’kuponi komwe basali likhafunika kucitidwa ndipo lingadamala nthawe zingasi?

Mitawiro ya mibvunzoyi intithandiza lini kokha pa kuzindikira mbani womwe ankucita basa lakupulumusa moyoli koma intithandizambo kuti tipirire pa kucita basali.—1 Tim. 4:16.

KODI MAFALAYO YAKHAFUNIKA KUKHALA YAPONI?

6. Kodi mungatsimikize tani kuti mafala yomwe Mboni za Yahova zimbapalizira njacadidi?

6 Werengani Luka 4:43. Jezu akhapalizira ‘bzipsa bzabwino bza Umambo,’ ndipo iye akhadikhira kuti anyakupfunza wace acitembo bzibodzi-bodzi. Kodi ni gulu liponi la wanthu lomwe limbapalizira mafalaya kwa ‘wanthu wa mitundu yense?’ Mtawiro ngwakudziwikiratu kuti ni kokha Mboni za Yahova. Napo winango wakutsutsa ambazindikira bzimwebzi. Mwa ciratizo, nyansembe m’bodzi adauza wa Mboni za Yahova kuti iye adakhala madziko mazinji yakusiyana-siyana ndipo iye akhambabvunza wa mboni za Yahova wa dziko liri-lense mafala yomwe iwo akhapalizirayo. Kodi iye adatawiridwa tani? Nyansembeyo adati: “Wensene akhali wakupusa ndipo adapereka mtawiro ubodzi-bodzi wakuti: ‘Bzipsa bzabwino bza Umambo.’” M’mbuto mwakukhala “wakupusa,” tenepo Mboni zire zidatawira mwaciphatano, ninga momwe bzimbafunikira kwa Akristau wacadidi. (1 Wak. 1:10) Ndipo iwo adalewa mafala yakugumanika mu Nsanza ya Mulindiri yakudziwisa Umambo bwa Yahova. Revistayi inkugumanika m’bzirewedwe bzakukwana 254 ndipo makopiya pafupi-pafupi 59 midyau  ya revista iri-yense yambakonzedwa, ndipo ni revista yomwe imbagawiridwa kwene-kwene pa dziko lense la pansi.

7. Kodi timbadziwa tani kuti akulu-akulu wa bzipembedzo ambapalizira lini mafala yacadidi?

7 Akulu-akulu wa bzipembedzo ambapalizira lini Umambo bwa Mulungu. Penu iwo ambalewa bza Umambo, azinji ambalewa bza umbambobo ninga cinthu comwe ciri mu mtima mwa Mkristau. (Lu. 17:21) Iwo ambathandiza lini wanthu kubvesesa Umambo bwa Mulungu kuti ni boma lakudzulu pabodzi na Jezu Kristu ninga Mtongi, bomwe bun’dzamalisa mabvuto yense ya wanthu, nakuti tsapanopapa bun’dzamalisa uipi bwense pa dziko la pansi. (Cibv. 19:11-21) M’mbuto mwa bzimwebzi, iwo awona kuti kuli bwino kundokumbukira Jezu pa Natale na paskwa. Iwo ambawoneka kuti ambadziwa lini bzomwe Jezu an’dzacita ninga Mtongi mupsa wa dziko la pansi. Pakuti iwo ambabvesesa lini mafala yomwe yambapaliziridwa, n’bzakudabwisa lini kudziwa kuti iwo atazirambo kuwona cakulinga cakucitira basali.

KODI CAKULINGA CATHU CIN’FUNIKA KUKHALA CIPONI PAKUCITA BASA LIMWERI?

8. Kodi ni cakulinga ciponi cakuipa comwe cimbacitika pa basa lakupalizira?

8 Kodi cakulinga cathu cin’funika kukhala ciponi pakucita basa lakupalizirali? Cakulinga ca basali n’cakugumana lini kobiri ne kumanga nyumba zakuti bwerani mudzawone. Jezu adalewa kwa anyakupfunza wace kuti: ‘Mwatambira fovolo, perekani fovolo.’ (Mat. 10:8) Fala la Mulungu lin’funika lini kucitidwa malonda. (2 Wak. 2:17) Anyakupalizira mafalaya an’funika lini kucita kupasidwa kobiri kuti acite basali. (Werengani Mabasa 20:33-35.) Napo malangoya njakubveka bwino, bzipembedzo bzizinji bzimbayateweza lini thangwe bzimbasunda wanthu kuti apereke kobiri na cakulinga cakuti cipembebzo cawo cipitirize. Ibzo bzimbaphatisa basa kobirizo kuti bziripire atsogoleri, pabodzi na anyabasa winango. Kawiri-kawiri, atsogoleri wa bzipembedzo ambakoya cuma cizinji.—Cibv. 17:4, 5.

9. Kodi Mboni za Yahova zimbalatiza tani kuti zimbacita basa lakupalizira na cakulinga cabwino?

9 Kodi Mboni za Yahova zimbacita tani kuti zigumane kobiri? Basa lawo limbathandizidwa na bzakupereka bzaufulu. (2 Wak. 9:7) Pa Nyumba zawo za Umambo na pa mitsonkhano ikulu-kulu pambasundidwa lini kobiri. Kuthumizira bzimwebzi, mu gole lamala lokhali, Mboni za Yahova zidadzonga 1.93 bidyau za nthawe pa basa lakupalizira bzipsa bzabwino na kucitisa mapfunziro ya Bibliya yakupitirira 9 midyau mwezi uli-wense. Bzakudabwisa n’bzakuti iwo alibe kupasidwa ciri-cense kuti acite basa limweri koma mwakukondwa adapereka bzinthu bzawo pakuthandizira basali. Pakulewa bza basa la kupalizira la Mboni za Yahova nyakufufudza nkhani winango adalewa kuti: “Cakulinga cawo cikulu ni kupalizira na kupfunzisa. . . . Pakati pawo palibe akulu-akulu wa cipembedzo, bzomwe bzimbacitisa kuti paleke kudzongeka kobiri.” Tsono kodi cakulinga cathu n’ciyani pakucita basali? Kulewa mwacigwatho, timbacita basali mwakufunisisa thangwe timbafuna Yahova ndipo timbafunambo anzathu. Mzimu wakubziperekayu unkuthandizira pa kukwanisika kwa polofesiya ya pa Psalymo 110:3. (Werengani.)

KODI BASA LIMWERI LIKHAFUNIKA KUPHATIDWA M’NJIRA ZIPONI?

Timbapalizira kuli-kwense komwe wanthu angagumanike (Onani ndime 10)

10. Kodi Jezu na anyankupfunza wace adaphatisa basa njira ziponi pakupalizira?

10 Kodi Jezu na anyakupfunza wace adaphatisa basa njira ziponi kuti apalizire bzipsa bzabwino? Iwo akhafikira wanthu kuli-kwense komwe iwo akhagumanika—m’mbuto za padeca na m’mii mwawo. Basa lakupalizirali lidaphatanidza kunyang’ana wanthu wakuthemera ku nyumba na nyumba. (Mat. 10:11; Lu. 8:1; Mab. 5:42; 20:20) Basa lakulinganizikali likhalatiza kuti pakhalibe tsankhulo.

11, 12. Pa nkhani ya kupalizira bzipsa bzabwino, kodi tingasiyanise tani pakati pa nyongo yomwe bzipembedzo bzacikristau bzimbacita na nyongo yomwe wanthu wa Yahova ambacita?

 11 Kodi bzipembedzo bzacikristau bzimbacita tani na basa limweri? Kazinji kense, wanthu wa bzipembedzo ambakomedwa kupalizidwa na mtsogoleri wa cipembedzo omwe ambapasidwa kobiri. Koma m’mbuto mwa kukhala ‘akhombwe wa wanthu,’ atsogoleri wa bzipembedzo bzacikristau ambaphatisisa ‘nsomba’zomwe anazo kale. Atsogoleri wa bzipembedzowa ambayezera kuphatisa basa njira zinango zakupalizirira. Mwa ciratizo, kumayambiriro kwa gole la 2001, Papa João Paulo waciwiri adalewa pa tsamba linango kuti: “Na kupita kwa magole, kawiri-kawiri ndikhakonkhanisa wanthu kuti adzabve upalizi bwatsapano. Ndinkucita pomwe bzimwebzi tsapano . . . Tin’funika kubwezeresa pomwe mkati mwa ife citsimikizo camphanvu ca Paulo, omwe adakuwa kuti: ‘Tsoka kwa ine penu ndikasaya kupalizira Mafala ya Mulungu.’” Papa adalewa kuti basa limweri “lin’funika lini kucitidwa na gulu ‘lakupambulika’ ne, koma ni udindo kuna ali-wense mwa wanthu wa Mulungu.” Tsono kodi wanthu azinji adacita tani na mkumbiro umweyu?

12 Tani pakulewa bza Mboni za Yahova? Ndiwo okha omwe ankupalizira kuti Jezu ankutonga kale ninga Mambo kuyambira mu 1914. Ninga momwe Jezu adalewera, iwo ambaikha patsogolo basa lakupalizira. (Mar. 13:10) Bukhu lakuti Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners (Midjirikiro ya CikhulupiroMagwere Yaciamerika na Anyakuyathandizira Wace) lidati: “Kwa Mboni za Yahova, kupalizira ni cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa bzense.” Mwa kulewa mafala ya Mboni inango, nyakunemba bukhuyo adapitiriza kuti: “Akagwedwa na njala, bvuto lakusunama ayai kudwala iwo ambathandizana . . . koma ambayebwa lini basa lawo likulu lomwe ni kupalizira bzipsa pakulewa bza cimaliziro ca dzikoli na bzomwe wanthu an’funika kucita kuti adzapulumuke.” Mboni za Yahova zinkupitiriza kupalizira bzipsa, mwa kuphatisa basa njira zomwe Jezu na anyakupfunza wace adaziphatisira basa.

KODI N’KUPONI KOMWE BASALI LIKHAFUNIKA KUCITIDWA NDIPO LINGADAMALA NTHAWE ZINGASI?

13. Kodi basa lakupalizira lingadafika mpaka kuponi?

13 Jezu adafotokoza kuti bzipsa bzabwino bzin’dzapaliziridwa ‘pa dziko lense komwe kuna wanthu.’ (Mat. 24:14) Jezu adalewa kuti anyakupfunza wace angadacokera kwa ‘wanthu wa mitundu yense.’ (Mat. 28:19, 20) Limweri lingadakhala basa lakucitika pa dziko lense la pansi.

14, 15. Kodi n’bziponi bzinkulatiza kuti Mboni za Yahova zinkukwanisa polofesiya ya Jezu yakulewa bza komwe basa lakupalizira lingadacitikira? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 13.)

14 Kuti tibvesese momwe Mboni za Yahova zinkukwanisira polofesiya ya Jezu pakulewa bza mbuto yomwe basa lakupalizira lingadacitikira, bwerani tiwone nfundo zinango. Ku Estados Unidos kuna atsogoleri pafupi-fupi wakukwana 600.000 m’mbuto zakusiyana-siyana, tsono kuna Mboni za Yahova zinango zakukwana 1.200.000. Pa dziko lense la pansi cipembedzo Cacikatolika cina anyansembe wakukwana 400.000. Tsapano kumbukirani mulewengo wa  Mboni za Yahova zomwe zinkucita basa lakupalizira bza Umambo. Pa dziko lense la pansi, atumiki wakubzipereka wakupitirira 8 midyau ankupalizira wanthu m’madziko yakukwana 240. Basali linkucitika mwakudabwisa kwene-kwene, bzensene na cakulinga ca kutumbiza na kulemekeza Yahova!—Psal. 34:1; 51:15.

15 Ninga Mboni za Yahova, tina cikhumbo cakuti tifikire wanthu azinji na bzipsa bzabwino cimaliziro cikanati kufika. Na thangwe limweri, timbadziwika na basa lomwe timbacita mwa kusandulizira na kugawira mabukhu yakufotokoza Bibliya. Bzulu na bzulu bza mabukhu, marevista, tumatsamba, micemo ya mitsonkhano ya cigawo pabodzi na yacikumbutso imbagawiridwa fovolo. Timbakonza mabukhu yakusiyana-siyana m’bzirewedwe bzakupitirira 700. Makopiya yakuposa 200 midyau ya Baibulo la Dziko Latsopano la Malemba Opatulika yambacosedwa m’bzirewedwe bzakuposa 130. Gole lokha lamalali, tidakonza pafupi-fupi 4.5 bidyau ya mabukhu yakufotokoza Bibliya. Webisaiti yathu inkugumanika m’bzirewedwe bzakupitirira 750. Kodi ni gulu liponi linango la apalizi lomwe linkucitambo basa ninga limweri?

16. N’ciyani cimbatidziwisa kuti Mboni za Yahova zina mzimu wa Mulungu?

16 Kodi basa lakupalizira lomwe likhadalewedwa kale lingadapitiriza kucitidwa mpaka lini? Jezu adalewa kuti basa lakucitika padziko lenseneli lingadapitiriza kucitidwa mpaka mu nsiku zakumalizira, ‘pamwepo cimaliziro cin’dzafika.’ Kodi ni gulu linango liponi lacipembedzo lomwe linkupitiriza kupalizira bzipsa bzabwino mkati mwa nsiku zakumalizira zino? Wanthu winango omwe timbagumana nawo mu utumiki angalewe kuti: “Tina mzimu wakucena, koma imwepo ndimwe munkucita basali.” Kodi limweri ni thangwe lini lakutilimbisa lakulatiza kuti tina mzimu wa Mulungu? (Mab. 1:8; 1 Pe. 4:14) Nthawe na nthawe magulu ya bzipembedzo yayezera kucita ninga momwe Mboni za Yahova zimbacitira nthawe zense, koma atazira. Winango ambacita mabasa ya umisiyonario kwa kanthawe koma ambabwerera aciyamba pomwe moyo wawo wa nsiku na nsiku. Kuthumizira bzimwebzi, winango ayezera kufamba nyumba na nyuma, tsono kodi iwo ambapalizira ciyani? Mtawiro wa mbvunzoyu umbawonesa padeca kuti iwo ambacita lini basa lomwe Kristu adaliyambisa.

KODI MBANI MAKA-MAKA WOMWE ANKUPALIZIRA BZIPSA BZABWINO NSIKU ZINO?

17, 18. (a) Kodi timbadziwa tani kuti Mboni za Yahova ndizo zomwe zinkupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo nsiku zino? (b) Kodi timbakwanisa tani kupitiriza kucita basa limweri?

17 Kodi mbani maka-maka womwe ankupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo nsiku zino? Na cikhulupiro censene tingalewe kuti: Ni “Mboni za Yahova!” Thangwe ranyi timbakhulupira tenepa? Thangwe timbapalizira mafala yacadidi, ya bzipsa bzabwino bza Umambo. Mwa kuyenda kwa wanthu, timbakhalambo tinkuphatisa basa njira za bwino. Basa lathu lakupalizira timbalicita na cakulinga cabwino comwe ni lufoyi, sikuti tigumane phindu. Basa lathu linkucitika m’mbuto ikulu, pakuti tinkupalizira wanthu wa mitundu na bzirewedwe bzense. Ifepano tin’dzapitiriza kucita basa limweri mwakusaya kulekeza, gole liri-lense mpaka pomwe cimaliziro cin’dzafika.

18 Mpsakudabwisadi kuwona basa lakukondwesa lomwe wanthu wa Mulungu ankucita nsiku zomwe tinkukhala zino. Kodi bzensenebzi bzinkukwanisika tani? Mpostolo Paulo ankutawira m’tsamba lace lomwe adanembera Wafiripo kuti: ‘Mulungu ambacita bzinthu mu njira yomwe imbamudekera, acikupasani mphanvu na cikhumbo kuti mucite bzomwe iye akufuna.’ (Waf. 2:13) Tensene tipitirize kugumana mphanvu kuna Baba wathu wa lufoyi mwa kucita bzabwino bzomwe tingakwanise na kukwanisa mbali zense za utumiki bwathu.—2 Tim. 4:5.