“Mulungu ambadziwa bzabwino, mwanzangu. . . . Leka . . . kulira.”

Mafalaya yadalewedwa mwa kazewe-zewe m’khutu mwa mkazi munango wakucemeredwa Bebe. Iye akhali pa msinda wa kupendesa nkhawa ya baba wace omwe adafa pa ngozi ya pa msewu.

Bebe akhadabverana kwene-kwene na baba wace. Omwe adalewa mafalaya ni xamwali wace wa m’banja lakubverana nawo, koma Bebe adawona mafalaya ninga yakusaya kuthandiza. Iye akhambalewa mwakubwereza-bwereza mafala yakuti “Iwo alibe kufa bwino.” Bzinkuwonekeratu kuti pomwe Bebe adanemba bzimwebzi mu bukhu linango patapita gole libodzi, iye akhapitiriza kulira kufa kwa baba waceyo.

Ninga momwe Bebe adawonera, nyakufedwa angamale nsiku zizinji akadawawidwa na kufa kwa munthu, maka-maka penu akhabverana kwene-kwene na munthuyo. Mu Bibliya, infa imbalewedwa ninga ‘nyamadulanthaka wakumalizira.’ (1 Wakolinto 15:26) Kufa kumbadzonga moyo wathu ndipo palibe omwe angakwanise kuiimisa, kawiri-kawiri kumbacitika pomwe tikhadikhirira lini ndipo kumbaticosera omwe tikhawafuna. Palibe na m’bodzi wa ifepano omwe angafe lini. Mpsakudabwisa lini kubzibva kuti taluza mu infa wale womwe tikhabverana nawo.

Pinango imwepo mungabzibvunze kuti: ‘Kodi pambapita nthawe itali tani kuti kuwawidwa kumale? Kodi munthu angapirire tani msunamo? Kodi ndingatsangalaze tani anyakufedwa? Kodi ciripo cidikhiro ciri-cense kuna wakufunidwa wathu omwe adafa?’