Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | MUNTHU OMWE MUKHAMUFUNA AKAFA

Kutsangalaza Womwe Ankulira

Kutsangalaza Womwe Ankulira

Kodi mudabzibva kale wakusaya cakucita pomwe munthu wapafupi na imwepo akhadasunama thangwe ra kuluza munthu omwe akhamufuna? Nthawe zinango tingabve kuti tiribe cakulewa ayai cakucita ndipo tingawone kuti mpsabwino kundoleka kulewa ayai kucita cinthu ciri-cense. Koma ciripo cinthu cakuthandiza comwe tingacite.

Kawiri-kawiri, cinthu comwe n’cakufunika ni kugumanika kwanu, pabodzi na fala ninga lakuti “pepani.” M’mbuto zinango kukumbatira ayai kuphata boko lace ni njira yabwino yakulatizira kuti munkumukumbukira. Munthu wakufedwayo akafuna kulewa ciri-cense, mutetekereni na mtima wense. Cinthu cabwino pa bzense ni kucitira banja la anyakufedwawo cinthu ciri-cense comwe angakwanise lini kucicita, ninga kuphika cakudya, kusamalira wana ang’ono, ayai kuthandizira msinda wa kupendesa nkhawa bzikakhala kuti n’bzakufunikira. Kucita bzinthu ninga bzimwebzi bzingalewe bzizinji kuposa kundolewa bzomwe tiribe kukumbuka bwino.

Na nthawe, mungakhumbe kulewalewa bza munthu omwe adafayo, pinango mwa kulewa bza makhalidwe yanango yabwino ayai yakukondwesa yomwe iye akhanayo. Maceza ninga yamweya yangabwerese mtsangalazo kuna nyakufedwayo. Mwa ciratizo, Pam omwe adaluza mwamuna wace, Ian, magole matanthatu m’mbuyomu, adalewa kuti: “Wanthu winango akhandiuza bzinthu bzabwino bzomwe Ian akhambacita ndipo ndimbayebwa lini bzimwebzi ndipo bzimbacitisa kuti ndibve bwino mu mtima.”

Anyankufufuza nkhani adalewa kuti anyakufedwa azinji ambatambira thandizo lakuyambirira koma bzakusaya bzawo bzimbayebwedwa mu mthawe ing’ono-ng’ono, azixamwali ambayamba pomwe kukhala wakutanganidwa pa moyo wawo. Na tenepo, khalani na cakulinga ca kumbacezerana na xamwali wanu omwe adafedwa. * Anyakufedwa azinji angatende kwene-kwene mpata umweyu kuti atsangalazidwe pa msunamo wawo wakuyenderera.

Kumbukirani ciratizo ca Kaori, mtsikana wa ku Japão omwe adamalidwa nzeru na kuluza mai wace ndipo adadzaluza pomwe mbale wace mkulu wacikazi patapita minyezi 15. Mwa kutenda, iye nthawe zense akhatambira thandizo kucokera kuna axamwali wace wapamtima. M’bodzi mwa iwo ni Ritsuko omwe ni mkulu kwene-kwene kuposa Kaori ndipo adabzipereka kuti akhale xamwali wace wapamtima. Kaori adalewa kuti: “Kulewa cadidi, bzimwebzi bziribe kundidekera. Ndikhafuna lini kuti munthu ali-wense apite m’mbuto mwa mai wangu ndipo ndikhawona kuti palibe munthu omwe angadakwanisa. Na tenepo, thangwe ra momwe mai Ritsuko akhacitira bzinthu na ine, ndidafika pa kukhala xamwali wace. Mdzinga uli-wense, tikhacita pabodzi basa lakupalizira na kuyenda pabodzi kumitsonkhano. Iye akhandicemera kuti ndikadye naye macibese, akhandibweresera cakudya, ndipo akhandinembera matsamba nthawe zense. Khalidwe labwino la mai Ritsuko lindandikwewa.”

Yapita magole 12 kucokera pomwe mai wa Kaori adafa ndipo tsapano iye na mwamuna wace ankucita utumiki bwa nthawe zense. Kaori adalewa kuti: “Mai Ritsuko, ankupitiriza kulatiza thupo lawo. Nthawe zense ndikambabwerera kumui, ndimbawazungira ndipo ndimbakondwa na mbverano wakulimbisa womwe timbakhala nawo.”

Ciratizo cinango ca munthu omwe adagumana phindu thangwe ra kumbapasidwa thandizo nthawe zense ni Poli, m’bodzi wa Mboni za Yahova ku Cyprus. Poli akhana mwamuna wabwino, wakucemeredwa Sozos, omwe akhali ciratizo cabwino ninga mbusa wacikristau omwe kawiri-kawiri akhambacemera wana nkhungwa na azimansiwa kumui kwawo kuti adzaceze na kumbadya nawo pabodzi. (Tiyago 1:27) Mwakupasa nsisi, Sozos adafa na magole 53 na matenda ya kugwera ulupi. Poli adalewa kuti: “Ndidaluza mwamuna wangu omwe tidakhala m’banja kwa magole 33.”

Gumanani njira zabwino kuti muthandize anyakufedwa

Pambuyo pa kupendesa nkhawayo, Poli adayenda ku Canada pabodzi na mwana wace Daniel wa magole 15 yakubadwa. Kumweko iye adayamba kutsonkhana na Mboni za Yahova. Poli ankukumbukira:  “Axamwali wangu wa m’gwere latsapano, ankudziwa lini cinthu bza moyo wathu wa kumbuyo na bzineso bzomwe bzidaticitikira. Koma bzimwebzi bzinkuwatazisa lini kutifenderera na kumbatitsangalaza na mafala yawo yabwino na kumbatipasa thandizo. Lidakhala thandizo likulu, maka-maka pa nthawe zomwe mwana wangu akhafuna kwene-kwene baba wace! Bzimwebzire bzidacitisa kuti gwere lilatize thupo kuna Daniel. M’bodzi adatenga Daniel kuti akansenzeke na azixamwali wace pomwe akhayenda kukamenya mpira.” Tsapano wensene awiri mai na mwana ankubva bwino.

Kulewa cadidi, ziripo njira zizinji zomwe tingathandizire anyakufedwa na kuwatsangalaza. Bibliya limbatilimbisambo mwa kutipasa cidikhiro ca kutsogolo.

^ ndi. 6 Wanthu azinji mpaka ambanemba nsiku yomwe munthuyo adafa pa kalendario yawo ninga cikumbuso kuti akathandize anyakufedwawo na mtsangalazo penu bzingafunikire—pa nsiku yomwe munthuyo adafa ayai itasala pang’ono kufika.