Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUUYAMBA | MUNTHU OMWE MUKHAMUFUNA AKAFA

Momwe Mungalimbanire na Msunamo Wanu

Momwe Mungalimbanire na Msunamo Wanu

Yalipo malango mazinji yakulewa bza nkhaniyi. Tsono, ni yense lini yomwe njakuthandiza. Mwa ciratizo, mungabve munthu ankukuuzani kuti lekani kulira ayai angakulatizeni nsisi mwanjira iri-yense. Winango angakuuzeni kuti mucite mwakusiyana na bzimwebzi ndipo angawoneseretu padeca nsisi zawo. Bibliya limbapereka makumbukidwe yakusiyana-siyana, yabodzi mwa makumbukidwe yamweya yambathandizidwa na kafukufuku watsapanopapa.

M’mbuto zinango mwamuna akalira ambawonedwa ninga mkazi. Kodi mpsakufunikadi kubva manyazi kulira mpaka kugwesa misozi, napo pana wanthu azinji? Adziwi wa zaumoyo ambazindikira kuti kulira ni mbali yabwino pa nthawe yomwe munthu ankuwawidwa. Ndipo na nthawe, kusunama kungakuthandizeni kupirira napo munkubva kuti mwaluza kwene-kwene. Tenepo, kubziphata kuti muleke kulira kungakucitiseni kubonera kwene-kwene m’mbuto mwa kubva bwino. Bibliya limbalewa lini kuti nkuphonyeka ayai kuti mwamuna an’funika lini kugwesa misozi thangwe ra kusunama. Mwa ciratizo, kumbukirani bza Jezu. Pa nthawe ya infa ya xamwali wace wakufunidwa Lazaro, Jezu adayamba kulira, napo akhadziwa kuti akhana mphanvu za kumulamusa kuti akhale pomwe na moyo!—Juwau 11:33-35.

Kusunama, kawiri-kawiri kumbacitisa munthu kukhala wakukalipa, maka-maka ikakhala infa ya mwadzidzidzi. Pana mathangwe mazinji yomwe yambacitisa kuti nyakufedwa akalipe, maka-maka penu munthu wakulemekezeka ankulewa mafala yakusaya kukumbukiridwa bwino. Mwamuna m’bodzi wakucemeredwa Mike wa ku Africa adalewa kuti: “Ndikhana magole 14 yokha yakubadwa pomwe baba wangu adafa. Pa nthawe ya nsinda wakupendesa, mtumiki wa cipembedzo cinango adalewa kuti Mulungu ambafuna wanthu wabwino ndipo ambawatenga mwakamfulumize. * Bzimwebzi bzidandikalipisa kwene-kwene thangwe tikhalibe cidikhiro ciri-cense kuna baba wathu. Tsapano, papita magole 63, ndipo bzimwebzi bzikadandiwawa.”

Kubzipasa mulandu. Maka-maka pa kulewa bza infa ya mwadzidzidzi, nyakufedwa angakumbuke mwakubwereza-bwereza kuti ‘ndingadakhala kuti ndidacita bzakati, bzimwebzi bzingadacitika lini.’ Ayai pinango pa mgumano wanu wakumalizira na nyamuyayo mudacezerana nkhani inango. Bzimwebzi bzingathumizire kubzipasa kwanu mulandu.

Penu imwepo munkubva mantha na makumbukidwe ya kubzipasa mulandu na ukali, mpsakufunika kubziphata na makumbukidwe yamweya. Kusiyana na bzimwebzi, uzani xamwali wanu omwe angakubveseseni na kukutsimikizirani kuti makumbukidwe yamweya yambacitikira ali-wense omwe adafedwa. Bibliya limbatikumbusa kuti: ‘Xamwali wacadidi ambakufuna nthawe zense, ndipo iye ni m’bale omwe adabadwira kuti akuthandize pakawoneka mabvuto.’—Mimwani 17:17.

Xamwali wabwino omwe nyakufedwa angakhale naye ni Mulengi wathu, Yahova Mulungu. Khuthulani mtima wanu kwa iye mu mpembo thangwe ‘iye ambakusamalirani.’ (1 Pedru 5:7) Kuthumizira bzimwebzi, iye ambapicira kuti wense womwe an’dzacita bzimwebzi an’dzakhala na makumbukidwe yace ndipo an’dzakhala na ‘mtendere wa Mulungu, womwe umbaposa makumbukidwe yense.’ (Wafiripo 4:6, 7) Lekani kuti Mulungu akuthandizeni kuti mulapidwe na Fala lace lakutsangalaza, Bibliya. Konzani ndandanda ya mavesi yakukutsangalazani. (Onani  kwadru yomwe iri pa tsamba lino.) Ndipo mungakoyembo mu mtima yanango mwa mavesiyo. Kumbakumbukira bzimwebzi kungakhale kwakuthandiza maka-maka usiku pomwe muli mwekha ndipo munkunesedwa kugumana tulo. —Zaiya 57:15.

Tsapanopapa, mwamuna winango wakucemeredwa Jack wa magole 40 yakubadwa adafedwa mkazi wace na matenda ya kankro. Jack adalewa kuti nthawe zinango iye ambabzibva kuti ali-yekha. Tsono iye ambawona kuti mpembo umbamuthandiza. Iye adati: “Ndikambapemba kwa Yahova, ndimbabzibva kuti ndiri lini ndekha. Kawiri-kawiri usiku ndimbamuka ndipo ndimbabwerera lini pomwe kagona. Ndikamala kuwerenga na kukumbukira nzeru zakutsangalaza zomwe ndawerenga m’mavesizo pabodzi na kufotokozera Yahova mu mpembo bzomwe bziri mu mtima mwangu, ndimbakhala wakuderekha ndipo ndimbabva mtendere mu mtima mwangu, ndicikwanisa kugona.”

Mtsikana munango wakucemeredwa Vanessa adaluza mai wace thangwe ra matenda. Iye adakwanisambo kuwona mphanvu ya mpembo. Iye adati: “Pa nthawe zakunesa kwene-kwene, ndimbacemera dzina la Mulungu ndicimbagwesa misozi. Yahova adabva mipembo yangu ndipo nthawe zense akhandipasa mphanvu zakundithandiza kuti ndikhale wakulimba.”

Anyakupereka malango kwa anyakufedwa ambauza womwe mbakusunama kuti ambacite basa lakuthandiza winango ayai ambamale nthawe yawo na kucita mabasa yakusiyana-siyana ya m’midzi. Kucita bzimwebzi kungabwerese cikondweso ndipo kungatsangalaze munthu omwe ankuwawidwa. (Mabasa 20:35) Akristau azinji womwe adafedwa azindikira kuti kuphata basa lakuthandiza winango kumbabweresa mtsangalazo ukulu.—2 Wakolinto 1:3, 4.

^ ndi. 5 Bzimwebzi ndibzo lini bzomwe Bibliya limbapfunzisa. Bibliya limbalewa mathangwe matatu yomwe yambacitisa infa.—Mpalizi 9:11; Juwau 8:44; Waroma 5:12.