Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | MUNTHU OMWE MUKHAMUFUNA AKAFA

Kodi Kusunama n’Kwakuphonyeka?

Kodi Kusunama n’Kwakuphonyeka?

Kodi mudalimbana kale na matenda m’nthawe yakucepa? Pinango mudafulumiza kulimba ndipo mudayebwa kale bzomwe bzidacitikabzo. Koma kusunama kudasiyana na bzimwebzi. Dotor Alan wolfelt adanemba mu bukhu lace lakucemeredwa Healing a Spouse’s Grieving Heart (Kulapa Msunamo mu Mtima mwa Mkazi) kuti: “Palibe cinthu cinango comwe cimbaposa ‘kuwawidwa kwene-kwene.’ Na nthawe ndipo na kutsangalazidwa na winango kusunama kumbacepa.”

Ninga ciratizo, kumbukirani momwe Abalahamu wa m’Bibliya adacitira pomwe mkazi wace adafa. Bibliya limbalewa kuti: ‘Abalahamu adayamba kulira Sara.’ Fala lakuti “adayamba” linkuthandauza kuti padatenga nthawe kuti kusunama kwace kumale. * Ciratizo cinango ni Djakobi, omwe adanamizidwa kuti mwana wace Zuze akhadaphedwa na cirombo kuthengo. Iye adalira kwa ‘nsiku zizinji,’ ndipo wanthu wapabanja lace adatazira kumutsangalaza. Padapita magole mazinji, Iye akhapitiriza kukumbukira infa ya Zuze.—Ciyambo 23:2; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Abalahamu adalira thangwe ra kuluza wakufunidwa wace Sara

Bzibodzi-bodzibzi bzimbacitikirambo azinji nsiku zino womwe mbakusunama nthagwe ra kuluza munthu mu infa omwe akhabverana naye kwene-kwene. Kumbukirani bziratizo bziwiri bzinkutewerabzi.

  • “Mwamuna wangu, Robert, adafa pa nsiku ya 9 mwezi wa Julho mu 2008. Ngozi yapamsewu yomwe idacitika macibese nsiku imweyire idacitisa kuti nsiku zense zikhale zakundendemerana. Pambuyo pa cakudya, ninga momwe tikhambacitira nsiku zense pomwe iye akhambacoka kuyenda kubasa, tikhambampsompsonana, kukumbatirana na kumbauzana mafala yakuti ‘Ndimbakufuna.’ Patapita magole matanthatu ndikhapitiriza kuwawidwa mumtima. Ndinkukumbuka kuti ndin’dzakwanisa lini kuyebwa Robi wangu.”—Gail, wa magole 60 yakubadwa.

  • “Napo kuti ndiribe mkazi wangu kwa magole yakupitirira 18, ndikadamusuwa ndipo ndimbawawidwa. Kuli-kwense ndikambawona cinthu ca m’cirengedwe comwe n’cakudeka, ndimbakumbukira iye, ndipo ndimbaleka lini kukumbukira momwe iye angadakomedwera angadakhala ankuwonambo bzomwe ndikuwonabzo.”—Etienne, wa magole 84 yakubadwa.

Mpsakuwoneratu kuti kuwawidwa kumweku komwe kumbatenga nthawe ikulu kumbacitika kokha mwacibadwa. Munthu ali-wense ambawawidwa mwa njira yace ndipo kungakhale kusaya nzeru kuyeruza momwe winango ambacitira akagwedwa na tsoka. Pa nthawe zinango, tin’funika lini kubzipasa mulandu tikawona kuti tinkupitiriza kukhala wakusunama. Kodi tingacite tani na kuwawidwa?

^ ndi. 4 Izaki, mwana wa Abalahamu adagumanambo na msunamo ukulu. Ninga momwe timbawonera mu bukhu la “Tsanzirani Chikhulupiriro Chawo,” Izaki kwa magole matatu adapitiriza kulira kufa kwa mai wace Sara.—Ciyambo 24:67.