‘Sandulikani mwa kucinja makumbukidwe yanu.’—WAR. 12:2.

NYIMBO: 61, 52

1-3. (a) Kodi ni kucinja kuponi komwe kungakhale kwakunesa pambuyo pa batismo? (b) Penu kuyenda patsogolo kunkukhala kwakunesa kuposa momwe tikhadikhirira, kodi tingabzicite mibvunzo iponi? (Onani bzithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

KEVIN atandopfunza cadidi, [1] palibe cinthu cinango comwe akhafuna kuposa kukhala pa uxamwali bwakulimba na Yahova. Kwa magole mazinji, iye akhabzina njuga, kufumali, kumwa kwene-kwene na kuphatisa basa mankhwala yakudzungulumwisa msolo. Kevin akhafunika kusiya bzicito bzense bzomwe bzikhabverana lini na Bibliya kuti afunidwe na Mulungu. Ndibzo bzomwe iye adacita mwa kukhulupira Yahova na mphanvu yakucinja yomwe ni Fala Lace lakunembedwa.—Waheb. 4:12.

2 Pambuyo pa batismo, kodi Kevin adapitiriza kucinja pa moyo wace? Inde, iye adapitiriza kucita nyongo yakukulisa makhalidwe yace Yacikristau. (Wayef. 4:31, 32) Mwa ciratizo, iye adadabwa kuwona momwe bzikhaliri bzakunesa kubziphata pa khalidwe lace la kukulumiza kukalipa. Kevin adati: “Kupfunza kukhala wakubziphata pa khalidweli kukhalidi kwakunesa kuposa kusiya bzizolowezi bzangu  bzakale!” Kuti Kevin akwanise kucinja, iye adacita mipembo yamphanvu pabodzi na pfunziro la Bibliya lakukhazikika.

3 Ninga Kevin, azinji wa ifepano timbafunika kucinja tikanati tabatizidwa kuti tikhale na moyo mwakubverana na nfundo za m’Bibliya. Titabatizidwa, tidazindikira bzomwe tin’funika kucita kuti tipitirize kucinja napo pa bzinthu bzomwe n’bzakunesa kuti titewezere Mulungu na Kristu mwa pafupi. (Wayef. 5:1, 2; 1 Pe. 2:21) Mwa ciratizo, tingazindikire kuti tina mzimu wakunesa, kugopa wanthu, khalidwe la magunkha ayai bzinthu bzinango bzakuipa. Kodi kucinja bzimwebzi kukhali kwakunesa kuposa momwe tikhadikhirira? Penu n’tenepo, mungabzibvunze kuti: ‘Penu ndacinja kale bzinthu bzikuku-bzikulu, thangwe ranyi ndin’funika kupiriza kucinja pa bzinthu bzing’ono-bzing’ono? Kodi ndingayende tani patsogolo mwa kulekerera kuti Bibliya licinje moyo wangu?

KHALANI NA CIDIKHIRO CACADIDI

4. Kodi n’thangwe ranyi timbakwanisa lini kukondwesa Yahova pa bzinthu bzense bzomwe timbacita?

4 Ife womwe tadziwa Yahova na kumufuna timbafuna na mtima wense kucita bzomwe bzingamukondwese. Bziribe basa momwe cikhumbo cathu cingakhalire, kuperewera kwathu kumbatitazisa kucita bzinthu bzomwe bzingakondwese Mulungu nthawe zense. Tiri mu mkhalidwe ninga wa mpostolo Paulo, omwe adanemba kuti: ‘Ndimbafuna kucita bzabwino koma ndimbakwanisa lini kubzicita.’—War. 7:18; Tiy. 3:2.

5. Kodi ni kucinja kuponi komwe tidacita pomwe tikhanati kubatizidwa, koma ni bzineso bziponi bzomwe tingapitirize kulimbana nabzo?

5 Timbatcenkha bzicito bzakuipa bzomwe bzingatitazise kukhala ninga m’bodzi wa Mkhistau m’gwere. (1 Wak. 6:9, 10) Koma tikali wakuperewera. (Wakol. 3:9, 10) Tenepo bzingakhale lini bwino kudikhirira kuti pambuyo pa batismo—napo titakhala magole mazinji m’cadidi—tin’dzacita lini pomwe pikado, kutepa, ayai kukhumudwa na bzikhumbumbo bzakuipa ayai nzeru zakuphonyeka. Bzikhumbo bzinango bzingapitirize kwa magole.

6, 7. (a) Kodi n’ciyani comwe cimbacitisa kuti tikhale pa uxamwali na Yahova napo kuti ndife wakuperewera? (b) Kodi thangwe ranyi tin’funika lini kuleka kukumbira Yahova kuti atikhululukire?

6 Tin’funika lini kulekerera kuti kuperewera kwathu kutitazise kukondwa na uxamwali bwathu na Yahova ayai kupitiriza kumutumikira. Kumbukirani ibzi: Pomwe Yahova adaticemera kuti tikhale xamwali wace, iye akhadziwa kuti nthawe zinango tingamuphonyere. (Ju. 6:44) Pakuti Mulungu ambadziwa momwe tiriri na bzomwe bziri mu mtima mwathu, iye mwakusaya kupenukira akhadziwa bzikhumbo bzakuphonyeka bzomwe bzingadakhala cineso kuna ifepano. Iye akhadziwa kuti pa nthawe iri-yense tingaphonye. Tenepo, bzimwebzi bziribe kuphingiza Yahova kuti ambatifune ninga axamwali wace.

7 Lufoyi lidacitisa Mulungu kuti atipase mphaso yakufunika kwene-kwene—nsembe ya cakulombolera yomwe ni mwana wace wakufunidwa. (Ju. 3:16) Penu thangwe ra lufoyi limweri lomwe limbaticitisa kuti tikhululukidwe na Yahova tikaphonya, tingakhale na cikhulupiro cakuti uxamwali bwathu na iye bun’dzapitiriza. (War. 7:24, 25; 1 Ju. 2:1, 2) Kodi timbafunika kuzeza kugumana phindu na cakulombolera thangwe ra kubzibva kuti ndife wakuperewera ayai wakuphonya? Ne na pang’ono! Bzimwebzi bzingakhale ninga kulamba kuphatisa basa madzi kuti tisambe m’manja mwakupswipa. Pambuyo pa bzensebzi, cakulombolera cidaperekedwa kwa anyakuphonya wakukungula. Mwa kutenda cakulombolera, tingapfatse pa uxamwali na Yahova, napo ndife wakuperewera.—Werengani 1 Timotio 1:15.

8. Thangwe ranyi tin’funika lini kundolekerera kutepa kwathu?

8 N’cadidi kuti ife timbandolekerera lini kutepa kwathu. Kukulisa uxamwali bwathu na Yahova  kumbaphatanidza kulimbikira kutewezera Mulungu na Kristu mwapafupi na kukhala ninga momwe iwo an’funira kuti tikhale. (Psal. 15:1-5) Bzimbaphatanidzambo kulimbikira kukhala wakubziphata pa bzicito bzathu bzakuperewera, ayai kubzimalisa bzikakwanisika. Penu tidabatizidwa tsapanopa ayai tina magole mazinji m’cadidi tin’funika ‘kupitiriza . . . kucinja nzeru zathu.’—2 Wak. 13:11.

9. Kodi timbadziwa tani kuti tingapitirize kubvala unthu bupsa?

9 Kupitiriza kulatiza nyongo kumbafuna ‘kucinja nzeru’ na kulatiza ‘unthu bupsa.’ Paulo adakumbusa akristau anzace kuti: ‘kuti mukhundule unthu bwakale bomwe bumbabverana na khalidwe lanu lakale-kale bomwe bunkuipisidwa mwa kubverana na bzikhumbo bzakunyenga bza unthubo. Ndipo mupitirize kukhala wapsa mu mphanvu ya kutsogolera makumbukidwe yanu, na kubvala unthu bupsa bomwe budalengedwa mwakubverana na kufuna kwa Mulungu m’cirungamo caico na cikhulupiro.’ (Wayef. 4:22-24) Mafala yakuti ‘kupitiriza kukhala wapsa’ yankulatiza kuti kubvala unthu bupsa ni nkhani yomwe in’funika kucitidwa nthawe zense. Bzimwebzi n’bzakulimbisa, pakuti bzimbatitsimikizira kuti bziribe basa nthawe yomwe takhala tinkutumikira Yahova, tingapitirize kuyenda patsogolo mwa kukulisa makhalidwe Yacikristau yomwe yangaticitise kubvala unthu bupsa. Inde, Bibliya lingapitirize kucinja moyo wathu.

THANGWE RANYI BZIMWEBZI N’BZAKUNESA KWENE-KWENE?

10. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tipitirize kucinja mwa kuthandizidwa na Bibliya, ndipo ni mibvunzo iponi yomwe tingacite?

10 Tin’funika kucita nyongo ya kulekerera kuti Fala la Mulungu lipitirize kuticinja. Tsono thangwe ranyi tin’funika kucita nyongo? Penu Yahova ambasimba nyongo yathu, kodi tingawone lini kuti kuyenda patsogolo mwauzimu n’kwakusaya kunesa? Kodi Yahova angadacinja lini nzeru zathu zakuphonyeka kuti tikwanise kulatiza makhalidwe yaumulungu napo na nyongo yakucepa?

11-13. Thangwe ranyi Yahova ambadikhira kuti ticite nyongo kuti tipirire kutepa kwathu?

11 Tikambawona bza ciringedwe, timbazindikira kuti Yahova ana mphanvu zizinji. Mwa ciratizo, dzuwa limbacosa mphanvu yakukwana 5 midyau m’kamphindi kali-kense. Napo kuti ni mphanvu yakucepa yokha yomwe imbafika pansi pano, iyo njakukwanira kuti ipereke mphanvu yakutenta na kungwereweresa kuti ithandizire bzamoyo pa dziko lense la pansi. (Psal. 74:16; Zai. 40:26) Yahova ambafunisisa kupereka mphanvu yakuthemera kwa atumiki wace bzikakhala kuti n’bzakufunika. (Zai. 40:29) Inde, Mulungu angatipase mphanvu yakuti tikwanise kukunda bzakutepa bzathu bzense mwakusaya kulimbana ayai kupfunza pambuyo pa kuphonya. Thangwe ranyi iye ambacita lini bzimwebzi?

12 Yahova adatipasa mphaso yakusaya kundendemezeka ya ufulu bwa kusankhula. Mwa kusankhula kucita kufuna kwa Mulungu na kuphata basa lamphanvu pa kucita bzimwebzo, timbalatiza kuti tina lufoyi likulu kuna Yahova pabodzi na cikhumbo ca kufuna kumukondwesa. Timbalatizambo kuti timbathandizira utongi bwace. Sathani adatsutsa utongi bwakulungama bwa Yahova, tenepo kubzipereka kwathu pabodzi na nyongo yakuthandizira utongibo, mwakusaya kupenukira, ni cinthu cakufunika kwene-kwene kuna Baba wathu wakudzulu. (Djobi 2:3-5; Mim. 27:11) Na tenepo, penu Yahova walekerera kuti ifepano timbalatize tekha nyongo kuti tilimbane na nzeru zathu zakuphonyeka pakufuna kumukondwesa, cinthu ciri-cense cakufuna kutitazisa kuthandizira utongi bwace n’cakusaya thandauzo.

13 Tenepo, Yahova ambatiuza kuti tiyende patsogolo ‘pakucita nyongo’ kuti tikulise makhalidwe yaumulungu. (Werengani 2 Pedru 1:5-7; Wakol. 3:12) Iye ambadikhira kwa ifepano kuti  timbacite basa lamphanvu la kusamalira bzakukumbuka bzathu na momwe timbabvera. (War. 8:5; 12:9) Thangwe ra kucita nyongo pa nkhaniyi, timbadekedwa tikazindikira kuti Bibliya linkupitiriza kucinja moyo wathu.

LEKANI KUTI FALA LA MULUNGU LIPITIRIZE KUKUCINJANI

14, 15. Kodi tingacite ciyani kuti tikulise makhalidwe yomwe Yahova ambayafuna? (Onani kwadru yakuti “ Bibliya Pabodzi na Mpembo Bzidacinja Moyo Wawo.”)

14 Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tikulise makhalidwe yaumulungu na kukondwesa Yahova? Tin’funika kucita bzizinji kuposa kukhala pa basa la kundocita macinjidwe. Tin’funikira kupitiriza kuphatisa basa na kuteweza malango ya Mulungu ya pa Waroma 12:2 yakuti: ‘Lekani kutewezera mkonzedwe wa bzinthuyu, koma sandulikani mwa kucinja makumbukidwe yanu, kuti muzindikire bzomwe Mulungu an’funa, bzomwe mpsabwino, bzakubvumizika na bzakulungamiratu.’ Mwakubverana na Fala lace pabodzi na mzimu wakucena, Yahova ankuthandiza kuti timbakumbukire na kumbacita kufuna kwace na kucinja moyo wathu momwe bzingakwanisikire kuti tikwanise bzomwe iye ambafuna. Nyongo yathu in’funika kuphatanidza mabasa ninga kuwerenga Bibliya nsiku na nsiku, kumbakumbikira bzomwe timbapfunza m’Bibliya na kupembera mzimu wakucena. (Lu. 11:13; Wag. 5:22, 23) Pakuti timbabvera malango ya kutsogoledwa na mzimu wakucena wa Mulungu na kubveranisa makumbukidwe yathu na ya Yahova ninga momwe Fala lace limbalewera, tin’dzakhala wanthu wauzimu kwene-kwene m’makumbukidwe, m’mafala na mu bzicito. Tsono, tin’dzafunika kupitiriza kukhala tceru kuti tireke kupumpswika na bzakuphonya bzathu.—Mim. 4:23.

Bzingakhale bzakuthandiza kukoya mavesi manango pabodzi na nkhani zomwe zinkulewa bza bvuto lanu (Onani ndime 15)

15 Kuthumizira pa pfunziro la Bibliya lakukhazikika, tin’funika kupfunza Fala la Mulungu pabodzi na mabukhu yathu Yacikristau kuti titewezere makhalidwe yakudabwisa ya Yahova. Winango awona kuti n’bzaphindu nthawe zinango kumbakoya mavesi manango pabodzi na nkhani za mu Nsanza ya Mulindiri ayai Galamukani! zomwe zingatithandize kukulisa makhalidwe Yacikristau ayai kutithandiza kukunda mabvuto.

16. Kodi n’thangwe ranyi tin’funika lini kutaya mtima penu tinkukwanisa lini kucinja mwakamfulumize?

16 Mukawona kuti kuyenda kwathu patsogolo mwauzimu kunkucedwa, mumbakumbukire kuti kukula kumweku kumbacitika pang’ono-pang’ono. Kukuza makhalidwe yauzimu kulibe malire. Tin’funika kupirira pomwe tin’kucita nyongo kuti Bibliya lipitirize kucinja moyo wathu. Cinthu cakuyamba tin’funika kubzipfunzisa tekha kumbacita bzomwe Bibliya limbalewa kuti n’bzabwino. Na nthawe, kumbakumbuka na kucita mwakubverana na makumbukidwe ya Mulungu mwakusaya kupenukira kun’dzakhala kwakusaya kunesa ninga makumbukidwe na bzicito bzathu bzimbabveranira na makumbukidwe ya Yahova Mulungu.—Psal. 37:31; Mim. 23:12; Wag. 5:16, 17.

 TIMBAKUMBUKIRE BZINTHU BZAKUTSOGOLO

17. Tikakhala wakukhulupirika kuna Yahova, kodi tin’dzakhala na tsogolo liponi labwino?

17 Anyakunamata Yahova wakukhulupirika an’dzakhala na mwayi wakutumikira Yahova mu mkhalidwe wakulungama kwa muyaya. Pa nthaweyo, kulatiza makhalidwe yaumulungu kun’dzakhala lini pomwe kwakunesa, koma kun’dzakhala kwakukondwesa nthawe zense. Pakutenda cakulombolera tin’dzabvumizidwa kunamata Mulungu wathu wa lufoyi. Tingacite bzimwebzi napo nthawe zino mu mkhalidwe wathu wakusaya kukwanayu tikapitiriza kutsungira mphanvu yakucinja ya Fala lace.

18, 19. Kodi tingakhale tani wakutsimikiza kuti mphanvu ya Bibliya inipitiriza kucinja moyo wathu?

18 Kevin omwe tamufotokoza pakuyamba ule, adacita nyongo kuti ambabziphate pa khalidwe lace lakukulumiza kukalipa. Iye akhambakumbukira na kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya ndipo iye akhabvuma thandizo na malango yakuperekedwa na Akristau anzace. Na kupita kwa magole, Kevin adakwanisa kucinja. Pa nthawe inango iye adakhala mtumiki wakuthandiza, ndipo iye ankutumikira ninga mkulu kwa magole 20. Napo bziri tenepo iye ambawona kufunika kwa kupitiriza kubzikhotcerera kuti aleke kubwerera m’mbuyo mwauzimu.

19 Bzomwe bzidacitikira Kevin bzinkulatiza kuti Bibliya limbathandiza wanthu wa Mulungu kuti apitirize kucinja pa moyo wawo. Na tenepo, mbatileke kubwerera m’mbuyo mwa kubvuma kuti Fala la Mulungu lipitirize kuticinja na kutifendeza pafupi na Yahova. (Psal. 25:14) Tikambawona bzisimbo bza Yahova thangwe ra nyongo yomwe tinkucita, tin’dzakhala na cikhulupiro cakuti Bibliya lingapititize kuticinja.—Psal. 34:8.

^ [1] (ndime 1) Dzinali lacinjidwa.