Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBA | MUNTHU OMWE MUKHAMUFUNA AKAFA

Anyakufa An’dzakhala Pomwe na Moyo!

Anyakufa An’dzakhala Pomwe na Moyo!

Mungakumbukire kuti Gail omwe wafotokozedwa kumayambiriro kwa nkhani zakutewerana zino, adapenukira kuti kuwawidwa kwace thangwe ra kufedwa mwamuna wace, Robi, kungadamala lini. Na tenepo, iye ankufunisisa kudzamuwona pomwe mu dziko lipsa lomwe Mulungu adapicira. Iye adalewa kuti: “Cinembo comwe ndimbacifunisisa ni Cibvumbulutso 21:3, 4.” Mavesiya yambati: “Mulungu an’dzakhala nawo pabodzi. Iye an’dzapukuta misozi yense m’maso mwawo, ndipo infa in’dzawoneka lini pomwe. Pan’dzawoneka lini pomwe kulira, ayai kubuula ne kuwawidwa. Thangwe bzinthu bzakale bzapita.”

Gail adati: “Piciroli limbalewa bzense. N’cadidi, ndimbakumbukira wanthu omwe adaluza anzawo womwe akhawafuna koma ankudziwa lini bza piciroli la kudzawonana pomwe na anyakufunidwa wawo.” Gail ankucita bzinthu mwakubverana na cikhulupiro cace mwa kucita basa la kubzipereka ninga mtumiki wa nthawe zense, mwa kufotokozera wanthu bza piciro la Mulungu la kutsogolo pomwe ‘infa in’dzawoneka lini pomwe.’

Djobi akhakhulupira kuti an’dzakhala pomwe na moyo

Mungalewe kuti ‘Mpsakusaya kubveseseka’! Koma kumbukirani ciratizo ca Djobi. Iye adaduwala mwadzidzidzi. (Djobi 2:7) Napo Djobi adafika pa kukhumba kufa, iye akhapitiriza kukhulupira mphanvu ya Mulungu ya kumulamusa ku infa kuti akhale pomwe na moyo pa dziko la pansi. Iye mwakukhulupira adati: ‘Bzingadakhala bwino mungadandibisa m’thenje . . . Mun’dzandicemera ndipo ine ndin’dzatawira. Mun’dzasuwa basa la manja yanu.’ (Djobi 14:13, 15) Djobi akhana citsimikizo cakuti Mulungu angadamukumbukira ndipo angadadzamulamusa acikhala pomwe na moyo.

Tsapanopa, Mulungu an’dzacitadi bzimwebzi—kwa Djobi na wanthu wense—pomwe dzikoli lin’dzacinjidwa licikhala paraizo. (Luka 23:42, 43) Bibliya pa Mabasa 24:15 linkupereka umboni bwakuti ‘kun’dzakhala kumuka kwa anyakufa.’ Jezu ankutitsimikizira kuti: ‘Lekani kudabwa nabzo bzimwebzi, thangwe in’dzafika nthawe yomwe wense womwe wali m’thenje lacikumbuso wan’dzabva fala lace wacidzabula.’ (Juwau 5:28, 29) Djobi an’dzawona piciroli linkukwanisika. Iye an’dzakhala pomwe na mphanvu za pa ‘utswaka bwace’ ndipo ‘mnonfu wace un’dzakhala wakusalala kuposa wa mwana’ mpaka kale-kale. (Djobi 33:24, 25) Bzibodzi-bodzibzi bzin’dzacitikirambo wensene womwe ambakhulupira makonzedwe ya Mulungu ya kudzalamusa wanthu kuti adzakhale pomwe na moyo pa dziko la pansi.

Penu imwepo mudaluza munthu omwe mukhamufuna, pinango nkhani yomwe tacezeranayi iribe kumalisiratu kusunama kwanu. Koma mwa kumbakumbukira mapiciro ya Mulungu yakugumanika m’Bibliya, mungagumane cidikhiro cacaico mucipitiriza kukhala wamphanvu.—1 Watesalonika 4:13.

Kodi mungafune kupfunza bzizinji bza momwe mungalimbanire na kusunama? Ayai mumbabzibvunzambo mbvunzo ninga uyu “Thangwe ranyi Mulungu ambalekerera kuipa na kubonera?” Taphata minyendo, pitani pa jw.org kuti muwone momwe Bibliya limbaperekera mitawiro yakutsangalaza.