NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Maio 2016 | Munthu Omwe Mukhamufuna Akafa

Revista ino ina nkhani za kupfunzira kuyambira pa 27 Junho mpaka 31 Julho, 2016.

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Munthu Omwe Mukhamufuna Akafa

Kodi munthu angapirire tani msunamo? Kodi ciripo cidikhiro ciri-cense kuna wakufunidwa wathu omwe adafa?

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Kodi Kusunama n’Kwakuphonyeka?

Apa tani penu winango angaone kuti kusunama kwanu thangwe ra infa ya munthu omwe mukhamufuna n’kwakupitirira malire?

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Momwe Mungalimbanire na Msunamo Wanu

Bibliya limbapereka malango yomwe yawonedwa kuti njakuthandizadi.

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Kutsangalaza Womwe Ankulira

Napo xamwali caiye angazindikire lini thandizo lomwe lingafunikire kuna wanthu wakufedwa.

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Anyakufa An’dzakhala Pomwe na Moyo!

Kodi cidikhiro ca m’Bibliyaci cin’dzacitikadi?

Kumalisa Kusaya Kubvesesana na Mzimu wa Lufoyi

Kodi mun’funika kukhala na cakulinga ciponi? Kodi mun’funika kukhala na cakulinga ca kukunda pa kucezeranapo, kucitisa nyakuphonyayo kubvuma kuphonya kwace ayai mbali zinango?

‘Ndokoni Mukapfunzise Wanthu wa Mitundu Yense’

Mitawiro ya mibvunzo minayi inkulatiza mbani omwe ankukwanisa polofesiya ya Jezu

Kodi Mumbacita Tani na Bzakusankhula Bzanu?

Kodi mungacite tani penu palibe cakutonga cakuleweratu ndendende na bzomwe tinkufuna kucita?

Kodi Bibliya Linkupitiriza Kucinja Moyo Wanu?

M’bodzi wa Mboni wasiya kubzina njuga, kufumali, kuledzera, na kumwa mankhwala yakudzungulumwisa msolo kuti athemere batismo, koma adazindikira kuti pakhana kucinja kwinango komwe kukhali kwakunesa.

Kugumana Phindu Mwakukwanira na Bzinthu Bzakucokera Kwa Yahova

Kodi n’ciyani comwe cingaticitise kuti tileke kugumana phindu na makonzedwe yanango?