Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 NKHANI ZATHU ZAKALE

“Kodi ni Lini Pomwe Tin’dzakhala na Mtsonkhano Winango?”

“Kodi ni Lini Pomwe Tin’dzakhala na Mtsonkhano Winango?”

TIRI mu mzinda wa México mu mwezi wa Novembro 1932 ndipo umweyu ni mzinda wa wacipiringu omwe una wanthu wakuposa 1.000.000. Pandopita mdzinga ubodzi pomwe miseu ya mzindayu yaikhidwa maluju (semáforos) yakuthandiza anyakufambisa kanderendere kuti ambaime ayai apite. Anyakumwaza nkhani ali pa mbuto yakuimira xitima na mitcini yawo yakucosera bzinthuzi-thunzi m’manja ndipo ankudikhirira kufika kwa munthu m’bodzi. Kodi munthu umweyu ni mbani? Ni Joseph F. Rutherford, prezidenti wa Sociedade Torre de Vigia. Mboni za Yahova za mu mzindayu zinkudikhirirambo kufika kwa m’bale Rutherford, omwe ankubwera kuti adzacite nawo mtsonkhano wa cigawo wa nsiku zitatu.

Revista inango yomwe ikhacemeredwa kuti Idade de Ouro (Despertai!) idalewa kuti: “Mwakusaya kupenukira, mtsonkhanoyu udakhala cinthu cakusaya kuyebweka” pa nkhani ya kumwaza cadidi ku México. Koma pa mtsonkhanoyu padagumanika wanthu wakukwana 150 wokha. Tsono n’thangwe ranyi udakhala wakufunika kwene-kwene?

Pomwe mtsonkhanoyo ukhanati kucitika, bzikhali bzakunesa kuti cadidi cimwazike m’dziko la México. Kuyambira mu 1919 kukhacitika mitsonkhano ing’ono-ing’ono, tsono pambuyo pa gole limweri, mulewengo wa magwere udayamba kugwa. Pomwe nthambi idakhazikisidwa mu gole la 1929 ku México, bzikhawoneka ninga kuti bzinthu bzingadacinja bziciyamba kufamba bwino, koma padadzawoneka mphingapinga zinango. Gulu lidauza apainiya omwe pa nthaweyo akhacemeredwa kuti akopotori kuti aleke kumbasanganiza nkhani za malonda na basa lakupalizira. M’bodzi mwa apainiyawa adakalipa kwene-kwene ndipo adasiya kutumikira Yahova aciyambisa kagulu kace ka anyakupfunza Bibliya. Ndipo nyakunyang’anira nthambi nthawe imweyi adacosedwambo thangwe ra khalidwe lace lakuipa. Tenepo, abale wa ku México akhafunika cilimbiso kuti apitirize kukhala wakukhulupirika.

Tenepo, m’bale Rutherford adalimbisa abalewa mwa kufotokoza nkhani ziwiri pa mtsonkhanopo, acifotokozambo nkhani zixanu mwa pakuphatisa basa cikasi ca mphepo. Bumwebu budakhala ulendo bwakuyamba bomwe abale adaphatisa basa cikasi ca mphepo kuti amwaze bzipsa bzabwino m’dziko lense la México. Pa mbuyo pa mtsonkhanoyo, m’bale munango adasankhulidwa kuti anyang’anire basa la kupalizira ku nthambi ya dzikolo. Bzimwebzi bzidalimbisa abalewo kupitiriza kupalizira na nyongo.

Mu 1941 pa mtsonkhano wacigawo, mu mzinda wa México

Mu gole la 1933, mudacitika mitsonkhano miwiri ya cigawo m’dzikolo, ubodzi udacitikira ku Veracruz ndipo winango mu Mzinda wa México. Abale akhaphata basa na nyongo m’dzikolo ndipo iwo adakhala na bzakutewera bzabwino. Mwa ciratizo, mu 1931 kukhana apalizi 82, koma pambuyo pa magole 10, mukhana apalizi wakupitirira 800 m’dzikolo ndipo wanthu wakupitirira 1.000 adagumanika pa mtsonkhano omwe udacitikira mu Mzinda wa México, mu 1941.

 “UPALIZI BWA M’MISEU”

Mu 1943, Mboni za Yahova zidayamba kudziwisa bza mtsonkhano wacigawo omwe ukhana msolo wakuti ‘Mtundu Wakutsudzulidwa,’ omwe udacitika m’mizinda 12 ya dziko la México. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Iwo adacita bzimwebzi mwa kuphatisa basa bzikwangwani. Ndipo Mboni za Yahova zikhaphatisa basa njira imweyi kuyambira mu 1936 kuti zidziwise mtsonkhano wacigawo.

Revista ya mu 1944 inkulatiza abale ankupalizira mu mzinda wa México mwakuphatisa basa bzikwangwani

Kuphatisa basa bzikwangwani kudakhala na bzakutewera bzabwino mu mzinda wa México. Pakulewa bza Mboni zomwe zidagumanika pa mtsonkhanoyo, revista inango idati: “Pa nsiku yakuyamba, iwo adauzidwa kuti akacemere wanthu azinji. Nsiku yaciwiri ya mtsonkhanoyo, wanthu akhadadzala kwene-kwene mwakuti kukhalibe pomwe mbuto zakuti wanthu akhale.” Bzimwebzi bzidakalipisa kwene-kwene akulu-akulu wa Cipembedzo cacikatolika mpaka adayamba kulewa kuipa Mboni za Yahova. Koma abale na mpfumakazi alibe kugopa bzimwebzi. Iwo adapitiriza kudziwisa bza mtsonkhanoyo. Revistayi idafotokoza pomwe kuti: “Wanthu wense wa mu Mzindayo adawona Mboni za Yahova zinkupalizira mwa kuphatisa basa ‘bzikwangwani.’” Revistayo ikhana bzinthunzi-thunzi bza abale omwe ankupalizira m’miseu ya mu Mzinda wa México. Pansi pa cinthunzi-thunzi ca pa cikwangani pakhana mafala yakuti: “Upalizi bwa m’miseu.”

“MAKAXAYO YAKHALI BWINO KWENE-KWENE NDIPO YAKHATHUMA KUPOSA KUGONA PANSI”

Pa nthawe imweire, abale akhacita nyongo ikulu kuti agumanike pa mitsonkhano ya cigawo ing’ono-ing’ono yomwe ikhacitika mu mzindayo ndipo azinji wa iwo akhacokera ku midzi yakutali komwe kukhalibe miseu ne njanje. Gwere linango lidanemba kuti: “Cinthu cibodzi comwe ciripo kuno ni mafiyu ya mtedwe.” Tenepo, abale azinji akhambafamba na mwendo kwa nsiku zizinji kuti afike ku mbuto yakupakirira xitima kuti akagumanike ku mtsonkhano.

Abale azinji akhali wakusauka ndipo akhalibe kobiri yakupakirira xitima kuti ayende ku mtsonkhano. Ndipo abale omwe akhakhala mu mzindayu akhalatiza lufoyi lawo mwa kumbatambira m’mii mwawo abalewo. Ndipo winango akhafikira m’Nyumba za Umambo. Pa nthawe inango, abale wakukwana 90 adafikira ku Beteli ndipo iwo akhambagona pa makaxa ya mabukhu. Buku Lapachaka lidalewa kuti abalewo adatenda kwene-kwene ndipo adalewa kuti “makaxayo yakhali bwino kwene-kwene ndipo yakhathuma kuposa kugona pansi.”

Abalewa akhawona kuti kutsonkhana na abale wawo wauzimu, cikhali cinthu cakufunika kwene-kwene kuposa bzense . Nsiku zino, ku México kuna Mboni za Yahova zakupitirira 850.000, ndipo iwo ana khalidwe lakutenda ninga la abale wakale wale. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Buku Lapachaka la m’gole la 1949, lidalewa kuti nyongo yomwe abalewa adacita idathumizirisa cikhumbo cawo ca kunamata Yahova. Pa mbuyo pa mtsonkhano uli-wense abalewa akhapambula nthawe yakucezerana bza mtsonkhanoyo ndipo akhambabvunzana kuti: “Kodi ni lini pomwe tin’dzakhala na mtsonkhano winango?”—Nkhani zathu zakale ku América Central.

^ ndi. 9 Buku Lapachaka la Mboni za Yehova la mgole la 1944, limbalewa kuti mtsonkhanoyo udacitisa kuti Mboni za Yahova zidziwike ku México.

^ ndi. 14 Mu gole la 2016, wanthu wakukwana 2.262.646 adagumanika pa cikumbuso, ku México.