Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Yahova ‘Ambakusamalirani’

Yahova ‘Ambakusamalirani’

KODI thangwe ranyi mungatsimikizire kuti mafala yakuti Yahova ambakusamalirani njacadidi? Thangwe libodzi ndakuti Bibliya limbaleweratu bzimwebzi mwakulungama. Bukhu la Pedru wakuyamba 5:7 limbati: ‘Mutulireni thupo lanu lense, thangwe iye ambakusamalirani.’ Kodi n’ciyani cimbakulatizani kuti Yahova Mulungu ana thupo na imwepo?

YAHOVA AMBAPASA WANTHU BZINTHU BZAKUTHUPI

Yahova ni ciratizo pa kudeka mtima na kukonzeka kuthandiza

Mulungu ana makhalidwe yomwe imwepo mungadafuna kuti xamwali wanu wapamtima ayalatize. Wanthu omwe ambacitirana bzinthu mwakudeka mtima na mwa mtima wakupasa kawiri-kawiri ambakhala pa uxamwali bwa mphanvu. Ninga momwe mungawonere, Yahova ngwansisi na wakupasa kwa wanthu nsiku iri-yense. Kumbukirani ciratizo cibodzi: ‘Iye ambacosa dzuwa lace, kucosera wanthu wabwino na wakuipa; ndipo ambabvumbisa nvula, kubvumbisira anyakulungama na anyakusaya kulungama.’ (Mat. 5:45) Kodi dzuwa na nvula bzimbaphata basa lanyi? Thangwe ra bzinthu bzimwebzi, pakati pa bzinthu bzinango, Mulungu ‘ambapasa wanthu cakudya cizinji ndipo ambadzaza mu mtima mwawo na cikondweso.’ (Mab. 14:17) Inde, Yahova ambasamalira dziko kuti lipereke cakudya cakukwanira na bzinthu bzinango bzing’ono-ng’ono bzomwe bzimbatikondwesa kuposa cakudya cabwino.

Tsono, thangwe ranyi wanthu azinji ambabonera na njala? Thangwe ra atongi omwe kawiri-kawiri ambandolinga kukhala na utongi bwa mphanvu na kugumana phindu la kobiri m’mbuto mwa kuthandiza wanthu kuti akhale na moyo wabwino. Yahova mwakusaya kucedwa an’dzamalisa bvuto la dyerali mwa kumalisa mautongi ya pansi panoya acibweresa Umambo bwakudzulu bomwe Mtongi wace ni Mwana wace. Pa nthaweyo, palibe na m’bodziyo omwe  an’dzabonera na njala. Pakudikhirira bzimwebzi, Mulungu ankusamalira atumiki wace wakukhulupirika. (Psal. 37:25) Kodi bzimwebzi bzinkulatiza lini kuti iye ambatisamaliradi?

YAHOVA AMBANYANG’ANISA LINI NTHAWE

Yahova ni ciratizo pa kumala nthawe yace ankutetekera

Xamwali wabwino ambamala nthawe yace izinji ankuceza namwe. Iye ambamala nthaweyo ankuceza namwe bzinthu bzomwe bzimbadekera mwense awiri. Ndipo xamwali wabwino ambakutetekerani na mtima wense pomwe munkumuuza bza mabvuto ayai thupo lanu. Kodi Yahova ambasamalambo tenepo? Inde! Iye ambatetekera mipembo yathu. Bibliya limbatilimbisa kuti ‘timbalimbikire kupemba,’ napo ‘kumbapemba nthawe zense.’—War. 12:12; 1 Wat. 5:17.

Kodi Yahova ambamala nthawe zingasi ankutetekera mipembo yanu? Ciratizo cinango ca m’Bibliya cimbatipasa mtawiro. Pomwe Jezu akhafuna kusankhula apostolo wace, ‘adaphuphudza usiku bwense acipemba kwa Mulungu.’ (Lu. 6:12) Mu mpembo umweyo, Jezu adalewa madzina mazinji ya apostolo wace, acimbalewa bza makhalidwe na bzakuphonya bzawo ndipo adakumbira Baba wace kuti amuthandize kuwasankhula. Pomwe dzuwa likhacoka macibese yace, Jezu adadziwa kuti iye akhadasankhula wanthu wakuthemeradi bwino kuti atumikire ninga apostolo wace. Ninga ‘Nyakubva mipembo,’ Yahova ambafunisisa kubva mipembo ya wense omwe ambapemba mwakucokera pansi pa mtima. (Psal. 65:2) Napo penu munthu animala nthawe izinji ankupembera nkhani inango yakufunika kwene-kwene, Yahova ambanyang’anisa lini nthawe.

YAHOVA NGWAKUFUNISISA KUKHULULUKIRA

Yahova ni ciratizo pa kufunisisa kukhululuka

Pa nkhani ya kukhululukira, napo wanthu omwe ali pa uxamwali wabwino ambafunika kucita nyongo. Nthawe zinango, wanthu ambamalisa mbverano omwe akhanawo kuyambira kale-kale thangwe iwo ambawona kuti n’bzakunesa kukhululukira. Tsono Yahova ali lini tenepo. Bibliya limbauza wanthu wense wa mtima wabwino kuti ambakumbire iye kuti awakhululukire, ‘thangwe iye ambalekerera na mtima wense.’ (Zai. 55:6, 7) N’ciyani comwe cimbacitisa Mulungu kukhululukira na mtima wense?

Thangwe ndakuti lufoyi la Mulungu ndakusaya kundendemezereka. Iye adalifuna kwene-kwene dziko la pansi mpaka adapereka mwana wace, Jezu kuti apulumuse wanthu ku pikado na mabvuto yomwe  yadabwerera mitundu yense ya wanthu. (Ju. 3:16) Kulewa cadidi, cakulombolera cinkucita bzizinji. Na nsembe ya Kristu, Mulungu ambakhululukira na mtima wense wale omwe iye ambawafuna. Mpostolo Juwau adanemba kuti: ‘Tikakungula pikado zathu, iye ngwakukhulupirika na wakulungama pa kutikhululukira.’ (1 Ju. 1:9) Thangwe rakuti Yahova ambakhululuka, wanthu angapitirize kukondwa kukhala pa uxamwali naye, na kudziwa kuti bzimwebzi bzimbatitokonya kwene-kwene.

MULUNGU AMBAKUTHANDIZANI POMWE MUNKUMUFUNA

Yahova ni ciratizo pa kutithandiza pomwe tinkumufuna

Xamwali wacadidi ambathandiza pomwe winango ankufunikira thandizo. Kodi Yahova ambacitambo bzibodzi-bodzibzi? Fala lace limbalewa kuti: ‘Napo [mtumiki wa Mulungu m’bodzi] angagwe an’dzalekereredwa lini, pakuti Yahova ambamuthandiza mwa kumuphata boko.’ (Psal. 37:24) Yahova ambathandiza atumiki wace mu njira zakusiyana-siyana. Onani cakucitikaci cakucokera ku msuwa ya ku St. Croix.

Mtsikana munango akhakakamizidwa na anzace wa kuxikola thangwe rakuti iye akhanamatira lini bandeira na thangwe ra bzomwe akhakhulupira. Pambuyo pa kupemba kwa Yahova kuti amuthandize, iye adatsimikiza kulimbana na nkhaniyo. Iye adafotokozera anzace wa mu turma bza nkhani ya kunamatira bandeira. Mwa kuphatisa basa bukhu lakuti Bunkhu Langu la Nkhani za M’Bibliya, iye adawafotokozera bzomwe bzidacitikira Sadraki, Mesaki na Abedinego ndipo bzimwebzi bzidamucitisa kukhala wakutsimikiza pa cakusankhula cace. Iye adati: “Yahova adakhotcerera Wahebereu atatu wale thangwe rakuti iwo alibe kunamatira cifanikiso.” Patsogolo pace iye adapasa mabukhu wensene omwe akhalipowo. Anzace wakukwana 11 akhafunisisa bukhulo. Kuzindikira kuti Yahova adamupasa mphanvu na luso kuti apereke umboni pa nkhani yakunesayi, mtsikanayu adakhala wakukomedwa kwene-kwene.

Penu imwepo mumbapenukira kuti Yahova ambakusamalirani, kumbukirani nkhani za m’Bibliya za pa Psalymo 34:17-19; 55:22; na 145:18, 19. Bvunzani Mboni zomwe zinkutumikira kwa nthawe itali momwe Yahova akhawasamalirira. Ndipo pomwe munkufuna thandizo la Yahova, pembani kwa iye bza nkhaniyo. Mwa kusaya kucedwa mun’dzawona momwe Yahova ‘ambakusamalirirani.’