Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Pa kukwanisika kwa nsiku zino, mwamuna omwe akhana kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi ankuimira Jezu Kristu, omwe ankuikha cizindikiro wanthu omwe an’dzapulumuka

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Kodi ni mwamuna uponi omwe akhana kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi pabodzi na amuna atanthatu omwe akhana bzifuzo bzakuphwanyira wakufotokozedwa m’matsomphenya ya Zakiyeri?

Iwo ambaimira mphanvu ya kudzulu yomwe imbaphatanidza kupfudzidwa kwa Jeruzalemu ndipo bzimbaphatanidzambo kupfudzidwa kwa mkonzedwe wakuipa wa Sathani pa Armagedo. N’thangwe ranyi kabvesesedweka kadacinjidwa?

Zakiyeri atamala kuwona bzinthu bzakuipa bzomwe bzikhacitidwa na apanduki pomwe Jeruzalemu akhanati kupfudzidwa mu 607 AEC, iye adawonesedwa matsomphenya ya bzinthu bzomwe bzingadacitisa kupfudzidwaku. Iye adawona amuna atanthatu omwe akhana bzifuzo bzakuphwanyira. Iye adawona pomwe mwamuna munango pakati pawo omwe ‘akhadabvala bzakubvala bza nguwo’ ndipo akhana ‘kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi.’ (Zakiy. 8:6-12; 9:2, 3) Mwamunayu adauzidwa kuti: ‘Ndokoni mu mzindayo kuti akanembe cizindikiro pa mikuma ya wanthu omwe wankupuma kasa-kasa na kubuula thangwe ra bzakunyansa bzense bzomwe bzinkucitika mu mzindamo.’ Patsogolo pace, omwe akhana bzifuzo bzakuphwanyira adauzidwa kuti akaphe wanthu wense mu mzindamo omwe akhalibe cizindikiro. (Zakiy. 9:4-7) Kodi matsomphenyaya yankutipfunzisa ciyani ndipo mbani mwamuna omwe akhana kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi?

Polofesiyayi idaperekedwa mu 612 AEC ndipo kukwanisika kwakuyamba ni kupfudzidwa kwa Jeruzalemu komwe kudacitidwa na acikunda wa ku Babulo patandopita magole maxanu yokha. Napo kuti Ababulo akhali wanthu wacikunja omwe adabvumizidwa kuti apfudze mzindayo, iwo akhatumikira ninga anyakupha wa Yahova. (Jer. 25:9, 15-18) Bzimwebzi bzidacitika thangwe Yahova adawaphatisa basa kuti alange apanduki wace. Tenepo, kupfudzako kukhali lini kwa kundopha ali-wense. Wanthu wakulungama angadapfudzidwa lini. Yahova mwalufoyi adacita makonzedwe yakuti apulumuse Adjuda omwe akhabverana lini na bzinthu bzaikupa bzomwe bzikhacitika mu mzindamo.

Zakiyeri alibe kuphata nawo basa la kuikha cizindikiro ayai la kupfudza mzindayo. M’mbuto mwace, ciyeruzo ca kupfudzaco cingadatsogoleredwa na anjo. Na polofesiyayi, tingalewe kuti, tingakwanise kuwona bzomwe bzikhacitika kudzulu. Yahova alibe kusankhula anjo wace kuti adzandopfudze wakuipa basi koma kuti adzapambule wakulungama kuti adzapulumuke. *

M’mbuyomu, tidafotokoza bza kukwanisika kwa matsomphenyaya kwa nsiku zino kuti mwamuna omwe akhana kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi, akhaimira akristau wakudzozedwa wakusalira. Tikhakumbuka kuti wale omwe tsapano ankubvuma mafala yomwe yankupaliziridwa, ankuikhidwa cizindikiro ca cipulumuso. Na tenepo m’magole yatsapanopapa, bzawoneka kuti pakhafunika kucinja kafotokozedweka. Mwakubverana na bzomwe bzinkufotokozedwa pa Mateu 25:31-33, Jezu ndiye ankuyeruza wanthu. Iye an’dzapereka ciyeruzo cace cakumalizira mkati mwa citsautso cikulu mwa kupambula wanthu omwe ali ninga mabira kuti adzapulumuke na omwe ali ninga mbuzi kuti adzapfudzidwe.

Tenepo thangwe ra kucinja kabvesesedweka, kodi n’ciyani comwe tingapfunze pa matsomphenya ya Zakiyeri? Pana nfundo zakukwana zixanu izi:

  1.  Pomwe Jeruzalemu akhadasala pang’ono kupfudzidwa, Zakiyeri adatumikira ninga mulindiri pabodzi na Jeremiya na Danyeri, ninga momwe Zaiya akhadacitira. Nsiku zino, Yahova ankuphatisa basa kathimu kakucepa ka atumiki wace wakudzozedwa kuti kadyese wanthu wace na kucenjeza winango bza kufendera kwa citsautso cikulu pomwe cikanati kufika. Nawombo anyabasa wense wa Kristu wa pamui ana mbali ya kudziwisa cejezoli.—Mat. 24:45-47.

  2.  Zakiyeri, alibe kuphatanidzidwa pa kuikha cizindikiro wanthu omwe adapulumuka; n’bzibodzi-bodzimbo  na atumiki wa Mulungu nsiku zino. Iwo kokha ankumwaza mafala ya Yahova, yomwe ni mbali ya basa lawo la kupalizira mwa kutsogoleredwa na anjo.—Cibv. 14:6.

  3.  Mu nsiku za Zakiyeri, palibe ne na m’bodzi omwe adaikhidwa cizindikiro ca caico pa mikuma pawo. N’bzibodzi-bodzimbo nsiku zino. Kodi n’ciyani comwe wanthu an’funika kucita kuti aikhidwe cizindikiro ca kuyezezera kuti an’dzapulumuke? Iwo an’funika kucita mwakubverana na basa lomwe linkucitika la kupalizira, kukulisa unthu bwa cikristau, kubzipereka kwa Yahova na kuthandizira abale wa Kristu. (Mat. 25:35-40) Wale omwe ambacita bzinthu bzimwezi an’dzaikhidwa cizindikiro ca kupulumuka pa citsautso cikulu comwe cinkubwera.

  4.  Pa kukwanisika kwa nsiku zino, mwamuna omwe akhana kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi, ankuimira Jezu Kristu omwe ankuikha cizindikiro wanthu omwe an’dzapulumuka. Thimu likulu lin’dzaikhidwa cizindikiro cawo pomwe lin’dzakhala linkuyeruzidwa ninga mabira mkati mwa citsautso cikulu. Bzimwebzi bzin’dzawacitisa kuti adzatambire moyo wakusaya kumala pa dziko la pansi pano.—Mat. 25:34, 46. *

  5.  Pa kukwanisika kwa nsiku zino, amuna atanthatu omwe akhana bzifuzo bzakuphwanyira, ankuimira acikunda wakudzulu wa Jezu pabodzi na Jezuyo ninga nyakuwatsogolera. Iwo tsapanopapa an’dzapfudza mitundu ya wanthu pabodzi na bzakuipa bzense.—Zakiy. 9:2, 6, 7; Cibv. 19:11-21.

Kubvesesa mapfunziro yakufunikaya kumbalimbisa cikhulupiro cathu cakuti Yahova an’dzapfudza lini wathu wakulungama koma wakuipa wokha. (2 Pe. 2:9; 3:9) Bzinkutikumbusambo basa lakufunika la kupalizira mu nsiku zathu zino. Dziko lense lin’funika kubva cenjezoli cikanati kufika cimaliziro!—Mat. 24:14.

^ ndi. 6 Napo kuti Baruke (munembi wa Jeremiya), Ebedi-meleki wa ku Etiopia, pabodzi na a Rekabu alibe kuikhidwa cizindikiro cakuwoneka pa mikuma yawo, iwo adapulumusidwa. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Iwo adatambira cizindikiro cakuyezezera ca cipulumuso.

^ ndi. 12 Anyakudzozedwa wakukhulupirika an’funika lini kuikhidwa cizindikiroci kuti adzapulumuke. M’buto mwace, iwo an’dzaikhidwa cizindikiro cawo cakumalizira akanati kufa ayai pomwe citsautso cikulu cikanati kuyamba.—Cibv. 7:1, 3.