Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Lekani Kubvuma Kuti Bzakuphonya bza Winango Bzikukhumudwiseni

Lekani Kubvuma Kuti Bzakuphonya bza Winango Bzikukhumudwiseni

“Pitirizani . . . kulekererana na mtima wense.”—WAKOL. 3:13.

NYIMBO: 121, 75

1, 2. Kodi Bibliya lidaleweratu ciyani bza kuwanda kwa wanthu wa Yahova?

ATUMIKI wakukhulupirika wa Yahova wa pa dziko, Mboni zace, ambacita mbali ya gulu lomwe ndakupambulikadi. N’cadidi, gululi nda wanthu wakuperewera ndipo ana bzakuphonya bzawo. Kuthumizira bzimwebzi, mzimu wakucena wa Mulungu unkuthandiza kuti bzinthu bzifambe bwino m’magwere ya pa dziko lense kuti yakule. Onani bzinthu bzabwino bzomwe Yahova ankucitira wanthu mwa kufuna kwace, napo kuti mbakuperewera.

2 Pomwe nsiku zakumalizira za mkonzedwe uno zidayamba mu 1914, atumiki wa Mulungu wa pa dziko akhali ang’ono-ng’ono. Koma Yahova adasimba basa lawo la kupalizira. Patapita magole mang’ono-ng’ono, madzana mazinji ya wanthu watsapano adapfunza cadidi ca m’Bibliya acikhala Mboni za Yahova. Kulewa cadidi Yahova adauza thimu lomwe likhakulali kuti: ‘Mng’ono an’dzasanduka wanthu culu, ndipo wakucepa an’dzasanduka mtundu wamphanvu. Inepano Yahova, ndin’dzafulumizisa bzimwebzi mu nthawe yaceyo.’ (Zai. 60:22) Mafala ya polofesiyaya yankukhala ya cadidi mu nsiku zakumalizira zino. Mulewengo wa wanthu wa Mulungu tsapano unkukula kuposa wa wanthu wa mitundu mizinji.

3. Kodi wanthu wa Mulungu adalatiza tani kuti ana lufoyi?

 3 Mkati mwa nsiku zino, Yahova ankuthandizambo wanthu wace kuti akulise khalidwe la lufoyi, khalidwe lace likulu pa makhalidwe yace yense. (1 Ju. 4:8) Jezu, omwe adatewezera lufoyi la Mulungu, adalewa kuna ateweri wace kuti: ‘Ndin’kukupasani cakutonga cipsa cakuti mumbafunane mwekha-mwekha . . . Na bzimwebzo, wense an’dzadziwa kuti ndimwe anyakupfunza wangu, mukambafunana.’ (Ju. 13:34, 35) Bzimwebzi bzidawoneka kuti bzikhali bzakufunika pa bzakucitika bza tsapanopa pa nkhondo yomwe idapha wanthu azinji kwene-kwene. Mwa ciratizo, wanthu 55 midyau adaphedwa pa Nkhondo Yaciwiri Yapadziko lense la pansi. Na tenepo, Mboni za Yahova ziribe kuthandizira pa kupha kumweku. (Werengani Mikeya 4:1, 3.) Bzimwebzi bzidawathandiza kupitiriza kukhala ‘wakucena pa mulandu wa mulopa wa wanthu wense.’—Mab. 20:26.

4. N’thangwe ranyi kuthumizirika kwa wanthu wa Yahova n’kwakudabwisa?

4 Kuyenda patsogolo kwa wanthu wa Mulungu kunkucitika m’dziko lakuipali, lomwe Bibliya limbalewa kuti linkutsogoleredwa na Sathani, ‘mulungu wa mkonzedwe uno wa bzinthu.’ (2 Wak. 4:4) Iye ankutsogolera wanthu wa ndale wa m’dzikoli pabodzi na nkhani zakumwazidwa m’bzikasi. Koma iye angakwanise lini kuimisa basa lakupalizira bzipsa bzabwino. Na tenepo, Sathani pakudziwa kuti kandomusalira kanthawe kakucepa kokha, iye ankuyezera kucosa wanthu pa kunamata kwacadidi ndipo iye ankuphatisa basa njira zizinji pakucita bzimwebzi.—Cibv. 12:12.

KUYEZEDWA CIKHULUPIRO

5. N’thangwe ranyi nthawe zinango wanthu angatikhumudwise? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 23.)

5 Gwere Lacikristau limbatsindika kufunika kwa kukhala na lufoyi na Mulungu pabodzi na wanthu anzathu. Jezu adalatiza kuti bzimwebzi bzingadacitika. Pakutawira mbvunzo wakulewa bza cakutonga cikulu, iye adati: ‘“Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, ndipo na nzeru zako zense. Cimweci ndico cakutonga cikululetu na cakutoma. Caciwiri cakutengana na cimweci, n’cici: ‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.”’ (Mat. 22:35-39) Tsono, Bibliya limbasiya padeca kuti ninga bzakutewera bza pikado ya Adamu, tensenefe timbabadwa wakuperewera. (Werengani Waroma 5:12, 19.) Tenepo, nthawe zinango, winango mu gwere an’dzatikhumudwisa mwa bzakulewa ayai bzakucita. Bzimwebzi bzingayeze lufoyi lathu kwa Yahova na kwa wanthu wace. Kodi tin’dzacita tani na bzakucitika bzimwebzi? Wanthu wa Mulungu wa nthawe zakale adalewa ayai kucita bzinthu bzomwe bzidakhumudwisa winango, ndipo ife tingapfunze bzomwe Bibliya limbalewa pa nkhani zimwezi.

Mungadakhala kuti munkukhala mu Jirayeri pa nthawe ya Eli na wana wace, kodi imwepo mungadacitanyi? (Onani ndime 6)

6. Kodi Eli alibe kulanga wana wace mu njira iponi?

6 Mwa ciratizo, Mkulu wa Ansembe Eli akhana wana awiri omwe alibe kulemekeza malamulo ya Yahova. Timbawerenga kuti: ‘Wana wacimuna wa Eli akhali wanthu wakuipa; Iwo akhalemekeza lini Yahova.’ (1 Sam. 2:12) Napo kuti baba wawo akhayendesa patsogolo kunamata kwacadidi, wana wace awiri akhacita pikado zikulu-zikulu. Eli adadziwa bzimwebzi ndipo akhafunika kuwapasa malango, koma iye adawalekerera. Ninga bzakutewera bzace, Mulungu adalanga wanthu wa pamui pa Eli. (1 Sam. 3:10-14) Na kupita kwa nthawe, mbadwa zace zidaletsedwa kutumikira ninga akulu-akulu wa anyansembe. Mungadakhala kuti munkukhala mu nsiku za Eli, kodi mungadacita tani na Eli thangwe ra kulekerera pikado zomwe wana wace akhacita? Kodi mungadakhumudwa mpaka kulekeratu kutumikira Mulungu?

7. Kodi ni pikado ikulu iponi yomwe Davide adacita, ndipo n’ciyani comwe Mulungu adacita?

7 Davide akhafunidwa na Yahova, omwe adasankhulidwa kuti akhale munthu ‘wakukondwesa mtima wace.’ (1 Sam. 13:13, 14; Mab. 13:22) Koma Davide patsogolo pace adacita upombo na Bateseba, ndipo Batesebayo adakhala na mimba. Bzimwebzi bzidacitika pomwe mwamuna wace, Uriya,  akhali ku nkhondo. Pomwe iye adabwerera kumui mwa kanthawe kakucepa, Davide adayeza kumupumpsa kuti akagonane na mkazi wace Bateseba ndipo bzimwebzi bzingadawoneka ninga kuti mwanayo ngwa Uriya. Uriya adalamba kucita bzomwe mambo adamuuza, tenepo Davide adacita makonzedwe kuti iye akafe ku nkhondo. Davide adadzagumana na mabvuto thangwe ra pikado yaceyi, yomwe yadatokonya iye pabodzi na banja lace. (2 Sam. 12:9-12) Na tenepo, Mulungu adalatiza nsisi kwa mwamunayu omwe adafamba na Yahova moyo wace wense ‘na mtima wakukhulupirika.’ (1 Wam. 9:4) Mungadakhala na moyo pakati pa wanthu wa Mulungu pa nthawe imweire, kodi mungadacita tani? Kodi khalidwe lakuipa la Davide lingadakucitisani kukhala wakukhumudwa?

8. (a) Kodi mpostolo Pedru adatazira tani kuteweza fala lace? (b) Pedru ataphonya, n’thangwe ranyi Yahova adapitiriza kumuphatisa basa?

8 Ciratizo cinango ca m’Bibliya ni ca mpostolo Pedru. Jezu adamusankhula ninga m’bodzi wa anyakupfunza; napo bziri tenepo, Pedru pa nthawe inango adalewa na kucita bzinthu bzomwe patsogolo pace adadzadandaula nadzo. Mwa ciratizo, pa nthawe yakunesa apostolowo adathawa Jezu. Pakuyamba Pedru akhadatsimikiza kuti napo winango angadacita bzimwebzi, iye angadacita lini. (Mar. 14:27-31, 50) Napo bzikhali tenepo, pomwe Jezu akhaphatidwa na anyamadulanthaka, apostolo wense—kuphatanidza Pedru—adamuthawa. Pedru adalamba Jezu kazinji kense napo kuti akhamudziwa. (Mar. 14:53, 54, 66-72) Na tenepo, Pedru adakhumudwa na bzomwe adacitabzo ndipo Yahova adapitiriza kumuphatisa basa. Mungadakhala kuti ndimwe nyakupfunza, kodi bzicito bza Pedru bzingadatokonya kukhulupirika kwanu kwa Yahova?

9. N’thangwe ranyi mumbakhulupira kuti Mulungu nthawe zense ambacita bzakulungama?

9 Bziratizo bza pa dzulubzi n’bzing’ono-ng’ono bzokha bza wanthu omwe pa wokha adacita bzinthu bzomwe bzidakhumudwisa winango. Nkhani zizinji za magole madzana yapitaya na za nsiku zino, za wale omwe adatumikira Yahova koma adacita bzinthu bzakuipa ndipo bzidakhumudwisa winango zingadanembedwambo. Koma nfundo njakuti, kodi imwepo mun’dzacita ciyani? Kodi mun’dzalekerera kuti bzakuphonya bzawo bzikukhumudwiseni, mucisiya Yahova pabodzi na  wanthu wace, kuphatanidza wale omwe ali m’gwere mwanu? Ayai mun’dzazindikira kuti Yahova angapereke nthawe kuti wanthu wakuphonya akungule na kuti iye an’dzakonzesa bzakuphonyabzo acicita mu njira yakulungama? Mwakusiyana na bzimwebzi, nthawe zinango wale omwe ambacita pikado zikulu ambalamba nsisi za Yahova ndipo ambakungula lini. Pa nkhani ninga zimwezi, kodi mungakhale na cikhulupiro cakuti Yahova an’dzayeruza wanthu wakucita bzakuipa, pinango mwa kuwacosa mu gwere?

PITIRIZANI KUKHALA WAKUKHULUPIRIKA

10. Kodi n’ciyani comwe Jezu adabvesesa pa kuphonya kwa Juda Sikaliyoti na kwa Pedru?

10 Bibliya limbatiuza nkhani za atumiki wa Mulungu omwe adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova na kwa wanthu wace napo kuti wanthu winango wakuwazungulira akhacita bzinthu bzakuphonyeka bzikulu. Mwa ciratizo, Jezu pambuyo pa kupereka mpembo kwa Baba wace usiku, iye adasankhula apostolo 12. M’bodzi wa iwo akhali Juda Sikaliyoti. Na kupita kwa nthawe Juda adapereka Jezu, iye alibe kulekerera kuti bzimwebzi bzidzonge uxamwali bwace na Baba wace Yahova; ne alibe kulekerera kuti kumulamba kwa Pedru kudzonge mbveranoyo. (Lu. 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Jezu akhadziwa kuti bzinthu bzomwe bzikhacitikabzo bzikhali lini kuphonya kwa Yahova ne kwa wanthu wace. Jezu adapitiriza kucita basa lace labwinolo napo kuti pakhana bzakukhumudwisa bzomwe anyakupfunza wace winango akhamucitira. Yahova adamufupa mwa kum’lamusa ku infa, acifungula njira yakuti Jezu akhale Mambo wa Umambo bwakudzulu.—Mat. 28:7, 18-20.

11. Kodi Bibliya likhadaleweratu ciyani bza atumiki wa Yahova wa nsiku zino?

11 Cikhulupiro ca Jezu kwa Yahova na kwa wanthu wace cikhali cikulu kwene-kwene ndipo cikali tenepo. Inde, n’bzakudabwisa tikambakumbukira bzinthu bzomwe iye wacita mwa kuphatisa basa atumiki wace mu nsiku zakumalizira zino. Palibe pomwe wanthu winango omwe ankupalizira cadidi pa dziko lense la pansi, ndipo ne ankutsogoleredwa lini na Yahova ninga momwe gwere lace laciphatano limbacitira nsiku zino. Pa Zaiya 65:14 pambalewa bza mkhalidwe wauzimu womwe un’dzapitiriza kukhala pakati pa wanthu wa Mulungu kuti: ‘Atumiki wangu an’dzakuwa mwa cikondweso thangwe ra mkhalidwe wabwino wa mtima wawo.’

12. Kodi tin’funika kumbawona tani bzakuphonya bza winango?

12 Atumiki wa Yahova ankukondwa na bzinthu bzabwino bzomwe iwo ankucita thangwe ankutsogoleredwa na Yahova. Kusiyana na bzimwebzi, tingalewe kuti dziko lakutsogoleredwa na Sathanili linkulira thangwe makhalidwe yankuyenda yacipiratu. Kungadakhala kusaya nzeru na kupasa mulandu Yahova ayai gwere lace thangwe ra bzakuphonya bza atumiki ang’ono-ng’ono wa Mulungu. Tin’funika kupitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Yahova na makonzedwe yace na kupfunza momwe tingambawonere ayai kucitira na bzakuphonya bza winango.

MOMWE TINGACITIRE NA BZAKUPHONYA BZA WINANGO

13, 14. (a) Kodi tingakhale tani wakupirira na anzathu? (b) Kodi ni piciro liponi lomwe tin’funika kulikumbukira?

13 Tsono kodi tingacite tani penu m’bodzi mwa atumiki wa Mulungu angalewe ayai kucita bzinthu bzomwe bzingatikhumudwise? Mtemo wabwino wa m’Bibliya nguyu: ‘Leka kumbafulumiza kukalipa mu mtima mwako, pakuti kupsa mtima kumbakhala pakati pa mapsiru.’ (Mpal. 7:9) Tin’funika kukumbukira kuti kwa tensenefe, yapita magole 6.000 kucokera pomwe moyo wakulungama omwe ukhalipo mu Edeni udacosedwa kwa wanthu. Wanthu wakusaya kulungama nthawe zinango ambaphonya. Na tenepo bzingakhale lini bwino kumbadikhira kuti anyakukhulupira anzathu ambacite bzinthu bzakulungama kuposa pa bzomwe iwo angakwanise na kuleka kuti bzakuphonya bzawo bziticosere mtendere womwe umbabwera thangwe ra kukhala ku mbali ya wanthu wa Mulungu mu nsiku zakumalizira  zino. Bvuto linango likulu lingakhale la kulekerera bzakuphonya bza winango kuti bzitikhumudwise na kuticitisa kusiya gulu la Yahova. Bzimwebzi bzikacitika, tingaluze lini kokha mwayi wa kucita kufuna kwa Mulungu koma cidikhiro ca kudzakhala na moyo m’dziko lipsa la Mulungu.

14 Kuti tipitirize kukhala na cikondweso cikulu pabodzi na cidikhiro, tin’funika kupitiriza kusunga m’makumbukidwe mwathu piciro la cirimbiso la Yahova lakuti: ‘Pakuti ndinkulenga kudzulu kupsa na pansi papsa. Bzinthu bzakale bzire mun’dzabzikumbukira lini pomwe, ne kukubwererani ku mtima.’ (Zai. 65:17; 2 Pe. 3:13) Lekani kulekerera kuti bzakuphonya bza winango bzikutaziseni kugumana bzisimbo bzimwebzi.

15. N’ciyani comwe Jezu adalewa comwe tin’funika kucita pomwe winango atiphonyera?

15 Na tenepo, pakuti tiri lini mu dziko lipsa, tin’funika kukumbukira makumbukidwe ya Mulungu ya momwe tingacitire pomwe winango angalewe ayai kucita bzinthu bzomwe bzingatikhumudwise. Mwa ciratizo, mtemo m’bodzi omwe tin’funika kuukumbukira ni bzomwe Jezu adalewa kuti: ‘Pakuti mukambalekerera wanthu pikado zawo, Baba wanu wa kudzulu an’dzakulekereranimbo pikado zanu; tsono penu mun’lekerera lini bzakuphonya bza wanthu winango, Baba wanu wa kudzulu cipo acidzakulekereranimbo bzakuphonya bzanu.’ Kumbukirani bzomwe Pedru adabvunza penu tingadafunika kukhululukira ‘mpaka kanomwe,’ Jezu adatawira kuti: ‘Ndinkuuza lini kuti kanomwe kokha, koma mpaka nthawe 77.’ N’bzakuwonekeratu kuti pamwepa Jezu akhathandauza kuti tin’funika nthawe zense kufunisisa kukhululukira; bzimwebzi bzin’funika kukhala cinthu cathu cakuyamba kucipfunza.—Mat. 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Kodi Zuze adapereka ciratizo cabwino ciponi?

16 Ciratizo cabwino ca momwe tingacitire na bzakuphonya bza winango n’ca Zuze, mwana wakuyamba wa Djakobi pa wana awiri wakubadwa na Rakeli. Abale khumi wa Zuze akhamucitira njiru thangwe rakuti iye akhafunidwa na baba wawo. Tenepo iwo adamugulisa kuti akhale kapolo. Yatapita magole mazinji, Zuze akhacita basa labwino mu dziko la Edjipito bzomwe bzidacitisa kuti iye akhale waciwiri pa utongi bwa dzikolo. Pomwe njala idapita mu dzikolo, abale wa Zuze adayenda ku Edjipito kukagula cakudya koma iwo alibe kumuzindikira. Zuze angadafuna kuphatisa basa mphanvu ya udindo bwace kuti awabwezere pa kuipa komwe abale wacewo adamucitira. Tsono, iye adawayeza abale wacewo kuti awone penu akhadacinja mitima yawo. Pomwe iye adawona kuti abale wacewo akhadacinjadi, Zuze adabzidziwikisa kuna iwo. Patsogolo pace iye adawauza kuti: ‘Lekani kucita mantha. Inepano ndin’dzapitiriza kukusamalirani mwa kukupasani cakudya pabodzi na wana wanu.’ Nkhani ya m’Bibliyayi imbapitiriza kuti: ‘Tenepo iye adawalimbisa ndipo na mafalaya adawakhazika mtima pansi.’—Gen. 50:21.

17. Kodi n’ciyani comwe munkukhumba kucita winango akakuphonyerani?

17 Ni bwino kukumbukira kuti tensenefe tinabzombo bzakuphonya ndipo tingakhumudwise winango. Tikakumbukira kuti bzimwebzi bzimbaticitikirambo, tingateweze malango ya m’Bibliya ya kuyenda kwa ule omwe tidamuphonyera ticikayeza kukacezerana naye. (Werengani Mateu 5:23, 24.) Timbatenda pomwe winango ambatikoyera lini bzakumtima, tenepo tin’funika kuwacitirambo bzibodzi-bodzi. Wakoloso 3:13 ambaticenjeza kuti: ‘Pitirizani kupirirana na kulekererana na mtima wense napo penu alipo omwe ana mathangwe yakudandaulira mwanzace. Ninga momwe Yahova adakulekererani na mtima wense, imwepo mucitembo tenepoyo.’ Lufoyi lacikristau ‘Limbasunga lini mathangwe,’ limbalewa tenepo bukhu la 1 Wakolinto 13:5. Tikambazolowera kukhululukira winango, Yahova an’dzatikhululukirambo. Inde, pakulewa bza kumalisa bzakuphonya bza winango, tin’dzakhala na moyo wacikristau omwe ngwa kutewezera momwe Baba wathu wa nsisi ambacititira na ifepano tikaphonya.—Werengani Psalymo 103:12-14.