Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Munkukumbukira?

Kodi Munkukumbukira?

Kodi mukhawerenga mwakusamala bwino marevista ya tsapanopapa ya Nsanza ya Mulindiri? Penu mukhawerenga, pinango mungakwanise kutawira mibvunzo inkutewerayi:

N’thangwe ranyi Yahova akhabvumiza kuti Ajirayeri wakale ambamenye nkhondo?

Yahova ni lufoyi. Napo bziri tenepo, nthawe imweyo, pomwe wanthu akhacitira bzakuipa na kupondereza wanthu wace iye akhabvumiza kuti amenye nkhondo. Mulungu yekha ndiye akhasankhula kuti mbani ndiwo amenye nkhondo ndipo ni lini pomwe akhafunika kucita bzimwebzo.—w15 1/11, tsamba 3-4.

N’bzinthu bziponi bzakufunika bzomwe abereki angacite kuti apfunzise wana wawo ang’ono kuti atumikire Yahova?

N’bzakufunika kuti abereki ambafune wana wawo acikhala ciratizo cabwino cakubzicepswa kwa wanawo. N’bzakufunikambo kuti abereki ambakhale wakuzindikira acimbatsungira kubvesesa wana wawo.—w15 1/11, tsamba 14-16.

N’thangwe ranyi papa ambawonedwa lini ninga nyakupita nthaka wa Pedru?

Pa Mateu 16:17, 18 pambalewa lini kuti mpostolo Pedru angadadzakhala msolo wa gwere Lacikristau. Bibliya limbalatiza kuti Pedru m’mbuto mwa kukhala wakuyamba, Jezu ndiye angadakhala mwala wapakhona wa gwere. (1 Pe. 2:4-8)—w15-T 1/12, tsamba 12-14.

Kodi tin’funika kukumbukira ciyani tikanati kulewalewa?

Kuti mafala yathu yabveke bwino, tin’funika kumbakumbukira (1) nthawe yomwe tin’funika kulewalewa (Mpal. 3:7), (2) bzomwe tin’funa kulewa (Mim. 12:18) na (3) momwe tin’lalewera (Mim. 25:15).—w15 1/12, tsamba 19-22.

Kodi ni bzinthu bziponi bzakulatiza kusaya kukhulupirika bzomwe Akristau angatcenkhe?

Akristau wa cadidi ambatcenkha bzense bziwiri, kunamizira winango na kucita gunkha. Iwo ambanamizira lini, ayai kulewa mafala yakuphonyeka yomwe yangakhumudwise winango, ndipo iwo ambacita lini cinyengo ni kuba.—wp16.1, tsamba 5.

Kodi ‘akulu-akulu wa anyansembe’ wakufotokozedwa m’Bibliya akhali mbani?

Fala lakuti ‘akulu-akulu wa anyansembe’ limbalewa bza wanthu wakunyang’anira unsembe, kuphatanidza ule omwe adasiya kukhala mkulu wa anyansembe mwa kucita kuimisidwa.—wp16.01-T, tsamba 10.

Kodi tin’funika kumbawona tani munthu omwe ambadya bzizindikiro pa Cikumbuso?

Akristau an’funika lini kumbatumbiza mwakupambulika wanthu amwewa. Munthu omwe wadzozedwa bzacadidi an’funika lini kukhumba kutumbizidwa kumweku; ne an’funika lini kubzitsatsa momwe aliri na Mulungu. (Mat. 23:8-12)—w16.01, tsamba 23-25.

Kodi tingapfunze ciyani na momwe Abalahamu adakhalira xamwali wa Mulungu?

Abalahamu adakhala na cidziwiso pakulewa bza Mulungu, pinango mwa kucokera kwa Semu. Ndipo Abalahamu adakhala na cidziwiso thangwe ra momwe Mulungu akhacitira bzinthu na iye pabodzi na banja lace. Tingayezerembo kucita bzibodzi-bodzi.—w16.02, tsamba 9-10.

Kodi ma kapitulo na mavesi ya m’Bibliya yadabwera tani?

Nyansembe Stephen Langton wa m’gole lacidzana na khumi na zitatu, adagawa Bibliya m’ma kapitulo. Anyakukopiali wacijuda adayamba kuikha mavesi m’Bibliya lacihebereu, ndipo mu gole lacidzana na khumi na zitanthatu, nyakupfunza Robert Estienne adacitambo bzibodzi-bodzi na bzinembo bzacigerego bzacikristau.—wp16.02-T, tsamba 14-15.

Kodi Sathani adayenda ku tempwlo kukayeza Jezu na thupi la kuwoneka na maso?

Tiribe mtawiro wakutsimikizika. Mabukhu ya Mateu 4:5 na Luka 4:9 yambalatiza kuti Jezu adatengedwa kumweko mwa matsomphenya ayai kuti iye akhali pa mbuto inango padzulu ya ku tempwlo.—w16.03-T, tsamba 31-32.

Kodi utumiki bwathu bwacikristau buli ninga mame mu njira ziponi?

Mame yambayamba pang’ono-pang’ono ndipo yambadjedjeresa na kuthandizira moyo. Mame yacadidi ni cisimbo ca Mulungu. (Bzak. 33:13) Bzimwebzi n’bzakundendemerana na kubverana kwa nyongo ya wanthu wa Mulungu mu utumiki.—w16.04, tsamba 4.