Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Junho 2016

Kodi Munkubvuma Kuumbidwa na Nyakuumba Mkulu?

Kodi Munkubvuma Kuumbidwa na Nyakuumba Mkulu?

‘Mwakundendemerana na dongo lomwe liri m’manja mwa nyakuumba, imwepombo muli tenepo m’manja mwangu.’—JER. 18:6.

NYIMBO: 60, 22

1, 2. N’thangwe ranyi Mulungu adawona Danyeri ninga ‘munthu wakufunika,’ ndipo tingakhale tani wakubvera ninga Danyeri?

POMWE akapolo Wacidjuda adapita mu Babulo wakaleyo, iwo adawona kuti m’mzindamo mukhadadzala na bzifanikiso ndipo adawonambo kuti wanthu akhali akapolo wa mizimu yakuipa. Napo bzikhali tenepo, adjuda wakukhulupirika, ninga Danyeri na anzace atatu, adalamba kuumbidwa na mzimu wa dziko la Babulo. (Dan. 1:6, 8, 12; 3:16-18) Danyeri na anzace wale adakhala wakutsimikiza kubzipereka kokha kwa Yahova ninga Nyakuwaumba wawo. Ndipo bzidawafambiradi bwino! Danyeri adakhala ku Babulo pafupi-fupi moyo wace wense; koma, anjo wa Mulungu adamuuza kuti iye akhali ‘munthu wakufunika kwene-kwene.’—Dan. 10:11, 19.

2 Mu nthawe za m’Bibliya, nyakuumba angadaikha dongo m’cakuumbira acikonza cinthu ninga momwe iye ankufunira. Nsiku zino, anamati wacadidi wankuzindikira kuti Yahova ninga Mtongi wa Cirengedwe cense, ndiye yekha omwe ana ugo bwa kuumba wanthu na mitundu. (Werengani Jeremiya 18:6.) Yahova ana udindo bwa kutiumba patekha. Na tenepo iye ambazindikira ufulu bwathu bwa kusankhula ndipo ambafuna kuti tikhale ku mbali yace mwakucita kufuna tekha. Bwerani ticezerane momwe tingapitirizire kukhala ninga dongo lakufewa m’manja mwa Mulungu, mwa kupenda mbali zitatu izi: (1) Kodi tingatcenkhe  tani bzicito bzomwe bzingatitazise kubvera malango ya Mulungu? (2) Kodi tingakuze tani makhalidwe yomwe yangatithandize kupitiriza kukhala wakufewa na wakubvera? (3) Kodi abereki angakhale tani ku mbali ya Mulungu pa kuumba wana wawo?

KUTCENKHA BZICITO BZOMWE BZINGAUMISE MTIMA

3. Kodi ni bzicito bziponi bzomwe bzingaumise mtima wathu? Fotokozani ciratizo.

3 Pa Mimwani 4:23 pambalewa kuti ‘kuposa bzinthu bzense bzomwe bzimbafuna kukhotcereredwa, khotcerera mtima wako, pakuti mumtimamo ndimo nsansa ya moyo.’ Kodi tingadikhirire kugumana na mabvuto yaponi thangwe ra kuuma mtima? Mabvutoyo yangaphatanidze kubzikuza, bzicito bza pikado na kutaya cikhulupiro. Bzimwebzi bzimbabweresa kusaya kubvera, pabodzi na mzimu wa kupanduka. (Dan. 5:1, 20; Waheb. 3:13, 18, 19) Mambo Uziya panthawe inango adayamba kubzikuza. (Werengani 2 Nkhani 26:3-5, 16-21.) Pakuyamba, Uziya akhacita ‘bzinthu bzabwino m’maso mwa Yahova,’ ndipo ‘adapitiriza kulinga Mulungu.’ Tsono ‘pomwe iye adakhala wa mphanvu, mtima wace udayamba kubzikuza,’ napo kuti mphanvu yomwe iye akhanayo ikhacokera kuna Mulungu! Ndipo iye adalinga kupereka nsembe yakupsereza mu tempwlo—udindo bumwebu bukhali kokha bwa anyansembe wa m’banja la Aroni. Pomwe anyansembe adaceza naye, Uziya wakubzikuzayo adakalipa! Kodi bzakutewera bzace bzidakhala bziponi? Iye adakhala na tsoka lakupasa manyazi m’manja mwa Mulungu ndipo adafa na mapere.—Mim. 16:18.

4, 5. Kodi n’ciyani comwe cingacitike tikaleka kubziphata pa nkhani ya kubzikuza? Perekani ciratizo.

4 Tikatazira kubziletsa pa nkhani ya kubzikuza, tingayambe ‘kumbakumbukira kwene-kwene [bza ifepano] kuposa bzomwe tingadafunika kukumbukira,’ pinango kufika pa kulamba malango ya m’bzinembo. (War. 12:3; Mim. 29:1) Kumbukirani cakucitika ca mkulu Wacikristau dzina lace Jim omwe alibe kubvesesana na akulu anzace pa nkhani za m’gwere. Jim adati: “Ndidauza abalewo kuti iwo akhalibe lufoyi, ndipo ine ndidacoka pa mtsonkhanopo.” Pambuyo pa minyezi mitanthatu, iye adacinja aciyenda ku gwere lapafupi tsono alibe kuikhidwa kukhala mkulu. Iye adalewa kuti: “Ndikhadadjedjera. Cirungamo cangu cidakhala ca mphanvu, mwakuti ndidasiya cadidi.” Jim adapitiriza kukhala wakudjerera mwauzimu kwa magole khumi. Iye mwakuzindikira adalewa kuti: “Kubzikuza kwangu kudandiphonyesa ndipo ndidayamba kupasa mulandu Yahova pa bzomwe bzidandicitikirabzo. Yapapita magole mazinji abale adandizungira ndipo adayeza kundithandiza, tsono inepano ndidalamba thandizolo.”

5 Ciratizo ca Jim cinkulatiza momwe kubzikuza kungaticitisire kuti tiyambe kukhotcerera bzicito bzathu bzomwe bzingaticitise kulekeratu kukhala wakufewa. (Jer. 17:9) Jim adati: “Ine ndikhaleka lini kuwona bzomwe winango akhacita ninga bzakuphonyeka.” Kodi mudakhumudwa kale thangwe ra Mkristau mwanzanu ayai thangwe ra kuluza udindo bunango? Penu n’tenepo, kodi mudacita ciyani? Kodi mudakhala wakubzikuza? Ayai mudakumbuka bza kukhazikisa mtendere na m’bale wanuyo na kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova?—Werengani Psal. 119:165; Wakoloso 3:13.

6. Kodi n’ciyani cingacitike tikacita pikado?

6 Kucita bzicito bza pikado, pinango kucita pikado mwakubisa, bzingaticitise kukhala wakusaya kufunisisa malango ya umulungu. Kucita pikado kungakhale kwakusaya kunesa. M’bale munango adalewa kuti mwa kupita kwa nthawe mkhalidwe wace wakuipa ukhadzamuipira lini pa bzense. (Mpal. 8:11) Mbale munango omwe adakhala na cizolowezi cakumbawona bzamayika, patsogolo pace adadzalewa kuti: “Ndidakuza mkhalidwe wakunesa akulu.” Cizolowezi caceci cidadzonga moyo wace wauzimu. Tenepo, khalidwe laceri lidadziwika, ndipo iye adatambira thandizo lakufunika. N’cadidi, tensenefe ndife wakuperewera. Tsono tikayamba kukuza khalidwe lakunesa ayai kulekerera cakuphonyeka cinango, m’mbuto mwa kunyang’ana kukhululukidwa na Mulungu acitithandiza, mtima wanthu ungakhale wakuuma.

7, 8. (a) Kodi Ajirayeri wakale adalatiza tani kuuma mtima pa nkhani ya kuluza cikhulupiro? (b) Kodi bzimwebzi bzinkutipfunzisa ciyani?

 7 Tingakumbukire ciratizo ca momwe kuluza cikhulupiro kungaumisire mtima pa bzomwe bzidacitikira Ajirayeri omwe Yahova adawatsudzula ku Edjipito. Ajirayeriwo akhawona bzakudabwisa bzomwe Mulungu akhawacitira, ndipo bzinango bzikhali bzakudabwisadi! Tsono, pomwe wanthuwo akhali pafupi na dziko lakupiciridwa, iwo adaluza cikhulupiro cawo. M’mbuto mwa kukhulupira Yahova, iwo adakhala na mantha ndipo adayamba kumbang’ung’udzira Mozeji. Iwo mpaka adakhumba kubwerera pomwe ku Edjipito, komwe akhali akapolo! Yahova adakhumudwa kwene-kwene. Iye adati: ‘Kodi ni lini pomwe wanthuwa an’dzayamba kundilemekeza?’ (Mirew. 14:1-4, 11; Psal. 78:40, 41) Thangwe ra kuuma mtima na kusaya cinkhulupiro kwawo, mbadwoyu udamalira m’dambo.

8 Nsiku zino pomwe tinkufenderambo dziko lipsa, cikhulupiro cathu cinkuyezedwa. Tingacite bwino kupenda mkhalidwe wa cikhulupiro cathu. Mwa ciratizo, tingapende momwe timbawonera mafala ya Jezu ya pa Mateu 6:33. Bzibvunzeni kuti: ‘Kodi bzomwe ndimbaikha patsogolo na bzakusankhula bzangu bzimbalatiza kuti ndimbakhulupiradi mafala ya Jezuya? Kodi ndaluza mitsonkhano ayai utumiki bwakumunda thangwe ra kufuna kuthumizira kobiri? Kodi ndingacite ciyani penu mapumpso ya bzinthu bzakuthupi yankupitiriza kukula? Kodi ndin’dzabvuma kuti dzikoli lindiumbe, mwakusiyana na cadidi?’

9. Kodi n’thangwe ranyi tin’funika ‘kupitiriza kubzipenda’ kuti tiwone penu tikana cikhulupiro, ndipo tingacite tani bzimwebzo?

9 Ninga ciratizo cinango, kumbukirani bza mtumiki wa Yahova omwe angayambe kuleka kutewezera mitemo ya m’Bibliya, pinango pa nkhani ya mbverano na winango, pa nkhani ya kucosedwa ayai pa bzakutsangalaza. Bzibvunzeni kuti, ‘Kodi inepano ndin’funikadi kutewezera mitemoyi?’ Tikawona kuti mtima wathu unkuyamba kukhala wakuuma, tin’funika kupenda cikhulupiro cathu mwakusaya kucedwa! Bibliya limbaticenjeza kuti: ‘Pitirizani kubzipenda kuti muwone penu mukali m’cikhulupiro; mucipitiriza kubziwona kuti ndimwe munthu wa mtundu wanyi.’ (2 Wak. 13:5) Kubzipenda mwakuphatisa basa Fala la Mulungu kun’funika kukhala mbali ya makumbukidwe yathu nthawe zense.

PITIRIZANI KUKHALA WAKUUMBIKA

10. Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kuti tikhale ninga dongo lakufewa m’manja mwa Yahova?

10 Makonzedwe ya Mulungu yakutithandiza kuti tipitirize kukhala ninga dongo lakufewa, yambaphatanidza Fala lace, gwere lacikristau na utumiki bwakumunda. Ninga madzi yakufewesera dongo, kuwerenga Bibliya nsiku na nsiku pabodzi na kumbakumbukira bzomwe tawerengabzo bzingatithandize kukhala wakufewa m’manja mwa Yahova. Ndipo Yahova akhafuna kuti wamambo wa ku Jirayeri ambabzinembere Malamulo ya Mulungu aciyawerenga nsiku zense. (Bzak. 17:18, 19) Apostolo adazindikira kuti kuwerenga na kukumbukira bzomwe akhawerenga m’Bzinembo bzikhali bzakufunika pa utumiki bwawo. Iwo akhaphata mafala kazinji kense ya m’Bzinembo Bzacihebereu na kubzifotokoza m’bzinembo bzawo ndipo adalimbisa wathu omwe akhawapalizira kuti ambacitembo bzibodzi-bodzi. (Mab. 17:11) Nsiku zino, timbawonambo kuti n’bzakufunika kwene-kwene kuwerenga nsiku zense Fala la Mulungu, kucita mpembo na kumbakumbukira bzomwe tawerengabzo. (1 Tim. 4:15) Kucita bzimwebzi kumbatithandiza kupitiriza kukhala wakubzicepswa m’maso mwa Yahova na kukhala wakufewa m’manja mwace.

Phatisani basa njira zomwe Mulungu wakonza kuti zikuthandizeni kupitiriza kukhala wakufewa (Onani ndime 10-13)

11, 12. Kodi Yahova angaphatise tani basa mitsonkhano ya gwere kuti itiumbe mwakubverana na bzakusaya bza ali-wense pa yekha? Fotokozani ciratizo.

11 Mwa kuphatisa basa Mitsonkhano ya gwere, Yahova angakwanise kutiumba mwakubverana na bzakusaya bza ali-wense payekha. Jim, omwe tamufotokoza pa kuyamba ule, adayamba kukhala na mtima wakufewa pomwe mkulu m’bodzi adalatiza kuti akhanaye thupo. Jim adati: “Palibe nsiku ne na ibodziyo yomwe adandipasa mulandu ayai kundikalipira pa bzomwe ndidacitabzo. M’mbuto mwace, iye adapitiriza kulewalewa nane na mafala  yabwino ndipo adalatiza kuti akhafunisisa kundithandiza mwakucokera pansi pa mtima.” Patapita minyezi mitatu, mkulu ule adakumbira Jim kuti adzagumanike pa mitsonkhano ya gwere. Jim adati: “Gwere lidanditambira na manja mawiri, ndipo lufoyi lawo lidandicitisa kuti ndiyambe pomwe kukumbukira bza moyo wangu. Ndidayamba kuwona kuti bzomwe ndikhakumbuka bzikhali lini bzakulungama. Na thandizo la abale pabodzi na mkazi wangu—omwe alibe kubwerera mbuyo mwauzimu—pang’ono na pang’ono ndidayamba kulimbisa pomwe uzimu bwangu. Ndidatambira pomwe cilimbiso kucokera mu nkhani zomwe ziri mu Nsanza Ya Mulindiri ya 15 Novembro, 1992, za msolo wakuti: ‘Yehova Sayenera Kuimbidwa Mulandu, na Tumikirani Yehova Mokhulupirika.’”

12 Na nthawe, Jim adakhala pomwe mkulu. Iye tsapano ankuthandiza abale winango kuti ambapirire mayezo ninga yaceyo na kubwezeresa uzimu bwawo. Pakumalizira pace iye adati: “Ndikhabzibva ninga ndikhana uxamwali bwakulimba na Yahova koma cadidi n’cakuti ndikhalibe! Ndimbabzipasa mulandu thangwe ndidalekerera kuti kubzikuza kunditazise kuwona bzinthu bzakufunika na kukhala wakusunama thangwe ra bzakuphonya bza winango.”—1 Wak. 10:12.

13. Kodi utumiki bwakumunda bungatithandize kukulisa makhalidwe yaponi, ndipo tin’dzagumana phindu liponi?

13 Kodi basa la utumiki bwakumunda lingatiumbe tani kuti tigumane phindu? Kugawana bzipsa bzabwino na winango kungatithandize kuti tikulise kubzicepswa na mbali zakusiyana-siyana za bzisapo bza mzimu wa Mulungu. (Wag. 5:22, 23) Kumbukirani makhalidwe yabwino yomwe mumbayakulisa mu utumiki. Kuthumizira bzimwebzi, pomwe timbalatizira unthu bwa Cikristau, timbadekesa mafala yomwe tinkupalizirayo, bzomwe bzingatokonye winango mwa wanthu omwe timbawapalizirawo. Mwa ciratizo, Mboni ziwiri za ku Austrália zidatetekera mwa ulemu pomwe mweneciro nyumba wacikazi akhafotokoza bzinthu bzakuipa bza iwo. Patsogolo pace, iye  adazindikira kuphonya kwace thangwe ra mafala yakuipa yomwe adalewa kuna mbonizo ndipo adanembera nkhaniyo ku mthambi. Iye adati: “Kwa wanthu awiri wakupirira na wakubzicepswa kwene-kwene wale, ndikufuna kupepesa kuphonya kwangu thangwe ra khalidwe langu lakusaya cirungamo na lakusaya kubzicepesa. Ndinkucita manyazi thangwe ra kukhala pakati pa wanthu awiri omwe akhamwaza mafala ya Mulungu wale na momwe ndidawatawirira.” Kodi munthuyu angadanembera mthambi bzingadakhala kuti apaliziwo adalatizambo mzimu wa ukali? Ne. Utumiki bwathu n’bwaphindu kwene-kwene—kuna ife na kwa anansi wathu!

KHALANI KU MBALI YA MULUNGU PA KUUMBA WANA WANU

14. Kodi n’ciyani comwe abereki an’funika kucita akakhala kuti ankufuna kugumana phindu pa kuumba wana wawo?

14 Maswaka mazinji yambafunisisa kupfunza ndipo yambakhala yakubzicepswa. (Mat. 18:1-4) Mwakubverana na bzimwebzi, abereki wanzeru ambalimbikira kukhomereza cidziwiso ca cadidi m’makumbukidwe na m’mitima mwa wana wawo ang’ono-ang’ono na kuti ambacifune. (2 Tim. 3:14, 15) N’cadidi kuti wana bziwafambire bwino, abereki an’funika cakuyamba kuikha cadidi m’mitima mwawo, acicitisa cadidico kukhala njira ya moyo wawo. Abareki akacita bzimwebzi, wana wawo an’dzandobva lini kokha cadidico koma an’dzacitewezambo. Kuthumizira bzimwebzi, iwo an’dzapfunza kuwona cirango ca abereki ninga njira ya lufoyi yomwe imbalatiza lufoyi la Yahova.

15, 16. Kodi abereki angalatize tani kukhulupirika kwawo kwa Mulungu penu mwana wawo wacosedwa m’gwere?

15 Napo kuti adaleredwa m’banja lacikristau, wana winango na kupita kwa nthawe ambasiya cadidi ayai kucosedwa m’gwere, acibweresa mabvuto m’banja. Mpfumakazi inango ya ku África do Sul idalewa kuti “Pomwe m’bale wangu adacosedwa m’gwere, bzidakhala ninga kuti wafa. Bzidakhala bzakuwawa kwene-kwene!” Kodi iye pabodzi na abereki wace adacita tani? Iwo adateweza malango yakugumanika m’Fala Mulungu. (Werengani 1 Wakolinto 5:11, 13.) Abarekiwo adati: “Tidapangana kuphatisa basa nfundo za m’Bibliya, tidazindikira kuti kucita mwakubverana na malango ya Mulungu kumbabweresa bzakutewera bzabwino kwene-kwene. Tidawona kucosedwako ninga cirango ca Mulungu ndipo tidakhulupira kuti Yahova ambalanga mwa lufoyi na mu njira yakuthemera. Tenepo tin’phatisisa mpangano wathu ninga banja pa nkhani ya kubverana na mwana wathuyo momwe tingakwanisiremo.”

16 Kodi mwanayo adabzibva tani? Iye patsogolo pace adadzalewa kuti: “Ndikhadziwa kuti wanthu wa m’banja mwangu akhandiwenga lini koma iwo akhabvera Yahova na gulu lace.” Iye adadzalewa pomwe kuti: “Mukalimbikira kukumbira Yahova kuti akuthandizeni na kukukhululukirani, mumbazindikira momwe iye ngwakufunikira kwene-kwene kwa imwepo.” Kumbukirani cikondweso comwe banjali lidakhala naco pomwe mwanayu adabwezeresedwa! Inde, tikambakumbukira Mulungu mu njira zathu zense, tingakhale na bzakutewera bzabwino.—Mim. 3:5, 6; 28:26.

17. Thangwe ranyi tin’funika kukhala wakubvera Yahova pa moyo wathu, ndipo kodi kucita bzimwebzo tingadzagumane phindu liponi?

17 Mpolofeta Zaiya adalewa bza nthawe ya kumalizira kwa ukapolo bwa Wadjuda pomwe anyakukungula adalewa mwakuzindikira kuti: ‘Imwe Yahova, ndimwe Baba wathu. Ifepano ndife dongo ndipo imwe ndimwe Nyakutiumba; tensenefe ndife basa la manja yanu.’ Tenepo iwo adadandaulira Mulungu kuti: Lekani kukumbukira bzakuphonya bzathu mpaka kale-kale. Taphata minyendo, tiwoneni kuti tensenefe ndife wanthu wanu.’ (Zai. 64:8, 9) Tikakhalambo wakubzicepswa kwa Yahova na kukhala wakubvera pa moyo wathu, iye an’dzatiwona ninga wakufunika kwene-kwene, ninga momwe iye adacitira na mpolofeta Danyeri. Kuthumizira bzimwebzi, Yahova an’dzapitiriza kutiumba mwa kuphatisa basa Fala lace, mzimu na gulu lace mpaka pomwe nsiku inango tin’dzakwanisa kukhala ninga ‘wana wa Mulungu’ wakulungamiratu pamaso pace.—War. 8:21.