Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Khalidwe Lakugopa Mulungu Ndakufunika Kwene-kwene Kuposa Diamante

Khalidwe Lakugopa Mulungu Ndakufunika Kwene-kwene Kuposa Diamante

Diamante zimbawonedwa ninga cinthu cakufunika kwene-kwene. Zinango zimbawonedwa kukhala za kuumira kwene-kwene. Kodi ciripo cinthu, m’maso mwa Mulungu, cakufunika kwene-kwene kuposa diamante ayai mwala winango wakufunika kwene-kwene?

 Haykanush ni mpalizi wakusaya kubatizidwa omwe ankukhala ku Armênia, adalokota pasaporte pafupi na pamui pace. Mkati mwa pasaportemo mukhana cartão ya ku banko na mpfampfa wa kobiri. Iye adauza mwamuna wace omwembo akhali mpalizi wakusaya kubatizidwa.

Banjalo likhana bvuto likulu pa nkhani ya kobiri ndipo likhana mangawa; napo bziri tenepo, iwo adayenda na kobiriyo pa mbuto yakunembedwa pa pasaportepo. Mwamuna omwe akhadaluza bzimwebzi adadabwisika kwene-kwene pabodzi na banja lace lense. Haykanush na mwamuna wace adafotokoza kuti iwo mbakukhulupirika thangwe ra bzomwe akhapfunza mu Bibliya. Iwo adawona kuti kukhali bwino kukhala wakukhulupirika ndipo adaphatisa basa mpata umweyu kuti alewelewe nawo bza Mboni za Yahova na kusiya mabukhu manango kwa banjalo.

Banjalo likhafuna kupasa kobiri Haykanush ninga kum’fupira, koma iye adalamba. Mwangwana yace, mkaziyo adazungira banja la Haykanush kumui kwace acimungingimira kuti abvume kutambira mphete yakucala ya diamante ninga kumutenda.

Mwakundendemerana na banja limweri, wanthu azinji angadadabwisikambo na kukhulupirika komwe Haykanush na mwamuna wace adakulatiza. Tsono kodi Yahova angadadabwisikambo? Kodi iye adawona tani kukhulupirika kwawoku? Kodi nyongo yomwe adalatiza pa kukhulupirika kwawoku idayenda papezi?

MAKHALIDWE YAKUFUNIKA KWENE-KWENE KUPOSA BZINTHU BZAKUTHUPI

Mitawiro ya mibvunzoyi njakunesa lini kwene-kwene. Thangwe ndakuti atumiki wa Mulungu ambakhulupira kuti kukhala na makhalidwe ya Yahova n’kwakufunika kwene-kwene m’maso mwace kuposa diamante, oro ayai cinthu ciri-cense. Inde, momwe Yahova ambawonera cinthu comwe n’cakufunika kwene-kwene na comwe n’cakufunika lini kwene-kwene, kumbasiyana na momwe wanthu azinji ambawonera. (Zai. 55:8, 9) Ndipo kwa atumiki wace, kulatiza na mtima wense makhalidwe ya Yahova ni cinthu cakufunika kwene-kwene.

Tingawone bzimwebzi pa bzomwe Bibliya limbalewa bza kuzindikira na nzeru. Pa Mimwani 3:13-15 pambalewa kuti: ‘An’kondwa ni munthu omwe wagumana nzeru na omwe ambakwanisa kuzindikira, kugumana nzeru n’kwabwino kusiyana na kugumana siriva, ndipo kukhala nazo n’kwabwino kusiyana na kukhala na oro. Nzeru n’za mtengo wa padzulu kwene-kwene kusiyana na minyala ya korali, ndipo palibe comwe umbafuna comwe cingandendemerane nazo.’ Palibe cakupenukisa cakuti Yahova ambawona makhalidwe yamweya kukhala yakufunika kwene-kwene kuposa cuma ciri-cense cakuthupi.

Tani pakulewa bza kukhulupirika?

Yahova ngwakukhulupirika; iye ‘anganame lini.’ (Tito 1:2) Ndipo iye adafulizira mpostolo Paulo kunembera Akristau wacihebereu wa m’magole dzaya yakuyambirira kuti: ‘Pitirizani kutipembera, pakuti timbakhulupira kuti tina cikumbu-mtima cakulungama, thangwe tinkufuna kucita bzinthu bzense mwa cirungamo.’—Waheb. 13:18.

Jezu adakhala ciratizo cabwino ca kukhulupirika. Mwa ciratizo, kumbukirani pomwe Mkulu wa Ansembe Kaifasi adalewa kuti: ‘M’dzina la Mulungu wamoyo, lumbira, ucitiuza penu ndiwe Kristu, Mwana wa Mulungu!’ Jezu adabzidziwikisa ninga Mesiya, napo kuti kubvuma kwace mwakukhulupirika kungadacitisa wanthu omwe akhali mu Sinedriyomo kukuwa kuti iye ni nyakuphonyera mitemo ndipo bzingadacitisa kuti iye akaphedwe.—Mat. 26:63-67.

Tani bza ifepano? Kodi tin’dzakhala wakukhulupirika pa nthawe yomwe kundobisa pang’ono mafala manango ayai kundosiyanisa pang’ono mafala kungatibweresere phindu lakuthupi?

KUKHULUPIRIKA N’KWAKUNESA

N’cadidi, n’bzakunesa kukhala wakukhulupirika mu nsiku zakumalizira zino pomwe azinji ‘ambabzifuna wokha, ambafuna kobiri.’  (2 Tim. 3:2) Cineso ca kobiri ayai kunesa kwa mabasa bzinkutokonya kukhulupirika. Azinji ambanyang’ana mathangwe kuti abe, kupumpsa, ayai kucita bzinthu bzinango bza kusaya kukhulupirika. Makumbukidweya yawanda kwene-kwene pakufuna kugumana phindu lakuthupi ndipo azinji ambakumbuka kuti kukhala wakukhulupirika n’kwakusaya phindu. Napo akristau winango adacita bzakusankhula bzakusaya kuthandiza pa mbali imweyi ndipo pakufuna kugumana phindu lakuthupi’ adaluza mwayi wawo wa kukhala na mbiri yabwino m’gwere.—1 Tim. 3:8; Tito 1:7.

Akristau azinjisa ambatewezera Jezu. Iwo ambazindikira kuti makhalidwe ya Mulungu njakufunika kwene-kwene kuposa cuma ayai phindu liri-lense. Tsono maswaka yacikristau yambacita lini cinyengo kuti akhale na nota zabwino ku xikola. (Mim. 20:23) N’cadidi, ni nthawe lini zense kukhala wakukhulupirika kungaticitise kufupidwa, ninga momwe bzidacitikira Haykanush. Napo bziri tenepo, kukhala wakukhulupirika n’kwabwino m’maso mwa Mulungu ndipo bzimwebzi bzimbaticitisa kuti tipitirize kukhala na cikumbumtima cakucena comwe ni cinthu cakufunika kwene-kwene.

Ciratizo ca Gagik cinkubverana na nfundo imweyi. Iye ankulewa kuti: “Pomwe ndikhanati kukhala mkristau, ndikhaphata basa pa impreza inango ikulu yomwe mweneciro adaviringiza mitsonkho yakulipiridwa mwa kunemba mbali ing’ono-ng’ono yokha ya lukro ya emprezayo. Ine ninga Diretori wakunyang’anira basalo dikhadikhiriridwa kuti tingadafika pa kubverana na wakunyang’anira bza mitsonkhoyo mwa kum’menya kumphuno kuti abise bzomwe imprezayo ikhadacitabzo. Ninga bzakutewera bzace, ndidadziwika ninga wakusaya kukhulupirika. Pomwe ndidapfunza cadidi, ndiribe kufuna kupitiriza kumbacita bzimwebzi, napo kuti ndikhalipiridwa bwino thangwe ra kumbacita bzimwebzi. M’mbuto mwace, ndidayamba kumbacita malonda yangu. Kucokera pa nsiku yakuyamba, ndidakanembesa mwalamulo impreza yanguyo ndipo ndidalipira mitsonkho yense yakufunikirayo.”—2 Wak. 8:21.

Gagik adalewa kuti: “Kobiri yangu idabwerera m’mbuyo, ndipo bzimwebzi bzidakhala cineso kuti ndisamalire banja langu. Napo bziri tenepo, ndinkukhala wakukondwa nsiku zino. Ndina cikumbumtima cakucena m’maso mwa Yahova. Ndine ciratizo cabwino kwa wana wangu awiri ndipo ndina mpata wakutambira maudindo m’gwere. Tsapano ndina mbiri yabwino ya kukhala munthu wakukhulupirika kwa wanthu wakunyang’anira bza mitsonkho na winango omwe ndimbaphata nawo basa.”

YAHOVA NDIYE MWENECIRO THANDIZO

Yahova ambafuna wale omwe ambadekesa mapfunziso yace mwa kulatiza makhalidwe yace yapadzulu kuphatanidza kukhulupirika. (Tito 2:10) Iye adafulizira Mambo Davide kunemba mafala yacitsimikizo yakuti: ‘Ndikhali tswaka ndipo tsapano ndakalamba, koma ndikanati kuwona munthu wakulungama ankulekereredwa, ne kuwona wana wace ankunyang’ana cakudya.’—Psal. 37:25.

Ciratizo ca Rute cinkuwonesa bwino bzimwebzi. Iye adapitiriza kukhala na amibzala wace a Naomi, m’mbuto mwa kuwasiya wokha mu ukalamba bwawo. Rute adayenda ku Jirayeri komwe iye angadakanamata Mulungu wa cadidi. (Ru. 1:16, 17) Pomwe akhali ku Jirayeriko, Rute adakhala wakukhulupirika ndipo akhacita basa la mphanvu, acimbabvuna ninga momwe Cakutonga cikhafunira. Ninga momwe bzidacitikira na Davide na kupita kwa nthawe, Yahova alibe kulekerera Rute na Naomi kubonera. (Ru. 2:2-18) Yahova adacita bzizinji kuposa kundowathandiza pa bzinthu bzakuthupi. Yahova adasankhula Rute kuti akhale mu mzere wa abereki wa Mambo Davide na wa Mesiya wakupiciridwayo!—Ru. 4:13-17; Mat. 1:5, 16.

Atumiki winango wa Yahova angakhale mu mkhalidwe omwe ngwakunesa kugumana bzakusaya pa moyo wawo. M’mbuto mwa kunyang’ana  njira yakupusa koma icikhala yakusaya kukhulupirika, iwo ambatsungira basa lakunesa ndipo ambalicita mwakulimbikira. Tenepo iwo ambalatiza kuti ambalemekeza makhalidwe yapadzulu ya Mulungu, kuphatanidza kukhala wakukhulupirika kuposa cinthu ciri-cense cakuthupi.—Mim. 12:24; Wayef. 4:28.

Ninga Rute wakale, Akristau kuzungulira dziko lense ambalatiza kuti ambakhulupira mphanvu ya Yahova yakuthandiza. Iwo ambakhulupira mwa Ule omwe ana piciro lakunembedwa mu Fala lace kuti: ‘Ndin’dzakuthawani lini na pang’onopo ne kukusiyani.’ (Waheb. 13:5) Yahova ambalatiza mwakubwereza-bwereza kuti iye angakwanise ndipo an’dzathandiza wanthu wakusaya omwe ambakhala wakukhulupirika nthawe zense. Iye ankupitiriza kuteweza fala lace la piciro la kuthandiza pa bzakusaya bza moyo.—Mat. 6:33.

Inde, wanthu angalemekeze diamante na bzinthu bzinango bzakufunika kwene-kwene. Koma ife tingakhale wakutsimikiza kuti, kwa Baba wathu wakudzulu, kulatiza kukhulupirika kwathu pabodzi na makhalidwe yace manango n’kwakufunika kwene-kwene kuposa cinthu ciri-cense!

Kukhala wakukhulupirika kumbaticitisa kuti tipitirize kukhala na cikumbumtima cakucena pabodzi na ufulu bwa kulewalewa mu utumiki