Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tikhale Wakuphatana Ninga Momwe Yahova na Jezu Aliri

Tikhale Wakuphatana Ninga Momwe Yahova na Jezu Aliri

‘Ndinkukumbira . . . kuti wense akhale abodzi, ninga momwe imwepo Baba muliri wakuphatana na inepano.’—JUWAU 17:20, 21.

NYIMBO: 24, 99

1, 2. (a) Kodi Jezu adakumbira ciyani mu mpembo wace wakumalizira omwe adacita na anyakupfunza wace? (b) N’thangwe ranyi Jezu akhacita thupo na anyakupfunza wace?

USIKU bomwe Jezu adadya kakumalizira pabodzi na anyakupfunza wace, iye adacita thupo kwene-kwene na ciphatano cawo. Ndipopa mu mpembo wace omwe adacita na iwo, iye adakumbira Yahova kuti anyakupfunza wacewo akhale wakuphatana, ninga momwe iye aliri na Baba wace. (Werengani Juwau 17:20, 21.) * Anyakupfunza wa Jezu angadakhala wakuphatana, bzingadacitisa kuti wanthu winango awone kuti ni Yahova omwe akhadatumiza Jezu pa dziko la pansi. Ndipo wanthu angadazindikira anyakupfunza wacadidi wa Jezu thangwe ra lufoyi lomwe angadalatizana, ndipo lufoyiro lingadawacitisa kukhala wakuphatana.—Juwau 13:34, 35.

2 Jezu adalewa bzinthu bzizinji pa nkhani ya ciphatano usiku bule, thangwe adawona kuti anyakupfunza wace akhalibe ciphatano caico. Mwa ciratizo, anyakupfunzawo akhadanesana ‘kuti mbani mkulu  pakati pawo,’ ninga momwe akhadacitira kale ulendo bwakuyamba. (Luka 22:24-27; Marko 9:33, 34) Ndipo nsiku inango, Tiyago na Juwau adakumbira Jezu kuti adzawapase mbuto zapadzulu mu Umambo bwa kudzulu.—Marko 10:35-40.

3. (a) Kodi n’ciyani comwe cingadacitisa anyakupfunza wa Kristu kuleka kukhala wakuphatana? (b) Kodi ni mibvunzo iponi yomwe tin’cezerana mu nkhani ino?

3 Kuthumizira pa nkhani yakufuna kudziwa kuti mbani mkulu pakati pawo, pakhana cinthu cinango comwe cingadacitisa anyakupfunza wa Kristu kuleka kukhala wakuphatana. Wanthu wa m’nthawe ya Jezu akhalibe ciphatano thangwe ra ciwengo na tsankhulo. Tenepo, anyakupfunza wa Jezu akhafunika kukunda makhalidwe yakuipaya. Mu nkhani ino, tin’gumana mitawiro ya mibvunzo mitatu iyi: Kodi Jezu adacita ciyani kuti aleke kutokonyedwa na tsankhulo? Kodi n’ciyani comwe iye adacita kuti athandize anyakupfunza wace kukunda tsankhulo acikhala wakuphatana? Kodi bzomwe iye adapfunzisa anyakupfunza wacebzo bzingatithandizembo tani kukhala wakuphatana nsiku zino?

JEZU PABODZI NA ATEWERI WACE ADACITIRIDWA TSANKHULO

4. Kodi ni tsankhulo liponi lomwe Jezu adacitiridwa?

4 Jezu adacitiridwambo tsankhulo. Mwa ciratizo, pomwe Firipi adauza Nataniyeri kuti akhadagumana Mesiya, Nataniyeriyo adalewa kuti: ‘Kodi mu Nazaleti mungacoke cinthu cabwino?’ (Juwau 1:46) Ninga momwe polofesiya ya pa Mikeya 5:2 ikhadaleweratu kale, pinango Nataniyeri akhadziwa kuti Mesiya angadadzabadwira ku Beremu. Tsono pinango iye akhawona ninga kuti Nazaleti ukhali lini mzinda wakuthemera kuti Mesiya abadwire. Ndipo Ajuda winango wakubvekera akhanyoza Jezu thangwe ra kukhala wa ku Galileya. (Juwau 7:52) Azinji wa iwo akhawona wanthu wa ku Galileya kukhala wakusaya kufunika. Ndipo winango akhasinjirira Jezu mwa kumulewa kuti akhali Msamariya. (Juwau 8:48) Asamariya na Ajuda akhadasiyana mtundu na cipembedzo kubodzi. Ndipo Ajuda na wanthu wa ku Galileya akhambanyoza Asamariya ndipo akhambafuna lini kucita nawo tsansa.—Juwau 4:9.

Anyakupfunza wa Jezu akhafunika kucinja makumbukidwe yawo kuti akhale wakuphatana

5. Kodi ni tsankhulo liponi lomwe anyakupfunza wa Jezu adacitiridwa?

5 Atsogoleri wa cipembedzo ca Cijuda akhanyozambo ateweri wa Jezu. Mwa ciratizo, Afarizeu akhambalewa kuti ateweriwo ‘mbakutembereredwa.’ (Juwau 7:47-49) Ndipo iwo akhawona kuti munthu omwe alibe kupfunza ku xikola za cipembedzo ca Cijuda na omwe akhateweza lini miyambo yawo akhali wakunyozeka na wakusaya kufunika. (Mabasa 4:13) Jezu pabodzi na anyakupfunza wace adacitiridwa tsankhulo thangwe wanthu wa mu nthawe imweyire akhabzikuza thangwe ra cipembedzo cawo, udindo bomwe akhanabo na mtundu wawo. Mzimu umweyu udatokonyambo anyakupfunza wa Jezuwo pabodzi na momwe iwo akhacitira bzinthu na anzawo, tenepo iwo akhafunika kucinja makumbukidwe yawo kuti akhale wakuphatana.

6. Fotokozani bziratizo bza momwe tsankhulo lingatitokonyere.

6 Nsiku zino, dzikoli ladzala na wanthu wa tsankhulo. Tenepo, nthawe iri-yense wanthu angaticitire tsankhulo, ayai ife tingayambe kucitira winango tsankhulo. Mwa ciratizo, mpfumakazi inango yomwe inkutumikira ninga mpainiya ku Austrália idalewa kuti: “Ndikhambawenga azungu thangwe ra bzinthu bzakusaya  cirungamo bzomwe iwo ambacitira mtundu wa aborígene. Ndipo ciwengo cangu cidathumizirika thangwe inepano ndidacitiridwambo bzinthu bzakusaya cirungamobzi.” M’bale munango wa ku Canadá adalewambo kuti: “Ndikhawona wanthu omwe ambalewalewa cifransa kukhala wapadzulu kwene-kwene, tenepo ndikhambawenga ali-wense omwe akhalewalewa cingerezi.”

7. Kodi Jezu adacita ciyani kuti aleke kutokonyedwa na tsankhulo?

7 Nsiku zino, mzimu wa tsankhulo ngwamphanvu kwene-kwene ninga momwe bzikhaliri mu nthawe ya Jezu, ndipo bzingakhale bzakunesa kuukunda. Kodi Jezu adacita ciyani kuti aleke kutokonyedwa na tsankhulo? Cakuyamba, iye alibe kulekerera kuti ayambukiridwe na mzimu umweyu. Iye akhalibe tsankhulo, ndipo nthawe zense akhapalizira wanthu wakudala na wakusauka, Afarizeu na Asamariya, anyakukhomesa mtsonkho na anyapikado. Caciwiri, Jezu adapfunzisa anyakupfunza wace na ciratizo cace, aciwathandiza kuwona kuti angakwanise kukunda tsankhulo.

LUFOYI NA KUBZICEPSWA BZIMBAKUNDA TSANKHULO

8. Kodi ni nfundo iponi yakufunika yomwe imbaticitisa kukhala wakuphatana? Fotokozani.

8 Jezu adapfunzisa nfundo inango yakufunika kwene-kwene yomwe imbaticitisa kukhala wakuphatana. Iye adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Mwensenemwe ndimwe abale.’ (Werengani Mateu 23:8, 9.) * N’cadidi kuti tensenefe ndife abale thangwe ndife wana wa Adamu. (Mabasa 17:26) Jezu adalewambo kuti anyakupfunza wace akhali abale na mpfumakazi thangwe rakuti iwo adabvuma Yahova ninga Baba wawo wakudzulu. (Mateu 12:50) Wense akhacita mbali ya banja la Mulungu ndipo akhali wakuphatana mu lufoyi na m’cikhulupiro. Ndipopa m’matsamba yomwe apostolo akhanembera magwere, akhaphatisa basa mafala yakuti abale na mpfumakazi pakulewa bza Akristau anzawo.—Waroma 1:13; 1 Pedru 2:17; 1 Juwau 3:13. *—Onani mafala ya m’nyansi.

9, 10. (a) Kodi Ajuda akhabziwona tani thangwe ra mtundu wawo, tsono thangwe ranyi iwo akhalibe mathangwe yakucitira bzimwebzo? (b) Kodi Jezu adalatiza tani kuti n’kuphonyeka kubzikuza thangwe ra mtundu? (Onani cithunzi-thunzi cakuyamba pa tsamba 9.)

9 Pambuyo pa kufotokozera anyakupfunza wace kuti akhafunika kumbawonana ninga ubale bwawo, Jezu adatsindika kuti iwo akhafunika kukhala wakubzicepswa. (Werengani Mateu 23:11, 12.) * Ninga momwe tawonera kale m’mbuyomu, nthawe zinango apostolo akhanesana thangwe ra kubzikuza. Mu nthawe ya Jezu, wanthu akhasamwa kwene-kwene thangwe ra mtundu wawo. Ndipo Ajuda azinji akhabziwona kuti mbapadzulu kwene-kwene kuposa mitundu inango thangwe iwo akhali wana wa Abalahamu. Tsono Juwau Batista adawauza kuti: ‘Mulungu angakwanise kubweresera wana Abalahamu kucokera ku minyalayi.’—Luka 3:8.

10 Jezu adapfunzisa kuti n’kuphonyeka munthu kubzikuza thangwe ra mtundu wace. Ndipo iye adabvekesa nfundo imweyi pomwe munembi munango adamubvunza kuti: ‘Kodi mnansi wangu mbani?’ Kuti atawire mbvunzoyu, Jezu adafotokoza bza there lakulewa bza Mjuda munango omwe adamenyedwa na akapondo acimusiya wakukomoka. Tsono Ajuda winango adapita  na pamwepo, ndipo alibe kumuthandiza. Koma Msamariya munango adamubvera nsisi Mjudayo acimusamalira. Pomwe Jezu adamala kufotokoza thereli, iye adauza munembiyo kuti akhafunika kukhala ninga Msamariya ule. (Luka 10:25-37) Na thereli Jezu adalatiza kuti Ajuda angadapfunza na Msamariya ule thandauzo la kufuna mnansi wawo.

11. Kodi Jezu adauza ciyani anyakupfunza wace, ndipo iwo angadakwanisa tani kucita bzimwebzo?

11 Jezu anati kubwerera kudzulu, iye adauza anyakupfunza wace kuti apalizire ku ‘Judeya kwensene na ku Samariya mpaka kumalekezero ya dziko la pansi.’ (Mabasa 1:8) Tsono kuti akwanise kucita bzimwebzi, anyakupfunza wa Jezu akhafunika kukunda mzimu wakubzikuza na wa tsankhulo. Jezu akhadakonzekeresa kale anyakupfunza wace kuti ambapalizire wanthu wa mitundu yense, thangwe kawiri-kawiri iye akhambalewa bza makhalidwe yabwino ya wanthuwo. Mwa ciratizo, iye adatenda mkulu munango wa acikunda thangwe ra cikhulupiro cace camphanvu. (Mateu 8:5-10) Pomwe akhali mu mzinda wa Nazaleti, Jezu adafotokoza momwe Yahova adathandizira wanthu wa mitundu inango, ninga mkazi mansiwa wa ku Zarefati na Naamani wa ku Siriya omwe akhana mapere. (Luka 4:25-27) Jezu adapalizirambo mkazi munango wa ku Samariya ndipo adamala nsiku ziwiri mu mzindayo thangwe wanthu wa kumweko akhafunisisa kubva mafala yace.—Juwau 4:21-24, 40.

TSANKHULO MU NTHAWE YA AKRISTAU WAKUYAMBIRIRA

12, 13. (a) Kodi apostolo adabva tani pomwe adawona Jezu ankupalizira mkazi munango omwe akhali Msamariya? (Onani cithunzi-thunzi caciwiri pa tsamba 9.) (b) Kodi n’ciyani cinkulatiza kuti Tiyago na Juwau akhalibe kubvesesa bzomwe Jezu akhadawapfunzisa?

12 Bzidakhala bzakunesa kuti anyakupfunza wa Jezu akunde mzimu wa tsankhulo. Ndipo iwo adadabwa kwene-kwene pomwe adawona Jezu ankupalizira mkazi munango omwe akhali Msamariya. (Juwau 4:9, 27) N’thangwe ranyi iwo adadabwa? Pinango thangwe ndakuti atsogoleri wa cipembedzo ca Cijuda akhambalewalewa lini na akazi padeca, maka-maka mkazi Msamariya omwe akhalibe mbiri yabwino. Tsono Jezu adakomedwa kwene-kwene kuceza na mkazi ule, mpaka adalamba kudya pomwe adauzidwa na anyakupfunza wace kuti adye. Mulungu akhafuna kuti iye apalizire, ndipo kupalizira mkazi wa ku Samariya ule na kucita kufuna kwa Baba wace, kukhali ninga cakudya kwa iye.—Juwau 4:31-34.

13 Tiyago na Juwau akhalibe kubvesesa pfunziro lakufunikali. Mwa ciratizo, pomwe Jezu pabodzi na anyakupfunza wace akhali pa ulendo, iwo adapita na m’mudzi munango wa ku Samariya ndipo adakumbira mbuto yakugona. Koma Asamariya alibe kuwabvumiza kuti agone kumweko. Tsono Tiyago na Juwau adakalipa kwene-kwene mwakuti adakumbira Jezu kuti awabvumize kutumiza moto kucokera kudzulu kuti udzapfudze mudziyo. Koma Jezu adawatsimula mwamphanvu. (Luka 9:51-56) Pinango Tiyago na Juwau angadakalipa lini kwene-kwene bzingadakhala kuti bzimwebzi bzacitikira kwawo ku Galileya. Pinango iwo adakalipa kwene-kwene thangwe akhana mzimu wa tsankhulo. Na kupita kwa nthawe, pomwe Juwau adadzapalizira Asamariya, azinji wa iwo adamutetekera, tsono pinango iye adacita manyazi thangwe ra bzomwe akhafuna kuwacitira pakuyamba bzire.—Mabasa 8:14, 25.

14. Kodi ni bvuto liponi lomwe lidawoneka m’gwere, ndipo lidasamalidwa tani?

14 Pambuyo pa Pentekosite m’gole la 33, padawoneka bvuto la kusankhulana m’gwere. Pomwe abale akhagawira cakudya akazi mansiwa, bzidawoneka kuti akazi mansiwa omwe akhalewalewa cigirego akhapasidwa lini cakudyaco. (Mabasa 6:1) Pinango kusankhulanaku kudacitika thangwe ra kusiyana bzirewedwe. Tsono apostolo adasamalira bvutolo mwakamfulumize. Iwo adasankhula abale anomwe wakuthemera kuti ambagawe  cakudyaco. Abalewo akhana madzina ya cigirego, ndipo pinango bzimwebzi bzidatsangalaza akazi mansiwa omwe akhasankhulidwa wale.

15. Kodi Pedru adakwanisa tani kukunda tsankhulo? (Onani cithunzi-thunzi cacitatu pa tsamba 9.)

15 Mu gole la 36, anyakupfunza wa Jezu adayamba kupalizira wanthu wa mitundu yense. Koma bzimwebzi bzinati bzacitika, mpostolo Pedru akhambaceza na Ajuda okha. Tsono na kupita kwa nthawe, Mulungu adalatiza kuti Akristau an’funika lini kukhala na tsankhulo, ndipo Pedru adapalizira Korneliyo, omwe akhali mcikunda wa Roma. (Werengani Mabasa 10:28, 34, 35.) * Ndipo kuyambira nthawe imweyo, Pedru akhambaceza na kudya pabodzi na Akristau omwe akhali lini Ajuda. Koma pomwe Pedru akhali mu mzinda wa Antiyokiya, adaleka kumbadya pabodzi na Akristau omwe akhali lini Ajuda. (Wagalata 2:11-14) Tsono Paulo adamutsimula, ndipo Pedru adabvuma malango yomwe adapasidwa. Kodi timbadziwa tani bzimwebzo? Pomwe Pedru adanembera tsamba lakuyamba Akristau wa Cijuda na omwe akhali lini Ajuda ku Ásia Menor, iye adafotokoza kuti mpsakufunika kumbafuna abale wense.1 Pedru 1:1; 2:17.

16. Kodi Akristau wakuyambirira adadzadziwika na khalidwe liponi?

16 Na ciratizo ca Jezu, apostolo adapfunza kumbafuna ‘mitundu yense ya wanthu.’ (Juwau 12:32; 1 Timotio 4:10) Iwo adacinja momwe akhawonera wanthu wa mitundu inango, napo kuti padapita nthawe itali. Akristau wakuyambirira adadzadziwika na lufoyi lawo. Ndipo Tertuliano, munembi munango omwe adakhala na moyo magole ya m’mbuyomu, adanemba bzomwe wanthu winango akhalewa bza Akristauwa. Iye adati: “Iwo ambafunana, ndipo ali-wense adakonzeka kufera mwanzace.” Pakuti Akristauwo akhadabvala ‘unthu bupsa,’ iwo adabvesesa kuti pamaso  pa Mulungu tense ndife abodzi.—Wakoloso 3:10, 11.

17. Fotokozani bziratizo bza momwe tingalimbanire na tsankhulo.

17 Nsiku zino, pinango ifepano tingamalembo nthawe itali kuti tikunde tsankhulo. Mwa ciratizo, mpfumakazi inango ya ku França idafotokoza bza nyongo yomwe inkucita kuti ikunde khalidweri. Iyo idati: “Yahova ambandipfunzisa bza thandauzo la lufoyi lacadidi, kupasa na la kumbafuna wanthu wense. Tsono mpaka pano ndikadapfunza momwe ndingakundire tsankhulo, ndipo bzimbafunika nyongo ikulu. Ndipopa ndimbaleka lini kuipembera nkhaniyi.” Ndipo mpfumakazi inango ku Espanha idalewa kuti nthawe zinango imbacita nyongo kuti ireke kumbawenga wanthu wa mtundu munango. Mpfumakaziyi idati: “Nthawe zinango ndimbakwanisa, koma ndikuwona kuti ndin’funika kupitiriza basi kucita nyongo. Ndimbatenda kwene-kwene Yahova, ndipo ndine wakukondwa thangwe ra kucita mbali ya banja lace lakuphatana.” Tenepo, tensenefe tin’funika kucita nyongo kuti tikunde tsankhulo ninga momwe mpfumakazizi zinkucitira.

LUFOYI LIMBAKUNDA TSANKHULO

18, 19. (a) N’thangwe ranyi tin’funika kumbafuna wanthu wense? (b) Kodi tingacite tani bzimwebzi?

18 Tin’funika lini kuyebwa kuti tense tikhali wakutalikirana na Mulungu. (Wayefezo 2:12) Koma Yahova adatikwewa na lufoyi lace. (Ozeya 11:4; Juwau 6:44) Ndipo Kristu adatitambira mwa lufoyi, aciticitisa kukhala mbali ya banja la Mulungu. Yahova na Jezu adatitambira mwa lufoyi napo kuti ndife wakuperewera, tenepo ifepano tin’funikambo kumbafuna wanthu wense.—Werengani Waroma 15:7. *

Ifepano ndife wakuphatana ndipo timbafunana thangwe timbalinga ‘nzeru yakucokera kudzulu’ (Onani ndime 19)

19 Pakuti tinkufika kuphampha kwa dziko lakuipali, wanthu an’pitiriza kukhala wakusaya ciphatano, wa tsankhulo na wa ciwengo. (Wagalata 5:19-21; 2 Timotio 3:13) Tsono ninga atumiki wa Yahova, ifepano tin’funika kumbalinga ‘nzeru yakucokera kudzulu,’ yomwe in’dzatithandiza kuleka kukhala na tsankhulo, ticikhazikisa mtendere. (Tiyago 3:17, 18) Timbakomedwa kucita uxamwali na wanthu wa madziko manango, kupfunza cirewedwe cawo na momwe iwo ambacitira bzinthu. Ndipo tikambacita bzimwebzi, mtendere wathu umbakhala ‘ninga mkulo,’ ndipo cirungamo cathu cimbakhala ‘ninga mabimbi ya m’nyanza.’—Zaiya 48:17, 18.

20. Kodi lufoyi lingatithandize kucita ciyani?

20 Pomwe mpfumakazi ya ku Austrália ire idapfunza Bibliya, pang’ono na pang’ono tsankhulo na ciwengo comwe ikhanaco bzidamala. Lufoyi lidacinja makumbukidwe yace yakuphonyeka yomwe akhanayo. Ndipo m’bale wa ku Canadá ule adalewa kuti adadzazindikira kuti wanthu kawiri-kawiri ambawenga anzawo thangwe ra kusaya kuwadziwa bwino. Iye adalewa kuti: “Makhalidwe ya munthu yambathemba lini mbuto yomwe adabadwira.” Ndipo iye adadzalowola mpfumakazi yomwe imbalewalewa cingerezi. Bziratizobzi bzinkuwonesa kuti lufoyi limbakunda tsankhulo ndipo limbaticitisa kukhala wakuphatana.—Wakoloso 3:14.

^ ndi. 1 Juwau 17:20 Ndinkukumbirira lini amwewa okha, koma ndinkukumbirirambo wale omwe ambandikhulupira mwa mafala yawo, 21 kuti wense akhale abodzi, ninga momwe imwepo Baba muliri wakuphatana na inepano ndipo inepano ndidaphatana na imwepo, kuti iwombo akhale wakuphatana na ifepano, kuti dziko likhulupire kuti ndimwe omwe mudandituma.

^ ndi. 8 Mateu 23:8 Tsono, lekani kubvuma kumbacemeredwa Rabi, thangwe rakuti mpfunzisi wanu ni m’bodzi yekha basi, ndipo mwensenemwe ndimwe abale. 9 Ndipo lekanimbo kumbacemera munthu ali-wense wa pansi pano kuti Baba, pakuti Baba wanu ni m’bodzi yekha, omwe ali kudzulu.

^ ndi. 8 Fala lakuti ‘abale’ limbaphatanidzambo mpfumakazi za m’gwere. Tsamba lomwe Paulo adanembera ‘abale’ wa ku Roma, likhaphatanidzambo mpfumakazi, thangwe mu tsambalo iye adaguma madzina ya mpfumakazi zinango. (Waroma 16:3, 6, 12) Ndipo kuyambira kale-kale, Nsanza ya Mulindiri imbaphatisa basa mafala yakuti ‘abale na mpfumakazi’ pakulewa bza Akristau.

^ ndi. 9 Mateu 23:11 Koma omwe ni mkulu pakati panu, akhale mtumiki wanu. 12 Ali-wense wakubzikuza an’dzacepesedwa, koma ali-wense wakubzicepswa an’dzakuzidwa.

^ ndi. 15 Mabasa 10:28 Iye adawauza kuti: Imwepo mumbadziwa bwino kuti mpsakubvumizika lini kuti Mjuda ambabverane ayai kuceza na munthu wa mtundu munango. Tsono Mulungu wandilatiza kuti ine ndin’funika lini kumbacemera munthu ali-wense kuti wakuipisidwa ayai wakuswipa. 34 Atawona bzimwebzo Pedru adati: Tsapano ndazindikira kuti Mulungu alibe tsankhulo. 35 Iye ambabvuma munthu wakucokera ku mtundu uli-wense, omwe ambamugopa na kucita cirungamo.

^ ndi. 18 Waroma 15:7 Tenepo, mbatambiranani na manja mawiri, ninga momwe Kristu adakutambirirani, kuti Mulungu apasidwe mbiri.