Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Iye Alibe Kukhala Pauxamwali Bwakulimba na Mulungu

Iye Alibe Kukhala Pauxamwali Bwakulimba na Mulungu

IFEPANO timbatumikira Yahova ndipo timbafuna kubvumidwa na iye acitisimba. Tsono kodi tingacite ciyani kuti tibvumidwe na Mulungu? M’Bibliya muna bziratizo bza wanthu winango omwe akhadacita pikado zikulu-zikulu koma adakungula acibvumidwa pomwe na Mulungu. Tsono winango akhana makhalidwe yabwino koma pakumalizira pace adadzasiya kukhala pauxamwali na Mulungu. Tenepo pinango tingabzibvunze kuti: “Kodi n’ciyani comwe Yahova ambafuna akambawona ali-wense wa ifepano?” Ciratizo ca Robowamu, omwe akhali mambo wa ku Juda, cingatithandize kugumana mtawiro wa mbvunzoyu.

CAKUSANKHULA CAKUIPA

Salomau omwe akhali babace wa Robowamu, adatonga Jirayeri kwa magole 40. (1 Wamambo 11:42) Pomwe Salomau adafa, Robowamu adacita ulendo kucokera ku Jeruzalemu mpaka ku Sikemu kuti akakhale mambo. (2 Nkhani 10:1) Kodi iye adacita bzimwebzi thangwe rakuti akhagopa kukhala mambo? Salomau akhadziwika na nzeru zace. Tenepo, Robowamu angadafunika kulatiza kuti akhana nzeru zakukwanira kuti amalise mabvuto makulu-makulu.

Ajirayeri akhabzibva kuti akhaponderezedwa, tenepo adatumiza wanthu kuti akauze Robowamu bzomwe iwo akhafuna kuti iye awacitire. Iwo adati: ‘Baba wanu adaumisa djoki lathu. Tsono imwepo mukafewesa basa lakuwawali na djoki lomwe baba wanu adaliikha kwa ife, ifepano tin’dzakutumikirani.’—2 Nkhani 10:3, 4.

Kodi n’ciyani comwe Robowamu angadacita pa nkhaniyi? Angadacita bzomwe wanthu wale akhafuna, iye, banja lace pabodzi na wale omwe akhatumikira pa nyumba ya mamboyo, bzinthu bzinango bzingadacinja pa moyo wawo. Ndipo angadaleka kuwabvera, wanthuwo angadamupandukira. Tsono kodi n’ciyani comwe iye adacita? Cakuyamba, iye adayenda kukakumbira thandizo akulu-akulu omwe akhathandiza baba wace pomwe akhana moyo, ndipo iwo adamuuza kuti acite bzomwe wanthuwo akhafuna. Tsono m’mbuto mwa kubvera malangoyo, iye adakafotokozerambo nkhaniyo maswaka ya msinkhu wace ndipo iye adabvera malango ya maswakayo. Iye adauza wanthuwo kuti: ‘Ine ndin’dzathumizira kulemera kwa djoki lanu, ndipo iro lin’dzalemereratu. Baba wangu adakupfumbulani na mitcamu, tsono ine ndinkupfumbulani na mitcamu ya minga.’—2 Nkhani 10:6-14.

Kodi tingapfunze ciyani na cakucitikaci? Nsiku zino, tina abale azinji omwe ankutumikira Yahova kwa magole mazinji, omwe angatithandize kucita bzakusankhula bzabwino. Tenepo, tin’funika kumbawatetekera akatipasa malango.—Djobi 12:12.

‘IWO ADABVERA MAFALA YA YAHOVA’

Robowamu adakonzekeresa acikunda wace kuti akamenyane na madzinza 10 yomwe yadamupandukira yale. Tsono Yahova adatumiza mpolofeta Semaya kukawauza kuti: ‘Lekani kuyenda kukamenyana na abale wanu Ajirayeri. Ali-wense wa imwepo abwerere kumui kwace, thangwe ndine omwe ndacitisa bzimwebzi.’—1 Wamambo 12:21-24. *—Onani mafala ya m’nyansi.

 Robowamu akhadauza anyakum’pandukirawo kuti angadadzawapfumbula na ‘mitcamu ya minga,’ tsono palibe comwe iye angadacita thangwe Yahova akhadamuletsa! (Ndendemezerani na 2 Nkhani 13:7.) Kodi Robowamu adabvera Yahova ayai ne? Kodi wanthu adamuwona tani? Bziribe basa kuti wanthuwo adamuwona tani, iye pabodzi na acikunda wace ‘adabvera mafala ya Yahova ndipo adabwerera m’mii mwawo, ninga momwe Yahovayo akhadawauzira.’

Kodi tingapfunze ciyani na cakucitikaci? Nthawe zense mpsakufunika kumbabvera Mulungu napo kuti wanthu angatiseke thangwe ra bzimwebzo. Ndipo Mulungu an’dzatisimba tikambamubvera.—Bzakutonga 28:2.

Kodi Robowamu adasimbidwa thangwe ra kubvera kwace? Robowamu adapitiriza kutonga madzinza ya Juda na Benjamini, ndipo patsogolo pace iye adamanga mizinda ipsa, acilimbisa mizinda inango. (2 Nkhani 11:5-12) Kuthumizira bzimwebzi, na kupita kwa nthawe iye adabvera malamulo ya Yahova. Pakuti umambo bwa madzinza khumi bule budayamba kunamata bzifanikiso, wanthu azinji akhayenda ku Jeruzalemu kuti akathandize Robowamu pa kunamata kwa cadidi. (2 Nkhani 11:16, 17) Tenepo, umambo bwa Robowamu budakhala bwa mphanvu kwene-kwene, thangwe iye akhabvera Yahova.

KUPHONYA NA KUKUNGULA KWA ROBOWAMU

Pomwe umambo bwa Robowamu budakhala bwa mphanvu, iye adadzacita cinthu cinango cakuphonyeka. Iye adasiya kubvera malamulo ya Yahova, aciyamba kunamata mirungu yakunama! N’thangwe ranyi iye adacita bzimwebzi? Kodi tingalewe kuti ni mai wace omwe adacitisa Robowamu kusiya kutumikira Yahova? (1 Wamambo 14:21) Tikudziwa lini bwino-bwino, koma bzomwe tikudziwa mpsakuti mtundu wa Jirayeri udatewera ciratizo cace cakuipa. Tenepo, Yahova adalekerera kuti Mambo Sizaki wa ku Edjipito apambe mizinda inango ya umambo bwa Juda, napo kuti Robowamu akhadalimbisa mizinda inango!—1 Wamambo 14:22-24; 2 Nkhani 12:1-4.

Bzinthu bzidaipiratu pomwe Sizaki adabwera pabodzi na acikunda wace kuti adzamenyane na Jeruzalemu, komwe Robowamu akhatonga. Pa nthawe imweyi mpolofeta Semaya adauza Robowamu pabodzi na akulu-akulu wace mafala yakucokera kwa Mulungu yakuti: ‘Imwepo mwandisiya, ndipopa ine ndakusiyanimbo m’manja mwa Sizaki.’ Kodi n’ciyani comwe Robowamu adacita? Bibliya limbati: ‘Akulu-akulu wa Jirayeri pabodzi na mamboyo adabzicepswa ndipo adalewa kuti: “Yahova ngwakulungama.”’ Tenepo, Yahova adapulumusa Robowamu, ndipo Jeruzalemu alibe kupfudzidwa.—2 Nkhani 12:5-7, 12.

Pambuyo pa bzimwebzi, Robowamu adapitiriza kutonga mu umambo bwense bwa Juda. Ndipo akanati kufa, iye adapasa wana wace mphaso. Pinango iye adacita bzimwebzi kuti wanawo aleke kudzapandukira m’bale wawo Abiya, omwe angadadzakhala mambo patsogolo pace. (2 Nkhani 11:21-23) Pa nthawe imweyi Robowamu adacita bzinthu mwanzeru kuposa pakuyamba pale.

KODI ROBOWAMU AKHALI MUNTHU WABWINO AYAI WAKUIPA?

Robowamu adacita bzinthu bzinango bzabwino, tsono Bibliya limbalewa kuti: ‘Iye adacita bzinthu bzakuipa kwene-kwene’ mu utongi bwace. N’thangwe ranyi? Thangwe ndakuti iye ‘akhalibe kutsimikizira kulinga Yahova na mtima wace wense.’ Tenepo Yahova alibe kukomedwa naye.—2 Nkhani 12:14.

Robowamu alibe kukhala pauxamwali bwakulimba na Yahova ninga momwe adacitira Davide

Kodi tingapfunze ciyani na bzomwe Robowamu adacita? Iye adabvera Yahova koma sikuti kwa moyo wace wense. Robowamu adacitira wanthu wa Yahova bzinthu bzinango bzabwino, koma akhacita lini bzinthubzo na mtima wense, ndipo alibe kukhala pauxamwali bwakulimba na Yahova. Na kupita kwa nthawe, iye adadzasiya kucita bzinthu bzabwino aciyamba kunamata mirungu yakunama. Pinango mungabzibvunze kuti: ‘Kodi thangwe ranyi Robowamu adabvuma malango ya Yahova? Kodi iye adacita bzimwebzi thangwe rakuti akhadakunguladi bzakuphonya bzace ndipo akhafuna kukondwesa Mulungu, ayai thangwe ra kuuzidwa na winango?’ (2 Nkhani 11:3, 4; 12:6) Na kupita kwa nthawe, iye adadzacita pomwe bzinthu bzakuipa, ndipo bzimwebzi bzidalatiza kuti iye akhali wakusiyana kwene-kwene na yavu wace Davide! N’cadidi kuti Davide adacitambo bzinthu bzakuphonyeka, koma iye adakungula na mtima wace wense pikado zomwe akhadacita. Iye akhafuna kwene-kwene kunamata kwacadidi ndipo adatumikira Yahova pa moyo wace wense.—1 Wamambo 14:8; Psalymo 51:1, 17; 63:1.

Tingapfunze bzizinji na ciratizo ca m’Bibliyaci. N’cadidi kuti mpsabwino kwene-kwene wanthu akambasamalira mabanja yawo na kumbacitira wanthu  winango bzinthu bzabwino. Tsono kuti tibvumidwe na Yahova, tin’funika kumunamata mu njira yakuthemera na kukhala pa uxamwali bwakulimba na iye.

Kuti bzimwebzi bzikwanisike, tin’funika kufuna Yahova na mtima wense. Tingandendemezere bzimwebzi na moto. Kuti moto upitirize kugaka timbafunika kuyesera nkhuni zizinji pa motopo, tenepo kuti lufoyi lathu kwa Mulungu likhale lamphanvu tin’funika kumbapfunza Fala lace mwakukhazikika, kumbakumbukira bzomwe tapfunzabzo na kupitiriza kupemba kwa iye. (Psalymo 1:2; Waroma 12:12) Ndipo lufoyi limweri lin’dzatithandiza kucita bzinthu bzomwe bzimbakondwesa Yahova. Lin’dzatithandizambo kukungula tikacita pikado na kukumbira Yahova kuti atilekerere. Ndipo tikacita bzimwebzi, tin’dzakhala lini ninga Robowamu koma tin’dzapitiriza kunamata Yahova mwakukhulupirika.—Juda 20, 21.

^ ndi. 9 Salomau alibe kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu, tenepo Mulunguyo akhadaleweratu kale kuti umambo bwa Jirayeri bungadadzagawidwa mbali ziwiri.—1 Wamambo 11:31.