Thangwe ranyi kusamba m’manja ikhali nkhani ikulu kwa anyamadulanthaka wa Jezu?

Nkhani ya kusamba m’manjayi ikhali cinthu cibodzi mwa bzinthu bzizinji bzomwe anyamadulanthaka wa Jezu akhamutsutsa, iye pabodzi na anyakupfunza wace. Cakutonga ca Mozeji cidafotokoza bzomwe bzingadacitisa kuti munthu akhale wakuswipa, mwa ciratizo, matenda yakucoka mulopa ku mbuto zakubisika, mapere, kukhuya nkhawa ayai cirombo cakufa. Cakutonga cidaperekambo malango ya bzomwe munthu ali-wense akhafunika kucita kuti akhale pomwe wakucena. Malangoyo yakhalewa bza kupereka nsembe, kusamba na kufula ayai kuwaza mulopa.—Mwambo makapitulo 11-15; Mirewengo kapitulo 19.

Apfunzisi Wacijuda, wakudziwikambo ninga a rabi, adathumizira mitemo yawo pa bzakutonga bzimwebzi. Bukhu linango lidalewa kuti apfunzisiwo adakonza ayai kuthumizira nfundo zizinji pa bzinthu bzomwe bzingadacitisa munthu kukhala wakuswipa na momwe angadacitisira winango kukhala wakupswipambo. Iwo adakonzambo mitemo pakulewa bza mtundu wa bzombo bzomwe bzingadacitisa na bzomwe bzingadacitisa lini munthu kukhala wakuswipa pabodzi na miyambo yomwe wanthu akhafunika kuteweza kuti akhale pomwe wakucena.

Anyamadulanthaka wa Jezu adamubvunza kuti: ‘Thangwe ranyi anyakupfunza wanu ambateweza lini miyambo ya abereki, koma ankudya cakudya na manja yakupswipa?’ (Marko 7:5) Pamwepa Afarizeu akhathandauza lini buya la cairo, ayai kusamba m’manja anati kudya. Afarizeu akhadakonza mtemo wakuti munthu akanati kudya, akhafunika kuthira madzi manja yace ninga mwambo. Bukhu lomwe lafotokozedwa padzaululi lidathumizira pomwe kuti apfunzisiwo “adacezeranambo bza bzombo bzomwe bzikhafunika kuphatisidwa basa pa kuthira madziyo, madzi yakuthemera, munthu omwe akhafunika kuthira madziyo pabodzi na kuwanda kwa manja yomwe madziyo yangadakwana.”

Kodi Jezu adacita tani na malamulo yensene yakuthumiziraya yomwe yadaperekedwa na wanthu? Iye adauza Ajuda omwe akhali atsogoleri wa bzipembedzo kuti: ‘Zaiya adaleweratu bza imwepo wacinyengomwe, ninga momwe bzidanembedwa kuti: “Wanthuwa ambandondilemekeza na miromo yokha, tsono mitima yawo iri kutali na inepano [Yahova]. Iwo ankundobonera kundinamata, pakuti ankupfunzisa malamulo ya wanthu.” Munkusiya pa mbali cakutonga ca Mulungu, muciphatisisa mwambo wa wanthu.’—Marko 7:6-8.