Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Agosto 2016

Kodi Munkuwona Kufunika kwa Kupfunzisa Winango?

Kodi Munkuwona Kufunika kwa Kupfunzisa Winango?

‘Ndin’dzakupasani mapfunziro yabwino.’—MIMWANI 4:2.

NYIMBO: 93, 96

1, 2. N’thangwe ranyi tin’funika kupfunzisa winango kuti akhale na maudindo m’gwere?

JEZU adaphata basa lakupalizira bza Umambo na nyongo. Iye adakhala na nthawe izinji ya kupfunzisa anyakupfunza wace. Iye adawalatiza momwe angapfunzisire na momwe angasamalilire wanthu wa Mulungu. Anyakupfunzawo adapfunza kukhala ninga mbusa omwe ankusamalira mabira yace. (Mateu 10:5-7) Firipi akhatanganidwa na basa lakupalizira, koma iye adapfunzisambo wana wace wacikazi kuti acitembo basa libodzi-bodziro. (Mabasa 21:8, 9) Nsiku zino tin’funika kupfunzisambo winango. Thangwe ranyi?

2 M’magwere ya pa dziko lense la pansi, muna alumbwana azinji omwe akanati kubatizidwa. Amwewa an’funika kupfunzisidwa. Tin’funika kuwathandiza kuti abvesese thangwe ranyi n’bzabwino kuna iwo kuti ambawerenge na kupfunza Bibliya pawokha. Ndipo tin’funikambo kuwapfunzisa kupalizira na kupfunzisa bzipsa bzabwino. Abale omwe abatizidwa tsapanopapa an’funika kupfunzisidwa kuti na kupita kwa nthawe angadzatumikire ninga atumiki wakuthandiza na akulu mu gwere. Wensene m’gwere angacite  bzizinji kuti athandize watsapano.—Mimwani 4:2.

KUPFUNZISA WATSAPANO MOMWE ANGAPFUNZIRE BIBLIYA

3, 4. (a) Kodi Paulo adabveranisa tani kupfunza Bzinembo na utumiki bwaphindu? (b) Tinati kulimbisa anyakupfunza wathu wa Bilbiya kuti ambawerenge Bibliya pawokha, kodi tin’funika kucita ciyani?

3 Mtumiki wa Yahova ali-wense an’funika kuwerenga na kupfunza Bibliya kuti apfunze bzomwe Mulungu ankufuna. Mpostolo Paulo adafotokozera bzimwebzi abale na mpfumakazi zace za ku Kolose pomwe iye adalewa kuti: ‘Tiribe kulekeza kukupemberani na kukumbira kuti mukhale wakudzala na cidziwiso caico ca kufuna kwace.’ Thangwe ranyi bzikhali bzakufunika kuna iwo kuwerenga na kupfunza Bzinembo? Pakuti kucita bzimwebzi kungadawapasa nzeru na kuwathandiza kubvesesa momwe iwo ‘angadafambira bwino mwakubverana na bzomwe Yahova ambafuna.’ Bzimwebzi bzingadawathandizambo kuti acite ‘basa lense labwino’ lomwe Yahova akhafuna kuti iwo acite, maka-maka kupalizira bzipsa bzabwino. (Wakoloso 1:9, 10) Tenepo penu ife tinkupfunza na munthu ali-wense, tin’funika kumuthandiza kubvesesa kuti kuwerenga na kupfunza Bibliya nthawe zense kungamuthandize kuti atumikire Yahova.

4 Tingakwanise lini kuthandiza anyakupfunza wathu wa Bibliya kuti abvesese kufunika kwa kucita pfunziro la Bibliya la payekha penu ifepano timbacita lini. Kulewa cadidi, penu timbawerenga Bibliya nthawe zense na kukumbukira bzomwe timbawerengadzo, bzin’dzatithandiza pa moyo wathu na mu utumiki. Mwa ciratizo, tikakhala mu utumiki ndipo munthu winango akatibvunza mbvunzo wakunesa, tin’dzakwanisa kuphatisa basa Bibliya kuti tipereke mtawiro. Ayai tikambawerenga momwe Jezu, Paulo na winango omwe alibe kuleka utumiki bwawo, tin’dzakhala wakulimbisidwa ndipo tin’dzapitiriza kupalizira napo pomwe kucita bzimwebzo kungakhale kwakunesa. Ndipo tikambawuza winango bzomwe tapfunza pa pfunziro lathu na momwe limbatithandizira, bzimbawalimbisa kuti apfunze Bibliya na nyongo acigumanambo bzisimbo bzibodzi-bodzi.

5. Fotokozani momwe mungathandizire watsapano kuti akhale na cizolowezi ca kupfunza Bibliya payekha.

5 Mungabzibvunze kuti, ‘Kodi ndingapfunzise tani nyakupfunza wangu kuti ambawerenge Bibliya nthawe zense?’ Pinango mungamulatize momwe mumbakonzekerera bukhu lomwe mumbapfunza nayelo. Mungamuuze kuti ambawerenge nkhani Zakuthumizira za m’bukhu lakuti Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka? na kunyang’ana mavesi ya m’Bilbiya yomwe yankufotokozedwa. Patsogolo pace, mungamulatize momwe mumbakonzekerera  mitsonkhano kuti iye apereke mitawiro. Mulimbikiseni kuti ambawerenge revista iri-yense ya Nsanza ya Mulindiri na Galamukani! Ndipo mulatizeni momwe angagumanire mitawiro ya mibvunzo pa nkhani za m’Bibliya, mwa ciratizo mwa kuphatisa basa Watchtower Library ayai Watchtower ONLINE LIBRARY. Akambayeza kuphatisa basa njira zakusiyana-siyanazi za pfunziro la patekha, kulewa cadidi iye an’dzakhala wakukondwa ndipo an’dzafunisisa kupfunza bzizinji.

6. (a) Kodi mungathandize tani nyakupfunza wanu kukulisa lufoyi pa Bibliya mu mtima mwace? (b) Kodi nyakupfunza wa Bibliya an’dzacita ciyani akakulisa lufoyi lace pa Bibliya kucokera pansi pa mtima?

6 Tikambapfunza na munthu winango, tin’funika kumuzindikirisa kuti Bibliya ndakufunika kwene-kwene thangwe iro lingamuthandize kuti amudziwe bwino Yahova. M’mbuto mwa kumungingimiza kuti apfunze, tingamulatize momwe angakhalire wakukondwa na pfunzirolo. Akambapfunza bzizinji bza Bibliya, an’dzabzibva ninga momwe nyakunemba bukhu la Psalymo adaimbira kuti: ‘Kufendera kwa Mulungu n’cinthu cabwino. Yahova Mbuya M’kululetu ndiye pakuthawira pangu.’ (Psalymo 73:28) Mzimu wa Yahova un’dzathandizadi ali-wense omwe an’funa kukhala xamwali wace.

PFUNZISANI MPALIZI MUPSA KUTI AMBAPALIZIRE NA KUPFUNZISA

7. Kodi Jezu adapfunzisa tani apalizi wa bzipsa bzabwino? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 21.)

7 Tingapfunze bzizinji na momwe Jezu adapfuzisira anyakupfunza wace. Jezu akhayenda nawo kukapalizira tenepo iwo akhambawona momwe iye akhapfunzisira wanthu. Iye adawapasambo malango yakufunikira ya momwe iwo angapalizirire. (Mateu, kapitulo 10) [1] (Onani mafala yakuthumizira.) Mu kanthawe kakucepa, apostolowo adapfunza kuna Jezu momwe angapfunzisire wanthu cadidi. (Mateu 11:1) Bwerani tiwone bzinthu bziwiri bzomwe tingapfunzise apalizi watsapano akakhala mu utumiki.

8, 9. (a) Kodi Jezu adafenderera tani wanthu mu utumiki bwace? (b) Kodi tingathandize tani apalizi watsapano kuti ambalewelewe na wanthu ninga momwe Jezu adacitira?

8 Khalani na maceza yabwino na wanthu. Jezu akhalewalewa lini na thimu la wanthu nthawe zense. Kawiri-kawiri iye akhaceza na wanthu pawokha-pawokha ndipo iye akhacita bzimwebzi mwa uxamwali. Mwa ciratizo, iye adakhala na maceza yabwino na mkazi m’bodzi omwe adayenda kukatunga madzi pa mcera omwe ukhali pafupi na mzinda Sakari. (Juwau 4:5-30) Jezu adalewalewambo na Mateu Levi, nyakukhomesa mtsonkho ndipo adamukumbira kuti akhale nyakupfunza wace. Mateu adabvuma ndipo patsogolo pace iye adacemera Jezu na winango kuti ayende ku mui kwace kuti akadye cakudya. Kumweko, Jezu adalewalewa na wanthu azinji.—Mateu 9:9; Luka 5:27-39.

Tikambaceza na wanthu mwa uxamwali na mwa kudeka mtima, iwo an’dzafunisisa kubva bzizinji bzomwe tingakhale nabzo kuti tiwauze

9 Jezu adalewalewambo mwa uxamwali na Nataniyeli, napo kuti Nataniyeli akhadalewa bzinthu bzakuipa bza wanthu wa ku Nazaleti. Pakuti Jezu adalewalewa naye mwa uxamwali,  Nataniyeli adacinja momwe akhawonera Jezu omwe akhali wa ku Nazaleti. Ndipo Nataniyeli adafuna kupfunza bzizinji kuna Jezu. (Juwau 1:46-51) Mwa ciratizo ca Jezu, tapfunza kuti tikambaceza na wanthu mwa uxamwali na mwa kudeka mtima, iwo an’dzafunisisa kubva bzizinji bzomwe tingakhale nabzo kuti tiwauze. [2] [Onani mafala yakuthumizira.] Tikambapfunzisa apalizi watsapano kuti ambalewelewe mu njira imweyi, iwo an’dzakomedwa kwene-kwene na utumiki bwawo.

10-12. (a) Kodi Bibliya limbalatiza tani kuti Jezu adalatiza thupo kuna wanthu? (b) Kodi tingathandize tani apalizi watsapano kuti akulise luso lawo la kupfunzisa cadidi ca m’Bibliya?

10 Pfunzisani omwe ankufunisisa kubvesera. Jezu akhali wakutanganidwa kwene-kwene. Koma pomwe iye akhawona kuti wanthu ankufunisisa kumutetekera, iye akhamala nawo nthawe izinji acimbawapfunzisa bzinthu bzizinji. Mwa ciratizo, nsiku inango thimu la wanthu lidakonkhana ku gombe kuti limubvesere. Tenepo Jezu adayenda m’mwadiya pabodzi na Pedru ndipo adapfunzisa wanthu pomwe akhali m’mwadiyamo. Atamala bzimwebzi, Jezu adafuna kupfunzisa Pedru nfundo inangombo. Jezu adacita cakudabwisa mwa kucitisa kuti Pedru aphe msomba zizinji. Ndipo iye adauza Pedru kuti: ‘Kutomera lero, uti ukhale khombwe wakumbaphata wanthu wa moyo.’ Pa nthawe ibodzi-bodziyo Pedru pabodzi na omwe akhali naye ‘adatsamisa ngalawa zawo zire acisiya bzense’ ndipo adayamba kutewera Jezu.—Luka 5:1-11.

11 Nikodemo akhafunambo kupfunza bzizinji kuna Jezu. Koma pakuti Nikodemo akhali m’bodzi mwa wanthu wa m’bungwe likulu lakutongera mirandu la Ajuda, iye akhagopa bzomwe winango angadalewa pomwe angadamuwona ankulewalewa na Jezu. Tenepo iye adazungiza Jezu usiku. Jezu alibe kumubweza koma adapambula nthawe kuti aceze naye ndipo adamufotokozera cadidi cakufunika. (Juwau 3:1, 2) Nthawe zense Jezu akhadakonzeka kuphatisa basa nthawe yace kuti apfunzise wanthu cadidi na kulimbisa cikhulupiro cawo. Mu njira ibodzi-bodziyi, tin’funika kukhala wakufunisisa kuzungira wanthu pa nthawe yabwino kuna iwo, ticimala nawo nthawe yathu kuti tiwathandize kubvesesa Bibliya.

12 Tikambaphata basa na apalizi watsapano mu utumiki bwakumunda, tin’funika kumbawapfunzisa kuti ambabwerere pomwe kuna ali-wense omwe alatiza mtima wakufuna kubva bzizinji. Tingacemerembo apalizi watsapano kuti ayende nafe ku maulendo yathu yakubwereza na mapfunziro ya Bibliya. Mwa njira imweyi, iwo an’dzapfunza momwe angapfunzisire winango ndipo an’dzawona ubwino wa kuthandiza winango kuti adziwe cadidi ca Yahova. Tenepo, iwo an’dzakhala wakufunisisa kuzungira pomwe wanthu na kukawapfunzisa Bibliya. Iwo an’dzapfunzambo kukhala wakupirira acireka kutepa ayai kubwerera m’mbuyo akasaya kugumana maulendo yawo yakubwereza.—Wagalata 5:22; onani kwadru yakuti “ Iye Alibe Kubwerera M’mbuyo.”

PFUNZISANI APALIZI WATSAPANO KUTI AMBATUMIKIRE ABALE WAWO

13, 14. (a) Kodi n’ciyani comwe mumbakumbukira pa bziratizo bza m’Bibliya bza wale omwe adabzipereka na mtima wense kuti athandize winango? (b) Kodi ni njira ziponi zakuthandiza zomwe mungapfunzisire apalizi watsapano na maswaka kuti alatize lufoyi kuna abale na mpfumakazi zawo?

13 Yahova ambafuna kuti atumiki wace ambafunane winango na mwanzace ninga abale na mpfumakazi na kuti ambatumikirane. (Werengani Luka 22:24-27; 1 Pedru 1:22.) Bibliya limbafotokoza kuti Jezu adapereka cinthu ciri-cense, kuphatanidza moyo wace, kuti athandize winango. (Mateu 20:28) Dorka ‘akhacita  bzinthu bzizinji bzabwino na kupereka mphaso za nsisi.’ (Mabasa 9:36, 39) Mariya ‘akhacita mabasa mazinji’ kuthandiza abale wace na mpfumakazi ku Roma. (Waroma 16:6) Kodi tingathandize tani apalizi watsapano kubvesesa kuti n’bzakufunika kucitira abale na mpfumakazi wawo bzinthu bzabwino?

Pfunzisani apalizi watsapano kuti ambafune na kutumikira abale wawo (Onani ndime 13, 14)

14 Tingakumbire apalizi watsapano kuti tiyende nawo kukazungira wanthu wacikulire ayai omwe ankuduwala. Ndipo pomwe abereki ankuzungira abale ninga amwewa, bzikakwanisika angayende pabodzi na wana wawo. Akulu wa gwere akafuna kuyenda kukapereka thandizo la cakudya kuna wanthu wakukalamba ayai kukakonza mbuto zomwe zadzongeka kumui kwawo, iwo angakumbire maswaka ayai apalizi watsapano kuti akaphate nawo pabodzi basalo. Maswaka na apalizi watsapano akambawona momwe abale na mpfumakazi ambasamalirana winango na mwanzace, iwo an’dzapfunza kucita bzibodzi-bodzibzo. Mwa ciratizo, pomwe akhapalizira m’mudzi munango, mkulu munango akhazungira kawiri-kawiri abale omwe akhakhala kumweko kuti awone momwe iwo akhacitira upalizibo. M’bale munango omwe ni mulubwana, omwe kawiri-kawiri akhayenda naye pabodzi, adapfunza kuna iye ciratizo cabwino mwa kukumbukira bzomwe angacite kuti ambathandize abale na mpfumakazi zace.—Waroma 12:10.

15. Thangwe ranyi n’bzakufunika kuti akulu akhale tceru na kuyenda patsogolo kwa amuna m’gwere?

15 Yahova adapasa amuna udindo wa kupfunzisa Fala la Mulungu m’gwere. Tenepo n’bzakufunika kuna abale kupfunza momwe angapfunzisire bwino pomwe ankufotokoza nkhani zawo. Penu ndimwe mkulu, mungacite bwino kutetekera mtumiki wakuthandiza pomwe ankufotokoza nkhani yace ndipo muthandizeni kukulisa luso lace. (Nehemiya 8:8) [3]—Onani mafala yakuthumizira.

16, 17. (a) Kodi Paulo adathandiza tani Timotio kuti ayende patsogolo mwauzimu? (b) Kodi akulu angathandize tani abusa wa kutsogolo wa gwere?

16 Pankufunika kuthandiza abale azinji kuti akhale abusa m’gwere. Paulo adapfunzisa Timotio ndipo adamulimbikisa kuti apfunzisembo winango. Paulo adalewa kuti: ‘Pitiriza kugumana mphanvu pa kudeka mtima kukulu komwe kuli mwa Kristu Jezu; ndipo bzinthu bzomwe wabva kwa ine, mwakuthandizidwa na mboni zizinji, bzinthu bzimwebzi upfunzise amuna wakukhulupirika, ndipo iwo an’dzakhalambo wakuthemera kupfunzisa anzawo.’ (2 Timotio 2:1, 2) Timotio adapfunza bzinthu bzizinji na Paulo omwe akhali mkulu wa gwere ndipo akhalimbo mpostolo, iye adapfunza bzinthu ninga momwe angadakulisira luso lace la kupalizira na momwe angadathandizira winango mu gwere.—2 Timotio 3:10-12.

17 Paulo adamala nthawe izinji ana Timotio  thangwe akhafuna kutsimikiza kuti iye wapfunzisidwa bwino. (Mabasa 16:1-5) Akulu angatewezere Paulo mwa kumbayenda pabodzi na atumiki wakuthandiza wakuthemera ku maulendo yawo ya ubusa. Mwa kucita tenepo, atumiki wakuthandiza an’dzapfunza kucokera kwa akulu momwe angapfunzisire winango, momwe angakhalire wakupirira na walufoyi na momwe angakhulupirire Yahova pomwe ankusamalira mabira yace.—1 Pedru 5:2.

KUPFUNZISA N’KWAKUFUNIKA

18. Thangwe ranyi kupfunzisa winango mu utumiki bwa Yahova n’kwakufunika kuna ife?

18 M’nthawe zakumalizira zino, apalizi azinji watsapano an’funika kupfunzisidwa kuti akulise luso lawo pa basa lakupalizira. Pan’funikambo abale kuti apfunze momwe angasamalirire gwere. Yahova ankufuna kuti atumiki wace wense akhale wakupfunzisidwa bwino ndipo iye watipasa udindo bwa kuthandiza apalizi watsapano. Tenepo, n’bzakufunika kucita basa lamphanvu la kupfunzisa winango, ninga momwe Jezu na Paulo adacitira. Tin’funika kupfunzisa wanthu azinji omwe tingakwanisewo, thangwe pana bzizinji kuti bzicitike pa basa lakupalizira pomwe cimaliziro cikanati kufika.

19. Thangwe ranyi mun’funika kutsimikiza kuti nyongo yanu ya kupfunzisa winango pa utumiki bwa Yahova in’dzakufambirani bwino?

19 Kupfunzisa apalizi watsapano kumbatenga nthawe ndipo kumbafuna nyongo. Koma tingatsimikize kuti Yahova na Jezu an’dzatithandiza kudziwa momwe tingapfunzisire winango mu njira yabwino kwene-kwene. Tin’dzakhala wakukondwa tikadzawona wale omwe tawapfunzisa ‘ankuphata basa mwa mphanvu acimbalimbikira’ mu gwere ayai pa basa lakupalizira. (1 Timotio 4:10) Pa nthawe ibodzi-bodziyo, tin’funika kucita bzabwino bzomwe tingakwanise kuti tipitirize kuyenda patsogolo mwauzimu, kukulisa makhalidwe yathu Yacikhistau na kufendererana na Yahova.

^ [1] (ndime 7) Mwa ciratizo, Jezu adauza anyakupfunza wace kuti (1) apalizire bza Umambo; (2) ambakhulupire Mulungu kuti angadadzawapasa cakudya na bzakubvala bzomwe iwo angadafunikira; (3) atcenkhe kupopotezana na wanthu; (4) akhulupire Mulungu pomwe wanthu aniwazunza; na (5) aleke kukhala na mantha na bzomwe wanthu angadawacitira.

^ [2] (ndime 9) Bukhu lakuti Pindulani ndi Sukulu ya Utumiki, matsamba 62-64, lina malango yabwino kwene-kwene ya momwe tingalewelewere na wanthu mu utumiki bwakumunda.

^ [3] (ndime 15) Bukhu lakuti Pindulani ndi Sukulu ya Utumiki, matsamba 52-61, limbafotokoza momwe abale angakulisire luso lawo la kafotokozedwe ka nkhani m’gwere.