Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Mumbawona Kufunika Kwa Kuyenda Patsogolo Mwauzimu?

Kodi Mumbawona Kufunika Kwa Kuyenda Patsogolo Mwauzimu?

‘Pitiriza kukhala wakubzipereka pa kuwerenga pa maso pa wanthu, pa kuwadandaulira na pa kuwapfunzisa.’—1 TIMOTIO 4:13.

NYIMBO: 45, 70

1, 2. (a) Kodi mafala ya pa Zaiya 60:22 yankukwanisika tani nsiku zakumalizira zino? (b) Kodi n’bzakusaya bziponi bzomwe bzinkufunika tsapano mu gulu la Yahova la pa dziko lense la pansi?

‘MNG’ONO an’dzasanduka wanthu culu, ndipo wakucepa an’dzasanduka mtundu wamphanvu.’ (Zaiya 60:22) Mafalaya yankukwanisika tsapano nsiku zakumalizira zino. Inde, mu gole la 2015 pakhana mulewengo wakukwana 8.220.105 wa atumiki wa Yahova omwe akhapalizira bzipsa bzabwino bza Umambo kuzungulira dziko lapansi! Mulungu adalewa bza kuthumizirika kwa wanthu wace kuti: ‘Inepano Yahovane, ndin’dzafulumizisa bzimwebzi pa nthawe yaceyo.’ Na tenepo, pomwe nthawe inkuyenda, pan’kufunikambo basa likulu kuti tensenefe tilicite. Kodi tsapano tinkucita bzense bzomwe tingakwanise kuti tipalizire na kupfunzisa bzipsa bzabwino? Abale azinji pabodzi na mpfumakazi ankutumikira kale ninga apainiya wakuthandiza ayai wakukhazikika. Winango ambayenda ku mbuto zinango kukathandiza pa basa lakupalizira, ndipo winango ankucita basa mwamphanvu la kumanga Nyumba za Umambo.

2 Pa gole liri-lense, yankukhazikisidwa magwere yatsapano pafupi-fupi 2.000. Magwere yamweya yankufunikira akulu na  atumiki wakuthandiza. Gole liri-lense atumiki wakuthandiza bzulu na bzulu an’funika kukhala akulu ndipo abale bzulu na bzulu an’funika kukhala atumiki wakuthandiza. Kulewa cadidi, pankufunika ‘kucita bzizinji m’basa la Mbuya,’ ndipo sikuti abale wokha, koma na mpfumakazimbo.—1 Wakolinto 15:58.

KODI N’CIYANI CINKUFUNIKA KUTI TIYENDE PATSOGOLO MWAUZIMU?

3, 4. Kodi kuyenda patsogolo mwauzimu kumbathandauza ciyani kuna imwepo?

3 Werengani 1 Timotio 3:1. Mpostolo Paulo adatenda abale omwe ‘akhalimbikira’ kuti akhale anyakunyang’anira. Kuti munthu afikire cinthu comwe ciri patali, iye an’funika kucita nyongo ndipo pinango kufuthula boko lace kuti aciphate. Tsapano ndokumbukirani kuti m’bale munango ankufuna ku athemere kukhala mtumiki wakuthandiza. Iye ankuzindikira kuti an’funika kucita nyongo kuti akhale na makhalidwe yabwino yacikristau. Tsono, akayamba kutumikira ninga mtumiki wakuthandiza, iye an’funika kupitiriza kuphata basa na nyongo kuti athemere kukhala wakunyang’anira.

4 Abale winango na mpfumakazi ankucinja bzinthu bzinango pa moyo wawo pakufuna kucita bzizinji mu utumiki bwa Yahova. Mwa ciratizo, iwo angafune kukhala apainiya, kutumikira pa Beteli ayai kuthandiza kumanga Nyumba za Umambo. Bwerani tiwone momwe Bibliya lingathandizire tensenefe kuti tiyende patsogolo.

PITIRIZANI KUYENDA PATSOGOLO MWAUZIMU

5. Kodi maswaka yanango yambaphatisa tani basa mphanvu zawo mu utumiki bwa Umambo?

5 Maswaka yangacite bzizinji mu utumiki bwa Yahova thangwe yana mphanvu na thanzi. (Werengani Mimwani 20:29.) Maswaka yanango ku Beteli yambathadiza pa basa la kudinda na kuphatanidza mabukhu na ma Bibliya. Maswaka mazinji, amuna na akazi ambamanga Nyumba za Umambo ayai kuthandizira pa basa la kuzikonza-konza. Winango ambabzipereka pa kuthandizira komwe kwacitika matsoka ya cirengedwe. Ndipo maswaka yanango yomwe ni apainiya, yambapfunza cirewedwe cinango ayai yambayenda ku mbuto zinango kuti yakapalizire bzipsa bzabwino.

6-8. (a) Kodi tswaka linango lidacinja tani momwe likhawonera utumiki bwa Mulungu, ndipo bzakutewera bzace bzidakhala bziponi? (b) Kodi tingacite tani kuti ‘tilawidze ticiwona kuti Yahova ngwabwino’?

6 Timbafuna Yahova ndipo timbafunambo kumucitira bzabwino bzomwe tingakwanise. Kuthumizira bzimwebzo, tingabve ninga momwe m’bale wakucemeredwa Aaron adabvera. Iye akhafuna kucita bzizinji pakutumikira Mulungu, koma akhakhala lini wakukondwa. Napo kuti Aaron akhayenda ku mitsonkhano na mu utumiki bwa kumunda kuyambira ali m’ng’ono, iye adati: “Ndikhawona mitsonkhano na utumiki bwa kumunda ninga bzinthu bzakunetesa.” Tsono, n’ciyani comwe iye adacita?

7 Aaron akhacita nyongo ya kuwerenga Bibliya nthawe zense, akhakonzekera mitsonkhano na kumbapereka mitawiro. Iye adayambambo kumbapemba kawiri-kawiri. Bzimwebzi bzidamuthandiza kuyenda patsogolo mwauzimu. Iye adafika pa kumudziwa bwino Yahova ndipo adayamba kumufuna kwene-kwene. Ninga bzakutewera, Aaron adayamba kukhala wakukondwa. Iye adacita upainiya, adathandiza winango pomwe padawoneka matsoka ya cirengedwe ndipo adayenda kukapalizira ku dziko linango. Tsapano iye ni mkulu m’gwere ndipo ankutumikira pa Beteli. Kodi iye ankubva tani tsapano? Aaron adati: “‘Ndidayeza  ndiciwona kuti Yahova ngwabwino.’ Thangwe ra cisimbo caceco, ndinkubzibva ninga kuti ndina mangawa naye ndipo bzandicitisa kufuna kucita bzizinji pa kumutumikira. Bzimwebzi bzinkundibweresera bzisimbo bzizinji.”

8 Nyakunemba psalymo adati: ‘Lawidzani, muciwona kuti Yahova ngwabwino.’ Iye adalewa pomwe kuti: ‘Wale omwe an’linga Yahova an’dzasaya lini cinthu ciri-cense cabwino.’ (Werengani Psalymo 34:8-10.) Tikapasa Yahova bzabwino bzomwe tingakwanise, tin’dzakhaladi wakukondwa thangwe ra kudziwa kuti tinkumukondwesa. Ndipo iye an’dzapitiriza kutisamalira ninga momwe adapicira.

LEKANI KUBWERERA M’MBUYO

9, 10. Kodi n’thangwe ranyi n’bzakufunika kwa imwepo kukhala ‘wakudikhira’?

9 Tingafune kucita bzizinji pa kutumikira Yahova. Tsono tani penu tinkudikhirira kwa nthawe itali kuti titambire maudindo mu gwere ayai kuti bzinthu bzicinje pa moyo wathu? Tin’funika kupirira. (Mikeya 7:7) Napo kuti Yahova angabvume kuti bzinthu bzinango pa moyo wathu bzipitirize, tingakhale wakutsimikiza kuti iye nthawe zense an’dzatisamalira. Tingapfunze na ciratizo ca Abalahamu. Yahova adamupicira kuti angadadzakhala na mwana, koma iye adadikhira kwa magole mazinji Izaki anati kubadwa. Nthawe yenseneyi, Abalahamu adakhala wakupirira ndipo alibe kutaya cikhulupiro cace mwa Yahova.—Ciyambo 15:3, 4; 21:5; Wahebereu 6:12-15.

10 N’cadidi, kudikhirira nkwakunesa. (Mimwani 13:12) Tikambandokumbukira bza mkhalidwe wathu na bza bvuto lomwe tinkugumana nalo, tin’dzakhala wakutepa kwene-kwene. M’mbuto mwace, tingaphatise basa nthaweyo kuti tikuze makhalidwe yomwe tin’dzafunikira pa kusamalira maudindo yanango mu gwere.

Mwa kukumbukira bzomwe tawerenga mu Bibliya, timbapfunza kukhala wanzeru na kumbacita bzakusankhula bzabwino

11. Kodi ni makhalidwe yaponi yauzimu yomwe tingayakulise ndipo n’thangwe ranyi njakufunika kwene-kwene?

11 Kulisani makhalidwe yomwe munkufunikira pabodzi na luso. Mwa kuwerenga Bibliya na kumbakumbukira bzomwe mwawerengabzo, mungapfunze kukhala wanzeru, kukumbuka bwino na kumbacita bzakusankhula bzabwino. N’cadidi, abale an’funika kukhala na makhalidwe pabodzi na luso ninga limweri kuti asamalire gwere. (Mimwani 1:1-4; Tito 1:7-9) Tikambapfunza Bibliya, timbawona momwe Yahova ambabvera pa nkhani zizinji. Nsiku iri-yense, tingaphatise basa bzomwe tapfunza kuti ticite bzakusankhula bzomwe bzingakondwese Yahova. Mwa ciratizo, tin’dzadziwa momwe tingacitire bzinthu na winango, momwe tingaphatisire basa kobiri, momwe tingasankhulire masenzeka na bzakubvala.

12. Kodi wanthu wa mu gwere angalatize tani kuti mbakukhulupirika?

12 Citani bzinthu na nyongo pa basa liri-lense lomwe mwapasidwa. Pomwe wanthu wa Mulungu akhamanga pomwe tempwlo, Nehemiya akhafuna amuna kuti asamalire maudindo yakusiyana-siyana. Iye adasankhula omwe akhana mbiri yabwino. Nehemiya akhadziwa  kuti amuna amwewo akhafuna Mulungu na kuti pa basa liri-lense lomwe iwo angadapasidwa, angadaliphata na nyongo. (Nehemiya 7:2; 13:12, 13) N’bzibodzi-bodzimbo nsiku zino, wale omwe mbakukhulupirika ndipo ambaphata basa na nyongo, an’dzakhala na mbiri yabwino ndipo angapasidwe maudindo yakusiyana-siyana. (1 Wakolinto 4:2) Tenepo, penu ndife abale ayai mpfumakazi, tin’funika nthawe zense kucita bzabwino bzomwe tingakwanise pa basa liri-lense lomwe tingapasidwe.—Werengani 1 Timotio 5:25.

13. Kodi mungatewezere tani ciratizo ca Zuze penu winango ankukucitirani bzinthu mwakusaya cirungamo?

13 Thembani Yahova. Kodi mungacite ciyani penu winango ankucita namwe bzinthu mwakusaya cirungamo? Mungawauze bwino-bwino momwe munkubvera. Koma mukambapitiriza kubzikhotcerera na kumbabziwona ninga kuti ndimwe wakulungama ayai wakusaya kuphonya, bzingacitise kuti mabvuto yanu yathumizirike. Tingapfunze bzizinji na ciratizo ca Zuze. Abale wace akhamucitira bzinthu bzakuphonyeka. Wanthu adamunamizira ndipo adapitisidwa mu kawoko pa bzinthu bzomwe iye alibe kucita. Koma Zuze adathemba Yahova. Iye adakumbukira bza mapiciro ya Yahova ndipo adapitiriza kukhala wakukhulupirika. (Psalymo 105:19) Pa nthawe yakunesayo, iye akhakulisa makhalidwe mazinji yabwino yomwe na kupita kwa nthawe yadamuthandiza, pomwe adapasidwa basa lakufunika kuti alicite. (Ciyambo 41:37-44; 45:4-8) Penu winango ambakucitirani bzinthu mwakusaya cirungamo, mbapembani kwa Yahova kuti akupaseni nzeru. Iye an’dzakuthandizani kuti mupitirize kukhala  wakuderekha na kuwacitira bzinthu mwakudeka mtima pomwe munkulewa-lewa nawo.—Werengani 1 Pedru 5:10.

KUYENDA PATSOGOLO MWAUZIMU

14, 15. (a) N’thangwe ranyi tin’funika ‘kusamala nthawe zense’ pa njira zomwe timbapalizirira? (b) Kodi mungacinje tani kacitidwe ka bzinthu mu utumiki bwa kumunda? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 15, na kwadru yakuti “ Kodi Ndimwe Wakutsudzuka Kuyeza Njira Zinango?”)

14 Paulo adauza Timotio kuti apitirize kukulisa njira yomwe akhafotokozera Bzinembo. Iye adati: ‘Mbasamala nthawe zense na bzomwe umbacita pabodzi na bzomwe umbapfunzisa.’ (1 Timotio 4:13, 16) Timotio akhapalizira kale kwa magole mazinji. Kodi n’thangwe ranyi iye akhafunika kukulisa njira yomwe akhapalizirira? Timotio akhadziwa kuti wanthu na mkhalidwe wa bzinthu bzimbacinja. Iye akhafunisisa kuti wanthu apitirize kumbamutetekera, tenepo akhapitiriza kucita bwino na kucinja njira yomwe akhawapfunzisira. Nsiku zino, tin’funika kucitambo bzibodzi-bodzi pakupalizira.

15 M’mbuto zinango, timbagumana lini wanthu pamui tikambapalizira nyumba na nyumba. M’mbuto zinango, wanthu ambakhala ali pamui, koma tingafike lini pamui pawopo, pinango thangwe rakuti n’bzakubvumizika lini kuti munthu ali-wense afike ku mbuto imweyo. Penu ndimo momwe bziriri m’gawo lanu, kodi mungayezere njira inango yakuwafikira?

16. Kodi upalizi bwa padeca bumbalatiza tani kuti bumbafamba bwino?

16 Abale azinji na mpfumakazi ambacita basa laupalizi bwapadeca. Mwa ciratizo, iwo ambayenda ku mbuto zakupakirira xitima ya kunja, mbuto zakupakirira kanderendere, mbuto za malonda na mbuto zinango kuti akalewelewe na wanthu. Upalizi bungayambike mwa kuceza na munthu bza nkhani ayai notícia yomwe yacoka tsapanopa. Ayai upalizi bungayambike mwa kulewa cinthu cinango cabwino pakulewa bza wana ayai kubvunza bza basa lace. Mukawona kuti munthuyo ankukomedwa na nkhaniyo, mungafotokoze nfundo ya m’Bibliya mucimubvunza bzomwe iye ankukumbuka pa nkhaniyo. Kawiri-kawiri, wanthu ambafuna kudziwa bzizinji bza m’Bibliya.

17, 18. (a) Kodi mungamalise tani thupo lanu pa kucita upalizi bwa padeca? (b) N’thangwe ranyi mumbawona mzimu wa Davide wa kutumbiza Yahova kukhala cinthu cakufunika pomwe munkucita utumiki?

17 Pinango bzimbakunesani kuyamba kuceza na munthu omwe mumbamudziwa lini mu msewu. Bzimwebzi ndibzo bzomwe Eddie, mpainiya wa mu mzinda wa Nova York adabvera. Tsono cinthu cinango cidamuthandiza pa mbali imweyi. Iye adati: “Pa kunamata kwathu ninga banja, inepano na mkazi wangu tikhafufudza momwe tingambatawirire anyakutsutsa na nzeru zakusiyana-siyana zomwe wanthu ambakhala nazo. Tikhabvunzambo nfundo zinango kwa Mboni zinzathu.” Tsapano Eddie ambacita upalizi bwa padeca mwakusaya thupo.

18 Tikambacita utumiki bwathu na nyongo ticimbakulisa luso lathu la kulewalewa na wanthu bza bzipsa bzabwino, kukula kwathu mwauzimu kun’dzawonekera kwa winango. (Werengani 1 Timotio 4:15.) Mpaka tingathandize winango kukhala mtumiki wa Yahova. Davide adati: ‘Ndin’dzamutumbiza Yahova nthawe zense; Citumbizo cin’dzakhala pakamwa pangu nthawe iri-yense. Ndin’dzabzitumbiza mwa Yahova. Wakupfatsa an’dzabva acikondwa.’—Psalymo 34:1, 2.

PITIRIZANI KUTUMBIZA YAHOVA MWA KUYENDA PATSOGOLO MWAUZIMU

19. Kodi n’thangwe ranyi mtumiki wakukhulupirika wa Yahova an’funika kukhala wakukondwa napo penu iye ali pa mkhalidwe wamabvuto?

19 Davide adalewambo kuti: ‘Mabasa yanu yense yan’dzakutumbizani, imwe Yahova,  ndipo anyakukhulupirika wanu an’dzakutumbizani. Iwo an’dzadziwisa bza umbiri bwa umambo bwanu na kulewa bza mphanvu zanu, kuti azinji adziwe bza mabasa yanu yamphanvu na kukula kwa umbiri bwanu bwa umambo.’ (Psalymo 145:10-12) Wense omwe ambafuna Yahova ndipo mbakukhulupirika kwa iye ana cikhumbo cikulu ca kuuza winango bza iye. Tsono tani penu thangwe ra kudwala ayai kukalamba, mukukwanisa lini kumala nthawe izinji kuti mupalizire nyumba na nyumba ninga momwe mungadafunira? Mbakumbukirani kuti nthawe zense pomwe munkulewa bza Yahova kwa wanthu wakukuzungulirani, ninga alapi ayai adotolo, mumbakhala munkutumbiza Yahova. Penu muli m’kawoko na thangwe ra cikhulupiro canu, mungapitirize basi kuuza winango bza Yahova ndipo bzimwebzi bzimbakondwesa mtima wace. (Mimwani 27:11) Iye ambakondwambo kwene-kwene penu munkumutumira napo pomwe winango wa m’banja lanu ankumutumikira lini. (1 Pedru 3:1-4) Napo pomwe muna mabvuto makulu, mungatumbize Yahova, mungapitirize kumufenderera na kuyenda patsogolo mwauzimu.

20, 21. Penu mudapasidwa basa lizinji m’gulu la Yahova, kodi mungacite tani kuti mukhale cisimbo kwa winango?

20 Yahova mwakusaya kupenukira an’dzakusimbani mukapitiriza kubverana naye na kucita bzabwino bzomwe mungakwanise kuti mum’tumikire. Pinango mwa kucinja bzinango pa moyo wanu, mun’dzakhala na mipata mizinji kuti muthandize wanthu kupfunza bza mapiciro yabwino ya Mulungu. Mun’dzakwanisambo kuthandiza abale wanu. Ndipo ndokumbukirani momwe abale wanu na mpfumakazi an’dzakufunirani akadzakuwonani munkuphata basa na nyongo mu gwere!

21 Bziribe basa penu tinkutumikira Yahova kwa nthawe itali tani, tensenefe tingapitirize kumufenderera na kuyenda patsogolo mwauzimu. Mu msolo unkutewerayu, tin’dzacezerana momwe tingathandizire winango pa mbali imweyi.