Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri (Yakupfunzira)  |  Abril 2017

N’ciyani Cin’dzacitika Umambo bwa Mulungu Bukadzafika?

N’ciyani Cin’dzacitika Umambo bwa Mulungu Bukadzafika?

‘Dziko linkuyenda pabodzi na bzikhumbo bzace. Tsono omwe an’cita kufuna kwa Mulungu, an’dzakhala mwakuyenderera.’—1 JUWAU 2:17.

NYIMBO: 22, 9

1, 2. (a) Kodi dziko lakuipali linkundendemerana tani na kambowa omwe wapasidwa nyathwa yakuphedwa? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.) (b) Kodi wanjo kudzulu na wanthu pansi pano an’dzabva tani dziko lakuipali likadzapfudzidwa?

KUMBUKIRANI cakucitikaci: Alindiri wa m’kawoko ankufamba na kambowa m’bodzi mu bwalo la m’kawokomo acimbakuwa kuti “Munthu wakufa ankufamba!” Tsono n’thangwe ranyi iwo ankulewa mafalaya pomwe kambowayo akana moyo? Thangwe ndakuti kambowayo napo akana moyo, iye wapasidwa nyathwa yakuti aphedwe. Ndipopa bzandokhala ninga kuti iye wafa kale. *—Onani mafala ya m’nyansi.

2 Dziko lomwe tinkukhalali linkundendemerana na kambowa omwe an’funa kuphedwayu. Mwa njira iponi? Bibliya limbalewa kuti: ‘Dziko linkuyenda pabodzi na bzikhumbo bzace.’ (1 Juwau 2:17) Yahova watsimikiza kupfudza mkonzedwe uno, ndipopa tinkupenukira lini kuti dzikoli liti lipfudzidwe tsapanopapa. Tsono pana kusiyana pakati pa kambowa omwe walewedwa ule na kupfudziwa kwa dzikoli. Pa nkhani ya kambowayu, wanthu winango  angawone ninga kuti iye alibe kutongedwa mwacirungamo, ndipo angakumbire kuti aleke kuphedwa. Tsono, Yahova ambayeruza mwacirungamo, ndipo cakutonga cace cakupfudza dziko lakuipali, n’cakulungama. (Bzakutonga 32:4) Ndipo palibe omwe an’dzamutazisa kucita bzimwebzi. Dziko lakuipali likadzapfudzidwa, wanjo kudzulu na wanthu pa dziko la pansi pano, wense an’dzawonadi kuti Yahova adayeruza mwakulungama. Pa nthaweyo, pan’dzakhala mtendere ukulu!

3. Kodi ni bzinthu bzinai bziponi bzomwe Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa?

3 Kodi mafala yakuti ‘dziko linkuyenda pabodzi na bzikhumbo bzace’ yambathandauza ciyani? Yambathandauza bzinthu bzakuipa bzomwe bzinkucitika pa moyo wa wanthu nsiku zino. Bzinthu bzimwebzi bzinimala tsapanopa. Kulewa cadidi, bzimwebzi ni ‘bzipsa bzabwino bza Umambo.’ (Mateu 24:14) Mu nkhani ino, tin’cezerana bzinthu bzinai bzomwe bzin’dzamala Umambo bwa Mulungu bukadzabwera. Bzinthubzo ni ibzi: Wanthu wakuipa, mabungwe yacinyengo, bzinthu bzakuipa na mabvuto ya pamoyo. Pa bzinthu bzinaibzi, tin’pfunza (1) momwe bzinthubzo bzimbatitokonyera, (2) bzomwe Yahova an’dzacita, na (3) bzomwe bzin’dzapita m’mbuto mwa bzinthubzo.

WANTHU WAKUIPA

4. Kodi timbatokonyedwa tani na wanthu wakuipa?

4 Kodi timbatokonyedwa tani na wanthu wakuipa? Mpostolo Paulo adalewa kuti nsiku zakumalizira zin’dzakhala ‘nthawe zakupambulika na zakunesa.’ Iye adathumizira pomwe kuti: ‘Wanthu wakuipa na wacinyengo an’dzaipiratu.’ (2 Timotio 3:1-5, 13) Kodi ndibzo lini bzomwe bzinkucitika nsiku zino? Azinji wa ife timbacitiridwa bzinthu bzakuipa ninga ciwembo, kuwengedwa thangwe ra mtundu na ukambowa. Ndipo wanthu winango ambacita bzinthu bzakuipabzi padeca. Winango ambabziwonesa ninga wanthu wabwino pomwe mbakuipa. Tsono napo penu ifepano tinati kucitiridwa bzakuipa ninga bzimwebzi, bzomwe wanthu wakuipawo ambacita bzimbatitokonyambo. Mwa ciratizo, tikambabva kuti wanthu acitira bzinthu bzakuipa wana, nkhalamba na winango omwe alibe mphanvu za kubzikhotcerera, timbawawidwa kwene-kwene. Wanthu wakuipawa ambacita bzinthu ninga bzirombo bza mthengo ayai madimonyo. (Tiyago 3:15) Mpsakukondwesa kuti Fala la Yahova limbatipasa cidikhiro.

5. (a) Kodi wanthu wakuipa akana mpata wakucita ciyani? (b) Kodi n’ciyani comwe cin’dzacitikira wale omwe ankulamba kucinja?

5 Kodi Yahova an’dzacita ciyani? Tsapano Yahova ankupereka mpata wakuti wanthu wakuipa acinje. (Zaiya 55:7) Napo kuti dzikoli lin’pfudzidwa tsapanopa, iro linati kutambira ciyeruzo cakumalizira. Tsono n’ciyani comwe cin’dzacitikira wale omwe ankulamba kucinja na omwe ambathandizira dziko lomwe linkuthamangira ku citsautso cikulu? Yahova wapicira kupfudza wanthu wense wakuipa pa dziko la pansi. (Werengani Psalymo 37:10.) Nsiku zino, wanthu azinji ambabisa bzakuipa bzomwe iwo ambacita, ndipo kawiri-kawiri iwo ambalangidwa lini. (Djobi 21:7, 9) Koma Bibliya limbatikumbusa kuti: ‘Maso ya Mulungu yambanyang’anisisa njira za munthu, ndipo Iye ambawona mafambidwe yace yense. Palibe mdima ne mdima wamphanvu kuti wanthu omwe ambacita bzakuipa abisalikire.’ (Djobi 34:21, 22) Tenepo, palibe mbuto yakubisalira Yahova. Iye ambawona cinthu ciri-cense comwe wanthu wakuipa ambacita. Pambuyo pa Armagedo, tin’dzanyang’ana mbuto yomwe wakuipa akhakhala, koma tin’dzawawona lini.—Psalymo 37:12-15.

6. Kodi mbani omwe an’dzasala wanthu wakuipa akadzapfudzidwa? Kodi n‘thangwe ranyi bzimwebzi mpsakutsangalaza?

 6 Kodi mbani an’dzasala wanthu wakuipa akadzapfudzidwa? Yahova adapicira kuti: ‘Anyakulungama an’dzatambira dziko la pansi, acidzapfatsa na mtendere muzinjisa.’ Ndipo pa vesi 29 pambati: ‘Anyakulungama an’dzatambira dziko la pansi, acidzakhala m’mwemo mpaka kale-kale.’ (Psalymo 37:11, 29) Kodi ‘anyakupfatsa’ na ‘ayakulungama’ ni mbani? Anyakupfatsa ni wanthu wakubzicepswa omwe ambapfunza bza Yahova na kumubvera. Anyakulungama ni wale omwe ambafuna kucita bzomwe Mulungu ambalewa kuti mpsabwino. M’dzikoli, wanthu wakuipa ndiwo azinji kwene-kwene kuposa wanthu wakulungama. Koma mu dziko lipsa, mun’dzakhala wanthu wakupfatsa na wakulungama wokha-wokha, ndipo iwo an’dzacitisa dziko lense kukhala paraizo!

MABUNGWE YACINYENGO

7. Kodi mabungwe yacinyengo yambacita ciyani nsiku zino?

7 Kodi timbatokonyedwa tani na mabungwe yacinyengo? Bzinthu bzakuipa bzizinji nsiku zino bzimbayambisidwa na mabungwe. Mabungwe ya cipembedzo yambapumpsa wanthu azinji. Mwa ciratizo, iwo ambapfunzisa lini cadidi ca Mulungu, ambalewa kuti tin’funika lini kukhulupira kwene-kwene Bibliya, ndipo ambapfunzisambo lini bza tsogolo labwino lomwe wanthu angadzakhale nalo. Maboma yacinyengo yambalimbisa nkhondo na ciwengo, thangwe ra kusiyana kwa mitundu ya wanthu ndipo yambaponderera anyakusauka. Thangwe ra kutawirira anyakudala na kutambira bobobo, mabomaya yambadala kwene-kwene ndipo yambakhala yalibe basa na anyakusauka. Mabungwe yadyeraya yambadzonga cirengedwe, ndipo yambaponderera wanthu mwakuti mbang’ono-ng’ono omwe ambadala. Mpsakuwonekeratu kuti mabungwe yacinyengo nsiku zino, ndiyo yambayambisa mabvuto mazinji.

8. Kodi Bibliya limbalewa kuti n’ciyani cin’dzacitikira mabungwe yomwe yambawoneka ninga yamphanvu kwa wanthu azinji nsiku zino?

8 Kodi n’ciyani comwe Yahova an’dzacita? Citsautso cikulu cin’dzayamba pomwe wa ndale an’dzamukira mabungwe yense ya cipembedzo cakunama, yomwe Bibliya limbayacemera kuti hule wakudziwika na dzina lakuti Babulo Mkulu. (Cibvumbulutso 17:1, 2, 16; 18:1-4) Mabungwe ya cipembedzoyo yan’dzapfudzidwa. Tsono n’ciyani comwe cin’dzacitikira mabungwe yense yacinyengoya? Bibliya limbandendemezera mabungwe yacinyengoya na mapiri na nsuwa thangwe yambawoneka ninga yakulimba na ya mphanvu. (Werengani Cibvumbulutso 6:14.) Bibliya limbalewa pomwe kuti maboma na mabungwe yense yomwe yambathandizira lini Umambo bwa Mulungu, yan’dzapfudzidwa. Bzimwebzi bzin’dzacitika ku phampha kwa citsautso cikulu. (Jeremiya 25:31-33) Bzimwebzi bzikadzacitika, kun’dzakhala lini pomwe na mabungwe yacinyengo!

9. Kodi timbadziwa tani kuti dziko lipsa lin’dzakhala lakulinganizidwa bwino?

9 Kodi n’ciyani cin’dzapita m’mbuto mwa mabungwe yacinyengo? Kodi Armagedo ikadzamala, pa dziko la pansi pano pan’dzakhala pana bungwe liri-lense? Bibliya limbalewa tenepa: ‘Pana kudzulu kupsa na dziko la pansi lipsa bzomwe tinkudikhirira mwakubverana na piciro lace, ndipo m’mwemo mun’dzakhala na cirungamo.’ (2 Pedru 3:13) Kudzulu kwakale na dziko lakale bzimbaimira maboma yacinyengoya pabodzi na wanthu omwe ambayatsogolera. Tsono bzimwebzi  bzikadzapfudzidwa, n’ciyani cin’dzapita m’mbuto mwace? Ni ‘kudzulu kupsa na dziko lipsa.’ Kudzulu kupsa, ni boma lipsa lomwe ni Umambo bwakutongedwa na Jezu Kristu pabodzi na anzace wa 144.000. Dziko lipsa, ni wanthu omwe an’dzatongedwa na Umambo bwa Mulungu. Jezu pabodzi na anzacewo, an’dzacita bzinthu mwakutewezera Yahova Mulungu, omwe ambacita bzinthu mwakulongosoka. (1 Wakolinto 14:33) Ndipopa ‘dziko lipsa’ lin’dzakhala lakulinganizika. Lin’dzakhala na amuna omwe an’dzasamalira bwino bzinthu. (Psalymo 45:16) Amunawo an’dzatsogoleredwa na Kristu pabodzi na wa 144.000. Ndokumbukirani momwe bzin’dzakhalira bzakudekeza kukhala m’dziko la gulu libodzi lakuphatana na lakusaya cinyengo!

BZINTHU BZAKUIPA

10. Kodi ni bzinthu bzakuipa bziponi bzomwe bzimbacitika kwene-kwene m’dera lanu, ndipo imwepo na wa m’banja mwanu mumbatokonyedwa tani na bzimwebzi?

10 Kodi timbatokonyedwa tani na bzinthu bzakuipa nsiku zino? Tinkukhala m’dziko lomwe ladzala na upombo, kusaya kukhulupirika na ciwembo. Nyimbo za m’dziko, ma TV na mafilme, yambacitisa bzinthu bzimwebzi kuwoneka ninga bzabwino, ndipo bzimbacinjanisa mitemo ya Yahova pa nkhani ya cabwino na cakuipa. (Zaiya 5:20) Abereki an’funika kucita nyongo ya kukhotcherera wana wawo ku bzinthu bzimwebzi. Ndipo Akristau wense an’funika kucita nyongo yakukhotcerera uxamwali bwawo na Yahova m’dziko lino lomwe limbalemekeza lini mitemo ya Mulungu.

11. Kodi tingapfunze ciyani na bzomwe Yahova adacitira mizinda ya Sodoma na Gomora?

11 Kodi Yahova an’dzacita ciyani na bzinthu bzakuipa? Onani bzomwe Yahova adacitira mizinda ya Sodoma na Gomora thangwe ra bzinthu bzakuipa. (Werengani 2 Pedru 2:6-8.) Loti akhali mwamuna wakulungama ndipo iye na banja lace akhabonera kwene-kwene thangwe ra bzinthu bzense bzakuipa bzomwe wanthu wa kumweko akhacita. Yahova adapfudza mizinda miwiri ire kuti amalise bzakuipa bzomwe bzikhacitika kumweko. Ndipo bzomwe iye adacitabzo ‘bzidakhala ciratizo’ kuna wanthu wakuipa nsiku zino. Ninga momwe Yahova adamalisira unzazi m’nthawe imweire, iye an’dzamalisambo bzakuipa bzense pomwe an’dzapfudza mkonzedwe uno wa bzinthu.

12. Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe imwepo munkudikhirira kudzacita m’dziko lipsa?

12 Kodi n’ciyani comwe cin’dzapita m’mbuto mwa bzinthu bzakuipa? Mu dziko lipsa, tin’dzacita mabasa mazinji yakukondwesa. Mwa ciratizo, tin’dzasandusa dzikoli kukhala paraizo ndipo m’mwemo tin’dzamanga nyumba zathu na za anzathu. Tin’dzatambirambo wanthu azinjisa omwe an’dzalamusidwa ndipo tin’dzawapfunzisa bza Yahova na bzomwe iye adacitira wanthu. (Zaiya 65:21, 22; Mabasa 24:15) Pa nthaweyo tin’dzakhala wakutanganika na mabasa yomwe yan’dzaticitisa kukhala wakukondwa na kutumbiza Yahova!

MAKHALIDWE YAKUIPA

13. Kodi n’ciyani comwe cinkucitika thangwe ra kupanduka kwa Adamu na Eva?

13 Kodi timbatokonyedwa tani na makhalidwe yakuipa? Dziko lakudzala na wanthu wakuipali, mabungwe yacinyengo na bzinthu bzakuipa, linkucitisa kuti makhalidwe yakhalembo yakuipa. Tensenefe timbabonera na nkhondo, kusauka, tsankhulo, matenda na infa. Bzinthu bzimwebzi bzidayamba thangwe rakuti Sathani adapumpsa Adamu na Eva kuti apandukire Yahova. Ndipo tensenefe timbatokonyedwa na kuphonya kwawoko.

14. Kodi Yahova an’dzacita ciyani na makhalidwe yakuipa?

 14 Kodi Yahova an’dzacita ciyani na makhalidwe yakuipaya? Kumbukirani bzomwe Bibliya limbalewa. Yahova adapicira kumalisa nkhondo zense. (Werengani Psalymo 46:8, 9.) Iye an’dzamalisa matenda. (Zaiya 33:24) An’dzamalisa infa. (Zaiya 25:8) An’dzamalisambo kusauka. (Psalymo 72:12-16) Ndipo Yahova an’dzamalisa makhalidwe yense yakuipa yomwe yambacitisa moyo kukhala wakunesa nsiku zino. Iye an’dzapfudza Sathani na madimonyo yace!—Wayefezo 2:2.

Kumbukirani momwe moyo un’dzakhalira m’dziko lakusaya nkhondo, matenda ne infa! (Onani ndime 15)

15. Kodi ni bzakuipa bziponi bzomwe bzin’dzamala pambuyo pa Armagedo?

15 Kumbukirani momwe moyo un’dzakhalira mu dziko lakusaya nkhondo, matenda ayai infa! Pa nthaweyo kun’dzakhala kulibe pomwe acikunda, nfuti ne kukumbukira bza nkhondo. Pan’dzakhala lini pomwe nyumba zaulapi, alapi, nyumba zakukoyera mitembo ayai mathenje. Wanthu an’dzaphana lini pomwe, mwakuti tin’dzafunika lini pomwe wamphanvu za umangi ne makandiyado yakufungira nyumba! Bzakuipa bzensenebzi bzin’dzamaliratu.

16, 17. (a) Kodi wale omwe an’dzapulumuka pa Armagedo an’dzabva tani? Fotokozani. (b) Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tidzapitirize kukhala na moyo pomwe dziko lakuipali lin’dzapfudzidwa?

16 Kodi moyo un’dzakhala tani makhalidwe yakuipa yakadzamala? Bzinganese kukumbukira bwino-bwino. Tidabadwa ticiwona makhalidwe yakuipa, mwakuti tidayazolowera. Mwa ciratizo, wanthu omwe ambakhala pa mbuto za baludya, nthawe zinango angazindikire lini kuti pambutopo pankucitika baludya. Ayai, munthu omwe ambakhala pafupi na mbuto yakutayira lixo pinango angabve lini kununkha kwa lixoyo. Koma pan’dzakhala mtsangalazo ukulu Yahova akadzamalisa bzinthu bzakuipabzi!

17 Kodi n’ciyani comwe cin’dzapita m’mbuto mwa mabvuto yense yomwe tinkugumana nayo? Pa Psalymo 37:11 pambalewa kuti mu dziko lipsa, ‘tin’dzapfatsa na mtendere muzinjisa.’ Mpsakutsangalaza kudziwa kuti ndibzo bzomwe Yahova ankufuna kwa ifepano! Pomwe tikana moyo wakunesa uno, mbaticiteni ciri-cense kuti tipitirize kukhala wakufendererana na Yahova pabodzi na gulu lace. Cidikhiro canu ca bzinthu bzakutsogolo n’cakufunika kwene-kwene, tenepo pitirizani kumbakumbukira bzimwebzi, ndipo mbakhulupirani kuti bzimwebzi mpsacadidi mucimbauzambo winango. (1 Timotio 4:15, 16; 1 Pedru 3:15) Mwa njira imweyi mungatsimikize kuti dziko lakuipali likadzapfudzidwa, imwepo mun’dzapitiriza kukhala na moyo mucidzakhala wakukondwa mpaka muyaya!

^ ndi. 1 Bzimwebzi bzikhambacitika m’makawoko manango ya ku Estados Unidos m’magole ya kale-kale.