Kodi ‘fala la Mulungu’ lomwe limbalewedwa pa Wahebereu 4:12 kuti ‘ndamoyo ndipo ndamphanvu’ ni ciyani?

Nkhaniyo imbatithandiza kubvesesa kuti Paulo akhalewa bza mafala ya Mulungu yakulewa bza cakulinga cace comwe timbacigumana m’Bibliya.

Timbalewa kawiri-kawiri mafalaya ya pa Wahebereu 4:12 m’mabukhu mwathu pa kufuna kulatiza kuti Bibliya lina mphanvu ya kucinja moyo wa munthu ndipo bzimwebzi n’bzacadidi. Na tenepo, n’bzakuthandiza kubvesesa bzomwe Paulo akhalewa pomwe akhanemba mafala ya pa Wahebereu 4:12. Iye adalimbisa akristau Wacihebereu kuti ambacite bzinthu mwakubverana na cakulinga ca Mulungu. Bzizinji mwa bzakulingabzo bzikhagumanika mu bzinembo bzakucena. Paulo adaphatisa basa ciratizo ca Ajirayeri omwe Mulungu adawatsudzula ukapolo ku Edjipito. Iwo akhana cidikhiro cakuyenda ku dziko lakupiciridwa ‘lakuyerera mkaka na uci,’ komwe angadakapfatsa na mpumulo wacaiwo.—Mwambo 3:8; Bzakutonga 12:9, 10.

Cimweci cikhali cakulinga ca Mulungu. Koma Ajirayeri adalamba kutsogoleredwa na Yahova ndipo alibe kulatiza cikhulupiro, na tenepo azinji wa iwo alibe kukapita mu mpumulowo. (Mirewengo 14:30; Djosuwe 14:6-10) Na tenepo, Paulo adathumizira kuti likalipo ‘piciro la kupita mu mpumulo wa Mulungu.’ (Wahebereu 3:16-19; 4:1) ‘Piciroli’ ndakuwonekeratu kuti ni mbali yomwe Mulungu akhadziwisira cakulinga cace. Mwakundendemerana na akristau Wacihebereu, tingawerenge na kumbacita bzinthu mwakubverana na cakulingaci. Paulo adafotokoza mbali za Ciyambo 2:2 na Psalymo 95:11 kuti atsindike kuti piciroli ndakucokera m’Bibliya.

Kudziwa kuti ‘piciro la kupita mu mpumulo wa Mulungu linkupitiriza,’ kumbatokonya mitima yathu. Timbakhulupire kuti, bzomwe Bibliya limbapfunzisa bza kupita mu mpumulo wa Mulungu n’bzin’dzakwanisika ndipo tinkucita kale bzinthu kuti tipite mu mpumuloyo. Tinkucita bzimwebzi sikuti mwa kuyeza kuteweza Cakutonga ca Mozeji ayai kucita bzinthu bzabwino kuti kokha tibvumidwe na Yahova. Koma thangwe ra cikhulupiro cathu kuna Mulungu, timbakhala wakukondwa mwa kubverana na cakulinga cace na kupitiriza kucita bzimwebzi. Wanthu bzulu na bzulu pa dziko adayambambo kupfunza Bibliya na kupfunza bzomwe Mulungu adalewa bza cakulinga cace. Bzimwebzi bzimbalimbisa azinji wa iwo kuti acinje moyo wawo, kuti alatize cikhulupiro na kubatizidwa. Bzimwebzi bzimbalatiza kuti ‘fala la Mulungu ndamoyo ndipo ndamphanvu.’ Bzomwe Mulungu adalewa m’Bibliya, bza cakulinga cace, bzimbatokonya kale moyo wathu ndipo bzin’dzapitiriza kukhala na mphanvu pa moyo wathu.