‘Pakuti walimbana na Mulungu pabodzi na wanthu ndipo pakumalizira pace wawina.’—CIYAMBO 32:28.

NYIMBO: 60, 38

1, 2. Kodi atumiki wa Yahova ankulimbana na ciyani?

ATUMIKI wense wakukhulupirika wa Mulungu ankupirira, kuyambira na munthu wakulungama Abeli mpaka atumiki wakukhulupirika wa nsiku zino. Mpostolo Paulo adauza akristau Wacihebereu kuti iwo ‘adapirira mayezo makulu pabodzi na matsauto’ pomwe iwo akhacita nyongo kuti afunidwe na Yahova na kusimbidwa. (Wahebereu 10:32-34) Paulo adandendemezera kupirira kwa Akristau na wanthu omwe akhacita mapikixano pa masenzeka ya ku Grécia, ninga ya kuthamanga, kugwesana na kumenyana. (Wahebereu 12:1, 4) Nsiku zino, tinkuthamanga kuti tikatambire moyo ndipo tina anyamadulathaka omwe ambafuna kutiphingiza na kutiluzisa mpfatso wathu tsapano na mabai-bai kutsogolo.

2 Nkhondo yathu, ayai ‘kumenyana,’ tinkucita na Sathani pabodzi na dziko laceri. (Wayefezo 6:12) Mpsakufunika kwene-kwene kupirira kuti tireke kutengedwa na bzipfunziso bza m’dzikoli, bzipfunziso bza nzeru za wanthu, kucita upombo, kufumali pabodzi na kumwa mowa mwakupitirira malire ayai mankhwala yakudzungulumwisa msolo. Tin’funikambo kupitiriza kulimbana pa nkhani  ya kukhumudwa ayai kutaya mtima pabodzi na bzakutepa bzathu.—2 Wakolinto 10:3-6; Wakoloso 3:5-9.

3. Kodi Mulungu ambatipfunzisa tani kuti tikwanise kumenyana na anyamadulanthaka?

3 Kodi mpsakukwanisika kukunda pa nkhondo yakulimbana na anyamadulanthaka wamphanvuwa? Inde, koma bzingakhale bzakunesa! Paulo adabzindendemeza iye na munthu wakuthusa mafaiti pomwe adati: ‘Momwe ndinkuthusira mafaiti yangu si kuti ndinkundomenya mphepo ne.’ (1 Wakolinto 9:26) Ninga momwe wakuthusa mafaiti ankuthusira nyamadulanthaka wace, ifepano tin’funikambo kulimbana na anyamadulanthaka wathu. Yahova ambatithandiza ndipo ambatipfunzisa kuti tikwanise kucita bzimwebzi. Iye ambacita bzimwebzi mwa kuphatisa basa Bibliya. Ndipo iye ambatithandizambo mwa kuphatisa basa mabukhu yakufotokoza Bibliya, mitsonkhano yacikristau, mitsonkhano yadera na yacigawo. Kodi mumbaphatisa basa malango yense yomwe mumbayatambira? Penu ne, mungakwanise lini kumutsutsa bwino nyamadulanthaka wanu, ninga momwe munthu ankuthusira mafaiti mphepo.

4. Kodi tingacite tani kuti titcenkhe kukundidwa na bzinthu bzakuipa?

4 Tin’funika kukhala tceru nthawe zense. N’thangwe ranyi? Anyamadulanthaka wathu angatimukire pomwe tinkudikhirira lini ayai pomwe tidatepa. Bibliya limbaticenjeza na kutilimbisa mwa kulewa kuti: ‘Lekani kubvuma kukundidwa na cakuipa, koma pitirizani kukunda cakuipa mwa kucita cabwino.’ (Waroma 12:21) Tikapitiriza kucita nkhondo yakulimbana na bzinthu bzakuipa, ifepano tingawine! Tsono, tikabwerera m’mbuyo ticireka kumenya nkhondo, Sathani, dziko laceri, pabodzi na bzakutepa bzathu, bzingatikunde. Tenepo lekani kubwerera m’mbuyo. Mun’funika lini kutaya mtima mucilekerera manja yanu kutepa!—1 Pedru 5:9.

5. (a) N’ciyani comwe tin’funika kukumbukira kuti tibvumidwe na Yahova acitisimba? (b) Kodi ni wanthu aponi wa m’Bibliya omwe tin’cezerana?

5 Kuti tiwine, tin’funika kukumbukira thangwe lomwe tin’funika kulimbikira. Tin’funika kucita bzimwebzi kuti tibvumidwe na Mulungu na kusimbidwa. Pa Wahebereu 11:6 pambalewa kuti: ‘Pakuti ali-wense wa kufika kuna Mulungu an’funika kukhulupira kuti iye alipodi na kuti ambapereka mabaibai kuna wanthu wakumulinga na mtima wense.’ Kulinga Yahova na mtima wense kumbathandauza kuphata basa nthawe zense mwa nyongo penu tin’funa kubvumidwa na iye. (Mabasa 15:17) Mu Bibliya, muna bziratizo bzizinji bzabwino bza amuna na akazi omwe adacita bzimwebzi. Djakobi, Rakeli, Zuze na Paulo wensene adagumanambo na bzineso mwa kuthupi na m’makumbukidwe mwawo. Tsono iwo adakwanisa kukunda. Bziratizo bzawo bzimbawonesa kuti tikaphata basa na nyongo, tingatambirembo cisimbo ca Yahova. Mbatiwoneni momwe tingacitire.

MUN’DZASIMBIDWA MUKAPIRIRA

6. Kodi n’ciyani comwe cidathandiza Djakobi kuti apirire ndipo adafupidwa tani? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 9.)

6 Mwamuna wakukhulupirika Djakobi adalimbikira ndipo adapirira thangwe akhafuna Yahova ndipo akhalemekeza uxamwali bwace na iye. Iye akhana cikhulupiro ca mphanvu pa mapiciro ya Yahova ya kusimba mbadwe zace. (Ciyambo 28:3, 4) Pomwe Djakobi akhana magole pafupi-fupi 100 yakubadwa, iye adalimbana na anjo kuti atambire bzisimbo bza Mulungu. (Werengani Ciyambo 32:24-28.) Kodi Djakobi akhana mphanvu zakukwanira kuti angadalimbanadi na anjo wamphanvuyu? Ne na pang’onopo! Tsono iye akhadatsimikiza,  ndipo bzidalatiziratu kuti angadacita nyongo kuti adzatambire bzisimbo! Yahova adasimba Djakobi thangwe ra kupirira kwace ndipo adamupasa dzina lakuti Jirayeri, lomwe limbathandauza “Wakulimbana na Mulungu.” Djakobi adatambira mabai-bai mabodzi-bodzi na yomwe ifembo tinkuyalinga, yomwe ni kubvumidwa na kusimbidwa na Yahova.

7. (a) Kodi ni bvuto liponi lomwe Rakeli akhanalo? (b) N’ciyani comwe Rakeli adacita ndipo adasimbidwa tani?

7 Rakeli, mkazi wakufunidwa wa Djakobi, akhafunisisa kuwona momwe Yahova angadadzakwanisira piciro lace kwa mwamuna wace. Koma pakhana bvuto linango. Rakeli akhabereka lini ndipo mu nthawe zakale, akazi bzikhawawa kwene-kwene akakhala na bvuto limweri. Kodi Rakeli adapitiriza tani kupirira napo kuti akhana bvuto limweri? Iye alibe kubwerera m’mbuyo. M’mbuto mwace, iye adapitiriza kupirira mwa kumbapemba kawiri-kawiri kwa Yahova. Tenepo Yahova akhabva mipembo yakucokera pansi pa mtima ya Rakeli, ndipo pakumalizira pace pomwe Rakeliyo adadzakhala na mwana, adadziwa kuti cikhali cisimbo ca Yahova. Ndipopa iye adati: ‘Ndalimbana mwamphanvu . . . ndipo ndakunda!’—Ciyambo 30:8, 20-24.

8. Kodi Zuze adagumana na bzineso bziponi ndipo iye adakhala tani ciratizo cabwino kwa ife?

8 Ciratizo cakukhulupirika ca Djakobi na Rakeli, mwakusaya kupenukira, cidathandiza mwana wawo Zuze pomwe adagumana na mabvuto pa moyo wace. Pomwe Zuze akhana magole 17 yakubadwa moyo wace udacinja kwene-kwene. Abale wace omwe akhamucitira nsanje, adamugulisa kuti akakhale kapolo. Na kupita kwa nthawe, iye adamala magole mazinji ali m’kawoko ku Edjipito napo kuti akhalibe kuphonya. (Ciyambo 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Tsono Zuze alibe kutaya mtima ndipo iye alibe kubwezera. Thangwe ranyi? Thangwe rakuti Zuze akhalemekeza uxamwali bwace na Yahova ndipo akhacita bzimwebzi na mtima wace wense. (Mwambo 19:18; Waroma 12:17-21)  Ciratizo ca Zuze cingatithandizembo ifepano. Napo penu tidaleredwa kuipa ayai moyo wathu tsapano unkuwoneka ninga ulibe cidikhiro, tin’funika kupitiriza kulimbikira na kupirira. Tikacita bzimwebzi, tingatsimikize kuti Yahova an’dzatisimba.—Werengani Ciyambo 39:21-23.

9. Kodi tingatewezere tani Djakobi, Rakeli na Zuze?

9 Nsiku zino, tin’funikambo kupirira bzineso bzikulu. Pinango imwepo munkubonera thangwe ra kusaya cirungamo, tsankhulo, kunyozedwa ayai munthu kukucitirani nsanje. M’mbuto mwakutaya mtima, kumbukirani bzomwe bzidathandiza Djakobi, Rakeli na Zuze kuti apitirize kutumikira Yahova mwakukondwa. Mulungu adawalimbisa aciwasimba thangwe iwo akhatenda kwene-kwene kukhala kwawo pa uxamwali na iye. Iwo adapitiriza kucita nyongo ayai kulimbikira na kucita bzinthu mwakubverana na mipembo yawo. Pakuti tinkukhala mu nsiku zakumalizira, n’bzakufunika kupitiriza kukhala na cidikhiro camphanvu cakutsogolo! Kodi mun’kufunisisa kulimbikira ayai kuphata basa mwa mphanvu kuti mubvumidwe na Yahova?

LIMBIKIRANI KUTI MUDZASIMBIDWE

10, 11. (a) N’thangwe ranyi tin’funika kulimbikira kuti tidzasimbidwe na Mulungu? (b) Kodi n’ciyani comwe cin’dzatithandiza kuti ticite bzakusankhula bzabwino?

10 N’thangwe ranyi tin’funika kulimbikira kuti tidzasimbidwe na Mulungu? Pakuti ndife wanthu wakuperewera, tingalimbane na bzinkhumbo bzakuipa. Winango ambalimbana kuti akhale na makhalidwe yabwino mu utumiki ndipo winango ambalimbana na mabvuto ya thanzi ayai kusunama. Ndipo pana winango omwe ambawona kuti bzimbawanesa kulekerera anzawo omwe adawaphonyera. Bziribe basa kuti tina nthawe zingasi tinkutumikira Yahova, tensenefe tin’funika kulimbana na bzinthu bzomwe bzingatitazise kutumikira Mulungu, omwe ambafupa wanthu wakukhulupirika.

Kodi munkucita nyongo kuti musimbidwe na Mulungu? (Onani ndime 10, 11)

11 Kulewa cadidi, bzingakhale bzakunesa kukhala mkristau na kucita bzakusankhula bza nzeru, maka-maka pomwe tinkulimbana na bzinkhumbo bzakuipa. (Jeremiya 17:9) Penu munkubva tenepo, pembani kwa Yahova ndipo mukumbireni mzimu wace wakucena. Mpembo na mzimu wakucena bzingakuthandizeni kuti mukhale na mphanvu ya kucita comwe n’cabwino ndipo patsogolo pace mungadzatambire bzisimbo bza Mulungu. Tsimikizani kukhala na moyo wakubverana na mipembo yanu. Yezani kuwerenga Bibliya nsiku zense ndipo khalani na nthawe ya kucita pfunziro la pamwekha na kunamata ninga banja.—Werengani Psalymo 119:32.

12, 13. Kodi n’ciyani comwe cidathandiza akristau awiri kuti akwanise kulimbana na bzikhumbo bzawo bzakuipa?

12 Pana bziratizo bzizinji bza momwe Bibliya, mzimu wakucena na mabukhu yathu yacikristau yambathandizira abale na mpfumakazi kuti amalise bzikhumbo bzakuipa. Tswaka linango lidawerenga nkhani yakuti “Kodi Mungalimbane Bwanji ndi Zilakolako Zoipa?” yakugumanika mu Galamukani! ya 8 Dezembro, 2003. Kodi iye adacita ciyani? Iye adati: “Ndinkulimbana na bzakukumbuka bzakuphonyeka. Pomwe ndidawerenga mu nkhaniyi mbali yakuti ‘kwa wanthu azinji, kulimbana na bzikhumbo bzakuipa ni bvuto likulu kwene-kwene,’ ndidayamba kubzibva kuti ndin’kucita mbali ya abale wa pa dziko lense la pansi. Ndidabzibva kuti ndiri lini ndekha.” Tswakali lidagumana pomwe phindu mu nkhani yakuti “Kodi Mulungu Amavomereza Makhalidwe a Kugonana Kwachilendo?” ya mu Galamukani! ya 8 Outubro, 2003. Mu nkhaniyi, iye adawona kuti bzinthu bzinango bzomwe timbalimbana nabzo bzimbacinja lini, bziri ninga ‘munga  m’thupi.’ (2 Wakolinto 12:7) Tsono pomwe iwo ankupitiriza kulimbana kuti akhale na makhalidwe yakucena, ambakhala na cidikhiro cabwino ca kutsogolo. Iye adati: “Na thangwe limweri, ndinkuwona kuti nsiku iri-yense, ndingapitirize kukhala wakukhulupirika. Ndinkutenda kwene-kwene Yahova thangwe ankuphatisa basa gulu laceri kuti limbatipulumuse nsiku iri-yense mu dziko lakuipali.”

13 Onanimbo cakucitika cinango ca mpfumakazi ya ku Estados Unidos. Iye adanemba kuti: “Ndinkukutendani kwene-kwene thangwe ra cakudya cauzimu comwe mumbatipasa pa nthawe yace. Kawiri-kawiri ndimbawona ninga kuti nkhanizo zimbanembedwera inepano. Kwa magole mazinji, ndinkulimbana na bzikhumbo bzamphanvu bzomwe Yahova ambawengana nabzo. Nthawe zinango ndimbatepa ndicileka kumenya nkhondo. Ndimbadziwa kuti Yahova ngwa nsisi na wakukhululukira. Tsono, pakuti ndina bzikhumbo bzamphanvu bzakuipabzi ndipo nthawe zinango ndimbabziwenga lini, ndimbawona ninga kuti ndingakwanise lini kutambira thandizo lace. Bvuto lakusaya kumalali limbatokonya mbali zense za moyo wangu. . . . Pomwe ndidawerenga nkhani yakuti ‘Kodi Muli Ndi “Mtima Wodziwa” Yehova?’ ya mu Nsanza ya Mulindiri ya Chichewa ya 15 Março, 2013, kulewa cadidi ndidawona kuti Yahova an’funa kundithandiza.”

14. (a) Kodi Paulo akhabva tani na nkhondo yomwe akhalimbana nayo? (b) Kodi tingakunde tani nkhondo ya kulimbana na bzakutepa bzathu?

14 Werengani Waroma 7:21-25. Paulo akhadziwa bwino momwe bzikhaliri bzakunesa kwene-kwene kulimbana na bzikhumbo bzakuipa na kutepa. Tenepo, iye adatsimikiza kuti angadakwanisa kukunda nkhondoyo mwa kupemba kuna Yahova, kukhulupira thandizo lace na kulatiza cikhulupiro pa msembe ya Jezu Kristu. Apa tani bza ifepano? Kodi tingakwanise kukunda nkhondo ya kulimbana na kutepa kwathu? Inde, mwa kutewezera mpostolo Paulo, kukhulupira Yahova na mtima wense na kukhulupirira cakulombolera, sikuti kuthemba mphanvu zathu.

15. Kodi Yahova angatithandize tani kuti tipitirize kukhala wakukhulupirika na kupirira mayezo?

15 Nthawe zinango Mulungu angatilekerere kuti tilatize momwe tinkuwonera nkhani inango. Mwa ciratizo, kodi timbacita tani penu ifepano ayai munthu wa m’banja mwathu wagumana na matenda makulu ayai wacitiridwa bzinthu mwakusaya cilungamo? Tikakhulupira Yahova na mtima wense, tin’dzamukumbira kuti atipase mphanvu zomwe tinkufunikira kuti tikhale wakukhulupirika ticipitiriza kukhala wakukondwa na kulimbisa uxamwali bwathu na iye. (Wafiripo 4:13) Bziratizo bzizinji bza akristau, wakale na watsapano, bzimbalatiza kuti mipembo ingatilimbise na kutithandiza kukhala wakukhwimika kuti tipitirize kupirira.

PITIRIZANI KULIMBIKIRA KUTI MUSIMBIDWE NA YAHOVA

16, 17. Kodi mwatsimikiza kucita ciyani?

16 Dyabu ambafuna kukuwonani wakutaya mtima, wakubwerera m’mbuyo na wakutepa. Tenepo tsimikizani kuti ‘muphatisise comwe n’cabwino.’ (1 Watesalonika 5:21) Mungakunde nkhondo yakulimbana na Sathani, dziko lace lakuipali pabodzi na bzikhumbo bziri-bzense bzakuipa! Mungakunde mukakhulupira na mtima wense kuti Mulungu an’dzakulimbisani na kukuthandizani.—2 Wakolinto 4:7-9; Wagalata 6:9.

17 Tenepo pitirizani kumenya nkhondo. Pitirizani kulimbikira. Pitirizani kucita nyongo. Pitirizani kupirira. Tsimikizani na mtima wense kuti Yahova ‘an’dzakukhuthulirani bzisimbo bzizinji bzakuti mun’dzasaya pakubzitambirira.’—Malakiya 3:10.