NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Setembro 2018

Revistayi ina nkhani zomwe zin’pfunzidwa kuyambira pa mdzinga wa 29 Outubro mpaka 2 Dezembro, 2018

‘Mukadziwa Bzinthu Bzimwebzi, Mun’dzakhala Wakukondwa Mukambabzicita’

Kodi tingacite tani kuti tipitirize kukhala wakubzicepswa, ndipo thangwe ranyi kucita bzimwebzo n’kwakufunika?

Pitirizani Kulatizana Lufoyi Lacadidi

Nyang’anani njira za momwe mungalimbisire winango nsiku zakunesa zino.

Kodi Mumbadziwa Nthawe?

Kodi Wanthu Wakale Akhalewa Tani Nthawe?

‘An’kondwa ni wale omwe Ambatumikira ‘Mulungu Wakukondwa’

Kodi tingakhale tani wakukondwa napo tikagumana na mabvuto ayai mayezo?

Momwe Mulungu Wamphanvu-zense Adacitira Bzinthu na Atumiki Wace

Kodi Yahova ambalatiza tani ciratizo cabwino pa nkhani ya kukumbukira wanthu winango?

Tewezerani Yahova Momwe Ambacitira Bzinthu

Pfunzani momwe mungacitire bzinthu na wanthu wa m’banja mwanu, wa m’gwere na omwe mumbawapalizira.