Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Mungapfunze Ciyani na Matsomphenya ya Zakariya?

Kodi Mungapfunze Ciyani na Matsomphenya ya Zakariya?

‘Bwererani kwa ine, . . . ndipo ine ndin’dzabwerera kwa imwepo.’—ZAKARIYA 1:3.

NYIMBO: 24, 121

1-3. (a) Kodi Ajirayeri akhali pa mkhalidwe uponi, pomwe Zakariya adawona matsomphenya yacitanthatu na yacinomwe? (b) N’thangwe ranyi Yahova adauza wanthu wace kuti abwerere kwa iye?

MPUKUTU munango ankumbuluka, mkazi munango ali mkati mwa combo ndipo akazi awiri ankumbuluka m’dzaulu na matenga ninga ya mbalame. Yamweya ni matsomphenya manango yakudabwisa yomwe Zakariya adawona. (Zakariya 5:1, 7- 9) N’thangwe ranyi Yahova adawonesa mpolofeta waceyu matsomphenya yakudabwisaya? Kodi Ajirayeri akhali pa mkhalidwe uponi pa nthawe imweyi? Kodi tingapfunze ciyani na matsomphenyaya?

2 Mu gole la 537 Kristu anati kubadwa, wanthu wa Yahova adatsudzulidwa ku ukapolo bwa ku Babulo bwa magole 70. Iwo akhakomedwa kwene-kwene ndipo akhafunisisa kubwerera ku Jeruzalemu kuti akamange pomwe tempwlo na kukanamata Yahova mwakutsudzuka. Patapita gole libodzi, Ajirayeri adayamba kumanga pomwe tempwlo. Wanthuwo adakomedwa ndipo ‘akhakuwa kwene-kwene ndipo kukuwako kukhabveka kutali.’ (Ezara 3:10-13) Koma citsutso pa basa  la kumangalo cikhathumizirika. Ndipo Ajirayeri adafika pa kutaya mtima acileka kumanga tempwloyo. Na tenepo, iwo adayamba kuikha makumbukidwe yawo pa kumanga nyumba na kulima minda yawo. Padapita magole 16, koma tempwlo ya Yahova ikhanati kumala kumangidwa. Na thangwe limweri wanthu wa Mulungu akhafunika kukumbusidwa kuti abwerere kwa Yahova acileka kumbandokumbukira bza iwo okha. Yahova akhafuna kuti iwo ambamunamate na nyongo na mwakukhwimika.

Yahova ambakomedwa na kunamata kwathu pokha-pokha tikambamutumikira mu njira yakuthemera

3 Mu gole la 520, Yahova adatumiza mpolofeta Zakariya kuti akakumbuse Ajirayeriwo bza thangwe lomwe iye akhadawatsudzulira ku ukapolo bwa ku Babulo. Bzimwebzi bzinkubverana na dzina la mpolofetayu lomwe limbathandauza kuti “Yahova Adakumbukira.” Napo kuti Ajirayeri akhadayebwa bzomwe Yahova akhadawacitira, Mulungu adapitiriza kuwakumbukira. (Werengani Zakariya 1:3, 4.) Yahova akhadapicira kuti angadawathandiza kubwezeresa kunamata kwakucena. Koma iye adawacenjeza kuti angadabvuma kunamata kwawoko kokha penu iwo angadamunamata mu njira yakuthemera. Mu nkhani ino tinipfunza bza matsomphenya mawiri ya Zakariya, yacitanthatu na yacinomwe. Ndipo m’matsomphenyaya, tiniwona momwe Yahova adathandizira Ajirayeri na momwe yangatithandizirembo nsiku zino.

KODI MULUNGU AMBAWONA TANI KUBA?

4. Kodi n’ciyani comwe Zakariya adawona m’matsomphenya yace yacitanthatu? N’thangwe ranyi mpukutuyu ukhadanembedwa mbali ziwiri? (Onani cithunzi-thunzi cakuyamba pa tsamba 15.)

4 Kapitulo 5 ya bukhu la Zakariya imbayamba na kufotokoza bza matsomphenya yakudabwisa. (Werengani Zakariya 5:1, 2.) Zakariya adawona mpukutu omwe ukhambuluka na mphepo m’dzaulu. Mpukutuyo ukhadatalimpha metro zipfemba ndipo khwankhwa lace likhana metro zinai na pakati. Ukhadafuthuka ndipo ukhadanembedwa mafala. (Zakariya 5:3) Ndipo mafalayo yakhali yakufunika kwene-kwene thangwe yakhalewa bza ciyeruzo. Mu nthawe zakale, mpukutu akhambanembedwa mbali ibodzi yokha. Tsono mpukutuyu ukhali wakusiyana thangwe ukhadanembedwa mbali zense ziwiri, bzomwe bzinkulatiza kuti mafala yace yakhali yakufunika kwene-kwene.

Akristau an’funika kutcenkha kuba kwa mtundu uli-wense (Onani ndime 5-7)

5, 6. Kodi Yahova ambawona tani kuba kwa mtundu uli-wense?

5 Werengani Zakariya 5:3, 4. Munthu ali-wense an’dzatawira yekha pa bzicito bzace kwa Mulungu, maka-maka atumiki wa Yahova, thangwe iwo ambadziwika na dzina lace. Iwo ambafuna Yahova ndipo ambadziwa kuti kuba kumbanyozesa dzina lace. (Mimwani 30:8, 9) Wanthu winango, angakumbuke kuti kuba n’kwakuphonyeka  lini akakhala kuti ana mathangwe yakubveka. Tsono, bziribe basa mathangwe yomwe yangacitise kuti munthu abe, munthu omwe ambaba ambalatiza kuti ambawona bzikhumbo bzace kukhala bzakufunika kwene-kwene kuposa Yahova, dzina lace pabodzi na malamulo yace.

6 Kodi mwakwanisa kuwona kuti pa Zakariya 5:3, 4, pambafotokoza kuti ‘mpukutuyo ungadapita m’nyumba mwa mbava’ nakuti ‘ungadakakhala m’mwemo, ucidzongeratu nyumbayo’? Tenepo Yahova angazimbule na kupereka ciyeruzo pa cinthu ciri-cense cakuipa comwe atumiki wace angacite. Napo kuti munthu omwe ambaba angabisire wa mphanvu za umangi, patrau wace, akulu wa gwere ayai abereki, iye angabisire lini Yahova. Ndipo Mulungu an’dzazimbula kuba kwa mtundu uli-wense. (Wahebereu 4:13) Ninga atumiki wa Yahova, timbakondwa kukhala pakati pa wanthu omwe ambacita nyongo yakukhala wakukhulupirika pa ‘bzinthu bzense’!—Wahebereu 13:18.

7. Kodi tingatcenkhe tani themberero lakunembedwa pa mpukutu omwe unkumbuluka?

7 Yahova ambawenga kuba kwa mtundu uli-wense. Ni mwayi ukulu kwa ife kudziwa na kubvera mitemo ya Yahova yakudziwisa cabwino na cakuipa, ticimbacita bzinthu bzomwe bzinganyozese lini dzina lace. Tikacita bzimwebzi, tin’dzatcenkha themberero lomwe Yahova an’dzapereka kuna wanthu omwe ambamubvera lini.

MBATEWEZANI BZOMWEMUMBALEWA NSIKU ZENSE

8-10. (a) Kodi lumbiro n’ciyani? (b) Kodi ni lumbiro liponi lomwe Mambo Zedekiya alibe kuliteweza?

8 Mpukutuyo udanembedwambo mafala ya m’cenjezo kuna wale omwe ‘ambalumbira mwakunama’ m’dzina la Mulungu. (Zakariya 5:4) Lumbiro ni mafala yomwe munthu ambalewa yakutsimikiza kuti bzomwe walewabzo mpsacadidi, ayai ni piciro lakuti an’dzacita ayai an’dzacita lini cinthu cinango.

9 Kulumbira m’dzina la Yahova ni nkhani lini yamasenzeka. Tingapfunze na bzomwe bzidacitika na Zedekiya, omwe adakhala mambo wakumalizira kutonga ku Jeruzalemu. Zedekiya adalumbira m’dzina la Yahova kuti iye angadabzipereka na  kutumikira mambo wa ku Babulo. Koma Zedekiya alibe kuteweza lumbiro lace. Na thangwe limweri, Yahova adalewa kuti Zedekiya ‘angadakafera ku Babulo, m’dziko lomwe kumbakhala mambo ule omwe adamusankhula kukhala mambo.’—Zakiyeri 17:16.

10 Mambo Zedekiya akhadalumbira m’dzina la Mulungu ndipo Yahova akhadikhira kuti iye ateweze lumbiro lacero. (2 Nkhani 36:13) Tsono Zedekiya alibe kuteweza lumbiro lacero ndipo adakakumbira thandizo Aedjipito kuti amuthandize kumenyana na Ababulo. Koma, Edjipito angadamuthandiza lini.—Zakiyeri 17:11-15, 17, 18.

11, 12. (a) Kodi ndiponi piciro lakufunika kwene-kwene pa mapiciro yense yomwe tingacite? (b) Kodi tingacite tani bzinthu mwakubverana na lumbiro lomwe tidacita kwa Yahova?

11 Bzomwe bzidacitikira Zedekiya, n’ciratizo cakuti Yahova ambatetekera bzomwe timbapicira kuna iye. Tenepo, kuti timukondwese tin’funika kumbateweza bzomwe timbapicirabzo. (Psalymo 76:11) Piciro la kubzipereka kwathu kuna Yahova ndiro lakufunika kwene-kwene pa mapiciro yense. Kubzipereka ni lumbiro lomwe timbacita kwa Yahova, lakupicira kuti tin’dzapitiriza kumutumikira pa moyo wathu wense, napo tigumane na mabvuto.

12 Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti timbateweze piciro lomwe tidacita kwa Yahova? ‘Nsiku na nsiku’ timbagumana na mayezo yakusiyana-siyana pa moyo wathu. Tsono momwe timbacitira bzinthu tikagumana na mayezoyo, bzimbalatiza penu uxamwali bwathu na Yahova n’bwakulimba ayai ne. (Psalymo 61:8) Mwa ciratizo, kodi mun’dzacita ciyani penu mwanzanu wa ku basa ayai wa ku xikola wayamba kukukhumbani kuti mukhale naye pa umakhadzi? Kodi mun’dzalamba mayezoyo mucilatiza kuti mun’funa kubvera Yahova? (Mimwani 23:26) Ndipo tani penu ndimwe mwekha m’banja mwanu omwe munkutumikira Yahova? Kodi mumbakumbira thandizo la Yahova kuti mupitirize kucita bzinthu ninga mtumiki wace? Napo kuti munkugumana na mayezo, kodi mumbatenda Yahova nsiku zense thangwe ra lufoyi na citsogozo cace? Kodi mumbapambula nthawe ya kuwerenga Bibliya nsiku zense? Tin’funika lini kuyebwa kuti, pomwe tidabzipereka kwa Yahova tidalumbira kucita bzinthu bzimwebzi. Tikambabvera Yahova na kucita bzinthu bzabwino kwa iye, timbalatiza kuti timbamufuna nakuti ndife wace. Kunamata kwathu ni njira yomwe in’dzatitsogolera ku moyo. Ndipo pakuti ndife wakukhulupirika kwa Yahova, iye adatipicira tsogolo labwino kwene-kwene.—Bzakutonga 10:12, 13.

Yahova ni ciratizo cabwino ca kuteweza bzomwe ambapicira ndipo na ciratizo caceci, tin’funika kumbatewezambo bzomwe timbapicira

13. Kodi tinkupfunza ciyani na matsomphenya yacitanthatu ya Zakariya?

13 Matsomphenya yacitanthatu ya Zakariya yatithandiza kubvesesa kuti penu timbafuna Yahova, tin’dzatcenkha kuba ndipo tin’dzateweza mapiciro yathu. Tapfunzambo kuti napo Ajirayeri adaphonyera Yahova kazinji kense, iye adapitiriza kucita bzinthu mwakubverana na piciro lace ndipo alibe kuwasiya. Iye akhadziwa kuti iwo akhagumana na mabvuto mazinji kucokera kwa anyamadulanthaka omwe akhakhala nawo pafupi. Na ciratizo cimweci, Yahova ankutipfunzisa kuti tin’funika kumbateweza bzomwe tidapicira. Ndipo tingatsimikize kuti iye an’dzatithandiza kucita bzimwebzo. Njira ibodzi yomwe Yahova ambatithandizira ni kutipasa cidikhiro ca tsogolo labwino. Tsapanopapa, iye an’dzamalisa kuipa kwense pa dziko la pansi. Ndipo m’matsomphenya yankuteweraya tiniwona bza cidikhiro cimweci.

 YAHOVA AN’DZAMALISA UIPI BWENSE

14, 15. (a) Kodi n’ciyani comwe Zakariya adawona m’matsomphenya yace yacinomwe? (Onani cithunzi-thunzi caciwiri pa tsamba 15.) (b) Kodi mkazi omwe akhali mkati mwa combo ni mbani? Ndipo kugwanankhira combo komwe anjo ule adacita kunkuthandauza ciyani?

14 Pomwe Zakariya adamala kuwona mpukutu omwe ukhambuluka ule, anjo m’bodzi adamuuza kuti: ‘Djiguma.’ Tenepo Zakariya adawona combo cakupimira ca ‘efa.’ (Werengani Zakariya 5:5-8.) Comboco cikhana cigwanankhiro cakuzungulira cakukonzedwa na mtobve. Pomwe comboco cidafungulidwa, Zakariya adawona ‘mkazi munango omwe akhadakhala mkati mwace.’ Tenepo, anjoyo adauza Zakariya kuti mkazi omwe akhali mkati mwa combo ule dzina lace akhali ‘Uipi.’ Ndokumbukirani mantha yomwe Zakariya adabva pomwe adawona mkaziyo ankufuna kubula mu comboco! Koma mwakamfulumize anjoyo adamugwinyira mkaziyo mkati mwa comboco, acicigwanankhira na cigwanankhiro cace cakulemera cire. Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza ciyani?

15 Matsomphenyaya yankutipasa citsimikizo cakuti Yahova cipo acidzalekerera uipi wa mtundu uli-wense pakati pa wanthu wace. Ndipo Yahova akawona cinthu ciri-cense cakuipa, mwakusaya kucedwa iye ambacita ciri-cense kuti acicose. (1 Wakolinto 5:13) Ndipo anjo ule adalatiza bzimwebzi pomwe adagwanankhira combo cire mwakamfulumize na cigwanankhiro cakulemera.

Yahova adakhotcerera kunamata kwace kwakucena ndipo iye an’dzapitiriza kucita bzimwebzi (Onani ndime 16-18)

16. (a) Kodi n’cinthu cinango ciponi comwe Zakariya adawona, ndipo n’ciyani comwe cidacitika na combo cire? (Onani cithunzi-thunzi cacitatu pa tsamba 15.) (b) Kodi akazi omwe akhana matenga wale adakasiya kuponi comboco?

16 Patsogolo pace, Zakariya adawona akazi awiri omwe akhana matenga ninga ya mbalame. (Werengani  Zakariya 5:9-11.) Akaziwa akhadasiyana kwene-kwene na mkazi wakuipa omwe akhali mu combo ule. Iwo adanyamula combo cire pabodzi na ‘Uipi,’ omwe ni mkazi omwe akhali mkati mwa comboco, aciyenda naye kutali. Kodi iwo adayenda naye kuponi? Iwo adakasiya comboco ku ‘Sineari,’ komwe kukhali ku Babulo. Kodi n’thangwe ranyi iwo adayenda kukamusiya kumweko?

17, 18. (a) N’thangwe ranyi Babulo ikhali mbuto ‘yakuthemera’ yakukasiya ‘Uipi?’ (b) Kodi imwepo mwatsimikiza kucita ciyani?

17 Ajirayeri omwe adakhala mu nthawe ya Zakariya, adabvesesa thangwe race Babulo ikhali mbuto yathemera kukasiya mkazi wakucemeredwa ‘Uipi’ ule. Iwo akhadziwa kuti mzindayo ukhali wakuipa ndipo ukhadadzala na unzazi pabodzi na kunamata kwakunama. Zakariya pabodzi na Ajuda winango omwe akhakhala mu mzindayo, nsiku zense akhafunika kucita nyongo kuti aleke kupumpsidwa na wanthu wakuipa. Tenepo, matsomphenyaya yadalatiza kuti Yahova angadapitiriza kukhotcerera kunamata kwace kwakucena.

18 Matsomphenyaya yadakumbusa Ajuda kuti iwo akhafunikambo kucita mbali yawo kuti akhotcerere kunamata kwawo kwakucena. Uipi bumbabvumidwa lini ndipo bumbalekereredwa lini pakati pa atumiki wa Mulungu. Nsiku zino, Yahova adatipasa mwayi wakucita mbali ya gulu lace lakucena, ndipo m’mwemo timbabzibva kukhala wakufunidwa na wakukhotcerereka na iye. Tenepo ali-wense wa ifepano ana udindo bwakuthandizira kuti gululi lipitirize kukhala lakucena. Uipi bun’funika lini kugumanika pakati pa atumiki wa Yahova.

WANTHU WAKUCENAAMBALEMEKEZESA YAHOVA

19. Kodi matsomphenya ya Zakariya yambathandauza ciyani?

19 Matsomphenya yacitanthatu na yacinomwe ya Zakariya, ni m’cenjezo wamphanvu kwa wale omwe ambacita bzinthu bzakuipa. Yahova an’dzalekerera lini kuti uipi upitirize m’gulu lace. Tenepo ninga atumiki wace, tin’funika kumbawenga bzinthu bzakuipa. Matsomphenyaya yankutitsimikira kuti tikambacita bzinthu bzomwe bzimbakondwesa Baba wanthu wa lufoyi, iye an’dzatitemberera lini koma an’dzatikhotcerera na kutisimba. Napo kuti bzingakhale bzakunesa kupitiriza kukhala wakucena m’dziko lakuipali, na thandizo la Yahova bzinthu bzingatifambire bwino! Kodi n’ciyani comwe cingatitsimikizire kuti kunamata kwacadidi kun’dzapitiriza mpaka muyaya? Pakuti tinkufendera ku citsautso cikulu, kodi timbadziwa tani kuti Yahova an’dzakhotcerera gulu lace? Mu nkhani yakutewerayi tin’dzacezerana mitawiro ya mibvunzoyi.