Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Outubro 2017

Ciratizo ca Khalidwe la Kudeka Mtima

Ciratizo ca Khalidwe la Kudeka Mtima

BABA wace wa John adabatizidwa ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova ku Índia, mu mzinda ung’ono wa Gujarat kuphampha kwa magole ya m’ma 1950. Tsono John na azibale wace axanu pabodzi na mai wawo, akhali wa cipembedzo ca katolika, ndipo wensewa akhatsutsa bzomwe baba wawo akhakhulupira.

Nsiku inango, baba wace wa John adamukumbira kuti akapereke tsamba kwa m’bale munango wa ku gwere. Koma macibese ya nsiku imweire, John akhadabziceka cala cace pomwe akhafungula thini linango. Tsono pakuti akhafuna kukondwesa baba wacewo, iye adamanga cirondaco na kanguwo, aciyenda kukapereka tsambalo.

Pomwe John adafika kumweko, iye adapereka tsambalo kuna mkazi wa m’bale ule. Mkaziyu akhalimbo m’bodzi wa Mboni za Yahova. Pomwe akhatambira tsambalo, mkaziyo adawona kuti John akhadabzipweteka cala cace, tenepo adamuthandiza. Iye adatsuka cirondaco, aciikha mankhwala. Patsogolo pace adamukonzera caya. Pomwe mkaziyu akhacita bzensenebzi, akhambalewalewa naye mwakudeka mtima nkhani za m’Bibliya.

Thangwe ra kudeka mtima kwa mpfumakaziyo, John adacinja momwe akhawonera Mboni za Yahova. Tenepo iye adabvunza mkaziyu mibvunzo miwiri yakulewa bza kusiyana kwa bzipfunziso bza Mboni za Yahova na bzomwe akatolika ambapfunzisa. Iye adabvunza penu Jezu ni Mulungu na penu Akristau an’funika kumbapemba m’dzina la Mariya. Pakuti mpfumakaziyi ikhadapfunza cirewedwe ca Cigujarati, idatawira mibvunzoyi m’cirewedwe cimweci comwe n’cirewedwe ca John. Mpfumakaziyi idatawira mibvunzoyi mwakuphatisa basa Bibliya ndipo idamupasambo kabukhu kakuti: “Uthenga wabwino uwu wa ufumu.”

Pomwe adawerenga kabukhuka, John adazindikira kuti bzomwe akhadawerengabzo ni cadidi. Tenepo, iye adakabvunzambo mibvunzo ibodzi-bodziyi m’busa wa ku gereja kwace. M’busayo adakalipa kwene-kwene ndipo adamuthusira Bibliya, acikuwa kuti: “Iwepo wasanduka Sathani! Ndilatize pomwe padanemba kuti Jezu ni Mulungu lini. Ndilatize pomwe padanemba kuti tin’funika lini kumbapemba m’dzina la Mariya. Ndilatize tsapanopa!” John adadabwa kwene-kwene na bzomwe m’busayu adacitabzi. Tenepo, iye adauza m’busayo kuti an’dzayenda lini pomwe ku gereja ya katolika. Ndipo ndibzo bzomwe iye adacita!

John adayamba kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova ndipo adabvuma cadidi aciyamba kutumikira Yahova. Na kupita kwa nthawe, azibale wace azinhji adacitambo bzibodzi-bodzibzi. Tsapano papita magole 60 kucokera pomwe John adabziceka cala cace cire. Ndipo iye akawona cipswazi pa calapo, ambakumbukira khalidwe lakudeka mtima lomwe mpfumakazi ire idamulatiza, bzomwe bzidamupasa mwayi wakutumikira Yahova.—2 Wakolinto 6:4, 6.