Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Outubro 2017

Cadidi Cimbabweresa ‘Sikuti Mtendere, Koma Mphanga’

Cadidi Cimbabweresa ‘Sikuti Mtendere, Koma Mphanga’

‘Lekani kukumbuka kuti ndabweresa mtendere pansi pano; ine ndabweresa sikuti mtendere, koma mphanga.’—MATEU 10:34.

NYIMBO: 73, 128

1, 2. (a) Kodi ni mtendere uponi omwe tingakhale nawo? (b) N’thangwe ranyi tingakhale lini na mtendere pa dziko lense? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

TENSENEFE timbafuna kukhala na moyo wa mtendere na wakusaya thupo. Ndipo timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra kutipasa ‘mtendere’ wace. Mtendere umweyu umabatithandiza kutcenkha makumbukidwe yakuipa na yakubzibva kukhala wakusaya kufunika. (Wafiripo 4:6, 7) Ndipo, pakuti ifepano tidabzipereka kwa Yahova, timbakhalambo ‘pa mtendere na Mulungu.’ Bzimwebzi bzinkuthandauza kuti timbakhala naye pa uxamwali bwakulimba.—Waroma 5:1.

2 Tsono, inati kufika nthawe yakuti Mulungu abwerese mtendere pa dziko lense la pansi. Tinkukhala m’nsiku zakumalizira, ndipopa timbagumana na mabvuto mazinji yomwe yambaticitisa kukhala na thupo. Ndipo tinkukhalambo pakati pa wanthu wakuipa. (2 Timotio 3:1-4) Tin’funikambo kulimbana na Sathani pabodzi na mapfunziso yace yakunama. (2 Wakolinto 10:4, 5) Koma palibe cinthu comwe cimbaticitisa thupo kwene-kwene kuposa kutsutsidwa na abale wathu omwe ambatumikira lini Yahova. Winango wa iwo angatiseke thangwe ra bzomwe timbakhulupira ayai angatilewe kuti timbacitisa mabanja kuti yagawanike. Ndipo pinango angatiuze kuti tin’cita lini pomwe  mbali ya banjalo mpaka titasiya kutumikira Yahova. Tsono bzimwebzi bzikacitika, n’ciyani comwe tingacite? Ndipo tingapitirize tani kukhala wakukhulupirika?

KODI N’CIYANI COMWE TINGACITE TIKAMBATSUTSIDWA NA WANTHU WA M’BANJA MWATHU?

3, 4. (a) Kodi mapfunziso ya Jezu yangadabweresa mabvuto yaponi? (b) Kodi ni lini maka-maka bzingadakhala bzakunesa kukhala mteweri wa Jezu?

3 Jezu akhadziwa kuti ni wanthu lini wense omwe angadabvuma bzomwe iye akhapfunzisabzo. Ndipo iye akhadziwambo kuti anyakupfunza wace akhafunika kukhala wakukhwimika thangwe wanthu winango angadadzawatsutsa. Citsutso cimweci cingadacitisa kuti m’mabanja mwawo muleke kukhala mtendere. Iye adati: ‘Lekani kukumbuka kuti ndabweresa mtendere pansi pano; ine ndabweresa sikuti mtendere, koma mphanga. Pakuti ndidabwera kudzacitisa mgawano munthu na babace, mwana wacikazi na mai wace, mulowola na mibzala wace. Kulewa cadidi, anyamadulanthaka wa munthu, an’dzakhala wanthu wa m’banja lace cairo.’—Mateu 10:34-36.

4 Kodi Jezu akhathandauza ciyani pomwe adalewa kuti: ‘Lekani kukumbuka kuti ndabweresa mtendere’? Iye akhafuna kuti wanthu adziwe kuti kukhala anyakupfunza wace, kungadawabweresera mabvuto mazinji. N’cadidi kuti cakulinga ca Jezu cikhali ca kupfunzisa wanthu cadidi ca Mulungu, sikuti kucitisa mabanja kukhala yakugawanika. (Juwau 18:37) Tsono, anyakupfunza wace akhafunika kudziwa kuti kukhala mteweri wa Jezu kungadakhala kwakunesa, maka-maka penu axamwali wawo wa pa mtima ayai abale angadabvuma lini cadidi.

5. Kodi ni mabvuto yaponi yomwe ateweri wa Jezu ambagumana nayo?

5 Jezu adalewa kuti cinthu cibodzi comwe ateweri wace angadafunika kupirira, ni citsutso ca wanthu wa m’banja mwawo. (Mateu 10:38) Ndipo azinji wa iwo ambasekedwa ayai kulambidwa na wanthu wa m’banja mwawo, koma iwo ambapirira bzinthu bzensenebzi kuti akondwese Jezu. Ndipo ninga momwe Jezu adapicirira, iwo ambagumana bzinthu bzizinji kuposa bzomwe ambaluza.—Werengani Marko 10:29, 30.

6. Kodi n’ciyani comwe tin’funikira kumbakumbukira tikatsutsidwa na abale wathu?

6 Ifepano timbapitiriza kufuna azibale wathu, napo penu iwo ambatitsutsa thangwe ra kutumikira kwathu Yahova. Tsono, timbakumbukire kuti tin’funika kumbafuna kwene-kwene Mulungu na Kristu kuposa munthu ali-wense. (Mateu 10:37) Ndipo tirekembo kuyebwa kuti Sathani angaticitise kuleka kukhala wakukhulupirika kwa Yahova thangwe ra kufuna kwene-kwene abale wathu. Mbaticezeraneni bzineso bzinango bzomwe tingagumane nabzo na momwe tingapiririre.

PENU MWANZANU WA M’BANJA AMBATUMIKIRA LINI YAHOVA

7. Kodi n’ciyani comwe mungacite penu mwanzanu wa m’banja ambatumikira lini Yahova?

7 Bibliya limbaticenjeza kuti ali-wense omwe anilowola ayai kulowodwa ‘an’dzakhala na matsautso,’ ayai mabvuto. (1 Wakolinto 7:28) Penu imwepo mudalowola ayai kulowodwa na munthu omwe ambatumikira lini Yahova, bzimwebzi bzingakubweresereni mabvuto mazinji m’banja. Tsono, imwepo mun’funika kumbawona bzinthu ninga momwe Yahova ambawonera. Iye ambalewa kuti tin’funika lini kulambana na mwanzathu wa m’banja penu iye ambatumikira lini Yahova. (1 Wakolinto 7:12-16) Akazi, penu abayanu ambatumikira lini Yahova ndipo ambatsogolera lini banja lanu mwauzimu, imwepo mun’funika kupitiriza kumbawalemekeza ninga msolo wa banja lanu. Ndipo amuna, penu akazi wanu ambatumikira lini Yahova, imwepo mun’funika kupitiriza  kuwafuna na kumbawasamalira.—Wayefezo 5:22, 23, 28, 29.

8. Kodi mungabzicite mibvunzo iponi penu mwanzanu wa m’banja ankukuletsani kucita bzinthu bzinango pakutumikira kwanu Mulungu?

8 Kodi n’ciyani comwe mungacite penu mwanzanu wa m’banja ankukuletsani kucita bzinthu bzinango patumikira kwanu Mulungu? Mwa ciratizo, mwamuna wa mpfumakazi inango akhafuna lini kuti mpfumakaziyo imbayende mu utumiki bwakumunda m’nsiku zinango za mdzinga. Penu muli pa mkhalidwe ninga umweyu, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi mwanzangu wa m’banjayu ankundiretseratu kutumikira Yahova? Penu ne, kodi ndingacite bzomwe iye ankundiuzabzi?’ Mukakhala munthu wakukumbuka bwino, mun’dzakhala na mabvuto yakucepa m’banja mwanu.—Wafiripo 4:5.

9. Kodi abereki angapfunzise tani wana wawo kulemekeza mwanzawo wa m’banja omwe ambanamata lini Yahova?

9 Penu mwanzanu wa m’banja ambatumikira lini Yahova, bzingakhale bzakunesa kupfunzisa wana wanu. Mwa ciratizo, imwepo mun’funika kupfunzisa wana wanu kumbabvera mtemo wa m’Bibliya wakuti: ‘Lemekeza baba wako na mai wako.’ (Wayefezo 6:1-3) Koma, kodi n’ciyani comwe mungacite penu mwanzanu wa malowozi ambateweza lini mitemo ya m’Bibliya? Mungapereke ciratizo cabwino kwa wana wanu mwa kumbalemekeza mwanzanuyo. Mbakumbukirani makhalidwe yabwino ya mwanzanuyo, ndipo mbamuwuzani kuti mumbatenda bzabwino bzense bzomwe iye ambacita. Ndipo lekani kumbalewa kuipa mwanzanuyo mukakhala na wana wanu. M’mbuto mwace, mbauzani wanawo kuti ali-wense ana ufulu bwakusankhula kutumikira Yahova ayai ne. Mukapfunzisa wana wanu kumbalemekeza mwanzanu wa m’banja omwe ambakhulupira lini Yahova, mwanzanuyo pinango angafune kupfunza cadidi thangwe ra ciratizo cabwino ca wanawo.

Citani bzense bzomwe mungakwanise kuti mupfunzise wana wanu cadidi ca m’Bibliya (Onani ndime 10)

10. Kodi abereki omwe ambatumikira Yahova angathandize tani wana wawo kufuna Yahova?

10 Abereki winango omwe ambatumikira lini Yahova, pinango angafune kuti wana wawo ambasekererembo nsiku za feriyado, ayai kuti ambakhulupire bzipfunziso bza cipembedzo cakunama. Ndipo amuna winango, pinango angaletse akazawo kupfunzisa wana wawo cadidi ca m’Bibliya. Pa cakuticika ninga cimweci, mkazi an’funaika kumbacita bzense bzomwe  angakwanise kuti apfunze wanawo cadidi ca m’Bibliya. (Mabasa 16:1; 2 Timotio 3:14, 15) Mwa ciratizo, mwamuna wakusaya kukhupira pinango angafune lini kuti mkazi wace ambapfunzise Bibliya wana wawo ayai kuyenda nawo ku mitsonkhano. N’cadidi kuti iye an’funika kulemekeza cakusankhula ca mwamuna waceyo, koma an’funikambo kumbacita bzense bzomwe angakwanise kuti ambauze wanawo bza Yahova. Mwa njira imweyi, wanawo angapfunze bza Yahova pabodzi na mitemo yace yakusiyanisa cabwino na cakuipa. (Mabasa 4:19, 20) Na kupita kwa nthawe, wanawo an’dzasankhula kutumikira Yahova ayai ne. * (Onani mafala ya m’nyansi.)—Bzakutonga 30:19, 20.

ACIBALE AKAMBATSUTSA KUTUMIKIRA KWATHU MULUNGU

11. Kodi ni bvuto liponi lomwe lingabwere thangwe ra kutumikira kwathu Yahova?

11 Pomwe tidayamba kupfunza Bibliya na Mboni za Yahova, pinango tiribe kuwuza wanthu wa m’banja mwathu. Koma pomwe cikhulupiro cathu cikhakula, tidawona kuti bzikhafunika kuwauza kuti tin’funa kutumikira Yahova. (Marko 8:38) Ndipo pinango kukhulupira kwanu Mulungu kudacitisa kuti wanthu wa m’banja mwanu ayambe kukutsutsani. Bwerani ticezerane bzinthu bzinango bzomwe mungacite kuti mukhazikise mtendere, mucipitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Yahova.

Tikambabvesesa makumbukidwe ya azibale wathu, tin’dzakwanisa kugumana njira zakuwapfunzisira cadidi ca m’Bibliya

12. Kodi n’ciyani comwe cingacitise kuti azibale wathu ambatitsutse, ndipo tingawalatize tani kuti tinkubvesesa makumbukidwe yawo?

12 Mbabvesesani makumbukidwe ya azibale wanu omwe ambanamata lini Yahova. Timbakondwa kwene-kwene thangwe tidadziwa cadidi ca m’Bibliya. Koma azibale wathu omwe ambanamata lini Yahova, angawone ninga kuti ifepano tapumpsidwa ayai tinkucita mbali ya cipembedzo cakuipa. Ndipo iwo angakumbuke kuti timbawafuna lini thangwe timbasekerera lini nawo nsiku za feriyado. Mpaka iwo angafike pakugopa kuti cinthu cinango cakuipa cin’dzaticikira tikadzafa. Tenepo, tin’funika kumbacita nyongo yakubvesesa momwe iwo ankubvera, ticimbatetekera bzomwe iwo ankulewa kuti tikwanise kuzindikira maka-maka comwe cinkuwacitisa kukhala na thupo. (Mimwani 20:5) Mpostolo Paulo akhacita nyongo yakubvesesa ‘wanthu wa mtundu uli-wense’ kuti awapalizire bzipsa bzabwino. Tikambacitambo nyongo yakubvesesa makumbukidwe ya azibale wathu, tin’dzakwanisa kugumana njira zakuwapfunzisira cadidi ca m’Bibliya.—1 Wakolinto 9:19-23.

13. Kodi tin’funika kumbalewalewa nawo tani azibale wathu omwe ambatumikira lini Yahova?

13 Mbalewalewani mwa kugwa nfuwa. Bibliya limbati: ‘Mafala yanu nthawe zense yan’funika kukhala yabwino.’ (Wakoloso 4:6) Koma bzimwebzi bzingakhale bzakunesa kwene-kwene. Tingakumbire Yahova kuti atipase mzimu wakucena kuti timbalewelewe na azibale wathu mwakubzicepswa na mwakudeka mtima. Tin’funika lini kumbatsutsana nawo pa bzinthu bzense bzakunama bzomwe iwo ambakhulupira. Ndipo iwo akalewa ayai akaticira cinthu comwe catikalipisa, tin’funika kumbatewezera mpostolo Paulo. Iye adati: ‘Tikatukwanidwa, timbawasimbe. Tikazunzidwa,  timbapirire. Tikanyozedwa, timbawatawire mwakupfatsa.’—1 Wakolinto 4:12, 13.

14. Kodi n’ciyani comwe cingacitike thangwe ra khalidwe lathu labwino?

14 Pitirizani kukhala na khalidwe labwino. N’thangwe ranyi bzimwebzi mpsakufunika? N’cadidi kuti kulewalewa mwakupfatsa na azibale wathu kungatithandize kukhala nawo mwa mtendere, koma khalidwe lathu labwino ndiro lomwe lingawatokonye kwene-kwene kuposa bzense. (Werengani 1 Pedru 3:1, 2, 16.) Lekani kuti azibale wanu awone mwa makhalidwe yanu kuti Mboni za Yahova zina moyo wabwino wa banja, zimbasamalira bwino wana wawo, zimbateweza nfundo za m’Bibliya ndipo zimbakhala na moyo wabwino. Tsono, napo azibale wathu acilamba kupfunza cadidi, ifepano tingakhale wakukondwa pakudziwa kuti khalidwe lathu labwino limbakondwesa Yahova.

15. Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tileke kumbapopotezana na azibale wathu pa nkhani ya cipembedzo?

15 Konzekerani. Kumbukirani nkhani zomwe zingacitise azibale wanu kupopotezana namwe. Mukamala, konzekerani bzomwe mungadzacite bzimwebzi bzikadzacitika. (Mimwani 12:16, 23) Bzimwebzi ndibzo bzomwe mpfumakazi inango ya ku Austrália idacita. Mpfumakaziyi ikhana mibzala wace wacimuna omwe akhafuna lini ne na pang’onopo kubva bza Bibliya, ndipo nthawe zinango akhambakalipira kwene-wene mpfumakaziyi. Nthawe zense pomwe akhafuna kulewalewa na mibzala waceyo, mpfumakaziyi pabodzi na mwamuna wace, akhacita mpembo wakukumbira Yahova kuti amuthandize kulewalewa mwa kugwa nfuwa. Iwo akhakonzekera nkhani zomwe zingadekera mibzalayo. Ndipo kuti atcenkhe kumbaceza kwa nthawe itali bzomwe bzingadacitisa kuti ayambe kulewalewa bza cipembedzo, iwo adakhazikisa malire ya maceza yawoyo.

Kukhulupirika kwanu kuna Yahova kun’funika kukhala pa mbuto yakuyamba kuposa lufoyi lomwe munalo kuna azibale wanu

16. N’ciyani comwe mun’funika lini kuyebwa, mukawona kuti munkubzipasa mulandu thangwe ra kusaika kwa mbverano na azibale wanu omwe ankutumikira lini Yahova?

16 N’cadidi kuti bzingakwanisike lini kukhala wakubverana nthawe zense na azibale wathu omwe ambatumikira lini Yahova. Ndipo pakasaika mbverano, pinango imwepo mungabzipase mulandu thangwe mumbafuna kuti abale wanu akhale wakukondwa. Tsono, lekani kuyebwa kuti kukhulupirika kwanu kuna Yahova kun’funika kukhala pa mbuto yakuyamba kuposa lufoyi lomwe munalo kuna azibale wanu. Ndipo abale wanu akadzawona bzimwebzi, iwo an’dzazindikira kuti kutumikira Yahova, n’cinthu cakufunika kwene-kwene. Kumbukirani kuti mungangingimize lini munthu kubvuma cadidi ca m’Bibliya. Koma citisani winango kuwona kuti kubvera malango ya Yahova, kunkukupasani phindu. Ndipo Yahova ambawapasambo mpata wakusankhula kumutumikira ayai ne, ninga momwe iye adacitirambo na ifepano.—Zaiya 48:17, 18.

MUNTHU WA M’BANJA MWATHU AKASIYA KUTUMIKIRA YAHOVA

17, 18. Kodi n’ciyani comwe cingakuthandizeni penu munthu wa m’banja mwanu wasiya kutumikira Yahova?

17 Bzimbawawa kwene-kwene munthu wa m’banja mwathu akacosedwa m’gwere ayai  akabzilekanisa na gulu. Ifepano tingawawidwe kwene-kwene ninga kuti munthu watidzindira pa cironda. Kodi tingalimbane tani na bvuto limweri?

18 Pitirizani kuikha makumbukidwe yanu pa kutumikira Yahova. Penu munkuwawidwa thangwe ra bzimwebzi, imwepo mun’funika kulimbisa cikhulupiro canu. Mbawerengani Bibliya nthawe zense, mbakonzekerani na kuyenda ku mitsonkhano, pitirizani kupalizira bzipsa bzabwino ndipo mbapembani kwa Yahova kuti akupaseni mphanvu kuti mukwanise kupirira. (Juda 20, 21) Tsono tani penu imwepo munkucita bzensenebzi, koma munkupitiriza kukhala wakusunama? Lekani kuneta! Pitirizani kumbakumbukira bza kutumikira kwanu Yahova. Na kupita kwa nthawe, bzimwebzi bzin’dzakuthandizani kutsogolera makumbukidwe yanu na momwe munkubvera. Bzimwebzi ndibzo bzomwe bzidacitikira munembi wa Psalymo 73. Idafika nthawe inango pa moyo wace, yomwe iye akhayamba kuwona bzinthu mwanjira yakuphonyeka. Koma kutumikira Yahova kudamuthandiza kuyamba kuwona pomwe bzinthu m’njira yakuthemera. (Psalymo 73:16, 17) Bzimwebzi bzingakucitikirenimbo.

19. Kodi mungalatize tani kuti mumbalemekeza makonzedwe ya Yahova ya kulanga wanthu wace?

19 Mbabvumani malango ya Yahova. Yahova ambadziwa kuti malango yace njakuthandiza kwa ali-wense wa ife, kuphatanidzambo anyakucosedwa. N’cadidi kuti bzimbawawa munthu omwe timbamufuna akacosedwa m’gwere, koma bzimwebzi bzingamuthandize kuti adzabwerere pomwe kwa Yahova. (Werengani Wahebereu 12:11.) Mpaka pomwe an’dzabwezeresedwa, ifepano tin’funika kupitiriza kuteweza malango ya Yahova ya ‘kuleka kubverana’ na wale omwe adacosedwa. (1 Wakolinto 5:11-13) Bzimwebzi mpsakunesa. Koma tin’funika kucita nyongo yakuleka kumbaceza nawo napo na pa mtedwe wa m’manja, kuwatumizira mensaje, kunemberana matsamba ayai kuphatisa basa njira zinango zakucezerana.

Timbapitiriza kudikhira kuti in’dzafika nthawe yomwe nyakufunidwa wathu an’dzabwerera kwa Yahova

20. Kodi tin’funika kupitiriza kudikhira ciyani?

20 Lekani kutaya cidikhiro canu! Lufoyi ‘limbadikhira bzinthu bzense,’ ndipopa tin’funika kupitiriza kudikhira kuti in’dzafika nthawe yomwe nyakufunidwa wathu an’dzabwerera kwa Yahova. (1 Wakolinto 13:7) Mukawona kuti m’bale wanu omwe adasiya kutumikira Yahova ankucinja makhalidwe yace, mungamupembere kuti alimbe pomwe mwauzimu mwa kuwerenga Bibliya, acibvuma mcemo wa Yahova wakuti: ‘Bwerera kwa ine.’—Zaiya 44:22.

21. Kodi mun’funika kucita ciyani penu azibale wanu ankukutsutsani thangwe ra kutewera Jezu?

21 Jezu adalewa kuti timbamufune kwene-kwene kuposa munthu ali-wense. Ndipo iye akhadziwa kuti ateweri wace angadapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa iye, napo acitsutsidwa na azibale wawo. Tenepo, penu munkutsutsidwa na azibale wanu thangwe ra kutewera Jezu, khulupirani Yahova. Mukumbireni mu mpembo kuti akuthandizeni kupirira. (Zaiya 41:10, 13) Ndipo mbakomedwani thangwe ra kudziwa kuti munkukondwesa Yahova pabodzi na Jezu, ndipo iwo an’dzakusimbani thangwe ra kukhulupirika kwanu.

^ ndi. 10 Kuti mudziwe bzizinji bzomwe abereki angacite kuti apfunzise wana wawo penu m’bodzi mwa aberekiwo ambatumikira lini Yahova, onani pa “Mafunso Ochokera Kwa Owerenga” mu Nsanja ya Olonda ya 15 Agosto, 2002.