Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Mulungu ni Mbani?

Kodi Mulungu ni Mbani?

Wanthu azinji ambalewa kuti ambakhulupira Mulungu. Tsono akabvunzidwa kuti Mulungu ni mbani, iwo ambapereka mitawiro yakusiyana-siyana. Winango ambalewa kuti Mulungu ni muyeruzi wakuuma mtima, omwe ambandofuna kulanga wanthu thangwe ra bzakuphonya bzawo. Pomwe winango ambalewa kuti iye ngwa lufoyi ndipo ngwakukonzeka kulekerera bzakuphonya bza wanthu. Ndipo winango ambakumbuka kuti Mulungu ali kutali na iwo ndipo alibe nawo basa. Tenepo, na makumbukidwe yakusiyana-siyanaya, wanthu azinji ambafika pakuwona ninga kuti mpsakukwanisika lini kudziwa kuti Mulungu ni mbani maka-maka.

Kodi kudziwa Mulungu n’kwakufunika? Inde n’kwakufunika. Kumudziwa bwino Mulungu, kungakucitiseni kukhala na moyo wathandauzo pabodzi na cakulinga pa moyo wanu. (Mabasa 17:26-28) Tenepo, mukacita nyongo yakufenderera Mulungu, iye an’dzakuthandizani na kukufunani kwene-kwene. (Tiyago 4:8) Ndipo kukhala na cidziwiso caico cakulewa bza Mulungu, kun’dzakucitisani kutambira moyo wakusaya kumala.—Juwau 17:3.

Kodi mungamudziwe tani Mulungu? Cakuyamba kumbukirani bza munthu munango omwe mumbamudziwa bwino kwene-kwene, omwe ni xamwali wanu wa pa mtima. Kodi mudadziwana naye tani? Pinango imwepo mudayamba kudziwa dzina lace, unthu bwace, bzomwe iye ambafuna na bzomwe ambafuna lini, bzomwe iye ambacita na bzomwe an’funa kudzacita kutsogolo pabodzi na bzinthu bzinango. Ndipo kudziwa bza munthuyo kudakucitisani kukhala naye pa uxamwali bwakulimba.

Mpsibodzi-bodzimbo na ifepano, tingamudziwe Mulungu mwa kupenda nfundo zakutewerazi:

Revistayi yakonzedwa kuti ipereke mitawiro ya mibvunzo ya m’Bibliyayi. Ndipo nkhani zace zinkuthandizani kudziwa sikuti kokha kuti Mulungu ni mbani, koma zinkuthandizanimbo kudziwa bza phindu lomwe mungaligumane mukakhala naye pauxamwali bwakulimba.