Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi Mulungu Dzina Lace ni Mbani?

Kodi Mulungu Dzina Lace ni Mbani?

Mukafuna kudziwa munthu, cakuyamba mumbam’bvunza kuti: “Kodi dzina lako ndiwe mbani?” Tsono tiyezeze kuti imwepo mwabvunza Mulungu mbvunzoyu, kodi iye angakutawire tani?

Ine ndine Yahova. Limweri ndiro dzina langu.’Zaiya 42:8.

Kodi dzinali ndacirendo kwa imwepo? Pinango lingakhaledi, thangwe anyakusandulizira azinji wa Bibliya ambaphatisa lini basa dzina la Mulungu. Ndipo m’mbuto zizinji zomwe dzinali limbagumanika m’Bibliya, iwo kawiri-kawiri ambalicosa, acinemba dzina la udindo lakuti ‘MBUYA’. Tsono mwakusiyana na bzimwebzi, mu Bibliya lakuyambirira dzina la Mulungu likhagumanika maulendo yakukwana 7.000. Ndipo iro likhanembedwa m’bzinembo bzikulu-bzikulu bzinai bza Cihebereu, bzomwe ni YHWH ayai JHVH, ndipo mu Cinyungwe limbasanduliziridwa kuti “Yahova.”

Kanembedwe ka dzina la Mulungu m’Cihebereu komwe kambagumanika m’bzirewedwe bzinango

Mpukutu wa Psalymo wa ku Nyanza Yakufa Dzana lakuyamba C.E., CIHEBEREU

Bibliya la Tyndale 1530, Cingerezi

Bibliya la Reina-Valera 1602, Cixipanyoli

Union Version 1919, CIXINEJI

THANGWE RANYI DZINA LA MULUNGU NDAKUFUNIKA?

Dzinali ndakufunika kwa Mulungu caiyeyo. Mulungu alibe kupasidwa dzinali na munthu, koma adabzipasa yekha. Yahova adauza Mozeji kuti: ‘Limweri ndiro dzina langu nthawe zense, ndipo ndico cakundikumbukira naco m’mibadwo na mibadwo.’ (Kufuluka 3:15) Mu Bibliya, dzina la Mulungu limbagumanika kawiri-kawiri kuposa madzina yace yense ya udindo, ninga Wamphanvu-zense, Baba, Mbuya ayai Mulungu ndipo limbaposambo madzina ya atumiki wace wense wa m’mbuyomu, ninga Abalahamu, Mozeji, Davide na Jezu. Bzimwebzi bzinkubverana na cakulinga ca Yahova, cakuti dzina lace lidziwike. Ndipo Bibliya limbati: ‘Kuti wanthu adziwe kuti imwepo, omwe dzina lanu ndimwe Yahova, ndimwe mwekha Mkululetu pa dziko lense la pansi.’—Psalymo 83:18.

Dzina la Mulungu ndakufunika kwa Jezu. Mu mpembo wace wakudziwika na dzina lakuti Baba Wathu ayai Mpembo wa Mbuya, Jezu adapfunzisa ateweri wace kuti ambapembe kwa Mulungu kuti: ‘Dzina lanu licenesedwe.’ (Mateu 6:9) Ndipo Jezu caiyeyo adapembambo kwa Mulungu kuti: ‘Baba, tumbizani dzina lanu.’ (Juwau 12:28) Jezu akhawona kutumbizidwa kwa dzina la Mulungu kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace, ndipopa mu mpembo wace iye adalewa kuti: ‘Ine ndacitisa kuti iwo adziwe dzina lanu, ndipo ndin’dzapitiriza kuwadziwisa dzinalo.’—Juwau 17:26.

Dzina la Mulungu ndakufunika kwa wale omwe ambamudziwa. Atumiki wakale wa Mulungu akhadziwa kuti iwo akhakhotcereredwa na kupulumusidwa thangwe ra dzina la Mulungu. Bibliya limbati: ‘Dzina la Yahova ni nsanza yakulimba. Nyakulungama ambathamangira m’mwemo, acikhotcereredwa.’ (Mimwani 18:10) Ndipo ‘ali-wense omwe an’cemera dzina la Yahova an’dzapulumuka.’ (Djoweri 2:32) Bibliya limbalewambo kuti dzina la Mulungu limbadziwikisa omwe ambamutumikira. Iro limbati: ‘Pakuti mitundu yense, in’dzafamba  m’dzina la mulungu wawo; tsono ife tin’dzafamba m’dzina la Yahova Mulungu wathu, mpaka kale-kale.’—Mikeya 4:5; Mabasa 15:14.

KODI DZINA LAKUTI YAHOVA LIMBATHANDAUZA CIYANI?

Dzinali limbadziwikisa Mulungu. Apfunzi azinji wa Bibliya, ambalewa kuti dzina lakuti Yahova limbathandauza kuti: ‘Iye Ambacitisa Kukhala.’ Ndipo Yahova Mulungu adatithandiza kubvesesa thandauzo la dzina laceri pomwe iye adalewalewa na Mozeji. Iye adati: ‘Inepano Ndin’dzakhala Bzomwe Ndidzafune Kukhala.’ (Kufuluka 3:14) Tenepo, dzina la Mulungu limbathandauza bzinthu bzizinji sikuti kokha kundotithandiza kudziwa kuti iye ni Mulengi wa cirengedwe cense. Mwa ciratizo, dzinali limbalatiza luso lomwe analo, lakucitisa iye pabodzi na bzakulengedwa bzace bzense kukhala bzomwe iye an’funa. Tenepo, mwakusiyana na madzina ya udindo ya Mulungu yomwe yambandolatiza kokha udindo pabodzi na mphanvu zomwe iye anazo, dzina lakuti Yahova, limbalatiza momwe iye aliri pabodzi na luso lomwe analo lakukhala comwe iye angafune kukhala.

Dzinali limbalatiza kuti Mulungu ambatifuna. Thandauzo la dzina la Mulungu limbaphatanidza lufoyi lomwe analo pa cirengedwe cace, comwe cimbaphatanidzambo wanthufe. Tenepo, Mulungu adadziwikisa dzina lace na cakulinga cakuti ifepano timudziwembo. Ndipo iye adatiuza dzina lace napo kuti tiribe kumubvunza dzinalo. Tenepo, bzinkuwonekeratu padeca kuti Mulungu ambafuna kuti timbamuwone ninga Munthu caiye omwe tingakhale naye pa uxamwali, sikuti ninga wakuuma mtima ayai kuti ali kutali na ifepano.—Psalymo 73:28.

Kuphatisa basa dzina la Mulungu kumbalatiza kuti timbamufuna. Onani ciratizoci: Tiyezeze kuti imwepo mun’funa kukhala pa uxamwali na munthu munango, ndipo mwauza munthuyo kuti ambakucemereni na dzina lanu cairo. Tsono kodi mungabzibve tani penu akulamba kuphatisa basa dzina lanulo? Mwakusaya kupenukira, imwepo pinango mungabzibvunze penu munthuyo akufuna kukhala xamwali wanu ayai ne. Mpsibodzi-bodzimbo na Mulungu. Iye adatiuza dzina lace na cakulinga cakuti timbaliphatise basa. Ndipo tikambaphatisa basa dzinali, ifepano timbalatiza kwa Yahova kuti tikufuna kukhala axamwali wace. Dziwani kuti, Yahova ambawona napo wale ‘omwe ambakumbukira bza dzina lace.’—Malakiya 3:16.

Kupfunza dzina la Mulungu ndico cinthu cakuyamba na cakufunika kwene-kwene comwe cingatithandize kumudziwa bwino. Ndipopa tin’funika kucita nyongo yakudziwa mwenekaciro wa dzinali pabodzi na bzomwe iye ambafuna.

KODI MULUNGU DZINA LACE NI MBANI? Dzina la Mulungu ni Yahova. Ndipo dzinali limbalewa kuti Mulungu ni omwe angakwanirise cakulinga cace